Dato for udgivelse
18 Aug 2021 10:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Jun 2021 09:54
SKM-nummer
SKM2021.416.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0259931
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Trust, boafgift, arv, gave
Resumé

Det var ønsket bekræftet, at udbetalinger fra H1 Insurance Trust til A i forbindelse med Bs død skulle anses for at tilgå hendes barnebarn i tilfælde af, at As far C først afgik ved døden, og således var undtaget fra dansk afgift, jf. boafgiftsloven § 9, stk. 2.

Trusten var stiftet af As farmor B, som boede i Y i USA. Så længe B levede, ansås trusten for transparent i forhold til hende. Det var forudsat ved besvarelsen, at Spørgers far C døede før farmoren. Af trustens vedtægt fremgik bl.a., at såfremt Spørgers far døede før farmoren, skulle farens andel tilgå farens børn, og hvis barnebarnet var 35 år ved farmorens død, skulle hele hans andel af trustens midler udbetales. Spørger var mere end 35 år. Spørgsmålet kunne derfor bekræftes.

Det var for det andet ønsket bekræftet, at udbetalinger fra H1 Insurance Trust til A, var at anse som gave fra B til A, så længe B var i live. Trusten blev under spørgsmål 1 anset for transparent i forhold til Spørgers farmor B, og spørgsmålet kunne derfor bekræftes.

Det var for det tredje ønsket bekræftet, at udbetalinger fra H2 Insurance Trust til A i forbindelse med Bs død skulle anses for at tilgå hendes barnebarn i tilfælde af, at Spørgers far C først afgik ved døden og således var undtaget fra dansk afgift, jf. boafgiftsloven § 9, stk. 2.

Trusten var stiftet af As farmor og hendes daværende mand, som ikke var As biologiske farfar. Begge stifterne havde boet i Y i USA. Bs mand var død og trusten var nu transparent i forhold til Spørgers farmor B. Kun såfremt Spørgers far døde før farmoren, skulle Spørger have udbetalt penge fra trusten i henhold til artikel 7.2 i vedtægten. Af trustens vedtægt fremgik bl.a., at såfremt A var fyldt 35 år ved farmorens død, skulle hele hans andel af trustens midler udbetales. Han var mere end 35 år. Spørgsmålet kunne derfor bekræftes.

Det var for det fjerde ønsket bekræftet, at udbetalinger fra H2 Insurance Trust til A var at anse som gave fra B til A, så længe B var i live. Trusten blev under spørgsmål 3 anset for transparent, og spørgsmålet kunne derfor bekræftes.

Hjemmel

LOV nr. 149 af 10/04/1992 - Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten (statsskatteloven)
Lovbekendtgørelse nr. 47 af 12/01/2015 - Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)

Reference(r)

Statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c
Statsskattelovens  § 5, litra b
Boafgiftslovens § 9, stk. 2
Boafgiftslovens §§ 22, 23 og 25
Fondsbeskatningslovens § 3 B

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.B.2.15.2. med underpunkter

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at udbetalinger fra H1 Insurance Trust til A i forbindelse med Bs død skal anses for at tilgå hendes barnebarn i tilfælde af, at C først afgår ved døden, og således er undtaget fra dansk afgift, jf. boafgiftslovens § 9, stk. 2?
 2. Er Skatterådet enig i, at udbetalinger fra H1 Insurance Trust til A, er at anse som gave fra B til A, så længe B er i live?
 3. Kan Skatterådet bekræfte, at udbetalinger fra H2 Insurance Trust til A i forbindelse med Bs død skal anses for at tilgå hendes barnebarn i tilfælde af, at C først afgår ved døden og således er undtaget fra dansk afgift, jf. boafgiftslovens § 9, stk. 2?
 4. Er Skatterådet enig i, at udbetalinger fra H2 Insurance Trust til A er at anse som gave fra B til A, så længe B er i live?

Svar

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja
 4. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

B er fast bosiddende i staten Y1 i USA, skattemæssigt hjemmehørende i Y og bor på adressen Y2.

B var gift med D, som afgik ved døden den x. x. 2015 i en alder af 82 år.

D havde tre voksne børn fra sit tidligere ægteskab med E, nemlig F, G og H.

B har fire voksne børn fra sit tidligere ægteskab med I: C (i det følgende "C"), J (i det følgende "J"), K og L. L afgik ved døden i 2012.

B stiftede i 1994 en familietrust i Y, benævnt H1 Insurance Trust.

B og D stiftede i 2008 en familietrust i Y, benævnt H2 Insurance Trust.

En af de begunstigede i Trusten, C har en søn A (i det følgende A), der er fuldt skattepligtig, skattemæssigt hjemmehørende og bosiddende i Danmark, men samtidig også skattemæssigt hjemmehørende i Y.  

Spørger er født i xx, og er således på nuværende tidspunkt 38 år.

Ved nærværende anmodning om bindende svar ønskes det afklaret, hvorledes de to Trusts’ aktiver skal behandles i forhold til A, ved udbetaling af eventuelle midler fra Trusten, herunder i forbindelse med Bs død, når det sker.

H1 Insurance Trust

B (stifter) stiftede den 1. december 1994 en familietrust i Y, H1 Insurance Trust. Den 1. december 2011 blev Trustens vedtægter ændret.

Stifteren B overførte i forbindelse med stiftelsen af Trusten en livsforsikring med policenummer x udstedt af G1 til H1. Livsforsikringen blev i april 2008 erstattet med en $x,xxx,xxx livsforsikring udstedt af G2, policenummer x.

Livsforsikringens forsikringssum og øvrige aktiver udbetales direkte til H1 Insurance Trust efter Bs død.

C og hans efterkommere, J og hans efterkommere, K og hans efterkommere, og L og hendes efterkommere er alle begunstigede i Trusten (i fællesskab "Berettigede Begunstigede"). A er contingent beneficiary og er kun berettiget til at modtage en del af trustens aktiver, hvis hans fader ikke lever på det tidspunkt B dør.

Trust er uigenkaldelig, jf. artikel 2.

Trustee er bemyndiget til at udlåne penge til stifter, B, dog således, at Trustee ikke må yde lån til stifter, som kunne forårsage, at en del af Trustens ejendom (udover lånebeløbet) omfattes af stifters formue for at unddrage føderal-, gave eller generationsskat eller beskatning ved flytning mellem stater eller arvebeskatning, jf. artikel 4 A, punkt 5.

M og J er begge Trustees. Hvis der opstår uenighed mellem de to Trustees, træffer J den afgørende beslutning.

Trustee J er begunstiget i Trusten og bror til den begunstigede C, der er fader til Spørger.

Trustee M har været revisor for B og hendes afdøde ægtefælle, D, gennem mere end 30 år. M deltager i mange traditioner og begivenheder i familien, som afholdes af B.

Forud for stifterens død, Artikel 3A

Trustee kan udbetale så stor en del af Trustens indtægter og grundkapital (undtaget forsikringspolicerne), som Trustee efter bedste overbevisning finder nødvendigt for at opretholde de begunstigedes liv og trivsel, jf. artikel 3A.

Hvis Trustens formue består af mere end et hundrede dollars ($100,00) i kontantbeholdning, ejendom eller andre aktiver udover forsikringspolicerne i Trusten, kan Trustee til enhver tid udbetale eller anvende så stor en del af Trustens indtægt og grundkapital (undtaget forsikringspolicerne) til fordel for en eller flere af gruppen bestående af C og hans efterkommere, J og hans efterkommere, K og hans efterkommere, og L og hendes efterkommere, som Trustee efter bedste overbevisning anser som nødvendig for at opretholde enhver af de begunstigedes helbred, pleje, liv og trivsel.

A har endnu ikke modtaget nogen udbetalinger fra Trusten.

Efter Stifters død, Artikel 3B

Efter Stifteren Bs død og efter indbetaling af forsikringssummer fra de policer, som Trusten ejer, skal Trustee opbevare, administrere og fordele Trustens Formue til de begunstigede, jf. artikel 3 B, nr. 1. Når en begunstiget fylder 35, skal Trustee udbetale den resterende grundkapital og eventuel ikke-udbetalt indtægt fra den begunstigedes andel til den begunstigede. A er fyldt 35 år. I det omfang A er berettiget til at modtage udbetalinger fra Trusten, vil en andel blive udbetalt til ham.

Af vedtægten for H1 Insurance Trust fremgår bl.a. følgende:

“THIS TRUST AGREEMENT, dated December 1, 1994, is made by  and between B ("Settlor") and J ("Trustee").

(A) Contributions by Settlor. The Settlor has transferred and delivered in trust to the Trustee, without consideration, the property described in Exhibit "A," receipt of which is acknowledged by the Trustee. The Settlor may also transfer additional property to this trust, either by inter vivos transfer or by testamentary transfer. Property subject to this instrument is referred to as the "Trust Estate" and shall be held,   administered, and distributed in accordance with this instrument.

(…)

ARTICLE 2 IRREVOCABILITY OG TRUST

THIS TRUST is irrevocable and may not be altered   or amended in any respect, and it may not be terminated except through distributions permitted by this instrument.

(…)

ARTICLE 3 DISTRIBUTIVE PROVISIONS

(A) Prior to Death of Settlor. Prior to the death of Settlor, if the Trust Estate consists of more than One Hundred Dollars ($100.00) worth of cash, property or other assets besides  policies of insurance in the trust, the Trustee may, from time to    time, pay to or apply for the benefit of one or more of the group    consisting of C, his issue, J, his issue, K, his issue, and L and her issue, (collectively "Eligible Beneficiaries")  as  much  of the  trust income  and trust principal (other than policies of insurance) as the Trustee, in his discretion, considers necessary for any such Eligible Beneficiary's comfortable health, support, care, maintenance and  welfare. In making these payments, the Trustee may pay more to or apply for the benefit of some Eligible Beneficiaries than others and may make payments to and applications of benefit for one or more Eligible Beneficiaries to the exclusion   of others. (…)

(B) Upon the Death of Settlor. Upon the death of the    Settlor, after receipt of any insurance proceeds on policies of insurance held by the trust, the Trustee shall hold, administer and distribute the Trust Estate as follows:

(1) Distribution to Issue. The Trustee shall divide the Trust Estate into as many equal shares as there are children of Settlor then living, and children of Settlor then deceased with issue then living. The Trustee shall allocate one equal share to each living child of the Settlor and to each group composed of living issue of a deceased child of the Settlor, with such share of the living issue to be further apportioned among the    issued based upon the principle of representation. Each share or  partial share for a living child or issue of Settlor who has then attained age thirty-five (35) shall be distributed outright to  such  child or issue. Each such share or partial share for a living child or issue of Settlor who has not then attained age thirty-five (35) shall be referred to as a "Beneficiary Share'' and shall be held, administered and distributed as provided below. In making the division of the Trust Estate pursuant to this Article 3(B)(2),  the Trustee shall have the right to retain in trust reasonable reserves to be held, administered and distributed as  provided below  for any and all expenses of the trust; provided further, that at such time when the Trustee determines that such reserve is no longer necessary, the Trustee shall divide and distribute any remaining amounts in any such reserve as provided in this Article  3(B)(2) based upon the beneficiaries who were living at the time the reserve was established.

(…)

MODIFICATION AGREEMENT OF H1 Insurance Trust UNDER PROBATE CODE fra 2011 har ikke betydning for sagen.

H2 Insurance Trust

Den 24. januar 2008 indgik B og D og M en uigenkaldelig trust benævnt H2 Insurance Trust. I 2011 og i 2013 blev Trustens vedtægter ændret.

 

Ifølge Trustdokumentet ønsker B og D at behandle alle syv børn (C, J, K, L, F, G og H), som om de var børn af dem begge i henhold til Trust-aftalens artikel 4.

Trustens egenkapital er ca. x millioner USD pr. 30. september 2020, der i det væsentligste opstod ved indskud fra B og D i 2012.

Trusten ejer to livsforsikringer:

 1. Policenummer x, nominelt USD x.xxx.xxx ved udstedelse, forsikret person B.
 2. policenummer x, nominelt USD xx.xxx.xxx ved udstedelse, forsikret person B.

M og J er begge Trustees. Hvis der opstår uenighed mellem de to Trustees, træffer J den afgørende beslutning.

Hvis M bliver uarbejdsdygtig eller på anden måde ophører med at fungere som co-Trustee, skal N efterfølge ham som co-Trustee, jf. artikel 9.1.

Trustee J er begunstiget og bror til den begunstigede C, som har sønnen A.

N har siden stiftelsen været ansat advokat for Trusten i henhold til artikel 10.8. N har været advokat og nær ven til B og hendes afdøde ægtefælle, D, i mere end 40 år. M betragtes som en ekstra del af familien, som inviteres til alle familiebegivenheder (bryllupper, bar mitzvah’er osv.) og familiemiddage ved fødselsdage og højtider.

Stifterne må låne enhver andel af grundkapitalen og/eller indtægter i Trustformuen, direkte eller indirekte, uden at stille betryggende sikkerhed, jf. artikel 1, punkt 1.3 (a).

Så hurtigt som muligt efter Bs død, efter betalinger til eller til fordel for stifterens børnebørn, skal Trustee fordele den resterende Trustformue i så mange lige dele, som der er levende børn efter stifterne og eventuelle levende efterkommere efter eventuelle afdøde børn af stifterne.

Trustee skal tildele en andel til hvert levende barn af stifterne og en andel i lige andele til hver gruppe bestående af de levende efterkommere efter et eventuelt afdødt barn af stifterne, som skal fordeles yderligere i underandele blandt disse efterkommere efter repræsentationsprincippet, som omtalt under "Almindelige regler for fordeling blandt begunstigede.", jf. artikel 7.2.

Når en begunstiget fylder 35, skal Trustee udbetale den resterende saldo bestående af grundkapital samt eventuel ikke-udbetalt indtægt fra den begunstigedes andel til den begunstigede, jf. artikel 7.4.

Så længe en af stifterne er i live, kan Trustee til enhver tid udbetale de dele af Trustens grundkapital, som Trustee finder nødvendig for opretholdelse af den begunstigedes helbred, liv, trivsel og uddannelse til eller til fordel for en eller flere af efterkommerne af stifterne; dog således, at ingen andel af det eller de beløb, som udbetales, må anvendes til at frigøre en forælder fra at forsørge nogen af sine efterkommere, jf. artikel 3, punkt 3.3.

A har endnu ikke modtaget nogen udbetalinger fra Trusten.

Af vedtægten for H2 Insurance Trust fremgår bl.a. følgende:

THIS H2 Insurance Trust (the "Trust Agreement") is dated January 24, 2008, for reference purposes only and is entered into between D and B (hereinafter called "Grantors") and N (hereinafter called "Trustee").

ARTICLE 1

DECLARATIONS OF TRUST:

1.1 Principal of Trust. The Grantors have transferred and delivered to   the Trustee the sum of Fifty Dollars ($50), receipt of which is hereby acknowledged by the Trustee. The Grantors may also transfer substantial additional property to this Trust. The initial principal of the Trust together with any property that may be later transferred to the Trust and any income thereon, shall be held, administered and distributed by the Trustee as provided herein.

(…)

1.3 Intent to Create a Grantor Trust. It is the intention of the Grantors that, for federal income tax purposes, this Trust shall be treated as a grantor trust (as that tennis defied in Sections 671-677 of the Internal Revenue Code) and all provisions of this Trust shall be construed so as to effectuate this intent. In furtherance of this intent, at any time and from time to time, the following powers may be exercised as provided herein:

(a) The Grantors (or either Grantor, including the Survivor) may borrow any portion of the principal and/or income of the Trust Estate, directly or indirectly, without adequate security, as provided in Paragraph 10.16.

(b) The Trustee may use the entire income of the Trust to pay premiums on life insurance on the lives of the Grantors, or either of them, as provided in Paragraph 12.4.

(…)

ARTICLE2

RIGHTS RESERVED TO THE GRANTORS:

2,1 Trust To Be Irrevocable. The Trust or Trusts created pursuant to this Trust Agreement are irrevocable and may not be altered or amended in any respect notwithstanding any law which may from time to time be in existence. Furthermore, the Trust or Trusts created pursuant to this Trust Agreement may not be terminated except by   distributions permitted by this Trust Agreement.

(…)

    ARTICLE3

ADMINISTRATION OF TRUST ESTATE SO LONG AS ONE GRANTOR IS LIVING:

3.1 Administration of Trust Estate So Long as One Grantor Is Living  as Set Forth in This Article. So long as one Grantor is living, the Trust Estate shall be held, administered and distributed as set forth in this Article.

3.2 Accumulation of income. So long as one Grantor is living, the Trustee shall accumulate all of the net income of the Trust and add that accumulated income to the principal of the Trust.

3.3 Support of issue. So long as one Grantor is living, the Trustee may, from time to time, distribute to or apply for the benefit of the issue of the Grantors such sums out of the principal of the Trust Estate as the Trustee deems necessary for the proper support, maintenance, health and education of any one or more of them; provided,  however, that no portion of the amount or amounts so appointed may be used to discharge any obligation of a parent to support any of those issue. In making any distributions of principal to or for any of the issue of the Grantors under this Paragraph, the Trustee shall  take into consideration, to the extent the Trustee deems advisable, any income or other resources of such issue, outside of the Trust Estate, known to the Trustee and reasonably available for those purposes. Any distribution or application of benefits to or for any of the issue of the Grantors under this Paragraph shall be charged against the Trust Estate as a whole rather than against the ultimate distributive share of such issue (or such issue's lineal ancestors or lineal descendants) to whom or for whose benefit the distribution is made.

3.4 Trustee's Power to Distribute and/or Allocate Upon the Receipt of    insurance Proceeds. At any time and from time to time if the Trustee shall receive any Insurance Proceeds (as defined in Paragraph 3.4(c) below), the Trustee shall distribute and/or allocate such Insurance Proceeds as follows:

(a) From Any Policy Insuring One (1) Grantor. The Trustee  shall allocate any Insurance Proceeds received from a policy which insured the life of only one (1) Grantor as follows:

(1) Payment of Outstanding Loans. Upon the receipt of    any Insurance Proceeds from a policy which insured the life of one (1) Grantor, the Trustee shall first pay off any existing Loans owed by the Trust Estate at the time of receipt of the Insurance Proceeds (with the amount remaining in the Trust Estate after payment in full of the existing loans to be referred to as the "Initial Net Single Grantor Insurance Proceeds").

(…)

(3) Allocations. After payment of any outstanding Loans in accordance with Paragraph 3.4(a)(l) and establishment of the Cash Reserve in accordance with Paragraph 3.4(a)(2), the Trustee shall allocate the remaining Trust Estate  as follows:

(A) Allocation to Grandchildren's Trust. The Trustee shall allocate to a separate Trust created for the grandchildren of the Grantors and/or their respective issue (the "Grandchildren's Trust") from the remaining Trust Estate the lesser of:

1) One-third (1/3) of the remaining Trust Estate; or

2) The sum of Two Hundred Thousand Dollars ($200,000) multiplied by (i) the number of grandchildren of the Grantors living at  the time of allocation pursuant to this Paragraph 3.4(a)(3)(A)  and (ii) the number of deceased grandchildren of the Grantors who left issue living at the time of allocation pursuant to this Paragraph 3.4(a)(3)(A).

(B) Allocation to Article 7 of the Remaining Trust Estate. After allowance for the allocation pursuant to Paragraph 3.4(a)(3)(A), the remaining Trust Estate shall be held, administered and distributed in accordance with the   provisions of Article 7.

(b) From Any Joint and Survivor Policy. The Trustee shall allocate any Insurance Proceeds received from any joint and survivor policy on the lives   of both Grantors (the "Joint and Survivor Insurance Proceeds") as follows:

(…)

(2) Allocations. After payment of any outstanding loans in accordance with Paragraph 3.4(b)(l), the Trustee shall allocate the remaining Trust Estate as follows:

Allocation to Grandchildren's Trust. The Trustee shall allocate to the Grandchildren's Trust from the remaining Trust Estate the (…)

ARTICLE 4

DECLARATIONS CONCERNING FAMILY:

4.1 Declarations Concerning Family. The Grantors are husband and wife. Grantor D was previously married to E, which marriage was terminated by divorce. The Grantors have intentionally comitted to provide for E under the terms of this Trust Agreement. Grantor B was previously married to O, now deceased. Grantor D has three (3) adult children from his marriage to E, namely F ("F"); G ("G"); and H ("H"). Grantor B has four (4) adult children from her marriage to O, namely C ("C"); J ("J"); K ("K"); and L ("L"). The Grantors wish to treat all seven of their children as if they were the children of both of them. Accordingly, for purposes of this Trust Agreement, any reference in this Trust Agreement to "child of the Grantors," "children of the Grantors" or  similar terms shall refer to all of F, G, H, C, J, K and L; and any reference in this Trust Agreement to "issue of the Grantors" or similar terms shall refer to all of F, G, H, C, J, K, L and their respective issue.

(…)

ARTICLE6

ADMINISTRATION OF GRANDCHILDREN'S TRUST:

6.1 Administration of Grandchildren's Trust as Set Forth in This Article. The Grandchildren's Trust, including any assets received by the Grandchildren's Trust from time to time subsequent to the death of the Deceased Grantor, shall be divided, held, administered and distributed as set forth in this Article.

6.2 Division of Grandchildren's Trust. The Trustee shall divide the Grandchildren's Trust into as many equal shares as there are grandchildren of the Grantors then living and grandchildren of the Grantors then deceased leaving issue then  living. The Trustee shall allocate one (1) equal share to each living grandchild of the Grantors and one (I) equal share to each group composed of the living issue of a deceased grandchild of the Grantors, to be further allocated in subshares among those issue by right of representation. The method of dividing and allocating the Grandchildren's Trust described in this Paragraph shall be referred to as the "Grandchildren's Beneficiary Allocation Rule." Bach share or subshare established pursuant to this Article 6 shall be a separate Trust (an "Article 6 Trust"), to be held, administered and distributed in accordance with the remaining provisions of this Article.

6.3 Accumulation of income of Article 6 Trusts. The Trustee shall  accumulate the net income of an Article 6 Trust. Such accumulated income shall be added to the principal of that Article 6 Trust, to be distributed as hereinafter provided.

6.4 Discretionary Distributions of Principal from an Article 6 Trust. Until complete distribution pursuant to the provisions of this Paragraph, the Trustee may distribute to or apply for the benefit of each Beneficiary of an Article 6 Trust and/or that Beneficiary's issue, out of the principal of that Beneficiary's Article 6 Trust, those sums as the Trustee, in the Trustee's discretion, considers necessary for the proper support, maintenance, health and education of any one or more of that Beneficiary and/or that Beneficiary's issue, after taking into consideration, to the extent the Trustee considers advisable, any income or other resources of that Beneficiary or that Beneficiary's issue, as  appropriate, outside of any Trust created pursuant to this Trust Agreement known to the Trustee and reasonably available for those purposes; provided, however, that no portion of the amount or amounts so distributed may be used to discharge any obligation of a parent of such issue to support any of those issue. Any distribution or application of benefits to or for any issue of a Beneficiary under this Paragraph shall be charged against that Beneficiary's Article 6 Trust as a whole, rather than against any potential ultimate distributive share of the issue (or such issue's lineal ancestors or lineal descendants) to whom or for whose benefit the distribution is made. When any Beneficiary of an Article 6 Trust shall attain the following ages, the Trustee shall distribute to that Beneficiary the following portion of the principal of that Beneficiary's Article 6 Trust:

Age  Portion of Article 6 Trust to Be Distributed

Twenty-five (25) years One-third (1/3) of the balance  

Thirty (30) years One-half (1/2) of the balance of the Article 6 Trust

Thirty-five (35) years The balance of the Article 6 Trust, together with      any undistributed income therefrom.

If any Beneficiary of an Article 6 Trust has already reached any one or more of those ages upon the creation of that Beneficiary's Article 6 Trust, then the Trustee shall distribute to that Beneficiary that portion or all of that Beneficiary's Article 6 Trust based  on the age or ages set forth above and reached by that Beneficiary at that time. The Trustee shall determine that portion of the Beneficiary's Article 6 Trust to distribute by treating the Beneficiary as first reaching the first age level mentioned above and then, if applicable, proceeding to the next age level (and subsequent levels, if appropriate).

6.5 Distribution of Article 6 Trust Upon the Death of a Beneficiary. Upon the death of a Beneficiary of an Article 6 Trust, the undistributed balance of that Beneficiary's Article 6 Trust shall be allocated into separate Article 6 Trusts for the person or persons who would have been entitled to such deceased Beneficiary's share in accordance with the Grandchildren's Beneficiary Allocation Rule, applied as of the date of death of that deceased Beneficiary, to be held in trust and distributed in accordance with the terms of that deceased Beneficiary's Article 6 Trust. However, if any part of that   deceased Beneficiary's Article 6 Trust would otherwise be held in trust for a Beneficiary  for whose benefit an Article 6 Trust is already then being administered under this Trust Agreement, that part shall instead be added to that Beneficiary's Article 6 Trust and shall thereafter be administered according to its terms, except that, if that Beneficiary has received a fractional distribution of that Beneficiary's Article 6 Trust pursuant to its terms based on the age of that Beneficiary, then there shall be distributed to that Beneficiary, free of trust, a fraction of that part equal to the fraction of that Beneficiary's interest previously distributed to that Beneficiary.

6. 6 Contingent Beneficiaries. If at any time before full distribution of  the Grandchildren's Trust or the Article 6 Trusts created thereunder, no other disposition of property held in the Grandchildren's Trust or the Article 6 Trusts created thereunder (collectively, the "Remaining Article 6 Property") is directed by this Trust Agreement, the Remaining Article 6 Property shall augment equally any Article 7 Trusts created for the children of the Grantors living at the time of allocation hereunder, to be administered according to its terms, except that, if that child has received a fractional distribution of that child's Article 7 Trust pursuant to its terms, then there shall be distributed to that child, free of trust, a fraction of that part equal to the fraction of that child's interest previously distributed to that child. If none of the children of the Grantors is living at the time of allocation hereunder, the Remaining Article 6 Property shall be distributed in accordance with the provisions of Paragraph 7.6.

ARTICLE 7

ADMINISTRATION OF REMAINING TRUST ESTATE AFTER THE DEATH OF THE SURVIVOR

7.1 Administration of Remaining Trust Estate After the Death of the Survivor as Set Forth in This Article The Trust Estate remaining under Paragraph 7.1 shall be held, administered and distributed as set forth in this Article.

7.2 Division of Remaining Trust Estate. As soon as reasonably practicable after the death of the Survivor, the Trustee shall divide the Trust Estate remaining under Paragraph 7.2 into as many equal shares as there are children after Grantors then living and children of the Grantors then deceased, leaving issue then living. The Trustee shall allocate one (1) equal share to each living child of the Grantors and one (1) equal share to each group composed of the living issue of a deceased child of the Grantors, to be further allocated in subshares among those issue by right of representation. Any share created pursuant to this Paragraph 7.2 for L shall be held as a separate Trust ("L's Trust"), to be administered in accordance with the provisions of Article 8. Bach share or subshare established pursuant to this paragraph 7.2 for any Beneficiary other than L shall be a separate Trust (an "Article 7 Trust"), to be held, administered and distributed in accordance with the remaining provisions of this Article 7. The foregoing method of dividing and allocating the Trust Estate shall be  referred to as the "General Beneficiary Allocation Rule."

(…)

7.4 (…) When any Beneficiary of an Article 7 Trust shall attain the following ages, the Trustee shall distribute to that Beneficiary the following portion of the principal of that Beneficiary's Article 7 Trust:

Age Portion of Article 7 Trust to Be Distributed

Twenty-five (25) years One-third (l/3) of the balance of the Article 7 Trust

Thirty (30) years One-half (1/2) of the balance of the Article 7 Trust

Thirty-five (35) years The balance of the Article 7 Trust, together with  any undistributed income therefrom.

If any Beneficiary of an Article 7 Trust has already reached any one or more of those ages upon the death of the Survivor or at any later time when the Article 7 Trust for such Beneficiary is created, the Trustee shall distribute to that Beneficiary that portion or all of that Beneficiary's Article 7 Trust based on the age or ages set forth above and reached by    that Beneficiary at that time. The Trustee shall determine that portion of the Beneficiary's Article 7 Trust to distribute by treating the Beneficiary as first reaching the first age level mentioned above and then, if applicable, proceeding to the next age level (and subsequent levels, if appropriate)."

Af MODIFICATION AGREEMENT OF H2 Insurance Trust fremgår bl.a. følgende:

This MODIFICATION AGREEMENT OF H2 Insurance Trust UNDER PROBATE (…) is (…)  2011, by and among the individuals listed below, with reference to the facts listed in Recitals A through C:

(…)

1. Grantors: D and B.

2. First Level of Beneficiaries: 

(…)

(d)  C ("C"),

(…)

3. Second Level of Beneficiaries:

(…)

(d) C, on behalf of any children or more remote issue of C

(…) 

RECITALS

A. On January 24, 2008, the Grantors and M, as Trustee, entered into an irrevocable trust titled the H2 Insurance Trust (the "Trust").

B. The Grantors and all of the beneficiaries of the Trust propose to  modify the provisions of the Trust to change the dispositive provisions of the share created for H.

(…)

1. Amendment to Paragraph 7.2. Paragraph 7.2 of the Trust is hereby  deleted in its entirety and the following is substituted in lieu thereof:

"7.2 Division of Remaining of Trust Estate. As soon as reasonably practicable after the death of the Survivor, the Trustee shall divide the remaining Trust Estate into as many equal shares as there are children of the Grantors then living and children of the Grantors then deceased, leaving issue then living. The Trustee shall allocate one (1) equal share to each living child of the Grantors and one (1) equal share to each group composed of the living issue of a deceased child of the Grantors, to be further allocated in subshares among those issue by right of representation.   Any share created pursuant to this Paragraph 7.2 for H shall be held as a separate Trust ('H's Trust'), to be administered in accordance with the provisions of Article 7.A. Any share created pursuant to this Paragraph 7.2 for L shall be held as a separate Trust ('L's Trust'), to be administered in accordance with the provisions of Article 8. Each share or subshare shall be a separate Trust (an 'Article established pursuant to this Paragraph 7.2 for any Beneficiary other than H and/or L 7 Trust'), to be held, administered and distributed in accordance with the remaining provisions of this Article 7. The foregoing method of dividing and allocating the Trust Estate shall be referred to as the 'General Beneficiary Allocation Rule."'

2. Amendment to Paragraph 7.5. Paragraph 7.5 of the Trust is hereby     deleted in its entirety and the following is substituted in lieu thereof:

"7.5 Distribution of Article 7 Trust Upon the Death of a Beneficiary. Upon the death of a Beneficiary of an Article 7 Trust,  the undistributed balance of that Beneficiary's Article 7 Trust shall be allocated into separate Article 7 Trusts for the person or persons  who would have been entitled to such deceased Beneficiary's share  in accordance with the General Beneficiary Allocation Rule, applied as of the date of that deceased Beneficiary, to be held in trust and distributed in accordance with the terms of that deceased Beneficiary's Article 7 Trust. However, if any part of that deceased Beneficiary's Article 7 Trust would otherwise be held in trust for a Beneficiary for whose benefit a Trust is already then being administered under this Trust Agreement (either an Article 7, H's Trust or L's Trust, but not an Article 6 Trust), that part shall instead be added to that Trust and shall thereafter be administered according to its terms, except that, if that Trust provides for distribution in instalments and if that Beneficiary has received a fractional distribution of that Trust pursuant to its terms based on the age of that Beneficiary, then there shall be distributed to that Beneficiary, free of trust, a fraction of that part equal to the fraction of that Beneficiary's interest previously distributed to that Beneficiary."

(…)"

Af MODIFICATION AGREEMENT OF H2 Insurance Trust

“This MODIFICATION AGREEMENT OF H2 is entered into in (…)2013, by and among the individuals listed below, with reference to the facts listed in Recitals A through C:

(…)

REITALS

A. On January 24, 2008, the Grantors and M, as Trustee, entered into an irrevocable trust titled H2 Insurance Trust (the "Trust").

B. Pursuant to Y1 Probate Code§ 15404(a,) if a grantor and all   beneficiaries consent, they may compel modification of an irrevocable trust.

C. On December I, 2011, the Grantors and all of the beneficiaries of   the Trust modified the provisions of the Trust pursuant to Y1 Probate Code §15404(a).

D. The Grantors and all of the beneficiaries of the Trust propose to modify the provisions of the Trust further pursuant to Y1 Probate Code§ 15404(a) to change the dispositive provisions of the shares created for the Grantors' grandchildren.

(…)

NOW, THEREFORE, the parties agree as follows:

(…)

1. Amentment to Paragraph 6.4. Paragraph 6.4 of the Trust is hereby deleted in its entirety and the following is substituted in lieu thereof:

6.4 “Discretionary Distributions of Principal from an Article 6 Trust. Until complete distribution pursuant to the provisions of this Paragraph, the Trustee may distribute to or apply    for the benefit of each Beneficiary of an Article 6 Trust and/or that   Beneficiary's issue, out of the principal of that Beneficiary's Article 6 Trust, those sums as the Trustee, in the Trustee's discretion, considers necessary for the proper support, maintenance, health and education of any one or more of that Beneficiary and/or that Beneficiary's issue, after taking into consideration, to the extent the Trustee considers advisable, any income or other resources of that Beneficiary or that Beneficiary's  issue, as appropriate, outside of any Trust created pursuant to this Trust Agreement known to the Trustee and reasonably available for those purposes; provided, however, that no portion of the amount or amounts so distributed may be used to discharge any obligation of a parent of such issue to support any of those issue. Any distribution or application of benefits to or for any issue of a Beneficiary under this Paragraph shall be charged against that Beneficiary's Article 6 Trust as a whole, rather than against any potential ultimate distributive share of the issue (or such issue's lineal ancestors or lineal descendants) to whom or for whose benefit the distribution is made. When any Beneficiary of an Article 6 Trust shall attain the following ages, the Trustee shall distribute to that Beneficiary the following portion of the principal of that Beneficiary's Article 6 Trust:

Age Portion of Article 6 Trust to     Be Distributed
Thirty-five (35) years One-third (1/3) of the balance  of the Article 6 Trust

Forty (40) years One-half (1/2) of the balance  of the Article 6 Trust

Forty-five (45) years The balance of the Article 6   Trust, together with any undistributed income therefrom. 

If any Beneficiary of an Article 6 Trust has already reached   any one or more of those ages upon the creation of that Beneficiary's Article 6 Trust, then the Trustee shall distribute to that Beneficiary that portion or all of that Beneficiary's Article 6 Trust based on the age or ages set forth above and reached by that Beneficiary at that time. The Trustee shall determine that portion of the Beneficiary's Article 6 Trust to distribute by treating the Beneficiary as first reaching the first age level mentioned above and then, if applicable, proceeding to the next age level (and subsequent levels, if appropriate)."

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1

Den skattemæssige vurdering af udenlandske trusts og den skattemæssige behandling af personer, der er involveret i udenlandske trusts, fremgår ikke af lovgivningen, men beror udelukkende på praksis, jf. afsnit C.B.2.15.2 i Den juridiske vejledning 2020-2.

Der kan, jf. afsnit 3.1.1. i lovforslag nr. L 167 vedrørende lov nr. 540 af 29. april 2015, ikke opstilles en generel definition af, hvorledes en udenlandsk trust skal kvalificeres i skattemæssig henseende i Danmark.

En udenlandsk trust vil efter dansk skatteret enten skulle behandles som et selvstændigt skattesubjekt eller en transparent enhed.

I dansk skatteret anerkendes trusten i de tilfælde, hvor trusten er stiftet uigenkaldeligt, og trustformuen er endeligt udskilt fra stifterens formue. Det er således en forudsætning for at anse en trust som et selvstændigt skattesubjekt, at kapitalen er definitivt og effektivt udskilt fra stifterens formuesfære.

Med definitivt menes, at stifteren ikke må have mulighed for at "tilbagekalde" trusten, så den udskilte kapital igen indgår i stifterens formuesfære. Med effektivt menes, at stifteren ikke fortsat må have rådighed over den udskilte kapital. Hvis stifteren eller den person, som har "arvet" trustkapitalen, fx kan få trustee til at træde tilbage som trustee, antages det, at kapitalen ikke er effektivt udskilt jf. afsnit C.B.2.15.2 i Den juridiske vejledning 2020-2.

Hvis blot en af betingelserne ikke er opfyldt, bliver trusten ikke anerkendt, og kapitalen betragtes derfor fortsat som en del af stifterens formuesfære. Stifteren bliver i givet fald fortsat beskattet af afkastet i trusten, jf. afsnit 3.1.1. i lovforslag nr. L 167 vedrørende lov nr. 540 af 29. april 2015.

Vurdering af Trustees forhold 

J og M er begge Trustees i Trusten, og i tilfælde af uenighed træffer stifterens søn J den afgørende beslutning.

Trustee M har været revisor for B og hendes afdøde mand i mere end 30 år. Endvidere deltager M i mange familietraditioner afholdt af B.

J er søn af stifteren B, og kan dermed næppe anses for at være uafhængig i forhold til stifteren.

Trustee J, der ved uenighed træffer den afgørende beslutning, er søn af stifter B, og derfor bør Trusten alene på denne baggrund anses for at være transparent. Vi henviser til SKM2020.91.SR, hvor stifteren havde indsat sine to børn som Trustees, hvorfor Skatterådet fandt, at der ikke var en i forhold til stifteren uvildig og uafhængig ledelse. Allerede af denne grund havde stifteren derfor bevaret en sådan rådighed over Trustkapitalen, at denne ikke kunne anses for effektivt udskilt i forhold til stifteren. Den pågældende Trust måtte derfor anses for skattemæssigt transparent efter en dansk skatteretlig vurdering i forhold til stifteren.

Trustee M er stifterens mangeårige rådgiver og private ven, hvilket derfor også i sig selv synes at bevirke, at stifteren B efter praksis anses for at have bevaret en sådan rådighed over Trustkapitalen, at denne ikke kan anses for effektivt udskilt i forhold til stifteren B. Fra praksis henvises der til SKM2017.615.SR.

SKM2017.615.SR fandt Skatterådet, at en Trust stiftet i Delaware, USA, skulle anses for at være skattemæssigt transparent i forhold til stifteren, B. Den af B stiftede Trust var en “irrevocable" Trust, hvorfor B ikke havde mulighed for at tilbagekalde denne. Formålet med Trusten var at tilgodese B og C's to fælles børn A og D. I forbindelse med stiftelsen indsatte B sin mangeårige rådgiver og private ven F, som Investment Director i Trusten. SKAT udtalte i sin indstilling og begrundelse:

"Når tillige henses til, at investment director efter det oplyste er stifterens mangeårige rådgiver og private ven, er SKAT enig med rådgiver i, at stifteren har bevaret en sådan rådighed over Trustkapitalen, at denne ikke kan anses for effektivt udskilt i forhold til stifteren." (mine understregninger)

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse. Af afgørelsen kan det udledes, at det forhold, at stifteren indsatte sin mangeårige rådgiver og private ven som Trustee, var nok til, at Trusten og derved midlerne i Trusten ikke kunne anses for at være effektivt udskilt fra stifterens formuesfære.

I de seneste Landsskatteretsafgørelser, journal nr. 15-0864565 fra 28. maj 2020 og SKM2020.427 fra 9. juli 2020, har Landsskatteretten strammet praksis og anset, at alene det forhold, at Trustens protektor har et forretningsmæssigt forhold med stifteren, bevirker, at Trusten på denne baggrund anses for at være skattemæssigt transparent.

I SKM2011.739.SR var Trustee tillagt den fulde beføjelse til at forvalte Trustens midler, som således ledede og administrerede Trusten, og Trustee bestemte udbetalinger fra Trusten til de begunstigede, dog alt i overensstemmelse med stiftelsesdokumentets bestemmelser. Skatterådet fandt, at Trustee alene havde en begrænset indflydelse på, hvor meget der kunne udbetales, hvor ofte eller hvem der kunne modtage udbetalingerne, da Trustens virke var indgået på baggrund af stifterens hensigt og ønske.

H1 Insurance Trust er stiftet af As farmor, B, med det formål, at indkomst og formue tilhørende Trusten skulle tilfalde de i Trusten indsatte begunstigede, dvs. hendes fire børn og deres efterkommere efter nærmere bestemmelse herom i stiftelsesdokumentet. I H1 Insurance Trust har Trustee, jf. artikel 4 - i lighed med i SKM2011.739.SR - også en meget begrænset indflydelse på, hvor meget der kunne udbetales, hvor ofte eller hvem der kunne modtage udbetalingerne. Dette taler også for, at Trusten bør anses for transparent.

Stifteren kan i visse tilfælde modtage lån fra Trusten

Trustee kan yde lån til stifteren B, forudsat at udlånet ikke har nogen skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser jf. Trustens vedtægter, artikel 4 A, nr. 5. Da stifteren B har mulighed for at opnå lån fra Trusten, anses Trusten efter praksis ikke for at være stiftet på sådan en måde, at aktiverne er effektivt udskilt fra stifterens private aktiver, da Trustens kapital gennem lån kan returneres til stifteren.

Der henvises til bindende svar SKM2020.91.SR, hvor Skatterådet bemærkede, at den omstændighed, at stifteren kunne låne penge af Trusten, i sig selv bevirkede, at Trusten skulle anses for transparent i forhold til stifteren.

Ændring af Trustens bestemmelser m.v.

Den 1. december 2011 ændrede stifteren Trustens bestemmelser. Da stifteren har mulighed for at ændre Trustens vedtægter, kan Trustens formue ikke anses for at være endeligt og definitivt udskilt fra stifterens formuesfære.

B har derfor som stifter i enhver henseende kunnet disponere over aktiverne i Trusten, herunder ved ændring af vedtægterne og til enhver tid helt eller delvist at udtage aktiver fra Trusten i form af lån.

Der henvises til SKM2018.612.LSR, hvor den pågældende trust i Californien, som ikke blev anset for et selvstændigt skattesubjekt, var underlagt de samme californiske trustregler som H1 Insurance Trust, dvs. Probate Code Division 9, der omhandler trusts og omtales som The Trust Law, jf. Section 15000, herunder. “CHAPTER 2. Restrictions on Voluntary and lnvoluntary Transfers [15300 - 15309], som der er refereret til i afgørelsen.

Der henvises endvidere til SKM2011.739.SR, hvor vedtægterne i den anden Trust (dog en revocable Trust) var blevet ændret 4 gange ved 4 tilføjelser (amendment). Stifteren blev anset for at kunnet disponere over aktiverne i Trusten, herunder ved ændring af vedtægterne (hvilket var sket ved de 4 efterfølgende amendments).

Sammenlignelig praksis

I SKM2011.739.SR, bestod en amerikansk Trustformue også i livsforsikringer som stifteren havde overdraget til den amerikanske Trust. Trustee var et professionelt administrationsselskab. Den amerikanske Trust i SKM2011.739.SR var oprettet i henhold til amerikansk ret og havde nogenlunde tilsvarende bestemmelser som H1 Insurance Trusts vedtægter, hvor de begunstigede i tilfælde af stifterens død på tilsvarende vis ville få resten af deres andel af Trustformuen udbetalt, når de var fyldt 35 år.

Ved stifteren Bs død skal aktiverne i Trusten fordeles i henhold til vedtægterne (artikel 3 B), dvs. at Trustens aktiver skal udbetales og fordeles ligeligt mellem hendes fire børn, herunder C, der alle er fyldt 35 år, jf. Trustens artikel 3 B. Såfremt en begunstiget dør, før udbetaling af Trustformuen er sket til denne, tilfalder andelen den begunstigedes efterkommere i lige forhold, herunder A. Dette er i overensstemmelse med de samme faktiske omstændigheder vedrørende fordeling af formuen i en amerikansk Trust, som i SKM2011.739.SR.

Efter vores opfattelse er det i lighed med SKM2011.739.SR utvivlsomt, at midler der udbetales fra Trusten til A, oprindelig stammer fra stifteren (her As farmor), og at grundlaget for As mulighed for at modtage midler fra Trusten blev etableret i kraft af farmorens trustetablering.

Vi tillader os endvidere at henvise til SKM2014.680.SR, hvor en Trust på kanaløen Guernsey blev anset for skattemæssigt transparent efter danske skatteregler. Spørgers fader, der har boet i England i mange år, havde stiftet Trusten og var afgået ved døden. Skatterådet bekræftede, at Trustens formue skulle anses for modtagelse af arv, og dermed undtaget fra pligten til at betale dansk arveafgift, jf. boafgiftslovens § 9, stk. 2.

I SKM2020.231.SR kunne en amerikansk Trust heller ikke anses som et selvstændigt skattesubjekt i stifterens levende live, og da Trustens midler ikke udgjorde fast ejendom eller fast driftssted i Danmark skulle der derfor ikke betales dansk boafgift af udbetalingen i henhold til boafgiftslovens § 9, stk. 2.

Sammenfatning

Sammenfattende anses der efter danske retsregler ikke for at foreligge en endelig og effektiv udskillelse af stifterens midler til Trusten i forbindelse med Trustens stiftelse og midlernes overførsel hertil. H1 Insurance Trust må derfor anses for at være skattemæssigt transparent, hvor Trustens formue og indkomst efter dansk skatteret således fortsat må anses for at henhøre under stifteren Bs formuesfære.

Ved stifteren Bs død skal Trustens midler i henhold til vedtægterne fordeles og uddeles i overensstemmelse med stifterens nærmere bestemmelser/anvisninger. Trustens formue består i livsforsikringer vedrørende stifteren B, som er overdraget til Trusten, og hvor forvaltningen heraf skal ske i de begunstigedes interesse.

Det er vores opfattelse, at As endelige ret til Trustformuen først indtræder i henhold til stiftelsesvedtægterne ved Bs død. På dette tidspunkt må Trustformuen derfor anses for at være arv efter B, givet gennem Truststiftelsen og som først endelig tilkommer Trustens begunstigede A i forbindelse med stifterens død, jf. SKM2011.739.SR, i tilfælde af, at C på dette tidspunkt først er afgået ved døden.

Det må herefter anses for utvivlsomt, at midler, der udbetales fra Trusten til A, forudsat, at han er i live på Bs dødstidspunkt, oprindeligt stammer fra farmoderen, B, og at grundlaget for As mulighed for at modtage midler fra Trusten etableres i kraft af farmoderens trustetablering.

Det er derfor vores opfattelse, at den begunstigede As endelige ret til Trustformuen først indtræder i henhold til stiftelsesvedtægterne ved Bs død, jf. SKM2019.595.SR, hvor de begunstigede først havde erhvervet endelig ret til Trustens formue på det tidspunkt, hvor stifteren døde.

Vi finder, at Trustformuen på dette tidspunkt må anses for at være arv efter B givet gennem Truststiftelsen, og som først endelig tilkommer Trustens begunstigede i forbindelse med stifteren Bs død.

Ved Bs død må formuen udbetalt fra Trusten derfor skulle anses for at være udbetaling af arv fra B, og dermed afgiftsfri efter boafgiftslovens § 9, stk. 2.

Sammenfattende bør spørgsmål 1 besvares med “ja".

Spørgsmål 2

Ifølge artikel 3 (A) i H1s vedtægter har Trustee i visse tilfælde mulighed for at udbetale midler til helbred, støtte, pleje, vedligeholdelse og velfærd (dog ikke livsforsikringspolicen) til de begunstigede og deres efterkommere, mens stifteren er i levende live.

I SKM2020.90.SR og SKM2020.91.SR ønskede spørger bekræftet, at fremtidige udbetalinger fra en amerikansk Trust, som var stiftet af hans bedstemor i 1999, hvor bedstemorens to børn (spørgers tante og onkel) var Trustees, og hvor spørger var en blandt flere begunstigede, skulle anses for gaver til spørger. Det fremgik af Trustens vedtægter, at når spørger som begunstiget fyldte 35 år, skulle dennes del af midlerne i Trusten, både den oprindelige grundkapital og værdistigningerne, udbetales fra Trusten til spørger. Skatterådet henså til, at da bedstemoren levede, ansås Trusten for transparent i forhold til hende, og det kunne derfor bekræftes, at fremtidige udbetalinger til spørger kunne anses som gaver omfattet af boafgiftslovens §§ 22 og 23.

Som anført i vores begrundelse vedrørende besvarelsen af spørgsmål nr. 1, er det vores opfattelse, at H1 Insurance Trust bør anses for at være skattemæssig transparent i forhold til stifteren B, således at denne skal anses som ejer af Trustens formue m.v.

Eventuelle udbetalinger fra Trusten til de begunstigede, herunder A, mens stifteren B er i live, bør derfor anses for gaver modtaget fra B.

Da gavemodtager A er omfattet af gaveafgiftskredsen i boafgiftslovens § 22, dvs. børnebørn, skal gaven ikke medregnes ved indkomstopgørelsen. Sådanne gaver er endvidere afgiftsfri op til et grundbeløb, der for 2021 udgør 68.700 kr. og herefter pålagt en gaveafgift på 15 pct. for så vidt angår den del, der overstiger grundbeløbet, jf. boafgiftslovens § 23.

Sammenfattende bør spørgsmål 2 besvares med “ja".

Spørgsmål 3

Vurdering af Trustees og rådgivers forhold 

J og M er begge Trustees i H2 Insurance Trust, og i tilfælde af uenighed træffer stifterens søn J den afgørende beslutning.

Trustee M har været revisor for B og hendes afdøde mand i mere end 30 år. Endvidere deltager M i mange familietraditioner afholdt af B.

N har siden stiftelsen været ansat som advokat for H2 Insurance Trust. M har været advokat og nær ven til B og hendes afdøde ægtefælle, D, i mere end 40 år. N betragtes som en ekstra del af familien, som inviteres til alle familiebegivenheder (bryllupper, bar mitzvah’er osv.) og familiemiddage ved fødselsdage og højtider.

Trustee J, der ved uenighed træffer den afgørende beslutning, er søn af stifter B, og alene på denne baggrund bør Trusten anses for at være transparent. Vi henviser til SKM2020.91.SR, hvor stifteren havde indsat sine to børn som Trustee, hvorfor Skatterådet fandt, at der ikke var en i forhold til stifteren uvildig og uafhængig ledelse. Allerede af denne grund havde stifteren derfor bevaret en sådan rådighed over Trustkapitalen, at denne ikke kunne anses for effektivt udskilt i forhold til stifteren. Den pågældende Trust måtte derfor anses for skattemæssigt transparent efter en dansk skatteretlig vurdering i forhold til stifteren.

Trustee M og Trustens advokat N er mangeårige rådgivere og private venner til stifteren B, hvilket også i sig selv synes at bevirke, at stifteren B efter praksis anses for at have bevaret en sådan rådighed over Trustkapitalen, at denne ikke kan anses for effektivt udskilt i forhold til stifteren B. Fra praksis henvises der til det i spørgsmål 1 omtalte Skatterådets bindende svar, SKM2017.615.SR, hvor skatterådet fandt, at en Trust stiftet i Delaware, USA, skulle anses for at være skattemæssig transparent i forhold til stifteren, da stifterens mangeårige rådgiver og private ven var indsat som Investment Director i Trusten.

De to Trustees J og M har i lighed med i SKM2011.739.SR også en meget begrænset indflydelse på hvor meget, der kan udbetales, hvor ofte eller hvem der kunne modtage udbetalingerne. Dette taler også for, at Trusten bør anses for transparent, da Trustens virke er indgået på baggrund af stifternes hensigt og ønske.

Stifteren kan modtage lån fra Trusten

Stifteren B kan i henhold til H2 Insurance Trusts vedtægter, artikel 1, paragraf 1.3 (a) låne enhver andel af grundkapitalen og/eller indtægter af Trustformuen, uden at stille betryggende sikkerhed.

Da stifteren B har mulighed for at opnå lån fra Trusten, anses Trusten efter praksis ikke for at være stiftet på sådan en måde, at aktiverne er effektivt udskilt fra stifterens private aktiver, da Trustens kapital gennem lån kan returneres til stifteren.

Der henvises til bindende svar SKM2020.91.SR, hvor Skatterådet bemærkede, at den omstændighed, at stifteren kunne låne penge af Trusten, i sig selv bevirkede, at Trusten skulle anses for transparent i forhold til stifteren.

Ændring af Trustens bestemmelser m.v.

Den 1. december 2011 og den 1. april 2013 ændrede stifterne H2 Insurance Trusts bestemmelser. Da stifteren har mulighed for at ændre Trustens vedtægter, kan Trustens formue ikke anses for at være endeligt og definitivt udskilt fra stifterens formuesfære.

B har derfor som stifter i enhver henseende kunnet disponere over aktiverne i H2 Insurance Trust, herunder ved ændring af vedtægterne og til enhver tid helt eller delvist at udtage aktiver fra Trusten i form af lån.

H2 Insurance Trust er underlagt Probate Code Division 9, der omhandler trusts og omtales som The Trust Law, jf. Section 15000, herunder. “CHAPTER 2. Restrictions on Voluntary and lnvoluntary Transfers [15300 - 15309], som der er refereret til i afgørelsen SKM2018.612.LSR.

Sammenlignelig praksis

Der henvises til den under spørgsmål 1 sammenlignelige praksis.

Den amerikanske Trust i SKM2011.739.SR, som på tilsvarende vis bestod i livsforsikringer, som stifteren havde overdraget til den amerikanske Trust, havde nogenlunde tilsvarende bestemmelser som H2 Insurance Trust, hvor de begunstigede og deres efterkommere i tilfælde af stifterens død på tilsvarende vis, vil få resten af deres andel af Trustformuen udbetalt, når de fylder eller er fyldt 35 år.

Ved stifteren Bs død efter betalinger til stifternes børnebørn, herunder A skal aktiverne i Trusten fordeles i henhold til vedtægternes artikel 7.2, dvs., at Trustens aktiver skal udbetales og fordeles ligeligt mellem hendes fire børn, herunder A i tilfælde af Cs død samt hendes afdøde ægtefælle Ds 3 børn. A er fyldt 35 år. Såfremt en begunstiget dør, før dennes andel af Trustformuen er udbetalt til ham eller hende, tilfalder andelen den begunstigedes efterkommere i lige forhold. Dette er i overensstemmelse med de samme faktiske omstændigheder vedrørende fordeling af formuen i en amerikansk Trust, som i SKM2011.739.SR.

Formuen i H2 stammer i lighed med SKM2011.739.SR utvivlsomt fra midler, der oprindelig stammer fra stifterne (her bl.a. As farmoder). As mulighed for at modtage midler fra Trusten blev etableret i kraft af Trustetablering.

Sammenfatning

Sammenfattende må H2 Insurance Trust anses for at være skattemæssigt transparent, hvor Trustens formue og indkomst efter dansk skatteret således fortsat må anses for at henhøre under stifteren Bs formuesfære. Tidligere ansås H2 Insurance Trust også for transparent efter dansk skatteret, og efter ægtefællen Ds død i 2008 må B anses som ejer af hele Trustformuen.

Først ved stifteren Bs død efter betaling af bestemte beløb til stifternes børnebørn, herunder A, skal Trustens midler i henhold til vedtægterne fordeles og uddeles til de syv børn, herunder A i tilfælde af Cs død.

Det er derfor vores opfattelse, at den begunstigede As endelige ret til Trustformuen først indtræder i henhold til stiftelsesvedtægterne ved Bs død, jf. SKM2019.595.SR, hvor de begunstigede først havde erhvervet endelig ret til Trustens formue på det tidspunkt, hvor stifteren døde.

Vi finder derfor, at Trustformuen på dette tidspunkt må anses for at være arv efter B, givet gennem Truststiftelsen og som først endelig tilkommer Trustens begunstigede i forbindelse med stifteren Bs død.

Ved Bs død må formuen udbetalt fra Trusten derfor skulle anses for at være udbetaling af arv fra B og dermed afgiftsfri efter boafgiftslovens § 9, stk. 2.

Sammenfattende bør spørgsmål 3 besvares med “ja".

Spørgsmål 4

Ifølge artikel 3, afsnit 3.3. i H2 Insurance Trusts vedtægter har Trustee mulighed for at udbetale midler, som Trustee finder nødvendig for opretholdelse af den begunstigedes helbred, liv, trivsel og uddannelse til eller til fordel for en eller flere af efterkommerne af stifterne; dog således, at ingen andel af det eller de beløb, som udbetales, må anvendes til at frigøre en forælder fra at forsørge nogen af sine efterkommere.

Som anført i vores begrundelse vedrørende besvarelsen af spørgsmål nr. 3, er det vores opfattelse, at H2 Insurance Trust bør anses for at være skattemæssigt transparent i forhold til stifteren B, således at denne skal anses som ejer af Trustens formue m.v.

Eventuelle udbetalinger fra Trusten til de begunstigede, herunder A i tilfælde af Cs død, mens stifteren B er i live bør derfor anses for gaver modtaget fra B, jf. SKM2020.90.SR og SKM2020.91.SR.

Da gavemodtager A er omfattet af gaveafgiftskredsen i boafgiftslovens § 22, dvs. børnebørn, skal gaven ikke medregnes ved indkomstopgørelsen. Sådanne gaver er endvidere afgiftsfri op til et grundbeløb, der for 2021 udgør 68.700 kr. og herefter pålagt en gaveafgift på 15 pct. for så vidt angår den del, der overstiger grundbeløbet, jf. boafgiftslovens § 23.

Sammenfattende bør spørgsmål 4 besvares med “ja".

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at udbetalinger fra H1 Insurance Trust til A i forbindelse med Bs død skal anses for at tilgå hendes barnebarn i tilfælde af, at C først afgår ved døden, og således er undtaget fra dansk afgift, jf. boafgiftsloven § 9, stk. 2.

Begrundelse

Spørgsmålet vedrører penge, som Spørger efter sin farmors død, eventuelt får fra trusten.

Faktiske oplysninger

Det er kun, hvis Spørgers far dør før hans andel af trustens formue er udbetalt, at en andel af trustens formue tilfalder Spørger A.

H1 Insurance Trust blev stiftet af Spørgers farmor.

B har fire voksne børn fra sit tidligere ægteskab med O: C (Spørgers far), J, K og L. L døde i 2012.

J, som er Bs søn, blev fra stiftelsen indsat som trustee. På nuværende tidspunkt er både J og M Trustees i Trusten, og i tilfælde af uenighed træffer stifterens søn J den afgørende beslutning.

Trustee M har været revisor for B og hendes afdøde mand i mere end 30 år. M deltager i mange familietraditioner afholdt af B.

Af trustens vedtægt fremgår bl.a. følgende:

“(B) Upon the Death of Settlor. Upon the death of the    Settlor, after receipt of any insurance proceeds on policies of insurance held by the trust, the Trustee shall hold, administer and distribute the Trust Estate as follows:

(1) Distribution to Issue. The Trustee shall divide the Trust Estate into as many equal shares as there are children of Settlor then living, and children of Settlor then deceased with issue then living. The Trustee shall allocate one equal share to each living child of the Settlor and to each group composed of living issue of a deceased child of the Settlor, with such share of the living issue to be further apportioned among the    issued based upon the principle of representation. Each share or  partial share for a living child or issue of Settlor who has then attained age thirty-five (35) shall be distributed outright to  such  child or issue."

Spørger A er født i 1982.

Spørgers farmor har aldrig været skattepligtige til Danmark.

Skattemæssig vurdering

Udgangspunktet er, at al indkomst er skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4. I henhold til statsskattelovens § 5, litra b) henregnes formueforøgelse, som hidrører fra gaver og arv, dog ikke til den skattepligtige indkomst. Gaver og arv m.v. er i stedet omfattet af boafgiftslovens regler.

Når en afdød person ved dødsfaldet ikke har hjemting i Danmark, er udgangspunktet, at den danske afgiftspligt alene omfatter faste ejendomme og tilbehør hertil samt formue tilknyttet faste driftssteder i Danmark, jf. boafgiftslovens § 9, stk. 2.

Ved vurderingen af, hvorvidt de omhandlede udbetalinger er omfattet af skattepligten i statsskattelovens § 4, skal det først vurderes, om H1Insurance Trust efter dansk praksis kan betragtes som et skattemæssigt selvstændigt skattesubjekt eller som en skattemæssigt transparent enhed.

For så vidt angår trusts er der en langvarig praksis, hvorefter fx udenlandske familietrusts i udgangspunktet kan tillægges skattesubjektivitet efter dansk skatteret, såfremt trustkapitalen er definitivt og effektivt udskilt fra stifteren. Dette indebærer bl.a., at de til trusten overførte midler aldrig må kunne tilbageføres til stifteren, dennes ægtefælle eller hjemmeboende børn under 18 år. Dette gælder både trustens kapital og afkastet af denne. Dvs. at midlerne skal være overført til trusten på en sådan måde, at stifteren helt er afskåret fra at råde over disse, se Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.B.2.15.2.

Ifølge praksis skal følgende betingelser være opfyldte for at en trust kan anses for et selvstændigt skattesubjekt:

 • De overførte midler må aldrig kunne føres tilbage til stifteren. Dette gælder for både trustens kapital og afkastet af denne.
 • Stifteren, dennes ægtefælle eller hjemmeboende børn under 18 år må ikke være begunstigede.
 • Midlerne skal være overført til trusten på en sådan måde, at stifteren såvel inter vivos (i levende live) og mortis causa (ved testamente) er afskåret fra at råde over disse.
 • Der skal være en selvstændig bestyrelse som garanti for, at en ny uafhængig ejerrådighed er tilvejebragt.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at H1Insurance Trust ikke er et selvstændigt skattesubjekt, mens stifteren lever. Ved denne vurdering er der blandt andet lagt vægt på, at trustens to trustees henholdsvis er stifterens søn og nære ven og at stifteren kan ændre vedtægterne.

H1 skal derfor efter dansk skattepraksis betragtes som en skattemæssigt transparent enhed, mens Spørgers farmor er i live. Hermed henhører trustens midler under Spørgers farmors formuesfære.

Det bemærkes, at Spørger kun vil modtage penge fra denne trust i forbindelse med farmorens død, hvis Spørgers far dør før hans andel af trustens formue, er udbetalt. Da Spørger ved farmorens død vil være over 35 år, skal hans eventuelle andel af trustens midler i den anledning udbetales til Spørger.

Det forudsættes ved besvarelsen, at Spørgers far dør før farmoren dør.

Efter Spørges farmors død kan ejerskabet af Spørgers ejerandele ved overgangen fra levende live til død sammenlignes med den danske behandling i et dødsbo.

På baggrund af ovenstående er det Skattestyrelsens opfattelse, at eventuelle udbetalinger fra H1Insurance Trust til Spørger efter farmorens død ikke vil være omfattet af skattepligten i statsskattelovens regler, men omfattet af reglerne i boafgiftsloven.

Skattestyrelsen lægger til grund, at de til trusten hørende midler ikke udgør fast ejendom eller fast driftssted i Danmark og finder derfor, at der ikke skal betales dansk boafgift af den omhandlede udbetaling i henhold til boafgiftslovens § 9, stk. 2.

Fondsbeskatningslovens § 3 B finder ikke anvendelse, da stifteren aldrig har været skattepligtig til Danmark.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at udbetalinger fra H1 Insurance Trust til A, er at anse som gave fra B til A, så længe B er i live.

Begrundelse

Spørgsmålet vedrører penge, som Spørger, eventuelt får fra trusten, mens hans farmor lever.

Faktiske oplysninger

Se under begrundelsen til spørgsmål 1.

Af trustens vedtægt fremgår bl.a. følgende:

“ARTICLE 3 DISTRIBUTIVE PROVISIONS

(A) Prior to Death of Settlor. Prior to the death of Settlor, if the Trust Estate consists of more than One Hundred Dollars ($100.00) worth of cash, property or other assets besides  policies of insurance in the trust, the Trustee may, from time to    time, pay to or apply for the benefit of one or more of the group    consisting of C, his issue (…)  as  much  of  the  trust income  and trust principal (other than policies of insurance) as the Trustee, in his discretion, considers necessary for any such Eligible Beneficiary's comfortable health, support, care, maintenance and  welfare. In making these payments, the Trustee may pay more to or apply for the benefit of some Eligible Beneficiaries than  others and may make payments to and applications  of benefit for one or more Eligible Beneficiaries to the exclusion   of others. (…)"

Skattemæssig vurdering

Skattestyrelsen har ovenfor under spørgsmål 1 indstillet, at trustkapitalen ikke anses for udskilt fra stifterens formuesfære, således at trusten anses for transparent i forhold til Spørgeres farmor, så længe Spørgers farmor lever. Det vil sige, at så længe Spørgers farmor lever, anses hun for at eje de aktiver, der er i trusten.

I forbindelse med lovforslaget vedrørende ligningslovens § 16 K, der ikke finder anvendelse i nærværende sag, har skatteministeren gengivet praksis om beskatning af udlodninger til begunstigede i udenlandske trusts. Af skatteministerens svar til FSR i forbindelse med indførelsen af ligningslovens § 16 K, lovforslag L 167, FT 2014-15, bilag 1, fremgår det bl.a., at:

"(…) Hvis trustformuen ikke er udskilt fra stifterens formue, hvorved trusten ikke anerkendes skattemæssigt, vil der være tale om en gave direkte fra stifteren. Hvis trustformuen er udskilt fra stifterens formue, vil der være tale om en uddeling fra trusten - som vil være skattepligtig efter statsskattelovens § 4."

Udbetalinger fra trusten til andre begunstigede end indskyderen selv anses således for gaver, når der er tale om vederlagsfri overførsler af formuefordele, der er et udslag af gavmildhed.

Eftersom gavemodtageren i det foreliggende tilfælde, der er barnebarn af kapitalejeren, er omfattet af gaveafgiftskredsen i boafgiftslovens § 22, dvs. fx børn og børnebørn, skal gaven ikke medregnes ved indkomstopgørelsen. Sådanne gaver er endvidere afgiftsfri op til et grundbeløb, der for 2021 udgør 68.700 kr. og herefter pålagt en gaveafgift på 15 pct. for så vidt angår den del, der overstiger grundbeløbet, jf. boafgiftslovens § 22.

Det indstilles derfor, at det omhandlede spørgsmål besvares bekræftende.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at udbetalinger fra H2 Insurance Trust til A i forbindelse med Bs død skal anses for at tilgå hendes barnebarn i tilfælde af, at C først afgår ved døden og således er undtaget fra dansk afgift, jf. boafgiftsloven § 9, stk. 2.

Begrundelse

Spørgsmålet vedrører penge, som Spørger efter sin farmors død, eventuelt får fra trusten.

Der er tale om de penge, som eventuelt udbetales i henhold til trustens vedtægt artikel 7.2, og som kun tilfalder Spørger, såfremt hans far dør før farmoren.

Faktiske oplysninger

H2 Insurance Trust blev stiftet af Spørgers farmor og hendes mand. De to stiftere havde ingen fælles børn, men ønskede at behandle deres til sammen syv børn, herunder Spørgers far C, som om de var børn af dem begge.

M og J er begge Trustees. Hvis der opstår uenighed mellem de to Trustees, træffer J den afgørende beslutning.

Trustee J er begunstiget og farbror til Spørger.

N har siden stiftelsen været ansat advokat for Trusten i henhold til artikel 10.8. N har været advokat og nær ven til B og hendes afdøde ægtefælle, D, i mere end 40 år. N betragtes som en ekstra del af familien, som inviteres til alle familiebegivenheder (bryllupper, bar mitzvah’er osv.) og familiemiddage ved fødselsdage og højtider.

Af trustens vedtægt fremgår bl.a. følgende:

ADMINISTRATION OF TRUST ESTATE SO LONG AS ONE GRANTOR IS LNING:

(…)

3.4 Trustee's Power to Distribute and/or Allocate Upon the Receipt of    insurance Proceeds. At any time and from time to time if the Trustee shall receive any Insurance Proceeds (as defined in Paragraph 3.4(c) below), the Trustee shall distribute and/or allocate such Insurance Proceeds as follows:

(…):

(3) Allocations. After payment of any outstanding Loans in accordance with Paragraph 3.4(a)(l) and establishment of the Cash Reserve in accordance with Paragraph 3.4(a)(2), the Trustee shall allocate the remaining Trust Estate as follows:

(A) Allocation to Grandchildren's Trust. The Trustee shall allocate to a separate Trust created for the grandchildren of the Grantors and/or their respective issue (the "Grandchildren's Trust") from the remaining Trust Estate the lesser of:

1) One-third (1/3) of the remaining Trust Estate; or

2) The sum of Two Hundred Thousand Dollars ($200,000) multiplied by (i) the number of grandchildren of the Grantors living at  the time of allocation pursuant to this Paragraph 3.4(a)(3)(A) and (ii) the number of deceased grandchildren of the Grantors who left issue living at the time of allocation pursuant to this Paragraph 3.4(a)(3)(A).

(…)

ARTICLE6

 

ADMINISTRATION OF GRANDCHILDREN'S TRUST:

6.1 Administration of Grandchildren's Trust as Set Forth in This Article. The Grandchildren's Trust, including any assets received by the Grandchildren's  Trust from time to time subsequent to the death of the Deceased Grantor, shall be divided, held, administered and distributed as set forth in this Article.

6.2 Division of Grandchildren's Trust. The Trustee shall divide the Grandchildren's Trust into as many equal shares as there are grandchildren of the Grantors then living and grandchildren of the Grantors then deceased leaving issue then living. Tue Trustee shall allocate one (1) equal share to each living grandchild of the Grantors and one (I) equal share to each group composed of the living issue of a deceased grandchild of the Grantors, to be further allocated in subshares among those issue by right of representation. The method of dividing and allocating the Grandchildren's Trust described in this Paragraph shall be referred to as the "Grandchildren's Beneficiary Allocation Rule." Bach share or subshare established pursuant to this Article 6 shall be a separate Trust (an "Article 6 Trust"), to be held, administered and distributed in accordance with the remaining provisions of this Article.

6.3 Accumulation of income of Article 6 Trusts. The Trustee shall  accumulate the net income of an Article 6 Trust. Such accumulated income shall be added to the principal of that Article 6 Trust, to be distributed as hereinafter provided.

6.4 Discretionary Distributions of Principal from an Article 6 Trust. Until complete distribution pursuant to the provisions of this Paragraph, the Trustee may distribute to or apply for the benefit of each Beneficiary of an Article 6 Trust and/or that Beneficiary's issue, out of the principal of that Beneficiary's Article 6 Trust, those sums as the Trustee, in the Trustee's discretion, considers necessary for the proper support, maintenance, health and education of any one or more of that Beneficiary and/or that Beneficiary's issue, after taking into consideration, to the extent the Trustee considers advisable, any income or other resources of that Beneficiary or that Beneficiary's issue, as  appropriate, outside of any Trust created pursuant to this Trust Agreement known to the Trustee and reasonably available for those purposes; provided, however, that no portion of the amount or amounts so distributed may be used to discharge any obligation of a parent of such issue to support any of those issue. Any distribution or application of benefits to or for any issue of a Beneficiary under this Paragraph shall be charged against that Beneficiary's Article 6 Trust as a whole, rather than against any potential ultimate distributive share of the issue (or such issue's lineal ancestors or lineal descendants) to whom or for whose benefit the distribution is made. When any Beneficiary of an Article 6 Trust shall attain the following ages, the Trustee shall distribute to that Beneficiary the following portion of the principal of that Beneficiary's Article 6 Trust:

Age                                          Portion of Article 6 Trust to Be Distributed

Twenty-five (25) years          One-third (1/3) of the balance  

Thirty (30) years                    One-half (1/2) of the balance of the Article 6 Trust

Thirty-five (35) years            The balance of the Article 6 Trust, together with      any undistributed income therefrom.

If any Beneficiary of an Article 6 Trust has already reached any one or more of those ages upon the creation of that Beneficiary's Article 6 Trust, then the Trustee shall distribute to that Beneficiary that portion or all of that Beneficiary's Article 6 Trust based  on the age or ages set forth above and reached by that Beneficiary at that time. The Trustee shall determine that portion of the Beneficiary's Article 6 Trust to distribute by treating the Beneficiary as first reaching the first age level mentioned above and then, if applicable, proceeding to the next age level (and subsequent levels, if appropriate).

6.5 Distribution of Article 6 Trust Upon the Death of a Beneficiary. Upon the death of a Beneficiary of an Article 6 Trust, the undistributed balance of that Beneficiary's Article 6 Trust shall be allocated into separate Article 6 Trusts for the person or persons who would have been entitled to such deceased Beneficiary's share in accordance with the Grandchildren's Beneficiary Allocation Rule, applied as of the date of death of that deceased Beneficiary, to be held in trust and distributed in accordance with the terms of that deceased Beneficiary's Article 6 Trust. However, if any part of that   deceased Beneficiary's Article 6 Trust would otherwise be held in trust for a Beneficiary  for whose benefit an Article 6 Trust is already then being administered under this Trust Agreement, that part shall instead be added to that Beneficiary's Article 6 Trust and shall thereafter be administered according to its terms, except that, if that Beneficiary has received a fractional distribution of that Beneficiary's Article 6 Trust pursuant to its terms based on the age of that Beneficiary, then there shall be distributed to that Beneficiary, free of trust, a fraction of that part equal to the fraction of that Beneficiary's interest previously distributed to that Beneficiary.

6. 6 Contingent Beneficiaries. If at any time before full distribution of  the Grandchildren's Trust or the Article 6 Trusts created thereunder, no other disposition of property held in the Grandchildren's Trust or the Article 6 Trusts created thereunder (collectively, the "Remaining Article 6 Property") is directed by this Trust Agreement, the Remaining Article 6 Property shall augment equally any Article 7 Trusts created for the children of the Grantors living at the time of allocation hereunder, to be administered according to its terms, except that, if that child has received a fractional distribution of that child's Article 7 Trust pursuant to its terms, then there shall be distributed to that child, free of trust, a fraction of that part equal to the fraction of that child's interest previously distributed to that child. If none of the children of the Grantors is living at the time of allocation hereunder, the Remaining Article 6 Property shall be distributed in accordance with the provisions of Paragraph 7.6.

7.1 Administration of Remaining Trust Estate After the Death of the Survivor as Set Forth in This Article The Trust Estate remaining under Paragraph 7.1 shall be held, administered and distributed as set forth in this Article.

7.2 Division of Remaining Trust Estate. As soon as reasonably practicable after the death of the Survivor, the Trustee shall divide the Trust Estate remaining under Paragraph 7.2 into as many equal shares as there are children after Grantors then living and children of the Grantors then deceased, leaving issue then living. The Trustee shall allocate one (1) equal share to each living child of the Grantors and one (1) equal share to each group composed of the living issue of a deceased child of the Grantors, to be further allocated in subshares among those issue by right of representation. (…) Bach share or subshare established pursuant to this paragraph 7.2 for any Beneficiary other than L shall be a separate Trust (an "Article 7 Trust"), to be held, administered and distributed in accordance with the remaining provisions of this Article 7. (…)

7.4 (…) When any Beneficiary of an Article 7 Trust shall attain the following ages, the Trustee shall distribute to that Beneficiary the following portion of the principal of that Beneficiary's Article 7 Trust:

Age                                 Portion of Article 7 Trust to Be Distributed

(…)

Thirty-five (35) years     The balance of the Article 7 Trust, together with  any undistributed income therefrom.

If any Beneficiary of an Article 7 Trust has already reached any one or more of those ages upon the death of the Survivor or at any later time when the Article 7 Trust for such Beneficiary is created, the Trustee shall distribute to that Beneficiary that portion or all of that Beneficiary's Article 7 Trust based on the age or ages set forth above and reached by    that Beneficiary at that time. (…)"

Af MODIFICATION AGREEMENT OF H2 Insurance Trust fra 2011 fremgår bl.a. følgende:

1. Amendment to Paragraph 7.2. Paragraph 7.2 of the Trust is hereby  deleted in its entirety and the following is substituted in lieu thereof:

"7.2 Division of Remaining of Trust Estate. As soon as reasonably practicable after the death of the Survivor, the Trustee shall divide the remaining Trust Estate into as many equal shares as there are children of the Grantors then living and children of the Grantors then deceased, leaving issue then living. The Trustee shall allocate one (1) equal share to each living child of the Grantors and one (1) equal share to each group composed of the living issue of a deceased child of the Grantors, to be further allocated in subshares among those issue by right of representation.   (…) Each share or subshare shall be a separate Trust (an 'Article established pursuant to this Paragraph 7.2 for any Beneficiary other than H and/or Ls Trust), to be held, administered and distributed in accordance with the remaining provisions of this Article 7. The   foregoing method of dividing and allocating the Trust Estate shall be referred to as the 'General Beneficiary Allocation Rule."'

2. Amendment to Paragraph 7.5. Paragraph 7.5 of the Trust is hereby     deleted in its entirety and the following is substituted in lieu thereof:

"7.5 Distribution of Article 7 Trust Upon the Death of a Beneficiary. Upon the death of a Beneficiary of an Article 7 Trust,  the undistributed balance of that Beneficiary's Article 7 Trust shall be allocated into separate Article 7 Trusts for the person or persons  who would have been entitled to such deceased Beneficiary's share  in accordance with the General Beneficiary Allocation Rule, applied as of the date of that deceased Beneficiary, to be held in trust and distributed in accordance with the terms of that deceased Beneficiary's Article 7 Trust. However, if any part of that deceased Beneficiary's Article 7 Trust would otherwise be held in trust for a Beneficiary for whose benefit a Trust is already then being administered under this Trust Agreement (either an Article 7, H's Trust or L’s Trust, but not an Article 6 Trust), that part shall instead be added to that Trust and shall thereafter be administered according to its terms, except that, if that Trust provides for distribution in instalments and if that Beneficiary has received a fractional distribution of that Trust pursuant to its terms based on the age of that Beneficiary, then there shall be distributed to that Beneficiary, free of trust, a fraction of that part equal to the fraction of that Beneficiary's interest previously distributed to that Beneficiary."

(…)"

Af MODIFICATION AGREEMENT OF H2 Insurance Trust fra 2013 fremgår bl.a. følgende:

(…)

1. Amentment to Paragraph 6.4. Paragraph 6.4 of the Trust is hereby deleted in its entirety and the following is substituted in lieu thereof:

6.4 “Discretionary Distributions of Principal from an Article 6 Trust. Until complete distribution pursuant to the provisions of this Paragraph, the Trustee may distribute to or apply for the benefit of each Beneficiary of an Article 6 Trust and/or that   Beneficiary's issue, out of the principal of that Beneficiary's Article 6 Trust, those sums as the Trustee, in the Trustee's discretion, considers necessary for the proper support, maintenance, health and education of any one or more of that Beneficiary and/or that Beneficiary's issue , after taking into consideration, to the extent the Trustee considers advisable, any income or other resources of that Beneficiary or that Beneficiary's  issue, as appropriate, outside of any Trust created pursuant to this Trust Agreement known to the Trustee and reasonably available for those purposes; provided, however, that no portion of the amount or amounts so distributed may be used to discharge any obligation of a parent of such issue to support any of those issue. Any distribution or application of benefits to or for any issue of a Beneficiary under this Paragraph shall be charged against that Beneficiary's Article 6 Trust as a whole, rather than against any potential ultimate distributive share of the issue (or such issue's lineal ancestors or lineal descendants) to whom or for whose benefit the distribution is made. When any Beneficiary of an Article 6 Trust shall attain the following ages, the Trustee shall distribute to that Beneficiary the following portion of the principal of that Beneficiary's Article 6 Trust:

Age                 Portion of Article 6 Trust to     Be Distributed
Thirty-five (35) years  One-third (1/3) of the balance of the Article 6 Trust

Forty (40) years         One-half (1/2) of the balance of the Article 6 Trust

Forty-five (45) years  The balance of the Article 6   Trust, together with any undistributed income therefrom. 

If any Beneficiary of an Article 6 Trust has already reached   any one or more of those ages upon the creation of that Beneficiary's Article 6 Trust, then the Trustee shall distribute to that Beneficiary that portion or all of that Beneficiary's Article 6 Trust based on the age or ages set forth above and reached by that Beneficiary at that time. The Trustee shall determine that portion of the Beneficiary's Article 6 Trust to distribute by treating the Beneficiary as first reaching the first age level mentioned above and then, if applicable, proceeding to the next age level (and subsequent levels, if appropriate)."

Spørger A er født i 1982.

Spørgers farmor og hendes afdøde ægtefælle D har aldrig været skattepligtige til Danmark.

Skattemæssig vurdering

Som spørgsmålet er formuleret, forstår Skattestyrelsen det således, at der er tale om eventuelle udbetaling af trustformue, som udbetales i henhold til artikel 7.2, som senest ændret i 2011. Dette understøttes af at rådgiver alene henviser til vedtægternes artikel 7.2.

Spørgsmålet vedrører således ikke eventuelle udbetalinger fra en eventuelt subtrust til fordel for Spørger, som er oprettet i henhold til artikel 6, som er oprettet til fordel for stifternes børnebørn.

Udgangspunktet er, at al indkomst er skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4. I henhold til statsskattelovens § 5, litra b) henregnes formueforøgelse, som hidrører fra gaver og arv, dog ikke til den skattepligtige indkomst. Gaver og arv m.v. er i stedet omfattet af boafgiftslovens regler.

Når en afdød person ved dødsfaldet ikke har hjemting i Danmark, er udgangspunktet, at den danske afgiftspligt alene omfatter faste ejendomme og tilbehør hertil samt formue tilknyttet faste driftssteder i Danmark, jf. boafgiftslovens § 9, stk. 2.

Ved vurderingen af, hvorvidt de omhandlede udbetalinger er omfattet af skattepligten i statsskattelovens § 4, skal det først vurderes, om H2 Insurance Trust efter dansk praksis kan betragtes som et skattemæssigt selvstændigt skattesubjekt eller som en skattemæssigt transparent enhed.

For så vidt angår trusts er der en langvarig praksis, hvorefter fx udenlandske familietrusts i udgangspunktet kan tillægges skattesubjektivitet efter dansk skatteret, såfremt trustkapitalen er definitivt og effektivt udskilt fra stifteren. Dette indebærer bl.a., at de til trusten overførte midler aldrig må kunne tilbageføres til stifteren, dennes ægtefælle eller hjemmeboende børn under 18 år. Dette gælder både trustens kapital og afkastet af denne. Dvs. at midlerne skal være overført til trusten på en sådan måde, at stifteren helt er afskåret fra at råde over disse, se Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.B.2.15.2.

Ifølge praksis skal følgende betingelser være opfyldte for at en trust kan anses for et selvstændigt skattesubjekt:

 • De overførte midler må aldrig kunne føres tilbage til stifteren. Dette gælder for både fondens kapital og afkastet af denne.
 • Stifteren, dennes ægtefælle eller hjemmeboende børn under 18 år må ikke være begunstigede.
 • Midlerne skal være overført til trusten på en sådan måde, at stifteren såvel inter vivos (i levende live) og mortis causa (ved testamente) er afskåret fra at råde over disse.
 • Der skal være en selvstændig bestyrelse som garanti for, at en ny uafhængig ejerrådighed er tilvejebragt.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at H2 Insurance Trust ikke er et selvstændigt skattesubjekt, mens mindst en af stifterne lever. Ved denne vurdering er der blandt andet lagt vægt på, at den ene af trustens to trustees er den ene stifters søn og at stifterne kan ændre vedtægterne.

H2 Insurance Trust skal derfor efter dansk skattepraksis betragtes som en skattemæssigt transparent enhed, mens Spørgers farmor er i live. Hermed henhører trustens midler under Spørgers farmors formuesfære.

Kun såfremt Spørgers far dør før farmoren, skal Spørger have udbetalt penge fra trusten i henhold til artikel 7.2 i vedtægten.

Da Spørger ved farmorens død vil være over 35 år, skal hans andel af trustens midler i den anledning udbetales til Spørger.

Efter Spørges farmors død kan ejerskabet af Spørgers ejerandele ved overgangen fra levende live til død sammenlignes med den danske behandling i et dødsbo.

På baggrund af ovenstående er det Skattestyrelsens opfattelse, at eventuelle udbetalinger fra H2 Insurance Trust til Spørger efter farmorens død ikke vil være omfattet af skattepligten i statsskattelovens regler, men omfattet af reglerne i boafgiftsloven.

Skattestyrelsen lægger til grund, at de til trusten hørende midler ikke udgør fast ejendom eller fast driftssted i Danmark og finder derfor, at der ikke skal betales dansk boafgift af den omhandlede udbetaling i henhold til boafgiftslovens § 9, stk. 2.

Fondsbeskatningslovens § 3 B finder ikke anvendelse, da stifterne aldrig har været skattepligtige til Danmark

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at udbetalinger fra H2 Insurance Trust til A er at anse som gave fra B til A, så længe B er i live.

Begrundelse

Spørgsmålet vedrører penge, som Spørger, eventuelt får fra trusten, mens hans farmor lever.

Faktiske oplysninger

Se under begrundelsen til spørgsmål 3.

Af trustens vedtægt fremgår bl.a. følgende:

“3.1 Administration of Trust Estate So Long as One Grantor Is Living  as Set Forth in This Article. So long as one Grantor is living, the Trust Estate shall be held, administered and distributed as set forth in this Article.

(…)

3.3 Support of issue. So long as one Grantor is living, the Trustee may, from time to time, distribute to or apply for the benefit of the issue of the Grantors such sums out of the principal of the Trust Estate as the Trustee deems necessary for the proper support, maintenance, health and education of any one or more of them; provided,  however, that no portion of the amount or amounts so appointed may be used to discharge any obligation of a parent to support any of those issue. (…) Any distribution or application of benefits to or for any of the issue of the Grantors under this Paragraph shall be charged against the Trust Estate as a whole rather than against the ultimate distributive share of such issue (or such issue's lineal ancestors or lineal descendants) to whom or for whose benefit the distribution is made."

Skattemæssig vurdering

Rådgiver henviser selv til trustens vedtægt artikel 3, afsnit 3.3. Det er derfor udbetalinger i henhold til denne bestemmelse Skattestyrelsen forholder sig til.

Skattestyrelsen har ovenfor under spørgsmål 3 indstillet, at trustkapitalen ikke anses for udskilt fra Spørgers farmors formuesfære, således at trusten på nuværende tidspunkt anses for transparent i forhold til Spørgeres farmor, så længe Spørgers farmor lever. Det vil sige, at så længe Spørgers farmor lever, anses hun for at eje de aktiver, der er i trusten.

I forbindelse med lovforslaget vedrørende ligningslovens § 16 K, der ikke finder anvendelse i nærværende sag, har skatteministeren gengivet praksis om beskatning af udlodninger til begunstigede i udenlandske trusts. Af skatteministerens svar til FSR i forbindelse med indførelsen af ligningslovens § 16 K, lovforslag L 167, FT 2014-15, bilag 1, fremgår det bl.a., at:

"(…) Hvis trustformuen ikke er udskilt fra stifterens formue, hvorved trusten ikke anerkendes skattemæssigt, vil der være tale om en gave direkte fra stifteren. Hvis trustformuen er udskilt fra stifterens formue, vil der være tale om en uddeling fra trusten - som vil være skattepligtig efter statsskattelovens § 4."

Udbetalinger fra trusten til andre begunstigede end indskyderen selv anses således for gaver, når der er tale om vederlagsfri overførsler af formuefordele, der er et udslag af gavmildhed.

Eftersom gavemodtageren i det foreliggende tilfælde, der er barnebarn af kapitalejeren, er omfattet af gaveafgiftskredsen i boafgiftslovens § 22, dvs. fx børn og børnebørn, skal gaven ikke medregnes ved indkomstopgørelsen. Sådanne gaver er endvidere afgiftsfri op til et grundbeløb, der for 2021 udgør 68.700 kr. og herefter pålagt en gaveafgift på 15 pct. for så vidt angår den del, der overstiger grundbeløbet, jf. boafgiftslovens § 22.

Det indstilles derfor, at det omhandlede spørgsmål besvares bekræftende.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1 og 3

Lovgrundlag

Statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c

Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f eks:

 (…)

c.  (…) samt pension, ventepenge, gaver (jf. dog herved bestemmelsen i § 5 b), understøttelser, (…)

(…)

Statsskattelovens § 5, litra b

"Til indkomsten henregnes ikke:"

"b) gaver, der falder ind under afsnit II i lov om afgift af dødsboer og gaver, samt formueforøgelse, som hidrører fra arv og forskud på falden arv eller fra indgåelse af ægteskab, udbetaling af livsforsikringer, brandforsikringer og deslige;"

Boafgiftslovens § 9, stk. 2

Havde afdøde ikke hjemting her i landet, omfatter afgiftspligten faste ejendomme og tilbehør hertil samt formue tilknyttet faste driftssteder her i landet.

Fondsbeskatningslovens § 3 B

En skattepligtig omfattet af kildeskattelovens § 1, som modtager kapital fra en udenlandsk fond eller trust, der hverken løbende eller ved modtagelsen har været afgiftsbelagt eller underlagt beskatning, skal svare en afgift af kapitalen på 20 pct. Afgiften beregnes dog kun af den del af den årligt modtagne kapital, der overstiger 10.000 kr. 1. pkt. finder alene anvendelse, hvis stifteren eller indskyderen er eller tidligere har været fuldt skattepligtig her til landet og stiftelsen af fonden eller trusten er sket inden for en periode på 5 år efter et eventuelt ophør af den fulde skattepligt her til landet. Afgiften forfalder til betaling, når kapitalen modtages. Den skattepligtige skal samtidig give meddelelse til told- og skatteforvaltningen om den modtagne kapital. Indbetalingen anses for rettidig, når den finder sted senest 1 måned efter forfaldsdagen. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales rente efter opkrævningslovens § 7, stk. 1, jf. stk. 2.

Forarbejder

Af bemærkninger til lov nr. 1723 af 27. december 2018 (LF 27 2018/1) fremgik bl.a. følgende:

(…)

En trust er kendetegnet ved, at stifteren (settlor) overfører aktiver til en person (trustee), idet stifteren samtidig instruerer trustee om at forvalte aktiverne til fordel for en eller flere begunstigede (beneficiaries). Trustee har ejendomsretten til at råde over de overførte aktiver (legal owner), og de begunstigede har den økonomiske ejendomsret (equity owner).

(…)

Det er i dansk skatteret en forudsætning for at anse en trust for et selvstændigt skattesubjekt, at kapitalen er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formuesfære. Hermed menes, at stifteren ikke må have mulighed for at tilbagekalde trusten eller have rådighed over den udskilte kapital. Hvis en af betingelserne ikke er opfyldt, bliver trusten ikke anerkendt, og kapitalen betragtes derfor fortsat som en del af stifterens formuesfære. Det betyder, at stifteren stadig beskattes af afkastet i trusten.

Hvis stifteren er død, skal vurderingen af, om trusten er uigenkaldeligt udskilt, ikke foretages i forhold til stifteren, men i forhold til den person, som eventuelt må anses at have rådighed over trustkapitalen. Hvis stifteren allerede fra stiftelse af trusten har givet rådigheden til andre, skal vurderingen foretages i forhold til dem.

(…)

Af bemærkninger til lov nr. 540 af 29. april 2015 (LF 167 2014/1) fremgik bl.a følgende:

3.1.1. Gældende ret

(…)

Den skattemæssige vurdering af udenlandske trusts og de spørgsmål, som opstår i forbindelse med den skattemæssige behandling af personer og selskaber, der er involveret i udenlandske trusts, fremgår ikke af lovgivningen, men beror på en langvarig praksis.

Der kan ikke opstilles en generel definition af, hvorledes en trust skal kvalificeres i skattemæssig henseende i Danmark. Dertil varierer de forskellige trusts indholdsmæssigt for meget. Udenlandske civilretlige regler har betydning for bedømmelsen af realiteten i en udenlandsk disposition og indgår i fastlæggelsen af faktum. Den skatteretlige kvalifikation foretages på baggrund af det fastlagte faktum. Denne kvalifikation foretages udelukkende på baggrund af de danske skatteregler.

Hvis trusten anerkendes skattemæssigt, vil den person eller det selskab, der har stiftet eller indskudt kapital i en udenlandsk trust, ikke længere blive beskattet af afkastet (f.eks. renter, udbytter og aktieavancer) af den indskudte formue. Praksis viser, at trusten i givet fald skattemæssigt behandles som en fond eller en båndlagt kapital med rentenydelsesret, selv om ikke alle formkrav er opfyldt. Det vil sige, at en udenlandsk trust efter dansk skatteret enten vil kunne behandles som et selvstændigt skattesubjekt eller en transparent enhed.

I dansk skatteret anerkendes trusten i de tilfælde, hvor trusten er stiftet uigenkaldeligt, og trustformuen er endeligt udskilt fra stifterens formue. Det er således en forudsætning for at anse en trust som et selvstændigt skattesubjekt eller en båndlagt kapital med rentenydelsesret efter danske regler, at kapitalen er definitivt og effektivt udskilt fra stifterens formuesfære.

Med definitivt menes, at stifteren ikke må have mulighed for at »tilbagekalde« trusten, så den udskilte kapital igen indgår i stifterens formuesfære. Med effektivt menes, at stifteren ikke fortsat må have rådighed over den udskilte kapital. Hvis stifteren af trusten f.eks. er indsat som trustee eller som begunstiget, er formuen ikke definitivt og effektivt udskilt.

Kravet om definitiv og effektiv udskillelse af formuen svarer til betingelserne ved stiftelsen af en dansk fond om, at stifteren af fonden har givet uigenkaldeligt afkald på formuen.

Hvis blot en af betingelserne ikke er opfyldt, bliver trusten ikke anerkendt, og kapitalen betragtes derfor fortsat som en del af stifterens formuesfære. Stifteren bliver i givet fald fortsat beskattet af afkastet i trusten.

Praksis

SKM2018.376.HR

Højesteret udtalte, at efter fast og langvarig praksis var det efter dansk ret en betingelse for, at en fond kunne anerkendes som et selvstændigt skattesubjekt, at fondens formue var effektivt og uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue. Det var i den forbindelse en betingelse, at fonden havde en uafhængig ledelse. Kravet om uafhængighed ansås efter forarbejderne til fondsloven i almindelighed for opfyldt, hvis mindst ét medlem af bestyrelsen indtog en i forhold til stifteren uvildig og uafhængig stilling.

Ved stiftelsen i 1992 og ved udlodningen i 2007 bestod bestyrelsen for H2 af stifteren A og hans forældre. Da bestyrelsen således alene bestod af stifteren og hans nære slægtninge, og da disse slægtninge ikke kunne anses for uvildige og uafhængige i forhold til ham, opfyldte fonden ikke betingelserne for at kunne anses for et selvstændigt skattesubjekt.

SKM2015.9.HR

Sagen drejede sig om, hvorvidt afdøde medstifters (Bs) nevø skulle beskattes af afkastet af formuen i fonden. Inden den sidste af stifterne (B) af fonden døde, havde han gjort sin nevø til universalarving og begunstiget i fonden.

I denne sag havde Skatteministeriet gjort gældende, at nevøen, der var arving efter én af stifterne (B) af fonden, i skattemæssig henseende måtte anses for ejer af formuen i fonden. Der skulle derfor foretages en ny selvstændig vurdering af, om fonden i forhold til nevøen kunne anses for at være et selvstændigt skattesubjekt.

Nevøen havde gjort gældende, at han ikke havde mulighed for at råde over fonden, da han ikke var stifter af fonden, og at stifterens ret ikke kunne overføres til andre, heller ikke ved arv.

Et flertal i Højesteret gav nevøen medhold. Flertallet lagde bl.a. vægt på, at spørgsmålet om beskatning af fondens indtægter hos nevøen måtte bero på en selvstændig vurdering af, om fonden i forhold til nevøens økonomi måtte anses som et selvstændigt skattesubjekt efter dansk skatteret. Flertallet fandt det ikke godtgjort, at fondens formue var overgået til nevøen, og nevøen var derfor ikke rette indkomstmodtager til afkastet af formuen.

SKM2012.95.HR

Sagen drejede sig om, hvorvidt et beløb på 9.621.194 kr., som blev udbetalt til appellanten fra en engelsk trust stiftet af appellantens morfar, var en gave fra appellantens mor eller arv fra morfaren. Beløbet kunne kun udbetales af trustee med appellantens mors samtykke.

Henset til, at appellantens mor havde en vis adgang til at råde over trustkapitalen dels ved testamente, dels - i form af vetoret - i levende live, tiltrådte Højesteret, at appellantens mor måtte anses for ejer af trustkapitalen i dansk afgiftsmæssig henseende. Det modtagne beløb måtte herefter karakteriseres som en gave, og appellanten blev pålagt bl.a. at svare gaveafgift med 1.435.949 kr. samt renter.

SKM2020.427.LSR

Sagen drejede sig om, hvorvidt en trust kunne anerkendes som et selvstændigt skattesubjekt i henhold til fondsbeskatningslovens § 3 A. Landsskatteretten bemærkede, at det i henhold til praksis er en forudsætning for at anse en udenlandsk trust som et selvstændigt skattesubjekt, at midlerne i trusten definitivt og effektivt er udskilt fra stifterens formuesfære.

Det fremgik, at stifteren og protektoren kendte hinanden professionelt, og at protektoren ved sin tiltrædelse havde underskrevet et resignation letter og udpeget sin efterfølger, som var klagerens repræsentant i denne sag. Af vedtægternes punkt 5.1 fremgik, at trustee ikke uden protektors godkendelse kunne udskifte de begunstigede, og af punkt 7.1 og 9.2 fremgik, at protektor havde enekompetence til at udskifte trustee og til at udpege en ny protektor.

Henset til at protektor var tildelt en række vidtrækkende beføjelser i forhold til trustens ledelse, herunder at kunne udpege og afsætte begunstigede, og at protektor havde underskrevet sin egen opsigelse, fandt Landsskatteretten det ikke godtgjort, at trusten havde en uafhængig ledelse set i forhold til klageren som stifter. Landsskatteretten fandt efter en samlet konkret vurdering ikke, at der var sket en effektiv og uigenkaldelig udskillelse af kapitalen i trusten fra klagerens formue, hvorfor det var med rette, at trusten ikke var tillagt skattesubjektivitet i forhold til dansk skatteret.

SKM2018.612.LSR

"Trust for benefit of A IV" blev oprettet som en "Article Nine Trust" under The X Trust i forbindelse med, at klagerens moder afgik ved døden. The X Trust - oprindeligt stiftet af klagerens forældre som en genkaldelig trust - blev uigenkaldelig ved moderens død som den længstlevende stifter efter amerikanske regler. "Trust for benefit of A IV" var uigenkaldelig, og de fundatsregler, som var gældende for trusten, kunne ikke ændres.

Det blev lagt til grund, at der ikke var tale om en trust, som var stiftet af klageren, eller hvori klageren havde foretaget indskud, men at klageren var "the beneficiary". Trustens formål var således at begunstige klageren, og trusten skulle ophøre ved klagerens død. Efter trustaftalen skulle trustformuen og ikke uddelt afkast uddeles til “the then living issue of the beneficiary", eller, hvis sådanne ikke fandtes, til "the settlors´ issue then living".

Landsskatteretten fandt, at trusten ikke kunne anses som et selvstændigt skattesubjekt, idet trusten nærmere anses at måtte sidestilles med en båndlagt kapital med rentenydelsesret for klageren.

Landsskatteretten lagde især vægt på de begrænsninger, som gjaldt i relation til trustees beføjelser. Dette gjaldt i relation til, hvem der kunne begunstiges, hvor klageren er "the beneficiary", og hele trustens "net income" skulle uddeles til "the beneficiary", således at der alene var indflydelse på udbetalingstidspunktet. For så vidt der kunne ske uddeling fra trustens kapital, var dette begrænset til særlige udgifter såsom vedrørende "medical or health care", herunder udgifter til "insurance", samt udgifter til "education", ligesom lån fra trusten var begrænset "to allow the beneficiary to purchase and/or furnish a principal residence".

SKM2018.276.LSR

As ægtefælle stiftede den 15. september 1987 trusten. Klagerens ægtefælle afgik ved døden i år 2002. Det blev lagt til grund, at stifterens formue måtte anses for overgået til A ved stifterens død, idet hun efter det oplyste havde hensiddet i uskiftet bo.

A havde siden 1. marts 2011 været fuld skattepligtig til Danmark.

Ved vurderingen af, om A skulle beskattes af afkastet af trustens formue, skulle der foretages en vurdering af, hvorvidt trusten i forhold til A skulle anses for et selvstændigt skattesubjekt.

Det var i henhold til praksis en forudsætning for at anse trusten som et selvstændigt skattesubjekt, at midlerne i trusten definitivt og effektivt var udskilt fra stifterens formuesfære. Stifteren måtte således ikke have mulighed for at tilbagekalde trusten, så den udskilte kapital igen indgik i stifterens formuesfære, ligesom stifteren ikke fortsat måtte have rådighed over den udskilte kapital.

Det fremgik af vedtægterne, at A siden stiftelsen havde været indsat som primært begunstiget i trusten. Endvidere fremgik det, at As datter ligeledes siden stiftelsen havde været protektor i trusten. I trusten kunne trustee ikke uden protektors godkendelse udskifte de begunstigede eller foretage udlodninger, og protektor havde enekompetence til at udpege en ny protektor og var bemyndiget til at udskifte trustee.

Når hensås til, at protektor var nærtstående til stifteren og A, og at protektor var tillagt en række afgørende vetorettigheder, fandt Landsskatteretten det ikke godtgjort, at trusten havde en uafhængig bestyrelse.

Landsskatteretten fandt derfor, at der ikke var sket en effektiv og uigenkaldelig udskillelse af kapitalen i trusten fra stifterens formue, hvorfor det var med rette, at trusten ikke var tillagt dansk skattesubjektivitet.

SKM2020.478.SR

Skatterådet bekræftede, at trusten var skattemæssig transparent. Stifteren havde i levende live bevaret rådigheden over trustkapitalen. Ved stifterens død indtrådte bl.a. den herboende datter i stifterens rettigheder i et omfang, således at hun opnåede rådighed over trustkapitalen. Skatterådet bekræftede desuden, at den herboende datter ikke ville blive hverken skatte- eller afgiftspligtig af arven af sin andel af trustkapitalen, men at hun ville være skattepligtig af det løbende afkast af den arvede kapital.

SKM2020.231.SR

Spørger havde modtaget ca. 2 mio. kr. fra en trust i USA. Den amerikanske trust var oprettet i 2018 af spørgers kusine, der var enke og ikke havde nogen børn. Kusinen overdrog ved oprettelsen af trusten sin ejendom i USA til trusten. Kusinen oprettede tillige testamente i 2018, hvori det blev bestemt, at kusinens formue ved død overgik til trusten. Kusinen kunne i levende live frit ændre og tilbagekalde alt vedr. trusten. Ved død blev aftalegrundlaget i trusten uigenkaldeligt. Ved død var trustens formål at uddele formuen med tilhørende indtægter til de i trustaftalegrundlaget nævnte begunstigede. Kusinen døde senere i 2018. Spørger modtog de ca. 2 mio.kr. i 2019.

Skatterådet kunne bekræfte, at der ikke skulle betales dansk boafgift af de ca. 2 mio.kr.

SKM2020.190.SR

Skatterådet bekræftede, at en uddeling af midler - i stifterens levende live - fra en udenlandsk trust, til Spørgerne, der var begunstigede i trusten, ansås som en gave ydet af trustens stifter.

Desuden bekræftede Skatterådet, at Spørgerne ved stifterens død i skattemæssig henseende skulle anses for at have arvet en andel af trustens aktiver svarende til deres forholdsmæssige arveandel fra stifteren, og at Spørgerne herefter ville være skattepligtige af afkastet heraf. Det var ved afgørelsen tillagt vægt, at trusten - ved stifterens død - skulle kvalificeres som en skattetransparent enhed efter dansk skatteret i forhold til Spørgerne, idet Spørgerne måtte anses for at have en sådan rådighed over Fondens formue, at denne måtte anses for ejet af dem.

SKM2020.91.SR

Spørger ønskede bekræftet, at fremtidige udbetalinger fra en amerikansk trust, som var stiftet af hans bedstemor i 2014, hvor bedstemorens to børn (spørgers tante og onkel) var trustees, og hvor spørger var benificient, skulle anses for gaver til spørger.

Bl.a. henset til, at det var oplyst, at bedstemoren levede, ansås trusten for transparent i forhold til hende, og det kunne derfor bekræftes, at fremtidige udbetalinger til spørger ansås for gaver.

SKM2019.595.SR

Sagen omhandlede en trust, hvor midlerne i trusten ved stifters død overgik til at blive en båndlagt kapital med kapitalejere.

Spørger, som skulle modtage penge fra en trust i USA, som blev stiftet af hans bror, ønskede bekræftet, at han hverken skulle betale skat eller afgift af de penge, han modtog fra trusten. Stifteren var død, og fordi stifterens søn døde før stifteren og ikke havde børn eller andre livsarvinger, skulle spørger og de andre af stifterens søskende, som overlevede stifteren, dele trustens formue ligeligt. Trusten overgik ved stifterens død til at blive en båndlagt kapital med kapitalejere. Benificienterne skulle derfor beskattes af deres forholdsmæssige andel af trustens indtægter fra det tidspunkt, hvor stifteren døde. Spørgsmålet kunne derfor ikke besvares bekræftende.

SKM2019.513.SR

Sagen omhandlede løbende udbetalinger til personer bosiddende i Danmark fra en trust, der var oprettet i USA.

Spørger, som modtog penge fra en trust i USA, som blev stiftet af hendes mors veninde, ønskede bekræftet, at hun hverken skulle betale skat eller afgift af de penge hun modtog fra trusten, idet pengene skulle anses for arv.

Stifteren var død, og spørger og hendes søster og mor var indsat som benificienter. Trustee var uafhængig og kunne vælge fx kun at give penge til en begunstiget eller at akkumulere pengene. Hvis der stadig var trustmidler, når de tre benificienter var døde, skulle midlerne tilgå de to søstres livsarvinger.

Skatterådet fandt, at trusten skulle anses for en fondslignende trust, og de modtagne beløb skulle beskattes som personlig indkomst. Da trusten havde fradrag for uddelingerne, fandt ligningslovens § 7 V, stk. 2, 2. pkt. ikke anvendelse, og hele det modtagne beløb skulle derfor beskattes.

SKM2019.251.SR

Skatterådet bekræftede, at en engelsk trust skulle anses for skatteretligt transparent i forhold til de begunstigede, der var hjemmehørende i Danmark. De pågældende begunstigede var i udgangspunktet gaveafgiftspligtige af udlodninger fra trusten.

SKM2018.389.SR

Fordi stifteren havde indsat nære slægtninge i form af sit barn og dennes ægtefælle som trustee, således at disse administrerede formuen, var der ikke tale om et selvstændigt skattesubjekt.

SKM2017.615.SR

Skatterådet bekræftede, at en amerikansk trust skulle anses for skattemæssig transparent, således at uddelinger til den begunstigede efter dansk skatteret skulle behandles som gaver modtaget fra stifteren.

SKM2014.680.SR

B, bosiddende i England og far til spørger A, oprettede den 4. april 2002 "The xx Family Trust".

B afgik ved døden i England den 16. juli 2013, hvorfor boet blev skiftet der.

Skatterådet fandt, at der efter danske regler ikke forelå en definitiv og effektiv udskillelse af trustens midler i forhold til afdøde.

Derfor var det opfattelsen, at trusten skattemæssigt ansås for at være transparent, og trustens midler måtte efter dansk ret anses for at henhøre under afdødes formuesfære.

Skatterådet bekræftede, at spørgers modtagelse af aktiver ansås som arv og derfor afgiftsfri efter boafgiftslovens § 9, stk. 2.

SKM2014.679.SR

The xx Family Trust, blev stiftet af B og A den 2. november 1988. Enken A var bosat i USA fra 1971 indtil sin død den 11. november 2012.

Skatterådet fandt, at der efter danske regler ikke forelå en endelig og effektiv udskillelse af trustens midler i forhold til de afdøde stiftere.

Der blev lagt vægt på, at stifterne kunne ændre og opløse trusten, mens de var i live, at der ikke var en selvstændig bestyrelse/administration, og at stifterne i levende live var trustens begunstigede.

Derfor var opfattelsen, at trusten skattemæssigt ansås for at være transparent, og trustens midler efter dansk ret måtte anses for at henhøre under længstlevendes formuesfære.

Repræsentantens oplysning blev lagt til grund om, at trusten skulle ophøre, og hele trustformuen skulle udbetales til arvingerne, hvorfor det ikke var nødvendigt, at kvalificerer trusten i forhold spørgerne/arvingerne.

Skatterådet bekræftede, at spørgerne arvede deres del af trustkapitalen ved længstlevende As død. Da boet blev skiftet i USA, hvor afdøde var hjemmehørende, og der ikke indgik aktiver i boet i form af fast ejendom eller virksomhed med fast driftssted i Danmark, skulle der ikke betales boafgift til Danmark i forbindelse med arveerhvervelsen.

SKM2013.764.SR

Skatterådet bekræftede, at udbetalinger fra trusten til beneficianter med bopæl i Danmark ved stifterens død skulle behandles som arv fra et bo, der ikke behandles i Danmark, og dermed afgiftsfri efter boafgiftslovens § 9, stk. 2, bortset fra afgiftspligt vedrørende faste ejendomme samt faste driftssteder i Danmark.

Hertil lagde Skatterådet vægt på, at der efter danske regler ikke forelå en endelig og effektiv udskillelse af trustens midler, idet stifteren kunne få midler tilbage fra trusten, og stifteren kunne ændre og ophæve den.

Dermed ansås trusten skattemæssigt for at være transparent, og trustens midler måtte efter dansk ret således fortsat anses for at henhøre under stifterens formuesfære.

SKM2011.739.SR

Skatterådet bekræftede, at aktiverne både i A Irrevocable Family Trust og F Trust i forbindelse med person As død skulle anses for at tilgå person D og person E som arv, hvorfor det var undtaget dansk afgift, jf. boafgiftslovens § 9, stk. 2.

Skatterådet lagde vægt på, at de begunstigedes endelige ret til trustformuen først indtrådte i henhold til stiftelsesvedtægterne ved person As død. Derfor ansås trustformuen på dette tidspunkt for at være arv efter person A, givet gennem truststiftelsen, som først endeligt tilkom trustens begunstigede i forbindelse med stifterens død.

Formuen udbetalt fra trusten kunne anses for at være udbetaling af arv fra person A og dermed afgiftsfri efter boafgiftslovens§ 9, stk. 2.

SKM2009.748.SR

Sagen drejede sig om udbetalinger til personer bosiddende i Danmark fra en trust, der var oprettet efter californisk ret af en person bosiddende i Californien. Midlerne der blev udbetalt fra trusten, stammede fra den afdøde stifters aktiver, der dels var overdraget til trusten i levende live og dels via testamente var overdraget til trusten i forbindelse med stifterens død.

Skatterådet bekræftede, at de udbetalinger, som spørgerne modtog fra den i sagen omtalte trust, kunne anses som arv fra afdøde til spørgerne.

Den juridiske vejledning 2021-1 C.B.2.15.2 Beskatning af udenlandske trusts (fonde)

(…)

Regel

Den skattemæssige vurdering af udenlandske trusts og de spørgsmål, som opstår i forbindelse med den skattemæssige behandling af personer og selskaber, der er involveret i udenlandske trusts, fremgår ikke af lovgivningen, men beror på en langvarig praksis.

Praksis viser, at udenlandske trusts efter dansk ret enten kan sammenlignes med danske fonde eller båndlagte kapitaler. Det vil sige, at en udenlandsk trust efter dansk skatteret enten vil kunne anses for et selvstændigt rets- og skattesubjekt eller en transparent enhed.

Det er almindeligt anerkendt, at et udenlandsk retssubjekt, der er lovligt bestående i henhold til lovgivningen i domicillandet, betragtes som selvstændigt i civilretlig henseende i Danmark.

Dansk ret indeholder således ingen særregler, der kan begrunde, at man betragter et selskab eller lignende, der er gyldigt stiftet i udlandet, som ikke eksisterende i Danmark.

Udenlandske civilretlige regler har betydning for bedømmelsen af realiteten i en udenlandsk disposition og indgår i fastlæggelsen af faktum.

Om muligt identificeres et udenlandsk civilretligt begreb efterfølgende med et kendt dansk civilretligt begreb.

Herefter foretages der en skatteretlig kvalifikation af det fastlagte faktum. Denne kvalifikation foretages udelukkende på baggrund af de danske skatteregler. I praksis har det primært drejet sig om udenlandske trusts.

Spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en udenlandsk trust, kan have betydning, hvis en person er skattepligtig til Danmark.

Skatteretligt er der i praksis to spørgsmål:

 1. En person eller et selskab har stiftet eller indskudt kapital i en udenlandsk trust (fond). Anerkendes dette skattemæssigt, så stifteren ikke bliver beskattet af renter, udbytter og gevinster?
 2. En person, som er skattepligtig til Danmark, modtager afkast fra en udenlandsk trust (fond) eller er i øvrigt indsat som begunstiget. Hvad har det af skattemæssige konsekvenser?

(…)

Hvordan behandles stifteren af en udenlandsk trust eller en båndlagt kapital

Det sker, at personer, som er skattepligtige til Danmark, stifter eller sætter penge ind i udenlandske trusts. Udenlandske "trusts" kan ikke sammenlignes med danske fonde, og de kan have forskelligt indhold fra land til land og fra trust til trust.

For at en udenlandsk trust kan tillægges betydning for en dansk skattepligtig, er det Skattestyrelsens opfattelse, at kapitalen både skal være

 • definitivt og
 • effektivt udskilt fra stifterens/indskyderens formuesfære.

Med definitivt menes, at stifteren ikke må have mulighed for at "tilbagekalde" trusten, så den udskilte kapital igen indgår i stifterens formuesfære.

Med effektivt menes, at stifteren ikke fortsat må have rådighed over den udskilte kapital. Hvis stifteren eller den person, som har "arvet" trustkapitalen, fx kan få trustee til at træde tilbage som trustee, antages det at kapitalen ikke er effektivt udskilt.

Bemærk

Hvis stifteren er død, skal vurderingen af om trusten er definitivt og effektivt udskilt ikke foretages i forhold til stifteren, men i forhold til den person, som eventuelt må anses at have "arvet" rådigheden over trustkapitalen. Se SKM2012.95.HR og SKM2015.9.HR.

Hvis stifteren allerede fra stiftelse af trusten har givet rådigheden til andre, skal vurderingen foretages i forhold til dem. Se SKM2014.314.SR.

I SKM2015.9.HR fremgår det af Højesterets flertals begrundelse, at spørgsmålet om beskatning af fondens indtægter hos A måtte bero på en selvstændig vurdering af, hvorvidt fonden i forhold til ham (som ikke var stifter) måtte anses for et selvstændigt skattesubjekt efter dansk skatteret. Vurderingen af fondens selvstændighed i forhold til As økonomi måtte tage udgangspunkt i de seneste vedtægter. Højesteret fandt, at der ikke var noget i vedtægterne, der førte til, at A i realiteten havde en sådan rådighed over fondens formue, at denne måtte anses for ejet af ham. Højesteret fandt endvidere, at det ikke var godtgjort, at formuen var overgået ved arv fra stifteren til A.

(…)

En person, som er skattepligtig til Danmark, modtager afkast fra en udenlandsk trust eller er indsat som begunstiget

For at vurdere hvordan indtægten skal beskattes, når en eller flere personer, som er skattepligtige til Danmark, får penge fra en udenlandsk trust, skal det afgøres, om den udenlandske trust efter dansk ret må sidestilles med en dansk fond eller med en båndlagt kapital/rentenydelsesret.

Hvis trusten sidestilles med en båndlagt kapital, skal det vurderes, om personen må anses som kapitalejer eller rentenyder. Når det er afgjort, kan man vurdere, hvordan afkastet i enheden skal beskattes og hvordan personen skal beskattes.

Hvis betingelserne for, at der foreligger en udenlandsk trust, er opfyldt, skal det undersøges, hvad trusten minder mest om i dansk skatteret. Der kan efter Skattestyrelsens opfattelse ikke opstilles en generel definition af, hvorledes en trust skal kvalificeres i skattemæssig henseende i Danmark. Dertil varierer de forskellige trusts indholdsmæssigt for meget.

I de typiske tilfælde, hvor de danske skattemyndigheder har taget stilling til den skattemæssige behandling af en trust, har settlor/stifter indskudt en kapital i en trust og indsat familiemedlemmer som beneficiaries. Denne konstruktion minder i dansk ret mest om enten en familiefond eller en båndlagt kapital med rentenydelsesret set ud fra fremgangsmåden og en formålsfortolkning af hensigten med dispositionerne.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at en trust, hvor kapitalen er definitivt og endeligt udskilt, skattemæssigt skal behandles som enten en fond eller en båndlagt kapital, selv om alle formkrav ikke er opfyldt.

Det er nødvendigt at skelne mellem en begunstiget fra en familiefond og rentenydelsesret. Udbetalinger til en begunstiget fra en familiefond beskattes som personlig indkomst. Udbetalinger til en begunstiget fra en rentenydelsesret beskattes som kapitalindkomst eller aktieindkomst, afhængig af hvor afkastet kommer fra.

Ved bedømmelsen af om der er tale om en fondslignende trust eller en rentenydelsesret, kan der lægges vægt på, om der er tale om en fixed trust eller en discretionary trust. Det vil sige, hvor mange beføjelser trustee har for så vidt angår hvem

 • der skal modtage kapital/indtægter af kapitalen i trusten og hvor meget
 • i en gruppe af flere mulige begunstigede, der skal modtage kapital/indtægter af kapitalen og hvor meget.

Det er efter Skattestyrelsens opfattelse ikke mulig at give en udtømmende facitliste på, hvilke forhold der skal bedømmes, men som overordnet retningslinje kan angives, at jo større mulighed trustee har for at påvirke udbetalingerne, herunder tidspunktet for udbetalinger, hvem som skal modtage beløb og beløbene størrelse, jo mere taler det for, at trusten skal sidestilles med en fond.

Hvis alle de nævnte forhold på forhånd er bestemt, og trustee kun virker som administrator, skal trusten derimod behandles som en rentenydelsesret.

Rentenydelsesret

Hvis trusten er en kapital med en rentenydelsesret, skal det desuden vurderes, om der er tale om at kapitalen er båndlagt, og hvis den er det, skal det vurderes, om der er en aktuel kapitalejer.

Hvis trusten må sammenlignes med en dansk fond, skal udbetalinger fra fonden beskattes som personlig indkomst. Se PSL § 3, stk. 1.

Er der en udlagt kapitalejer, som er skattepligtig til Danmark, skal kapitalejeren beskattes af de indtægter, som tilfalder den båndlagte kapital. Det gælder både renter, udbytter og gevinster omfattet af aktieavancebeskatningsloven eller kursgevinstloven. Indtægterne beskattes på samme måde, som hvis indtægterne tilfaldt den aktuelle kapitalejer personligt. Det vil sige, at gevinster og udbytter mv. vedrørende aktier beskattes som aktieindkomst, og renter, kursgevinst og afkast på ABL § 19-aktier beskattes som kapitalindkomst. Ved lov nr. 84 af 30. januar 2019 blev beskatningen af afkast fra investeringsselskaber for personer gjort forskellig afhængig af om investeringsselskabet er aktiebaseret eller ej. Afkastet fra investeringsselskaber, som skal beskattes hos den aktuelle kapitalejer, skal efter at ændringen har virkning fra, beskattes afhængig af om investeringsselskabet er aktiebaseret eller ej.

Hvis det er en anden end den aktuelle ejer, der er tillagt retten til hele afkastet eller en del af dette, er det Skattestyrelsens opfattelse, at kun rentenyderen skal beskattes af det modtagne beløb, da der ellers sker dobbeltbeskatning. I dette tilfælde skal den aktuelle ejer, efter Skattestyrelsens opfattelse, kun beskattes af det nettoafkast, der tilgår den båndlagte kapital efter fradrag af den del, der udbetales til rentenyderen. Beskatningen af rentenyderen skal efter Skattestyrelsens opfattelse også som udgangspunkt ske som nævnt ovenfor.

Hvis B fx får penge fra en trust, som må sammenlignes med en dansk båndlagt kapital, hvor A er kapitalejer, skal A beskattes af de indtægter, der tilfalder den båndlagte kapital, men hvis pengene straks tilfalder B, er det B, som skal beskattes. Det vil sige, at kapitalejeren kun beskattes af de indtægter, som ikke straks tilfalder B.

I de tilfælde, hvor den aktuelle ejer helt eller delvist har rådighed over kapitalen, kan det eventuelt komme på tale at kvalificere udbetalinger til rentenyderen som personlig indkomst.

Hvis det er en person, som er skattepligtig til Danmark, som er trustee, afhænger den skattemæssige bedømmelse af trustee af, om han efter en samlet bedømmelse må anses for at være ejer af trustkapitalen. Er det tilfældet, beskattes han som enhver anden ejer, selv om formuen er båndlagt, ellers beskattes han ikke. Se TfS 1984,131 SKM.

(…)

Bemærk

I en sag fandt Skatterådet, at der ikke faktuelt var en sådan adskillelse mellem den udenlandske fond, med hjemsted i Liechtenstein, og stifteren og med den uafhængig af stifteren selvstændige ledelse og administration, som ellers efter dansk ret er en vigtig garanti for, at en ny uafhængig ejerrådighed er tilvejebragt. Skatterådet fandt ikke, at der var en sådan uafhængighed, at retsdannelsen i henhold til de almindelige retsgrundsætninger om fondes stiftelse, kan medføre at der foreligger en enhed, der kan sidestilles med danske fonde. Fonden kunne derfor ikke efter danske retsregler sidestilles med en familefond, og fonden kunne ikke anses for et selvstændigt skattesubjekt.

Skatterådet fandt endvidere, ud fra en vurdering af de opregnede momenter, at forholdet ikke kunne sidestilles med en båndlagt kapital, idet forudsætningen herfor er, at stifteren/båndlæggeren ikke må have råderet over den formue, som er båndlagt, og hvorefter der skal være tale om endelig og effektiv udskillelse af de indskudte aktiver fra stifterens formuesfære. Da fonden ikke kan anses som et selvstændigt skattesubjekt eller en båndlagt kapital efter danske regler, vil indestående i fonden og afkastet heraf skattemæssigt skulle henføres til stifteren.

Stifteren var bosiddende i England og ikke fuldt skattepligtig til Danmark. Midler fra fonden til begunstigede i Danmark skulle anses for at være ydet direkte af stifteren, og de begunstigede i Danmark skulle gavebeskattes af modtagne ydelser, jf. SL § 4. Der vil kunne være gaveafgiftsfritagelse i overensstemmelse med lov om afgift af dødsboer og gaver.

Ved stifterens død vil kapitalen ud fra en samlet konkret vurdering blive anset for at tilhøre stifterens formuesfære og skattemæssigt blive anset for at falde i arv til de begunstigede, hvor de begunstigede får en ideel ejendomsret til formuen.

Se SKM2011.740.SR. Se SKM2015.9.HR, hvor Højesteret fandt, at trustformuen ikke ved stifterens død var overgået til A.

Bemærk

I nogle lande oprette arvelader en trust, hvor trustees opgave er at realisere aktiverne bedst muligt ved stifterens død og derefter udbetale midlerne til arvingerne. I disse tilfælde kan udbetalinger eventuelt anses for udbetaling af arv. Se SKM2009.758.SR.

(…)

Spørgsmål 2 og 4

Se under spørgsmål 1 og 3.

Lovgrundlag

Boafgiftslovens §§ 22, 23 og 25

§ 22.  En person kan afgiftsfrit give gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb på 58.700 kr. (2010-niveau) til

a.       afkom, stedbørn og deres afkom,

b.      (…)

§ 23. Der skal betales 15 pct. i afgift af gaver til personer, jf. dog §§ 23 a og 23 b, som nævnt i § 22, stk. 1, litra a-e, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 1, nævnte beløb. (…)

Stk. 3. Vederlag i forbindelse med afkald på forventet arv og forskud på forventet arv anses som gaver.

§ 25. Der skal betales gaveafgift, hvis enten giver eller modtager har hjemting her i landet. Selv om giver eller modtager ikke har hjemting her i landet, skal der betales gaveafgift, hvis gaven består af aktiver af den i § 9, stk. 2, nævnte art beliggende her i landet.

Forarbejder

Lovforslag L 167, FT 2014/15, bilag 1, svar til FSR

FSRs bemærkninger:

Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at begunstigede fortsat vil være skattepligtige af uddelinger efter statsskattelovens § 4. Hvis formuen ikke er udskilt fra stifterens formue, må der vel være tale om en gave fra stifteren til modtageren, som skal beskattes efter de regler, der gælder for gaver.

Skatteministerens kommentar:

Beskatningen af de begunstigede ændres ikke med lovforslaget. Hvis trustformuen ikke er udskilt fra stifterens formue, hvorved trusten ikke anerkendes skattemæssigt, vil der være tale om en gave direkte fra stifteren. Hvis trustformuen er udskilt fra stifterens formue, vil der være tale om en uddeling fra trusten - som vil være skattepligtig efter statsskattelovens § 4.

Praksis

SKM2020.91.SR

Spørger ønskede bekræftet, at fremtidige udbetalinger fra en amerikansk trust, som var stiftet af hans bedstemor i 2014, hvor bedstemorens to børn (spørgers tante og onkel) var trustees, og hvor spørger var benificient, skulle anses for gaver til spørger.

Bl.a. henset til, at det var oplyst, at bedstemoren levede, ansås trusten for transparent i forhold til hende, og det kunne derfor bekræftes, at fremtidige udbetalinger til spørger ansås for gaver.