Dato for udgivelse
10 Sep 2009 14:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Aug 2009 13:53
SKM-nummer
SKM2009.536.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-093536
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Virksomheder
Emneord
Personalegoder
Resumé

Skatterådet finder, at medarbejderne er skattepligtige af en julegave bestående af et gavekort fra arbejdsgiver, uagtet af dette alene kan anvendes til køb i arbejdsgivers regi. Gavekortet anses at have en så bred anvendelsesmulighed, at det må sidestilles med almindelige gavekort, der ikke er omfattet af skattefriheden for jule- og nytårsgaver.

Hjemmel
Statsskatteloven § 4
Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning
Ligningsvejledning 2009-2, A.B.1.9.21
Henvisning
Den juridiske vejledning, C.A.5.5.1 Jule- og nytårsgaver, lejlighedsgaver, øvrige gaver, præmier og gevinster

Spørgsmål

  1. Kan Spørger give medarbejderne en julegave til en værdi af 500 kr., men i form af et elektronisk betalingskort, der alene kan anvendes til køb hos arbejdsgiver uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderne

Svar

  1. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

Anmodningens dato mv.

Anmodningen er modtaget den 14. maj 2009.
Gebyret er registreret indbetalt den 15. maj 2009.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ønsker at give alle medarbejdere mulighed for selv at vælge deres julegaver - til en værdi af 500 kr. Købet skal ske i spørgers egne butikker og restauranter.

Måden at administrere det på, bliver at udstede et elektronisk kort med en værdi af 500 kr., som kun kan bruges hos spørger og ikke veksles til kontanter. Kortet bruges i dag også af spørgers kunder som et muligt betalingsmiddel (kunden sætter selv penge ind på kortet).

Efter den nylige afgørelse fra Landsskatteretten (SKM2009.302.LSR), hvor den hidtidige praksis omkring beskatning ved "valgfrihed af julegave" er blevet ændret, mener Spørger, at ovenfor beskrevne julegaveide kan sidestilles hermed og derfor ikke skal beskattet.

Der er tale om en påtænkt disposition - julegave 2009.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Efter spørgers opfattelse kan spørgsmålet besvares med et JA.

Spørger ønsker at sikre sig, at medarbejderne ikke bliver beskattet af julegaven, og mener at dommen nu giver mulighed for, at give medarbejderne en god julegave med virksomheden i hjertet.

Endelig ønsker spørger hurtigt svar, da de skal i gang med at forberede julegaven, trykke kort, opsætte system til at administrere ordningen m.m.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

I SKATs Ligningsvejledning, 2009-2 A.B.1.9.21 er det anført, at årlige gaver fra arbejdsgiver i form af naturalier i anledning af jul eller nytår efter praksis kun beskattes, hvis markedsværdien fra og med indkomståret 2008 overstiger 700 kr. Kontanter og gavekort beskattes fuldt ud. Beløbet beskattes som personlig indkomst og skal lønoplyses.

Årsagen til at gaver i form af kontanter og gavekort er skattepligtige ligesom løn er, at kontanter/gavekort anses for at have samme værdi for modtageren som almindelig løn. Julegaver fra arbejdsgiveren til medarbejderne skal således være en tingsgave/naturaliegave, for at der er skattefrihed for medarbejderen.

Praksis

I SKM2007.756.SR, fandt Skatterådet, at medarbejdere er skattepligtige af en julegave bestående af et X-kort med 500 kr. til investering i afrikanske projekter.

X-kortet får således karakter af et gavekort, som medarbejderen skal beskattes af, idet kortet giver ret il køb af investering i et af de projekter, der er tilgængelige via en portal på Internettet. Endvidere er der ikke hjemmel til at undlade beskatning, når julegaven består af gavekort eller kontanter.

I SKM2009.302.LSR fandt Landsskatteretten, at det faktum, at arbejdstageren har adgang til at vælge mellem et nærmere bestemt antal gaver, som på forhånd er betalt og udvalgt af arbejdsgiveren, ikke ændrer ved, at der er tale om, at arbejdstageren modtager en naturaliegave. Der er herved lagt vægt på, at udvalget af gaverne er bestemt af arbejdsgiveren, og at gavebeviset ikke kan ombytte eller refunderes, og at konceptet ikke adskiller sig væsentligt fra den situation, hvor arbejdstageren kan vælge mellem et nærmere antal gaver. Landsskatteretten finder ligeledes, at arbejdstageren modtager en naturaliegave, selvom arbejdstageren kan udvælge gaven hos en af arbejdsgiveren valgt udbyder på nettet.

Begrundelse

I nærværende sag er der tale om, at medarbejderne får stillet et gavekort til rådighed. Gavekortet kan dog alene anvendes indenfor spørgers eget regi, men til køb af såvel forskellige varer som til køb af en form for tjenesteydelser.

Uagtet at gavekortet alene kan anvendes i arbejdsgivers regi, og dermed i et vist begrænset omfang, anses de goder, der kan erhverves hos arbejdsgiver alligevel for at have en så bred anvendelsesmulighed, at det må sidestilles med almindelige gavekort. Det vil derfor ikke kunne anses som en naturalieydelse omfattet af praksis for skattefrie lejlighedsgaver, herunder jule- og nytårsgaver.

Efter SKATs opfattelse, er nærværende situation ikke sammenlignelig med situationen i SKM2009.302.LSR, idet der her er tale om gavekort i modsætning til naturaliegaver. Nærværende situation er derimod sammenlignelig med situationen i SKM2007.756.SR, hvor der ligeledes er tale om gavekort til køb af et bestemt produkt, men alligevel et gavekort, der ikke er omfattet af skattefriheden for jule- og nytårsgaver.

Det omtalte koncept giver, efter SKATs opfattelse, modtageren adgang til at vælge mellem forskellige forbrugsmuligheder på samme måde som øvrige gavekort. Gavekortet får således, efter SKATs opfattelse, karakter af rede penge.

SKAT indstiller derfor, at der svares nej til spørgsmålet.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.