åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder:

 • Regel
 • Hvilke goder tæller med under bagatelgrænsen for mindre personalegoder?
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Goder, herunder julegaver i form af naturalier, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et beløb på ►1.300 kr. pr. år i 2024◄, (1.300 kr. i 2023). Hvis den samlede værdi af de personalegoderne overstiger beløbsgrænsen på 1.300 kr., bliver medarbejderen beskattet af værdien af alle goderne og ikke kun det overskydende beløb. Se LL § 16, stk. 3, 3. pkt.

Grundbeløbet reguleres årligt efter PSL § 20.

Der er ikke indberetningspligt på goder omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder, uanset om den samlede årlige tildeling af sådanne goder overstiger 1.300 kr. Arbejdsgiver skal dog foretage indberetning, hvis den ansatte tildeles et enkelt gode, hvis værdi overstiger det nævnte grundbeløb.

Flere arbejdsgivere

Beløbsgrænsen gælder for en eller flere arbejdsgivere. Det betyder, at har en ansat flere arbejdsgivere, kan den ansatte alt i alt højst få goder til en samlet værdi af 1.300 kr. pr. år fra disse arbejdsgivere.

Værdiansættelsen

Værdiansættelsen af goderne sker efter hovedreglen i LL § 16. Udgangspunktet for værdiansættelsen af goderne er markedsværdien - den værdi, det må antages at koste den ansatte at erhverve godet i almindelig fri handel. For goder, som arbejdsgiveren udbyder til salg som led i sin virksomhed, er den skattepligtige værdi arbejdsgiverens kostpris. Se afsnit C.A.5.1.2 om værdiansættelse af personalegoder.

Hvilke goder tæller med under bagatelgrænsen for mindre personalegoder?

Som udgangspunkt er alle personalegoder med en værdi under 1.300 kr. omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Som det fremgår af de følgende afsnit, er der dog visse undtagelser.

Som eksempel på goder, der kan være omfattet, kan nævnes mindre gaver og påskønnelser i form af blomster, vin og chokolade, arbejdsgiverens betaling af en ansats deltagelsesgebyr til et motionsløb, adgang til svømmehal, årskort til en zoologisk have, museum og fribillet til en sportsbegivenhed. For de to sidstnævnte goder - årskort og fribillet - er det en forudsætning, at de pågældende goder ikke er omfattet af skattefritagelsen for fribilletter. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis arbejdsgiveren ikke er sponsor for det arrangement, årskortet eller fribilletten giver adgang til. Se afsnit C.A.5.16 om fritid og fornøjelser.

Gaver i anledning af jul, nytår, ved særlige lejligheder mv.

Som udgangspunkt tæller alle gaver fra ens arbejdsgiver med i beregningen af, om grænsen på 1.300 kr. er overskredet. Gaver ved særlige lejligheder bliver dog ikke medregnet. Eksempelvis gaver i forbindelse med private mærkedage, såsom bryllup eller runde fødselsdage.

For julegaver - det vil sige årlige gaver i form af naturalier i anledning af jul eller nytår - gælder der det særlige, at værdien af julegaver altid tæller med i vurderingen af, om beløbsgrænsen på 1.300 kr. er overskredet, men julegaver på maksimum 900 kr. bliver ikke beskattet, uanset om den ansatte i løbet af året har modtaget goder og julegaver til en samlet værdi over 1.300 kr. Er beløbsgrænsen overskredet, bliver de andre smågoder beskattet med det fulde beløb, mens julegaven til en værdi af maksimum 900 kr. ikke er beskattet. Dette svarer til den hidtidige gældende skattefrie beløbsgrænse for julegaver. Se afsnit C.A.5.5 om gaver og gratialer.

Eksempel med julegaver under 900 kr.

En ansat får smågoder til en værdi af 800 kr. og en julegave til en værdi af 600 kr. Beløbsgrænsen på 1.300 kr. er overskredet, men den ansatte beskattes kun af smågoderne til en værdi af 800 kr. - julegaven forbliver skattefri.

Eksempler med julegaver over 900 kr.

En ansat får smågoder til en værdi af 600 kr. og en julegave til en værdi af 1.000 kr. Beløbsgrænsen på 1.300 kr. er overskredet. Den ansatte bliver beskattet af 1.600 kr.

En ansat får smågoder til en værdi af 100 kr. og en julegave på 1.000 kr. Beløbsgrænsen på 1.300 kr. er ikke overskredet. Både smågoderne og julegaven er skattefri.

Kontanter og gavekort, gavebokse mv.

Kontante beløb fra arbejdsgiveren er ikke omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder, uanset i hvilken anledning det bliver givet.

I forhold til gavekort og andre tilsvarende ydelser skal der foretaget en konkret vurdering af, om gaven kan anses som en tingsgave (naturalieydelse) eller må sidestilles med kontanter. Kun hvis det kan anses som en tingsgave, kan det være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Gavekort mv. kan anses som en tingsgave, hvis gavekortet:

1.     Ikke kan ombyttes til kontanter, og

2.     har tilstrækkelig begrænset anvendelsesmulighed.

Vedrørende den første betingelse bemærkes det, at elektroniske gavekort kan ombyttes til kontanter efter reglerne i betalingskortloven. Se de almindelige bemærkningerne i LFF nr. 161 af 10. februar 2021, der førte til lov nr. 533 af 27. marts 2021, med skattefrihed for visse arbejdsgiverbetalte gavekort i 2021.

Når elektroniske gavekort kan ombyttes til kontanter, betyder det, at de sidestilles med kontanter. De kan derfor ikke være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Vedrørende den anden betingelse, fremgår det af praksis, hvornår anvendelsesmuligheden er tilstrækkeligt begrænset til, at det kan anses som en tingsgave. Se SKM2009.302.LSR, SKM2009.536.SR, SKM2010.515.SR, SKM2011.677.SR, SKM2011.678.SR, SKM2011.679.SR og SKM2012.193.SR.

Ikke kun det, som et gavekort umiddelbart giver adgang til, men også en eventuel mulighed for at ombytte eller konvertere det til andet, har betydning for vurderingen af om anvendelsesmulighederne er tilstrækkeligt begrænset. Se SKM2009.302.LSR, SKM2011.677.SR, SKM2011.678.SR og SKM2011.679.SR.

Gavemodtageren kan dog godt have en vis grad af valgfrihed, uden at gaven bliver sidestillet med kontanter. Fx kan det anses som en tingsgave, hvis der er valgfrihed mellem et begrænset antal specificerede genstande. Se SKM2009.302.LSR. Ligesom der kan være en vis valgfrihed, når gaven i øvrigt er begrænset til en bestemt ydelse, som for eksempel en tre-retters-menu på en navngiven restaurant eller en overnatning for 2 personer, med en vis valgfrihed i forhold til hvilket hotel. Se SKM2010.515.SR, SKM2011.677.SR, SKM2011.678.SR og SKM2011.679.SR.    

Begrænsning til arbejdsgivers egne produkter eller ydelser er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at gavekort mv. ikke skal sidestilles med kontanter. Se SKM2009.536.SR.

Forud for indførelsen af bagatelgrænsen for mindre personalegoder var der i forhold til julegaver fra arbejdsgiver en tilsvarende grænsedragning mellem tingsgaver (naturalieydelser) og gaver, der sidestilles med kontanter. Praksis fra før indførelsen af bagatelgrænsen for mindre personalegoder kan derfor fortsat have relevans.

Eksempler på at et gavekort er skattefrit for modtageren

Valgmulighed mellem ca. 25 nærmere specificerede gaver hos en udbyder på nettet er ikke indkomstpligtige for medarbejderne. Se SKM2009.302.LSR.
Valgmulighed mellem maksimalt 20 gavemuligheder, der blev udvalgt blandt mere end 20.000 produkter på baggrund af medarbejderens indtastning af generelle oplysninger om dem selv. Se SKM2023.117.SR.

Se også afsnit C.A.5.5.1 Jule- og nytårsgaver, lejlighedsgaver, øvrige gaver, præmier og gevinster og C.A.5.5.3 Gavekort til visse oplevelser.

Goder omfattet af andre skattefritagelser

Bagatelgrænsen for mindre personalegoder omfatter ikke goder, der i forvejen er skattefritaget efter andre regler. Det gælder fx:

 • Goder omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder i LL § 16, stk. 3, 6. pkt. (Se afsnit C.A.5.1.3
 • Almindelige personalepleje omfattet af personaleplejefritagelsen (Se afsnit C.A.5.1.5)
 • Sundhedsydelser omfattet af LL § 30 (Se afsnit C.A.5.15
 • Parkeringsplads omfattet af LL § 16, stk. 10 (Se afsnit C.A.5.14.5)
 • Fribilletter omfattet af LL § 16, stk. 16 (Se afsnit C.A.5.16)
 • Pædagogisk spisetræning omfattet af LL § 16, stk. 15 
 • Mindre reklamegaver (Se afsnit C.A.5.1.1)  
 • Julefrokoster og firmaudflugter (Se afsnit C.A.5.6).

Som det fremgår tæller goder omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder ikke med under bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Den afgørende forskel på de to bagatelgrænser er, at bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder kun gælder for goder, som ydes af arbejdsgiveren overvejende til brug for arbejdet. Personalegoder, der er ydet overvejende til brug for arbejdet, tæller derfor kun med under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder. Se afsnit C.A.5.1.3 om bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder.

Goder omfattet af særlige bestemmelser om beskatning

Bagatelgrænsen for mindre personalegoder omfatter ikke goder, der værdiansættes efter særlige regler. Det gælder fx:

Det betyder, at disse goder beskattes, selvom værdien af goderne er under 1.300 kr., og at værdien af disse goder ikke tæller med ved beregningen af, om beløbsgrænsen er overskredet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2018.119.LSR

En gave til en værdi af 300 kr. til ansatte i forbindelse med ansættelse i 5, 10, 15, 20 eller 30 år i en kommune ansås ikke for omfattet af LL § 7 U, men blev betragtet som et personalegode. Da værdien var omfattet af bagatelgrænsen for personalegoder på 1.100 kr. pr. år (2017-niveau), skulle der ikke ske beskatning hos modtageren.

Skatterådet

SKM2023.117.SR

Skatterådet bekræftede, at et firmagavekort, der kunne benyttes via en online gaveportal og som indeholdt et personligt gavesortiment på max. 20 produkter, der på forhånd var udvalgt blandt mere end 20.000 produkter, ville være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder i LL § 16, stk. 3.

Det var oplyst, at værdien ikke ville overstige den gældende beløbsgrænse på 1.200 kr. i 2022, (1.300 kr. i 2023) i LL § 16, stk. 3, ligesom det var oplyst, at gavekortet ikke kunne ombyttes til kontanter.

Det forhold at spørgers medarbejdere indtastede generelle oplysninger om dem selv og herefter fik præsenteret 20 konkrete gaver at vælge imellem kunne ikke sidestilles med, at medarbejderne dermed havde kunnet vælge mellem mere end 20.000 produkter. De generelle oplysninger, som medarbejderne indtastede, dikterede således ikke en bestemt afgrænsning af selve produkterne. Udvælgelsen af produkter, ud fra det samlede sortiment på mere end 20.000, skete dermed ikke på en måde, så medarbejderen bevidst kunne lave en mere konkret afgrænsning af de endelige 20 valgmuligheder. Medarbejderne kunne endvidere ikke fortryde eller ændre de oplysninger, de måtte have indtastet. Betingelsen om at gavekortet skulle have en tilstrækkelig begrænset anvendelsesmulighed var således opfyldt.

SKM2023.94.SR

Skatterådet fandt, at arbejdsgiverbetalt CO2-kompensation som udgangspunkt er et skattepligtigt personalegode. Det kan dog være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder, såfremt det kan rummes indenfor beløbsgrænsen.

Endvidere fandt Skatterådet, at der ikke er nogen begrænsning på, hvilke goder der kan indgå i en lønomlægning. CO2-kompensation vil derfor også kunne finansieres ved lønomlægning, hvis de generelle betingelser herfor er overholdt.

SKM2022.432.SR

Skatterådet fandt, at når en arbejdsgiver stiller gratis opladning af medarbejdernes private el-biler til rådighed ved arbejdspladsen, var benyttelse af ladestationerne et skattepligtigt personalegode, der skulle beskattes ud fra markedsprisen.

Med henvisning til SKM2011.570.SR, blev det konkluderet, at opladning af eldrevne køretøjer, der sker ved arbejdspladsen, ikke anses som et gode ydet arbejdspladsen. Personaleplejefritagelsen kan derfor ikke finde anvendelse. Godet ville dog være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

SKM2020.556.SR

En arbejdsgiver ønskede at tilbyde deres medarbejdere at deltage i et trivselstjek gennem spørger som en del af deres personalepolitik. Trivselstjekket bestod af to pakker, "pakke 1" og "pakke 2".

Pakke 1 bestod af et digitalt trivselstjek og en opfølgende screeningssamtale. Hvis screeningssamtalen i pakke 1 viste konkrete tegn på mistrivsel i arbejdslivet eller privatlivet, blev medarbejderne tilbudt pakke 2, der bestod af to ekstra samtaler.

Skatterådet kunne bekræfte, at ydelserne i pakke 2 var skattepligtige for medarbejderne, jf. SL § 4. Skatterådet kunne i den forbindelse bekræfte, at ydelserne i pakke 2 dog ikke skulle beskattes, hvis grundbeløbet på 1.200 kr. pr. år (2020-sats) i bagatelgrænsen for mindre personalegoder ikke blev overskredet for den enkelte medarbejder, der gjorde brug af tilbuddet, jf. LL § 16, stk. 3, 3. pkt. Skatterådet lagde vægt på, at der ikke blev ydet terapi under samtalerne, herunder at samtalerne alene blev benyttet til at give viden om, hvorfor medarbejderen mistrivedes, hvordan det kunne løses, samt at give et værktøj til "hjælp til selvhjælp".

 
SKM2014.251.SR Arbejdsgiverbetalt adgang for medarbejdere til et online-baseret motionsfællesskab var ikke omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder. Men medarbejderne skulle kun beskattes af godet, hvis det sammen med andre mindre personalegoder oversteg bagatelgrænsen for mindre personalegoder på 1.100 kr.
SKM2012.193.SR Et gavebevis, der gav adgang til en vifte af gaver i form af mad, drikke, restaurationsbesøg, kro- og hotelophold, diverse former for wellness og sportsaktiviteter mm., blev - selvom gavebeviset ikke kunne konverteres til kontanter - sidestillet med kontanter. Gavebeviset var derfor ikke omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder. 
SKM2012.88.SR Arbejdsgiverbetalte forsikringspræmier var et personalegode, der kunne være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.
SKM2012.35.SR Gratis adgang til forlystelsesparker, der var med i foreningen B, var som udgangspunkt et skattepligtigt personalegode for medarbejderne i forlystelsespark A. Godet kunne dog være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Medarbejdernes adgang til de øvrige forlystelsesparker i arbejdstiden i forbindelse med kurser, møder og lignende var erhvervsmæssig og dermed skattefri.
SKM2011.679.SR Julegaver på maksimum 700 kr., der på forskellig vis gav modtageren mulighed for at få en overnatning på et begrænset antal hoteller, var omfattet af skattefriheden i LL § 16, stk. 3, 3. pkt.
SKM2011.678.SR Julegaver på maksimum 700 kr., der på forskellig vis gav modtageren mulighed for at få en overnatning på et begrænset antal hoteller eller på et forudbestemt hotel, var omfattet af skattefriheden i LL § 16, stk. 3, 3. pkt.
SKM2011.677.SR Julegaver på 700 kr., der gav modtageren et oplevelsesbevis, der gav mulighed for at få en overnatning på et begrænset antal hoteller, var omfattet af skattefriheden i LL § 16, stk. 3, 3. pkt.
SKM2011.614.SR Rabat på billetter, klippekort mv. til svømmehal kunne være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder i LL § 16, stk. 3, 3. pkt.
SKM2011.561.SR Arbejdsgivers betaling af et abonnement til en ferieportal, der gav medarbejderne forskellige fordele og rabatter ved leje af ferieboliger mv. udgjorde en forbrugsbesparelse/sparet privat forbrug. Der var derfor tale om et skattepligtigt personalegode. Godet kunne dog være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder i LL § 16, stk. 3, 3 pkt.
SKM2011.559.SR Kommunaltansattes gratis adgang til kommunens svømmehal var et skattepligtigt personalegode. Godet kunne dog være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder i LL § 16, stk. 3, 3 pkt.
SKM2011.453.SR Medarbejdere i et firma kunne i samme år skattefrit modtage en gave i anledning af jul og i anledning af en privat mærkedag, fx rund fødselsdag, når begge gaver var naturalier og værdien af den enkelte gave ikke oversteg 700 kr. Endvidere bekræftede Skatterådet, at gaver i form af naturalier i forbindelse med en privat mærkedag og lignende fra firmaet personaleforeningen ikke skulle anses for ydet af arbejdsgiver. Sådanne gaver kan medarbejderne modtage skattefrit efter praksis for lejlighedsgaver.
SKM2011.453.SR

Medarbejdere i en virksomhed kunne i samme år skattefrit modtage en gave i anledning af jul og i anledning af en privat mærkedag, fx rund fødselsdag, når begge gaver var i naturalier og værdien enkeltvis ikke oversteg 700 kr. Endvidere bekræftede Skatterådet, at gaver i form af naturalier i forbindelse med en privat mærkedag og lignende fra personaleforeningen ikke skulle anses for ydet af arbejdsgiver. Sådanne gaver kunne medarbejderne modtage skattefrit efter praksis for lejlighedsgaver.

Se nærmere om gaver i ansættelsesforhold afsnit C.A.5.5 og generelt om gaver i afsnit C.A.6.