Dato for udgivelse
04 nov 2013 12:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 okt 2013 10:34
SKM-nummer
SKM2013.764.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-4878040
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Arv og gaver
Emneord
Udenlandsk trust, tranparent, ej boafgift
Resumé

En udenlandsk trust anses efter danske regler for at være transparent, og derfor er trustmidlerne en del af stifterens formuesfære. Stifteren er hjemmehørende i England. Skatterådet bekræfter, at udbetalinger fra trusten til beneficianter med bopæl i Danmark ved stifterens død skal behandles som arv fra et bo, der ikke behandles i Danmark, og dermed afgiftsfri efter boafgiftslovens § 9, stk. 2, bortset fra afgiftspligt vedrørende faste ejendomme samt faste driftssteder i Danmark.

Hjemmel

Boafgiftsloven § 9, stk. 2

Reference(r)

Boafgiftsloven § 9, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.B.2.15.2

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at uddelinger fra den udenlandske trust til beneficianter med bopæl i Danmark skal behandles som arv fra et bo, der ikke behandles i Danmark?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Der skal bortses i denne forbindelse fra arv, der udlægges i form af faste ejendomme i Danmark, som i henhold til boafgiftsloven altid skal belægges med dansk boafgift, jf. boafgiftslovens § 9, stk. 2.

Udenlandsk trust

Stifteren af den udenlandske trust opgav i 1989 sin bopæl i Danmark og emigrerede til England. Stifteren har nu bopæl i England. Under sit ophold i England stiftede stifteren i august 2008 den udenlandske trust under den engelske kanalø Guernseys jurisdiktion.

Den udenlandske trust (herefter "trusten") er således indrettet, at stifteren kan få midler tilbage fra trusten, ligesom han kan ændre og ophæve den. En kopi af "Declaration of Trust Establishing" for trusten i august 2008 vedlægges.

Retsregler og praksis

Trustinstituttet findes ikke i dansk ret. Trustinstituttet anvendes i den angelsaksiske verden til en lang række formål. Det giver derfor ikke mening at drage slutninger fra trustbegrebet som sådant. Der må fokuseres på den enkelte trust og dennes indretning.

Eksempelvis kan nævnes, at trustinstituttet anvendes og opfylder samme formål, som man i Centraleuropa, herunder Danmark, benævner båndlæggelse, rentenydelse med eller uden udlagt kapitalejer, eller som fondsdannelse, almenvelgørenhed eller som familiefond eller en blanding.

Trusts kan også genfindes i form af lånearrangementer mv., jævnfør i det hele professor Rasmus Kristian Feldthusen, Trust 2002, der er den eneste danske monografi på dansk, der omhandler trusts. Af andre kilder til forståelse af trustinstituttet kan nævnes Den Juridiske Vejledning 2013-1, afsnit C.B.2.15.2 Kapitalgevinstbeskatning, p. 615ff., samt professor Thøger Nielsen, Tidskrift for Skatteret 1989, 213 Gave gennem mellemmand - fond trust, Lærebog om Indkomstskat, 13. udg. 2009, Jurist og Økonomiforbundets forlag, p. 785-788, samt professor Aage Michelsen, International Skatteret, 3. udg. 2003, forlaget Thomson p. 187-189.

Ved udfindelsen af hvordan en konkret situation i en trustsammenhæng skal henføres under danske skatte- og afgiftsregler, bortses der fra trustbegrebet som sådan, og den konkrete situation henføres der, hvor de faktiske omstændigheder "passer bedst" i dansk skatte- og afgiftsret.

En trust, hvor stifteren/"the settlor" kan modtage midler tilbage fra trusten, betragtes allerede af denne grund som transparent i henhold til danske skatte- og afgiftsretlige regler. Midlerne anses i tilfælde af uddeling at hidrøre fra stifteren, således at midlerne i henhold til dansk skatteret anses for at have forladt stifterens formue.

Spørgers opfattelse og begrundelse

På denne baggrund er det klart, at midler fra trusten, der uddeles mortis causa til beneficianter, skal behandles som arv fra et bo, der ikke behandles i Danmark. Arvemidlerne skal derfor ikke belægges med danske skatte- og arveafgifter, bortset fra i henhold til boafgiftslovens § 9, stk. 2, som vedrører afgiftspligten for faste ejendomme i Danmark.

Såfremt stifteren afgår ved døden forinden hans hustru, skal der i henhold til trustdokumentet forholdes således, at trusten ophæves. De udbetalinger, der derefter finder sted, er at behandle som arv fra et bo, der ikke behandles i Danmark, dvs. uden, at der skal pålægges danske skatte- og arveafgifter, jf. boafgiftslovens § 9.

SKATs indstilling og begrundelse

Det ønskes bekræftet, at uddelinger fra den udenlandske trust til beneficianter med bopæl i Danmark skal behandles som arv fra et bo, der ikke behandles i Danmark.

Praksis

C.B.2.15.2 Beskatning af udenlandske trusts (fonde):
"Hvordan behandles stifteren af en udenlandsk trust eller en båndlagt kapital

Det sker, at personer, som er skattepligtige til Danmark, stifter eller sætter penge ind i udenlandske trusts. Udenlandske "trusts" kan ikke sammenlignes med danske fonde, og de kan have forskelligt indhold fra land til land og fra trust til trust.

For at en udenlandsk trust kan tillægges betydning for en dansk skattepligtig, er det SKATs opfattelse, at kapitalen både skal være

  • definitivt og
  • effektivt udskilt fra stifterens/indskyderens formuesfære.

Med definitivt menes, at stifteren ikke må have mulighed for at "tilbagekalde" trusten, så den udskilte kapital igen indgår i stifterens formuesfære.

Med effektivt menes, at stifteren ikke fortsat må have rådighed over den udskilte kapital."

Begrundelse

Besvarelse af spørgsmålet forudsætter en skattemæssig kvalifikation af trusten efter dansk ret.

En skattemæssig kvalifikation af en trust efter SKATs opfattelse følger nedenfor:

Indledningsvist må det undersøges, om kapitalen er definitivt og effektivt udskilt fra stifters formuesfære.

Begrebet definitivt betyder, at stifteren ikke må have mulighed for at "tilbagekalde" trusten, således at den udskilte kapital igen indgår i stifterens formuesfære.

Begrebet effektivt betyder, at stifteren ikke må have fortsat rådighed over den udskilte kapital.

Hertil henviser SKAT til den almene praksis for så vidt angår anerkendelse af trust og udenlandske fonde.

Såfremt en af disse betingelser ikke er opfyldt, kan trusten ikke skattemæssigt anerkendes.

Kapitalens definitive og effektive udskillelse fra stifterens formuesfære

Ved bedømmelsen af kapitalens definitive og effektive udskillelse fra stifters formuesfære forstås, at de til trusten overførte midler aldrig må kunne tilbageføres til stifteren eller dennes familie. Dette gælder både fondens kapital og afkastet af denne.

Det vil sige, at midlerne skal være overført til trusten på en sådan måde, at stifteren er helt afskåret fra at råde over disse.

I nærværende sag er det oplyst af rådgiver, at trusten er oprettet således, at stifteren kan få midler tilbage fra trusten, og stifteren kan ændre og ophæve den.

Derfor mener SKAT, at der efter danske regler ikke foreligger en endelig og effektiv udskillelse af trustens midler.

Dermed er det SKATs opfattelse, at trusten skattemæssigt anses for at være transparent, og trustens midler må efter dansk ret således fortsat anses for at henhøre under stifterens formuesfære.

Ved stifterens død finder SKAT, at trustmidlerne må anses for at være arv efter stifteren, således at udbetalinger fra trusten til beneficianter med bopæl i Danmark kan anses for at være arv fra et bo, der ikke behandles i Danmark, og dermed afgiftsfri efter boafgiftslovens § 9, stk. 2, bortset fra afgiftspligt vedrørende faste ejendomme samt faste driftssteder i Danmark.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.