Dato for udgivelse
31 okt 2017 11:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 okt 2017 10:54
SKM-nummer
SKM2017.615.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-0843788
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Trust - skattemæssig transparent - gave
Resumé

Skatterådet bekræftede, at en amerikansk trust skulle anses for skattemæssig transparent, således at uddelinger til den begunstigede efter dansk skatteret skulle behandles som gaver modtaget fra stifteren.

Hjemmel

Statsskatteloven § 4 og
Boafgiftsloven § 22,
Boafgiftsloven § 23 og
Boafgiftsloven § 25

Reference(r)

Statsskatteloven § 4 og 
Boafgiftsloven § 22, 
Boafgiftsloven § 23 og
Boafgiftsloven § 25

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C.A.6.1.2.1. Gavebegreber

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C.B.2.15.2. Beskatning af udenlandske trusts (fonde)

Spørgsmål

  1. Kan SKAT/Skatterådet bekræfte, at uddelinger til A fra trusten, der er etableret i Delaware og undergivet lovgivningen i Delaware, USA, og er stiftet af B, efter dansk skatteret skal behandles som gaver modtaget fra B, når uddelingerne foretages i stifterens levende live?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Baggrundsoplysninger

B (eller "Stifteren") er gift med C (eller "Stifterens hustru"). Hverken B eller C er undergivet fuld skattepligt til Danmark. På grund af hensyn til alder og helbred påtænker B og C at tage mere permanent ophold i USA i 2017 og derved blive skattemæssigt hjemmehørende i USA.

B og C har to fælles børn "A" og "D".

A er fuldt skattepligtig og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. A er gift med E, som er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. A har ingen efterkommere.

D bor i USA sammen med sin ægtefælle og deres fælles børn. D er ikke undergivet fuld skattepligt til Danmark.

B har optjent en større formue igennem sit arbejdsliv, men er i dag pensioneret.

B har i en årrække haft en trust på Bermuda, som han selv har oprettet. I tilknytning til etableringen af trusten i USA blev der foretaget en udlodning fra trusten på Bermuda til B, som anvendte de udloddede midler til at erhverve finansielle aktiver. De finansielle aktiver indskød han efterfølgende i et Delaware-selskab (et LLC selskab) mod erhvervelse af de samlede ejerandele i selskabet.

Trusten i Delaware, USA

I december 2016 stiftede B en trust, der er etableret i Delaware, USA, og underlagt lovgivningen i Delaware. B stiftede Trusten ved at indskyde sine ejerandele i Delaware-selskabet i Trusten.

Det kan ved besvarelsen af det stillede spørgsmål lægges til grund, at Trusten er lovligt oprettet og bestående i henhold til lovgivningen i Delaware, USA.

Trusten har til formål at tilgodese A og D, samt andre efterkommere af B, og foretage uddelinger til diverse velgørende formål.

Trustens karakteristika
Trusten er en såkaldt "irrevocable" trust, der i USA behandles som et selvstændigt skattesubjekt. B kan ikke tilbagekalde trusten, og B kan ikke ændre stiftelsesdokumentet efter Trustens oprettelse. Det bemærkes, at der ikke ud over stiftelsesdokumentet findes andre dokumenter, der regulerer trustens forhold, herunder fx "letter of wishes" eller lignende.

Ved oprettelsen af Trusten overførte B ejerandelene i Delaware-selskabet, til Trusten. Trustkapitalen består således af ejerandele i et Delaware-selskab. Selskabets aktiver består af en række finansielle aktiver, som forventes at genere et løbende afkast (porteføljeinvesteringer).

Trusten er en såkaldt "discretionary trust". Trustee er den eneste med beføjelse til at administrere Trusten og herunder bestemme, hvem der skal modtage uddelinger fra trusten, og hvor meget der skal uddeles. Trustee skal handle inden for de rammer, der er angivet i bestemmelserne i stiftelsesdokumentet, og de deri tildelte beføjelser.

Delaware-selskabet vil kunne udlodde udbytte til Trusten, hvorefter Trustee vil kunne anvende udbyttet til dækning af omkostninger samt eventuelle udlodninger.

Trustee og Investment Director i Trusten

Den første Trustee er et professionelt trust-selskab i Delaware ved navn "Commonwealth Trust Company". Commonwealth Trust Company driver forretning ved at håndteresådanne hverv på vegne af trusts. Trust-selskabets ledelse og beslutningstagere har ingen personlige relationer til hverken Stifteren eller Stifterens familie. Trust-selskabet vil blive økonomisk kompenseret for dets arbejde som Trustee.

Som Investment Director i Trusten er udpeget F, USA. F har over en længere årrække været rådgiver for og privat ven med både B og C. F vil som Investment Director have den fulde bestemmelsesret over de investeringer, som foretages i Trusten og instruktionsbeføjelser i relation til ejerandelene i Delaware-selskabet, men har ikke nogen beføjelser i forhold til uddelinger fra Trusten.

F vil automatisk fratræde som Investment Director, når både B og C er døde, såfremt han ikke er fratrådt eller blevet udskiftet inden.

Såfremt Stifteren bliver skattemæssigt hjemmehørende i USA, kan Stifteren fjerne Trustee og udpege en ny Trustee. Dette skyldes at Stifteren gerne vil kunne sikre, om Trustee gør sit arbejde som forudsat, og såfremt dette ikke er tilfældet, at kunne udskifte Trustee. Stifteren skal i givet fald udpege et licenseret trustselskab i Delaware, USA, som ny Trustee. Det bemærkes, at der ikke er nogen protector.

Efter Stifterens død vil Stifterens hustru overtage de samme rettigheder som Stifteren og vil derfor kunne fjerne og erstatte Trustee, såfremt hun er skattemæssigt hjemmehørende i USA.

Stifteren kan under de samme vilkår fjerne og udpege en ny Investment Director. Efter Stifterens død vil Stifterens hustru overtage de samme rettigheder som Stifteren.

Så længe Stifteren, Stifterens hustru eller A lever, kan de begunstigede i trusten ikke fjerne eller udpege en ny Trustee eller Investment Director.

Såfremt der ikke er nogen personer, som har ret til at fjerne og efterfølgende udpege en ny Trustee i henhold til stiftelsesdokumentet, skal en neutral part ("Neutral Assessor") udpeges og tildeles rettigheder til at fjerne og udpege en ny Trustee eller Investment Director. Den neutrale part skal være en advokat, som er medlem af advokatsamfundet i Delaware ("Delaware Bar").

Såfremt Trustee selv ønsker at træde tilbage fra sit hverv som Trustee, og en ny Trustee ikke er udpeget inden for 20 dage efter, Trustee har oplyst, at han ønsker at træde tilbage, kan Investment Director udpege en ny Trustee. Det er som ovenfor nævnt F, der er udpeget som Investment Director.

Trustee eller Investment Director kan ikke være en person eller et selskab, der betragtes som afhængig eller underordnet i forhold til en begunstiget ("related or subordinate to a beneficiary").

Begunstigede i Trusten

Fra Trustens stiftelse er Trustens kapital i relation til bogføringen i Trusten opdelt i to lige store dele til hver af døtrene og deres respektive familier, dog er selve aktiverne ikke fysisk opdelt. Formålet hermed er i overensstemmelse med de amerikanske skatteregler at kunne opgøre, hvor meget af nettoafkastet af formuen der er mulighed for at uddele til de respektive begunstigede, og at allokere, hvor meget der skal uddeles til velgørende formål. Uddelinger til velgørende formål vil være skattemæssigt fradragsberettiget i Trustens skattepligtige indkomst i USA.

Efterkommere af A og D er begunstigede i Trusten på lige fod med A og D. Da A ikke har nogen efterkommere, omfatter de yderlige begunstigede på nuværende tidspunkt alene Ds børn. As mand kan blive begunstiget, såfremt han lever længere end A, men der vil i så fald være en begrænsning i forhold til størrelsen af årlige udbetalinger, han kan modtage.

A og D har en position som "nøglebegunstigede" i trusten. Når en nøglebegunstiget dør, vil den resterende del af den enkelte nøglebegunstigedes "familieandel" blive opdelt i en eller flere dele, afhængigt af de begunstigede, som lever på dødstidspunktet for den enkelte "nøglebegunstigede". Såfremt der ikke er flere overlevende begunstigede i den ene "familieandel" (eksempelvis As familieandel), vil den resterende andel af midler kunne overflyttes til en anden "familieandel" (dvs. til Ds familieandel).

Uddelinger fra Trusten

Stifteren og Stifterens hustru er ikke begunstigede i Trusten og kan ikke modtage uddelinger fra trusten.

De begunstigede i Trusten kan ikke kræve, og har ikke en ret til at modtage uddelinger fra trusten. Det er alene op til Trustee at foretage uddelinger fra Trusten.

I henhold til stiftelsesdokumentet ønsker Stifteren, at Trustee i sin vurdering af eventuelle uddelinger ser på, hvorvidt de begunstigede konkret har behov for uddelinger, hvordan de generelt har håndteret og anvendt tidligere modtagne uddelinger, og deres levestandard i øvrigt.

Det fremgår af stiftelsesdokumentet, at det er Stifterens ønske, at uddelinger fra Trusten skal være med til sikre, at de begunstigede har en vis levestandard, men ikke, at de begunstigede kan føre en ekstravagant livsstil. Trustee kan eksempelvis bestemme, at en begunstiget slet ikke skal modtage uddelinger fra Trusten, såfremt den begunstigede behandler modtagne uddelinger skødesløst.

B har tidligere personligt og gennem Bermuda-trusten foretaget betydelige donationer til velgørende formål. Uddelinger til velgørenhed er klart og tydeligt angivet som et af Delaware-trustens formål, og Trustee kan meget vel beslutte, at der fra trusten skal foretages væsentlige uddelinger til velgørende formål.

Der er ikke krav om, at der skal foretages ligelige uddelinger mellem de begunstigede. Såfremt der foretages uddelinger til en specifik begunstiget eller til et velgørende formål, medfører det ikke, at en anden begunstiget har krav på en tilsvarende uddeling. Det vil alene være op til Trustee at vurdere, hvorvidt den enkelte begunstigede bør modtage uddelinger fra trusten, uafhængigt af uddelinger til andre begunstigede eller af uddelinger til velgørende formål.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Kan SKAT/Skatterådet bekræfte, at uddelinger til A fra trusten, der er etableret i Delaware og undergivet lovgivningen i Delaware, USA, og er stiftet af B, efter dansk skatteret skal behandles som gaver modtaget fra B, når uddelingerne foretages i stifterens levende live?

 
Udbetalinger fra Trusten til A skal betragtes som en gave fra Stifteren af Trusten, B.

Den danske skattemæssige kvalifikation af udenlandske trusts som skattemæssigt transparente enheder eller som selvstændige skattesubjekter beror på en langvarig praksis.

Det er efter dansk praksis af afgørende betydning, om trustens aktiver er endeligt udskilt fra stifterens formuesfære, jf. således SKATs Den Juridiske Vejledning 2016-2 afsnit C.B.2.15.2, hvor det om begreberne "definitivt" og "udskilt" er anført:

"Med definitivt menes, at stifteren ikke må have mulighed for at "tilbagekalde" trusten, så den udskilte kapital igen indgår i stifterens formuesfære.

Med effektivt menes, at stifteren ikke fortsat må have rådighed over den udskilte kapital. Hvis stifteren eller den person, som har "arvet" trustkapitalen, fx kan få Trustee til at træde tilbage som Trustee, antages det at kapitalen ikke er effektivt udskilt.

Bemærk 

Hvis stifteren er død, skal vurderingen af om trusten er definitivt og effektivt udskilt ikke foretages i forhold til stifteren, men i forhold til den person, som eventuelt må anses at have "arvet" rådigheden over trustkapitalen. Se SKM2012.95.HR og SKM2015.9.HR.

Hvis stifteren allerede fra stiftelse af trusten har givet rådigheden til andre, skal vurderingen foretages i forhold til dem. Se SKM2014.314.SR.

I SKM2015.9.HR fremgår det af Højesterets flertals begrundelse, at spørgsmålet om beskatning af fondens indtægter hos A måtte bero på en selvstændig vurdering af, hvorvidt fonden i forhold til ham (som ikke var stifter) måtte anses for et selvstændigt skattesubjekt efter dansk skatteret. Vurderingen af fondens selvstændighed i forhold til As økonomi måtte tage udgangspunkt i de seneste vedtægter. Højesteret fandt, at der ikke var noget i vedtægterne, der førte til, at A i realiteten havde en sådan rådighed over fondens formue, at denne måtte anses for ejet af ham. Højesteret fandt endvidere, at det ikke var godtgjort, at formuen var overgået ved arv fra stifteren til A." 

Som det fremgår, at det ovenfor citerede, antages det, at kapitalen i trusten ikke er effektivt udskilt fra stifterens formuesfære, hvis stifteren kan få Trustee til at træde tilbage.


I en afgørelse fra Skatterådet fra 2016, SKM2016.257.SR, blev aktiverne i en udenlandsk oprettet fond ikke anset som endeligt udskilt fra stifterens formue. Der er flere forhold som bevirkede, at Skatterådet fandt, at formuen ikke var endeligt udskilt fra stifterens formue. I forhold til nærværende anmodning om bindende svar er det væsentligt at bemærke, at stifteren i den nævnte afgørelse ikke var begunstiget i den udenlandske fond. Stifterens børn under 18 år var begunstigede i fonden, men stifterens børn kunne alene modtage uddelinger, efter de var fyldt 18 år.

I SKM2016.257.SR fandt SKAT og Skatterådet, at den nære personlige relation mellem stifteren og protektoren sammenholdt med protektorens beføjelser, at formuen i trusten ikke var endeligt udskilt.

I forhold til Trusten gælder, at Stifteren kan kræve, at Trustee skal træde tilbage som Trustee. Stifteren har endvidere en udpegningsret, hvorefter han kan udpege en ny Trustee.

Baggrunden herfor er, at Stifteren ønsker at bibeholde muligheden for at kunne skifte Trustee ud, såfremt Stifteren ikke mener, at Trustee udfører sit hverv i overensstemmelse med det forudsatte, således som dette fremgår af stiftelsesdokumentet. Stifteren ønsker at sikre, at han efterlader trusten i gode hænder.

Endvidere er den nuværende Investment Director i Trusten en mangeårig rådgiver for og privat ven med Stifteren.

Stifteren må derfor efter vores vurdering anses at have en sådan råden over Trusten, at Trusten efter en dansk skattemæssig vurdering må anses for, så længe Stifteren lever, at være skattemæssigt transparent.


Som en konsekvens heraf vil uddelinger fra Trusten til A efter en dansk skattemæssig vurdering skulle behandles som gaver fra B til A.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at uddelinger til A fra trusten, der er etableret i Delaware og undergivet lovgivningen i Delaware, USA, og er stiftet af B, efter dansk skatteret skal behandles som gaver modtaget fra B, når uddelingerne foretages i stifterens levende live.

Begrundelse

Sagen vedrører spørgsmålet, om den pågældende trust etableret i Delaware, USA kan anses for skattemæssigt transparent, således at uddelinger i levende live til den begunstigede datter, der er fuldt skattepligtig til Danmark, kan anses for en gave til hende.

I forbindelse med lovforslaget vedrørende ligningslovens § 16 K, der ikke finder anvendelse i nærværende sag, allerede fordi stifteren af trusten ikke er fuldt skattepligtig her til landet, er skatteministeren fremkommet med nogle generelle betragtninger om beskatning af udlodninger til begunstigede i udenlandske trusts. Af skatteministerens svar til FSR i forbindelse med indførelsen af ligningslovens § 16 K, Lovforslag L 167, FT 2014-15, bilag 1, fremgår det bl.a., at:

"(…) Hvis trustformuen ikke er udskilt fra stifterens formue, hvorved trusten ikke anerkendes skattemæssigt, vil der være tale om en gave direkte fra stifteren. Hvis trustformuen er udskilt fra stifterens formue, vil der være tale om en uddeling fra trusten - som vil være skattepligtig efter statsskattelovens § 4."

For så vidt angår udenlandske trusts er der gennem langvarig praksis udviklet en række kriterier for, hvornår den pågældende enhed anses for at kunne tillægges skatteretsevne efter dansk skatteret. Praksis er beskrevet i Den juridiske vejledning 2017, afsnit C.B.2.15.2 Beskatning af udenlandske trusts (fonde).

Ved den skattemæssige kvalifikation af den pågældende udenlandske enhed skal det indledningsvist undersøges, om kapitalen er definitivt og effektivt udskilt fra stifterens formuesfære.

Begrebet definitivt indebærer, at stifteren ikke må have mulighed for at "tilbagekalde" en, således at den udskilte kapital igen indgår i stifterens formuesfære, mens begrebet effektivt indebærer, at stifteren ikke må have fortsat rådighed over den udskilte kapital.

Såfremt en af disse betingelser ikke er opfyldt, kan trusten ikke anses for at have selvstændig skatteretsevne efter dansk skatteret.

Kapitalens definitive og effektive udskillelse fra stifterens formuesfære

Ved bedømmelsen af kapitalens definitive og effektive udskillelse forstås nærmere, at de til trusten overførte midler aldrig må kunne tilbageføres til stifteren, dennes ægtefælle eller hjemmeboende børn under 18 år. Dette gælder både trustens kapital og afkastet af denne.

Ifølge fast praksis skal følgende betingelser i hvert fald være opfyldte:

  • De overførte midler må aldrig kunne føres tilbage til stifteren. Dette gælder såvel for så vidt angår fondens kapital, som afkastet af denne.
  • Stifteren, dennes ægtefælle eller hjemmeboende børn under 18 år må ikke være begunstigede.
  • Midlerne skal være overført til en på en sådan måde, at stifteren såvel intervivos (i levende live) og mortis causa (ved testamente) er afskåret fra at råde over disse.
  • Der skal være en selvstændig bestyrelse som en vigtig garanti for, at en ny uafhængig ejerrådighed er tilvejebragt.

I relation til den omhandlede trust er der tale om en irrevocable trust, som stifteren ikke kan tilbagekalde. Imidlertid har stifteren bevaret mulighed for at udpege og afskedige trustee, idet det forudsættes, at stifteren som anført bliver skattemæssigt hjemmehørende i USA i løbet af 2017. Når tillige henses til, at investment director efter det oplyste er stifterens mangeårige rådgiver og private ven, er SKAT enig med rådgiver i, at stifteren har bevaret en sådan rådighed over trustkapitalen, at denne ikke kan anses for effektivt udskilt i forhold til stifteren.

Der henvises i denne forbindelse til SKM 2016.257.SR, hvor formuen ikke blev anset for definitivt og effektivt udskilt fra stifterens formuesfære, da protektorerne ikke kunne anses for uafhængige af stifteren. Betingelsen, om at der skal være tilvejebragt en ny uafhængig ejerrådighed af trustens formue var således ikke opfyldt.

Eftersom den omhandlede trust således må anses for skattemæssig transparent, skal udbetalinger fra trusten til de begunstigede anses for gaver, når der er tale om vederlagsfri overførsler af formuefordele, der er et udslag af gavmildhed.

Er gavemodtageren omfattet af gaveafgiftskredsen i boafgiftslovens § 22, dvs. fx børn og børnebørn, skal gaven ikke medregnes ved indkomstopgørelsen. Sådanne gaver er endvidere afgiftsfri op til et grundbeløb, der for 2017 udgør 62.900 kr. og herefter pålagt en gaveafgift på 15 pct. for så vidt angår den del, der overstiger grundbeløbet, jf. boafgiftslovens § 22. Tilhører modtager af gaven ikke gaveafgiftskredsen, er gaven indkomstskattepligtig, jf. statsskattelovens § 4, litra C.

Det indstilles derfor, at det omhandlede spørgsmål besvares bekræftende.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs begrundelse og indstilling.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Statsskattelovens § 4

Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.eks.: (…)

C. af et Embede eller en Bestilling, saasom fast Lønning, Sportler, Embedsbolig, Naturalydelser, Emolumenter, Kontorholdsgodtgørelse (med Hensyn til Kontorudgifter jfr. § 6b.), samt Pension, Ventepenge, Gaver (jfr. dog herved Bestemmelsen i § 5b.), Understøttelser, Klosterhævning, Livrente, Overlevelsesrente, Aftægt og deslige;

Boafgiftslovens §§ 22, 23 og 25

§ 22. En person kan afgiftsfrit give gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb på 58.700 kr. (2010-niveau) til

a) afkom, stedbørn og deres afkom, (…)

§ 23. Der skal betales 15 pct. i afgift af gaver til personer som nævnt i § 22, stk. 1, litra a-e, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 1, nævnte beløb. Der skal ligeledes betales 15 pct. i afgift af gaver til barns eller stedbarns ægtefælle, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 2, nævnte beløb. (…)

Stk. 3. Vederlag i forbindelse med afkald på forventet arv og forskud på forventet arv anses som gaver.

§ 25. Der skal betales gaveafgift, hvis enten giver eller modtager har hjemting her i landet. Selv om giver eller modtager ikke har hjemting her i landet, skal der betales gaveafgift, hvis gaven består af aktiver af den i § 9, stk. 2, nævnte art beliggende her i landet.

Forarbejder

Lovforslag L167, FT 2014/15, bilag 1, pp.  32-35 svar til FSR

FSRs bemærkninger:

Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at begunstigede fortsat vil være skattepligtige af uddelinger efter statsskattelovens § 4. Hvis formuen ikke er udskilt fra stifterens formue, må der vel være tale om en gave fra stifteren til modtageren, som skal beskattes efter de regler, der gælder for gaver.

Skatteministerens kommentar:

Beskatningen af de begunstigede ændres ikke med lovforslaget. Hvis trustformuen ikke er udskilt fra stifterens formue, hvorved trusten ikke anerkendes skattemæssigt, vil der være tale om en gave direkte fra stifteren. Hvis trustformuen er udskilt fra stifterens formue, vil der være tale om en uddeling fra trusten - som vil være skattepligtig efter statsskattelovens § 4.

Praksis

SKM2017.476.SR

Skatterådet fandt, at en trust hjemmehørende i Liechtenstein efter dansk skatteret ikke kunne anses for at være et selvstændigt skattesubjekt, idet kapitalen ikke var definitivt og effektiv udskilt af stifterens formuesfære. Formuen skulle derfor anses for overgået til den begunstigede.

SKM2016.461.SR

Skatterådet bekræftede efter en konkret vurdering, at A TRUST ikke anses for at være et selvstændigt skattesubjekt, idet trustens formue ikke var definitivt og effektivt udskilt fra stifterens formuesfære.

Skatterådet bekræftede videre, at når det var trustens stifter, M, der anses som ejer af trustformuen, skulle han beskattes af eventuelle udlodninger af aktier, afkast af andre værdier og eventuelle værdistigninger. Det var heller ikke at betragte som et skattepligtigt salg for stifteren, hvis han overdrog aktier til trusten.

Endvidere bekræftede Skatterådet, at udbetalinger fra trusten til personer, som var begunstiget, var at betragte som gave fra stifteren til modtager, når der var tale om vederlagsfri overdragelse af formuefordele, som udslag af gavmildhed.

SKM2016.374.SR

Skatterådet bekræftede, at A Foundation efter dansk skatteret i forhold til K ansås for at være en transparent enhed, idet A Foundations bestyrelse havde mulighed for ved en intern beslutning at nedsætte kapitalen og dele den op til henholdsvis en ny almenvelgørende fond i Danmark og stifterens datter samt at ændre bestyrelsessammensætningen, således at familien fik den fulde rådighed over midlerne i fonden.

SKM2016.257.SR

Skatterådet fandt, at sagen var belyst tilstrækkeligt til at besvare spørgsmålet.

Skatterådet besvarede spørgsmålet benægtende således, at The A Foundation ikke ansås for et selvstændigt skattesubjekt efter dansk skatteret.

Ud fra en samlet vurdering af sagens omstændigheder, herunder stifteren og protektorernes relationer, fandt Skatterådet ikke, at formuen kunne anses for definitivt og effektivt udskilt fra stifterens formuesfære, da protektorerne ikke var uafhængige af stifteren. Betingelsen, om at der skal være tilvejebragt en ny uafhængig ejerrådighed af trustens formue, ansås ikke for opfyldt.

SKM2016.220.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at det ikke vil have nogle skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser for Person A eller dennes arvinger, såfremt Person A fjernes som begunstiget.

Det lægges til grund ved besvarelsen, at Trusten er transparent. Dette medfører, at Person A anses for ejer af formuen i Trusten.

Hvis Person A fjernes som begunstiget, finder Skatterådet efter en konkret vurdering af sagens oplysninger, at dette medfører en overdragelse af formue inden for den nære familiekreds. Formuen, som børnene og barnebarnet erhverver fra Person A under de foreliggende omstændigheder, er derfor gaveafgiftspligtige efter boafgiftslovens §§ 22 og 23, jf. § 25.

SKM2014.503.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at "Trust for benefit of A" kunne anses for at være et selvstændigt skattesubjekt, idet kapitalen ikke ansås for definitivt og effektivt udskilt fra spørgers formuesfære.

Skatterådet lagde vægt på, at spørgers bror, B, var co-trustee, at spørger kunne få sin bror til at stoppe med at være co-trustee, at der under sagens forløb var fremkommet nye oplysninger, for at opnå den ønskede skattemæssige kvalifikation af trusten, og at der ikke var en uafhængig bestyrelse/administration af trusten.

SKM2014.493.SR

Der var tale om en testamentarisk trust. Dvs. en trust oprettet ved testamente ved faderens død med sønnen som begunstiget. Faderen var bosiddende på Jersey og døde der i 1987. Sønnen havde arvet trustkapitalen ved faderens død, og da boet blev behandlet i England, skulle der ikke betales boafgift til Danmark i forbindelse med arveerhvervelsen. Spørgsmålet om, hvorvidt sønnen skulle beskattes af afkastet fra trusten, krævede en vurdering af trusten i forhold til ham. Den udenlandske trust ansås for at være transparent i forhold til sønnen, idet trustee på foranledning af sønnen ville ophæve trusten og udbetale midlerne til ham. Sønnen, som den begunstigede, kunne råde over trustens midler, og derfor var midlerne ikke definitivt og effektivt udskilt fra hans formuesfære. Sønnen skulle således beskattes af det løbende afkast fra trusten. Derved kunne sønnen og hans hustru modtage uddelinger fra trusten, og såfremt sønnens børn modtog midler fra trusten, skulle der endvidere betales en gaveafgift.

SKM2014.491.SR

En afdød mand, der var bosiddende i Danmark, havde stiftet en trust i USA. Den udenlandske trust var i forhold til stifteren transparent, idet en kunne tilbagekaldes af stifteren, hvormed midlerne i en ville tilbageføres til ham. Dermed var en ikke definitivt og effektivt udskilt fra stifterens formuesfære, og udbetaling til stifterens enke måtte anses som arv, der ikke medførte indkomstskattemæssige konsekvenser for enken. Efterfølgende skulle der foretages en selvstændig vurdering i forhold til enken af, om hun havde fået rådighed over formuen. en ansås tillige for at være transparent i forhold til enken, idet hun havde råderet over en i form af, at hun efter 36 måneder til enhver tid kunne afsætte trustee og indsætte en ny. Derfor skulle enken beskattes af det løbende afkast fra en.

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C.A.6.1.2.1 Gavebegreber

Hvornår er der tale om en gave?

I civilretten defineres en gave traditionelt som en hel eller delvis vederlagsfri formuefordel, der bliver givet som et udslag af gavmildhed, i gavehensigt.

I skattelovgivningen er der ingen entydig definition af en gave. Det er dog en ufravigelig betingelse i skatteretten for at behandle en ydelse som en gave, at der er tale om en hel eller delvis vederlagsfri formuefordel.

Den juridiske vejledning 2017, afsnit C.B.2.15.2 Beskatning af udenlandske trusts (fonde)

Hvordan behandles stifteren af en udenlandsk trust eller en båndlagt kapital

Det sker, at personer, som er skattepligtige til Danmark, stifter eller sætter penge ind i udenlandske trusts. Udenlandske "trusts" kan ikke sammenlignes med danske fonde, og de kan have forskelligt indhold fra land til land og fra trust til trust.

For at en udenlandsk trust kan tillægges betydning for en dansk skattepligtig, er det SKATs opfattelse, at kapitalen både skal være

  • definitivt og
  • effektivt udskilt fra stifterens/indskyderens formuesfære.

Med definitivt menes, at stifteren ikke må have mulighed for at "tilbagekalde" en, så den udskilte kapital igen indgår i stifterens formuesfære.

Med effektivt menes, at stifteren ikke fortsat må have rådighed over den udskilte kapital. Hvis stifteren eller den person, som har "arvet" kapitalen, fx kan få trustee til at træde tilbage som trustee, antages det at kapitalen ikke er effektivt udskilt.