Dato for udgivelse
08 Nov 2011 13:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Oct 2011 11:13
SKM-nummer
SKM2011.739.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-118156
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
skat, indkomst og fradrag, selskaber
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at aktiverne i "A Irrevocable Family Trust" i forbindelse med person As død skal anses for at tilgå Person D og Person E som arv, hvorfor det er undtaget fra dansk afgift, jfr. boafgiftsloven § 9, stk. 2.

Ligeledes bekræftes det, at aktiverne i "F Trust" i forbindelse med Person As død skal anses for at tilgå Person D og Person E som arv og undtaget fra dansk afgift, jfr. boafgiftsloven §9, stk. 2.

Hjemmel

Boafgiftsloven § 9, stk. 2

Reference(r)

Boafgiftsloven § 9, stk. 2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, afsnit C.B.2.15

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at aktiverne i “A Irrevocable Family Trust" i forbindelse med Person As død skal anses for at tilgå Person D og Person E og således er undtaget fra dansk afgift, jfr. boafgiftsloven § 9, stk. 2?
  2. Kan det bekræftes, at aktiverne i “F Trust" i forbindelse med Person As død skal anses for at tilgå Person D og Person E og således er undtaget fra dansk afgift, jfr. boafgiftsloven §9, stk. 2?

Svar

  1. Ja, se dog indstilling og begrundelse
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Repræsentanten har anført, at han på vegne af Person D og Person E, hermed anmoder om bindende svar på ovenstående spørgsmål.

Nærværende sag drejer sig om spørgsmålet om behandlingen af arv fra en person i USA til hendes niecer i Danmark.

Person A stiftede den 10. juli 1997 "A Irrevocable Family Trust" (herefter benævnt Irrevocable Trust.). Som bilag 1 til anmodningen har repræsentantenvedlagt vedtægterne for denne Trust. Irrevocable Trusts aktiver består i ejerskab af et Limited Partnership ved navn "Family Limited Partnership". Dette Limited Partnership er ejer af bl.a. livsforsikringsudbetaling i forbindelse med Person As død samt andre aktiver. Endvidere er som bilag2 vedlagt kopi af vedtægterne for dette Limited Partnership.

Person A stiftede endvidere en anden fond den 30. maj 1997 under navnet "F Trust". Ved anmodningen er som bilag 3 vedlagt kopi af vedtægterne for denne Trust (i det følgende benævnt Revocable Trust). Denne Revocable Trusts aktiver består af en kontantbeholdning på ca. 130.000 USD.

Irrevocable Trust ejer således aktier i det omtalte Limited Partnership, mens Revocable Trust ejer kontanter.

Ved nærværende anmodning om bindende svar ønskes det afklaret, hvorledes de 2 Trusts aktiver skal behandles i forhold til spørgerne, Person D og Person E, i forbindelse med at Person A er afgået ved døden.

Familierelationen: Person A havde 2 søstre, Person B og Person C. Person B havde 2 døtre, spørgerne Person E og Person D.

Person B afgik ved døden den ....2005. Efterfølgende er Person A afgået ved døden den ...2011.

Beskrivelse af de 2 Trusts Nedenfor er de to 2 trusts beskrevet nærmere:

Irrevocable Trust.
For så vidt angår “A Irrevocable Family Trust", er det oplyst, at trusten er oprettet i 1997 af Person A, i USA.

Trusten er oprettet til fordel for stifteren, Person As søstre, niecer og deres descendanter, som er indsat som begunstigede til trustens midler.

Repræsentanten har herved henvist til det ved anmodningen vedlagte bilag 1. Jfr. fondens vedtægter, Article II (vedtægternes side 6), er der tale om en Irrevocable Trust, d.v.s. en uigenkaldelig Trust. Af vedtægterne fremgår følgende:

"The Trust hereby shall be irrevocable. Grantor hereby expressly acknowledges that Grantor shall have no right or power whether acting alone or in conjunction with others, in whatever capacity, to alter, amend, revoke or terminate, in whole or in part, this Trust, or any of the terms of this Agreement, nor to designate the persons who shall possess or enjoy the Trust Estate, or the income there from. By this instrument Grantor intends to and does hereby relinquish absolutely and forever every and all interest of every nature, present or future, in the Trust property."

Af vedtægternes Article I fremgår, at der til bestyrelse af Trustens aktiver skulle udpeges en administrator - en såkaldt "Trustee". Som det fremgår, blev et professionelt administrationsselskab ved navn Selskab x udpeget. Nuværende Trustee er efter de foreliggende oplysninger ændret til et selskab ved navn Selskab y. Som det fremgår af vedtægterne, er Trustee tillagt ret til i visse henseender at råde over aktiverne, dog således at Trustee ikke personligt kan nyde godt af kapitalen, men alene skal forvalte denne.

I tilfælde af at Trustee træder tilbage, skal der udpeges en ny Trustee i stedet, og hvor udnævnelsesretten hertil er tillagt en Person z, og dernæst Person D eller Person E.

Trustee er i øvrigt tillagt fulde beføjelser over trustformuen, og må investere trustens midler i aktier, obligationer, fordringer, fast ejendom, drive virksomhed, påtage sig gældsforpligtelser i forbindelse med trustformuens forvaltning, afholde omkostninger m.v. Det er således fastsat:

"The Trustee is authorized to retain, so long as may be deemed in the best interest of the Beneficiaries, the Trust Property assigned to the Trustee or acquired by the Trustee and to exercise all rights of ownership over said Trust Property."

Det fremgår videre, at Trustee er berettiget til at afholde alle udgifter:

"During the life of Grantor, the Trustee shall distribute from the net income of the Trust Property such amounts as shall be required to pay the necessary charges and expenses incurred in connection, and to the extent that such net income shall be insufficient, such part of the principal thereof, as the Trustee in the Trustee´s uncontrolled discretion, shall deem necessary for the payment of such charges and expenses and for those obligations under section 6.04 hereunder; provided, however, that any income not so distributed shall be added currently to principal."

De begunstigede er tillagt ret til at få overført midler fra trusten, mens stifteren er i live:

"Right of Withdrawal:

For the purposes of this Section 5.04, a holder of the power to withdraw property from the Trust as provided in Section  5.04 shall be deemed to be Person B, Person C, Person E and Person D or the descendant(s) of any of the foregoing if they shall be then living.

During the life of Grantor, each Holder then living shall have the right, during the period hereinafter specified, to withdraw from the Trust an amount equal in value to a fractional share of any property contributed to the Trust at any time and from any person whomsoever, the numerator of which fraction shall be one and the denominator of which shall be the number of Holders entitled to make such withdrawal; provided, however, that the maximum value of any such property (as so determined) that any Holder may withdraw at any time shall be limited to property equal to the greater of the sum of Five Thousand Dollars or five procent of the fair market value of the principal of the Trust Estate Valued as of the date of such contribution."

De begunstigedes rettigheder i henhold til trusten er ikke genstand for kreditorforfølgning, og den begunstigede kan ikke sælge, overdrage eller i øvrigt råde over trustens midler og eventuelle rettigheder herved. Det er herom fastsat:

"The right of withdrawal of any Holder shall not be subject in any way to the claims of his or her creditors, and may not be voluntarily alienated or encumbered by any such Holder until property has been paid over, delivered and conveyed to such Holder by the Trustee ad herein provided.

Neither the principal nor the income of any Trust Estate herein created shall be liable for the debts of any beneficiary thereof, nor shall the same be subject to seizure of any beneficiary under any writ or proceeding at law or in equity, and no beneficiary shall have any power to sell, assing, transfer, encumber or in any other manner to anticipate or dispose of his or her interest in the Trust Property or the income produced thereby except as otherwise herein provided."

Ved Person As død skal aktiverne fordeles i henhold til vedtægterne, Article V, pkt. 5.02, litra (a). Af relevans for nærværende sag fremgår følgende af bestemmelsen:

"Upon the death of Grantor, the Trust Property shall be held and distributed upon the following terms and conditions:

The Trustee shall divide the Trust Property into equel shares for each of Grantor´s sisters, Person B and Person C and each of Grantors nieces Person E and Person D that survive Grantor.

In the event that Person B shall predecease Grantor, then her share shall lapse. In the event that Person C shall predecease Grantor, then her share shall lapse. In the event that Person E shall predecease Grantor, but shall leave issue then living, then the Trustee shall divide the share of Person E into separate shares among the issue of Person E. In the event that Person D shall predecease Grantor, but shall leave issue then living, then the Trustee shall divide the share of Person D into separate shares among the issue of Person D."

I tilfælde af at livsarvinger til Person D eller Person E er mindreårige (under 21 år), forbliver den begunstigedes midler i trusten, dog at der kan udbetales til barnets underhold, uddannelse m.v., og først når begunstigede er fyldt 30 år, kan halvdelen af dennes andel af trustmidlerne udbetales, og ved 35 år kan resten af trustformueandelen udbetales endeligt, idet det således er bestemt:

"When such issue shall attain the age of thirty-five (35) years, the Trustee shall pay over such issue the balance of the money and other property then constituting such issues respective Trust Estate, absolutely and free from trust."

I tilfælde af at en livsarving efter stifterens niecer, Person E eller Person D, dør, før de har modtaget deres andel af trustformuen, skal andelen tilfalde disses livsarvinger i lige forhold.

Som det fremgår, skal Irrevocable Trusts aktiver ved Person As død fordeles ligeligt mellem Person B, Person C, Person D og Person E. Hvis Person B afgår ved døden før Person A, bortfalder hendes andel. Idet Person B, jfr. ovenfor er afgået ved døden før Person A, er hendes andel bortfaldet. Det er herefter alene Person C samt de 2 spørgere, Person E og Person D, der modtager trustformuen.

Der skal for trusten udarbejdes årlige regnskaber, og som trustens begunstigede skal have.

Om trustens aktiver er det oplyst, at trustens formue dels består i livsforsikringer vedrørende stifteren, som er overdraget til trusten, eller som Trustee har tegnet, og hvor forvaltningen heraf skal ske i de begunstigedes interesse.

Derudover er det oplyst, at trustens aktiver består i ejerskab af et Limited Partnership, Family Limited Partnership, og der er her fremlagt vedtægterne for dette Limited Partnership. Limited Partnership har adresse i USA, og af vedtægterne fremgår det bl.a.:

"The partnership may conduct any lawful business and investment activity permitted under the laws of the state and in any other state or nation in which it may have a business investment interest. The parties are also forming this Partnership to consolidate the management of certain assets owned by the family of Person A, to promote the efficient and economical management of certain assets of Person A by holding them in a single entity.

The partnership, acting by and through its authorized representative, may acquire, hold, rent, lease, sell convey, control, invest etc. the funds of the partnership in real and personal property.

The partnership will have the authority to lend, borrow, lease, sell and purchase property."

Enheden kan således besidde og investere i aktier, obligationer, fast ejendom, livsforsikringspolicer m.v.

Family Limited Partnership består af deltagere, som er "General Partners", og som er den af Person A oprettede trust samt, Person D og Person E samt "Limited Partners".

Det fermgår videre, at enheden, Family Limited Partnerships kapital er fordelt på "units", og hvorom det er oplyst :

"There are 1,000 units of ownerhip. A general partner must own at least one unit of ownership."

"The partners and their units or percentages of ownership are as identified in the schedule attached hereto as Exhibit "A".

Af bilag A til vedtægterne for Family Limited Partnership, fremgår følgende ejerskab af units:

Partner

Classification

Units or % of Ownership

Person A, Trustee U/A dated May 30, 1997 f/b/o Person A

General Partner

6

Person D

General Partner

2

Person E

General Partner

2

Person A,

Trustee U/A dated May 30, 1997 f/b/o Person A

Limited Partner

986

Person B

Limited Partner

2

Person C

Limited Partner

2

Om rettigheder og pligter knyttet til "general partner" og "limited partner" er det bl.a. fastsat:

"The partnership, acting by its general partner or general partners then serving, or in the alternative, all partners by vote of at least 70 percent in interest, will have the authority to adjust or reallocate the units or percentages of ownership of all partners based upon the balance of each partners capital account in relationship to the total of all capital accounts of all partners.

All units of ownership will have one vote on all matters on which all partners have a vote under this Agreement of Limited Partnership or by Law. Each unit of ownership will have one vote on all matters on which all partners have a vote under this Agreement of Limited Partnership by Law. The owner of a fraction of a unit will be entitled to vote the fraction of one unit which he, she or it owns. For example a partner with 355 units will have a 35,5 percent ownership interest in the partnership and will have 355 votes on matters which require the consent or affirmative action of the partners acting in concert.

No partner, other than a general partner, may participate in the management and operation of the partnerships business and its investments activities, or bind the partnership to any obligation or liability whatsoever.

A limited partner will not be liable for the obligations of the partnership.

Each partner serving, or to serve, as general partner will have the obligation to manage and administer the property of the partnership and to perform all other duties prescribed for a general partner by the laws of the state. A general partner will have personal liability for the obligations of the partnership except as may specifically limited by the laws of the state.

The partnership must have at all times at least one general partner.

A general partner must own at least one unit of ownership. Other units owned by one who is a general partner may be owned by the partner as a limited partner insofar as state law permits a partner to be both a general partner and a limited partner.

The unit held by a partner as general partner will realize its proportionate share of items of income, gain, loss, deduction and credit from the use and investment of the partnership property.

Nor is it intended that there be a relative difference in the value of a unit held by a general partner and the units of ownership held by limited partner."

Det fremgår videre, at det er "general partner", der står for administrationen af Family Limited Partnership, og hvorom det er fastsat:

"The general partner or general partners then serving will have the right to sign, on behalf of all partners, any amendment to the partnerships Certificate of Limited Partnership made by the partners." og "The general partners will have the responsibility for the day to day management of the business of the partnership".

Units kan ikke uden videre overdrages:

"The ownership and transferability of interests in the Partnership, both general and limited, are substantially restricted. Neither record title nor beneficial ownership of a unit or percentage interest of any partner may be transferred or encumbered without the consent of at least 70 percent in interest of all partners."

"A general partner may not, prior to the actual termination of the partnership sell substantially all of the partnerships investment assets in liquidation or cessation of business without having the affirmative consent of at least 70 percent in interest of all partners."

I tilfælde af en "general partner" dør vil unit/units som denne ejede blive klassificeret som "limited partnership unit(s)", og hvis en "limited partner dør" må units tilhørende denne overgå til den afdødes familie, herunder livsarvinger, søskende og niecer/nevøer eller en fond stiftet for disse familiemedlemmer uden, at det kræver godkendelse af 70 af ejerne i "limited partnerhip".

Overdragelse af units kan ligeledes ske af en limited partner til disses familiemedlemmer uden godkendelse af 70 af stemmerne.

I tilfælde af opløsning af partnerskabet, vil nettoaktiverne blive fordelt til hver partner i forhold til deres ejerandel.

Revocable Trust

Vedrørende "F Trust" er det oplyst, at denne trust ligeledes er oprettet af Person A, den 30. maj 1997. Person A var på daværende tidspunkt enke og efterlod sig ingen nulevende børn.

Af de fremlagte vedtægter, som siden 1997 er blevet ændret 4 gange ved 4 tilføjelser (amendment), fremgår det, at der er tale om en genkaldelig Trust, d.v.s. Revocable Trust, jf. vedtægternes Article III, pkt. 3.01. Af relevans herfra for sagens behandling fremhæves følgende:

"Rights Reserved by Grantor. 3.01 Lifetime of Grantor. Grantor expressly reserves unto Grantor, during Grantor's life- time, the following rights and privileges which may be exercised at any time:

(a) To alter, amend, revoke or terminate the Trust, in whole or in part, at any time and to withdraw any part of the Trust Estate by a written instrument (other than a Will) delivered to the Trustee."

Som det fremgår, har Person A som Grantor i enhver henseende kunnet disponere over aktiverne i fonden, herunder ved ændring af vedtægterne (hvilket er sket ved de 4 efterfølgende amendments) samt opløse (terminate) trusten og til enhver tid helt eller delvist udtage aktiver fra trusten ("any part of the trust estate").

Efter vedtægternes Article III, pkt. 3.02 bliver trusten til en irrevocable trust ved Person As død. Ifølge den tredje tilføjelse (third amendment), pkt. 5.03, gælder følgende i tilfælde af Person As død:

"5.03 Trust Residue: After the death of Grantor, The trust estate remaining after the distributions hereinabove provided in this ARTICLE V (hereinafter referred to as the ‘Trust Residue"), including any remaining net income and principal of the Trust shall be divided by the Trustee, into as many equal shares as shall equal one (1) share for each sibling of Grantor who shall then be living and one (1) share for each sibling of Grantor who shall not then be living but who shall leave issue then living. Each share set apart for a surviving sibling of Grantor shall be distributed to such sibling outright and free from trust. Each share set apart for the surviving issue of a deceased sibling of Grantor shall be distributed to such issue, per stripes, subject to the provisions of Section 6.01."

Det fremgår videre af vedtægters punkt 2.01 (med senere ændringer), at stifteren Person A og Person æ sammen er Trustee for trusten.

Hvis Person A pga. sygdom eller lignede bliver ude af stand til at varetage hvervet som Trustee, eller dør, så er stifterens advokat, Person ø udpeget som Trustee, såfremt denne heller ikke er i stand til at varetage hvervet, er selskab å udpeget som Trustee, og hvis dette ikke er muligt, er det i sidste ende Person D eller Person E, der skal varetage ledelsen af trusten.

Om udbetalinger fra trusten fremgår det:

"Grantor expressly reserves unto Grantor, during Grantor´s lifetime, the following rights and privileges which may be exercised at any time, to alter, amend revoke or terminate the Trust, in whole or in part, at any time and to withdraw any part of the Trust Estate by a written instrument (other than a will) delivered to the Trustee, to add property to the Trust Estate by Will or inter vivos transfer and such property, upon acceptance by the Trustee, shall become subject to the conditions and directions of the Trust, to change any Trustee or any successor Trustee hereunder by a written instrument delivered to the Trustee being removed and to the successor Trustee. All of the such reserved rights shall be personal to Grantor and shall not be exercised by a personal representative acting in any capacity.

During the lifetime of Grantor, the Trustee shall hold, administer and manage the Trust Estate and shall apply and distribute the net income and principal of the Trust Estate for the uses and upon the terms and conditions hereinafter provided."

Income:

From the Trust income there shall be first paid all the expenses of administration of the Trust. Thereafter, the entire net income shall be distributed to Grantor. Grantor may direct the Trustee from time to time to accumulate the net income or any part thereof, to which Grantor is entitled.

In addition to the payments of income as provided for above, there shall be distributed to Grantor from the principal of the Trust Estate such amount or amounts as Grantor may request or as the Trustee shall deem necessary for Grantor´s benefit."

Dernæst kan der ydes gaver til stifterens familie i overensstemmelse med stifterens gavemønster.

Der skal udarbejdes et årligt regnskab, som trustens begunstigede skal modtage.

Efter stifterens død, er Trustee i henhold til artikel VII tillagt fulde beføjelser til Trustee, herunder modtage midler til trusten, forvalte trustens midler, afholde omkostninger, investere i fast ejendom, aktier, obligationer m.v.

Efter stifters død skal Trustee sørge for afholdelse af alle udgifter til sidste sygdomstid, begravelse, alle udestående forpligtelser tilhørende stifteren m.v., og dernæst skal Trustee sørge for, at specifikke genstande og personlige ejendele, som stifteren har bestemt, gives til personer, organisationer, juridiske enheder m.v., og at der dernæst sker uddeling af formuen til stifterens tilbagelevende søskende i lige forhold, og hvis disse ikke lever så, at uddeling sker i overensstemmelse i trustens bestemmelser. Stifteren ønsker videre, at der sker uddeling af bestemte beløb til en række navngivne foreinger/stiftelser m.v. (Washington University - Elliot Society, The Salvation Army, The Missouiri Botanical Garden m.v.).

"After the death of Grantor, the trust estate remaining after the distributions hereinabove provided in this Article V including any remaining net income and principal of the Trust shall be divided by the Trustee, into as many equal shares as shall equal one share for each sibling of Grantor who shall then be living and one share for each sibling of Grantor who shall not then be living but who shall leave issue then living."

Som det ses, fremgår det, at resterende aktiver i trusten skal arves af Person As søskende (siblings), og såfremt en sådan ikke findes - dvs., i nærværende sag i forhold til Person B - da skal aktiverne tilgå den afdøde søskendes afkom ("for each sibling of Grantor who shall not then be living but who shall leave issue then living") - dvs. tilgå Person Bs børn i form af spørgerne, Person E og Person D.

Hvis en del af formuen ud fra ovenstående tilfalder en person, der ikke er fyldt 21 år, forbliver dennes del indestående i trusten, hvor der dog kan ske udbetalinger til personens underhold, uddannelse m.v., og når personen fylder 21 år kan hele formueandelen udbetales.

Det fremgår videre, at trustens formue ikke er genstand for begunstigedes kreditorer, og de begunstigede ikke kan disponere over trustens midler.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Repræsentanten har anført, at i forbindelse med Person As død skal aktiverne i Irrevocable Trust og Revocable Trust i overensstemmelse med bestemmelserne ovenfor udlægges til Person E og Person D.

Ved nærværende anmodning om bindende svar ønskes det bekræftet, at disse udlæg af aktiver skal anses som arv fra Person A.
Nedenfor redegøres først for retstilstanden på området, og derefter redegøres for, hvorfor udlæggene af aktiverne efter repræsentantens opfattelse må anses at udgøre arv.

Ifølge gældende ret må der sondres mellem Irrevocable Trust og Revocable Trust. Ved den Irrevocable Trust er aktiverne uigenkaldeligt og effektivt udskilt fra stifterens (Person A) private formue, mens dette ikke er tilfældet for så vidt angår Revocable Trust.

Irrevocable Trust.
Vedrørende Irrevocable Trust er en lignende situation som i nærværende sag omhandlet i Østre Landsrets dom i SKM2010.459.ØLR. I sagen var der tale om, at en person (morfaderen benævnt CA) havde oprettet en trust og dertil overført en række aktiver. Af vedtægterne fremgik, at morfaderens datter (i afgørelsen benævnt BA) i tilfælde af morfaderens og dennes hustrus død, var tillagt ret til ved testamente at bestemme, hvem af hendes børn der endeligt skulle arve trustkapitalen, når hun døde. Det bemærkes, at der i forhold hertil i nærværende sag ikke var tillagt Person B en sådan tilsvarende testationskompetence.

Af sagen fremgår endvidere, at der til administration af fonden var udpeget en Trustee.

I sagen var moderen, BA, død, og det skulle nu afgøres, hvorvidt midlerne fra trusten skulle anses som arv fra den oprindelige stifter, morfaderen CA (overført til nærværende sag: arv fra Person A), eller om aktiverne i stedet skulle anses som en gave fra moderen BA (overført til nærværende sag: en gave fra Person B).

Som det fremgår indledningsvist af dommen, var Skatteministeriet og skatteyderen enige om, at der skulle beregnes gaveafgift, såfremt overførslen af aktiverne skulle anses som en gave fra moderen, mens at der ikke skulle betales afgift, såfremt udbetalingen skulle karakteriseres som arv efter morfaderen.

Af Skatteministeriets procedure i dommen skal fremhæves følgende:

"Det er sagsøgtes opfattelse, at udbetalingen må karakteriseres som arv fra hendes morfar, hvorefter hun ville kunne oppebære den afgiftsfri, jf. boafgiftslovens (BAL) 9, idet morfaderen ikke var hjemmehørende i Danmark. Det er derimod som nævnt sagsøgerens opfattelse, at udbetalingen må karakteriseres som en gave til sagsøgte fra hendes mor, og dette udløser gaveafgiftspligt, uanset om moderen bor i landet eller ikke, når blot modtageren af gaven bor her, jf. BAL 25."

Skatteministeriet konstaterede herefter indledningsvist, at Trustee ikke kunne anses for at være blevet ejer af trustkapitalen. Skatteministeriet udtalte herom:

"Selv om trustee i henhold til engelsk trustret er tillagt en ejers - formelle - rådighed over trustformuen, og i enhver henseende er legitimeret til at disponere over formuen, kan trustee ikke anses for efter dansk ret at være blevet ejer af trustkapitalen. Forholdet til de begunstigede bevirker, at trustees råderet over formuen alene er af formel karakter, og da trustee ikke personligt kan nyde godt af kapitalen i levende live eller disponere over kapitalen mortis causa, ligesom trustformuen efter engelsk ret er beskyttet mod trustees private kreditorer, er trustee ikke tillagt rettigheder i forhold til trustformuen, der efter dansk ret kan kvalificeres som en ejendomsret."

Repræsentanten har herefter anført, at det tilsvarende gør sig gældende i nærværende sag, nemlig at Trustee i henhold til vedtægterne er tillagt en formel råderet over trustformuen, men ikke personligt kan nyde godt af kapitalen. Trustee må i nærværende sag derfor ligeledes ikke anses for efter dansk ret at være blevet ejer af trustkapitalen.

Herefter skulle det afklares, hvorvidt moderen BA (svarende til Person B i nærværende sag) skulle anses at være blevet ejer af trustkapitalen. Herom udtalte Skatteministeriet:

"...
Sagsøgtes mor er altså tillagt en - begrænset - testationskompetence for så vidt angår trustformuen. Denne mulighed for at råde over kapitalen mortis causa indebærer, at sagsøgtes mor anses for ejer af kapitalen, selv om hun - som udgangspunkt - er afskåret fra at disponere over kapitalen inter vivos.

...
Afgørende for, om en arving efter dansk ret må anses for ejer af en båndlagt kapital, er således netop, om arvingen er tillagt kompetence til at råde over kapitalen mortis causa, altså om vedkommende er tillagt testationskompetence, eller om det ved båndlæggelsen samtidig er bestemt, hvorledes der skal forholdes med kapitalen ved denne arvings død. I så fald er der alene tale om en rentenydelsesret, og arvingen anses ikke for ejer af selve kapitalen. Selv om man ikke har andre ejerbeføjelser, er muligheden for at råde over en kapital ved sin død altså en så markant ejerbeføjelse, at det er tilstrækkeligt til at statuere ejerskab i relation til den pågældende kapital. Dette gælder også, selv om rentenyderen ikke frit kan bestemme, hvem der skal arve kapitalen. Det afgørende er, at den pågældende er tillagt kompetencen til at påvirke dette spørgsmål."
(Repræsentantens understregning).

Østre Landsret tog Skatteministeriets påstand til følge ud fra disse betragtninger. Landsretten udtalte således:

"Når henses til at BA således ved testamentet er tillagt ret til at testere over trustkapitalen, og når endvidere henses til, at hun som følge af kravet om hendes skriftlige samtykke til udbetaling af forskud har rådighed over kapitalen, mens hun er i live, finder landsretten, at BA i dansk afgiftsmæssig henseende må anses for at være ejer af trustkapitalen."

Da moderen BA således var tillagt en - begrænset - testationskompetence over trustkapitalen, anses midlerne for at være tilgået hende, forinden midlerne gik videre til hendes datter. Ifølge Skatteministeriets procedure og Østre Landsrets begrundelse, er netop denne begrænsede testationskompetence afgørende for, hvorvidt trustkapitalen skal anses for at være tilgået moderen, forinden midlerne går videre til moderens børn. Foreligger ikke en sådan testationskompetence, skal midlerne i stedet anses at være forblevet hos stifteren af Trusten og behandles som arv fra denne.

I nærværende sag er (var) Person Ds og  Person Es moder, Person B, ikke tillagt en sådan testationskompetence. På baggrund af SKM2010.459.ØLR kan det således konstateres, at aktiverne i trusten ikke anses for at være tilgået Person B. Følgelig skal udbetalingen af aktiverne til Person E og Person D ikke karakteriseres som en gave fra Person B, men i stedet som en arv fra Person A.

Revocable Trust
Vedrørende Revocable Trust henvises til SKM2007.504.SR. I denne sag blev der taget stilling til, hvorvidt overdragelse af nogle aktiver til en trust kunne anses for at være effektiv og uigenkaldelig udskilt og dermed reelt overdraget fra den pågældende person til trusten. Ved afgørelsen af, hvorvidt der var sket en sådan udskillelse fra personens formue, udtalte Skatterådet bl.a. følgende:

"Hovedopgaven består således i at fastslå om, der har fundet en effektiv, reel og utilbagekaldelig overdragelse sted.

Herved forstås, at de til trusten overførte midler aldrig må kunne tilbageføres til stifteren eller dennes familie. Dette gælder såvel for så vidt angår fondens kapital, som afkastet af denne.

Midlerne skal være overført til trusten på en sådan måde, at stifteren såvel inter vivos som mortis causa er afskåret fra at råde over disse.

Ved vurderingen af, om der er sket en reel, effektiv og utilbagekaldelig udskillelse af stifterens formue er det endvidere afgørende om, der er en selvstændig bestyrelse, som en vigtig garanti for at en ny uafhængig ejerrådighed er tilvejebragt.

I den konkrete sag kunne Skatterådet konstatere, at der var tale om en uigenkaldelig (irrevocable) trust, hvorfor stifteren ikke ville kunne forlange, at trusten ophører og midlerne i trusten tilbageføres til denne."

I nærværende sag forholder det sig omvendt, idet der er tale om en revocable trust. Som det fremgår af Revocable Trusts vedtægter, jfr. sagens bilag 3, art. III, pkt. 3.01 (a), har Person A til stadighed haft fuld dispositionsret over trustkapitalen, herunder kunne hun nedlægge fonden og udtage ethvert aktiv i fonden helt eller delvist. I overensstemmelse med retningslinjerne i SKM2007.504.SR kan det derfor konstateres, at der ved denne revocable trust ikke er sket en uigenkaldelig og effektiv udskillelse af aktiverne for Person As personlige formue. Dette indebærer, at aktiverne til stadighed i dansk skattemæssig henseende skal have været anset for at have tilhørt hende.

Ved overførslen af aktiverne til Person E og Person D skal disse således ikke anses at være overgået fra Person A til Person B, men må af denne årsag i stedet anses at overgå fra Person A til spørgerne som arv i forbindelse med Person As død.

Det bemærkes for alle tilfældes skyld, at det af vedtægterne, art. III, pkt. 3.02 fremgår, at trusten bliver Irrevocable ved Person As død. Af vedtægternes pkt. 5.03, jfr. 3. tilføjelse (third amendmend) fremgår endvidere, at resterende aktiver skal udlægges ved arv til søskende, og såfremt den pågældende søskende er død da dennes afkom. I nærværende sag er der således i vedtægterne taget stilling til, hvorledes trustkapitalen skal fordeles ved Person As død. Også i nærværende sag gør det sig således gældende, at Trusten ved Person As død er blevet Irrevocable og at Person B ikke er tillagt en - begrænset - testationskompetence, hvorfor det ligeledes følger af SKM2010.459.ØLR, at trustkapitalen ikke skal anses for at være tilgået Person Bs ejerskab, men i stedet arves direkte fra Person A til Person E og Person D.

Boafgiftslovens § 9, stk. 2

Det gøres under hensyn til ovennævnte forhold gældende, at udbetalingen af trustkapitalen fra såvel Irrevocable Trust som Revocable Trust i skattemæssig henseende skal behandles som arv fra Person A.

Person A var hjemmehørende med bopæl i USA.

Vedrørende afgiftspligten i Danmark ved arven af disse 2 formuer bestemmer boafgiftslovens §9,stk. 2 følgende:

"Havde afdøde ikke hjemting her i landet, omfatter afgiftspligten faste ejendomme og tilbehør hertil samt formue tilknyttet faste driftssteder her i landet."

Da formuen, der arves i nærværende sag, ikke er fast ejendom eller tilbehør hertil eller formue i øvrigt tilknyttet faste driftssteder her i landet, er arven afgiftsfritaget.

Afgiftsfritagelsen følger endvidere af SKM2010.459.ØLR, hvoraf følgende fremgår om enighed mellem Skatteministeriet og skatteyderen:

"Parterne er endvidere enige om, at der ikke skal betales afgift, såfremt udbetalingen karakteriseres som arv efter morfaderen."

I sagen havde den pågældende morfar ligeledes ikke hjemting i Danmark, men i England. I nærværende sag havde Person A hjemting i USA, hvorfor arven er afgiftsfritaget efter boafgiftslovens § 9, stk. 2.   

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Det ønskes bekræftet, at aktiverne i “A Irrevocable Family Trust" samt i “F Trust" i forbindelse med Person As død skal anses for at tilgå Person D og Person E som arv efter Person A, således at der ikke skal betales dansk arveafgift, jfr. boafgiftsloven §9, stk. 2.

De to trusts er stiftet af Person A, og med det formål at indkomst og formuen tilhørende de to trusts skulle tilfalde de i trusten indsatte begunstigede, og efter nærmere bestemmelse herom i stiftelsesdokumenterne.

Det er spørgsmålet om udbetalinger fra de to trusts må karakteriseres som arv fra spørgernes moster, Person A, til Person D og Person E.

Udbetalingerne, såfremt de anses for at være arv, vil herefter kunne oppebæres afgiftsfrit, idet mosteren ikke var hjemmehørende i Danmark, jf. boafgiftslovens § 9, stk. 2:

9. Når en afdød person ved dødsfaldet havde hjemting her i landet, omfatter afgiftspligten hele afdødes formue, uanset hvor den befinder sig.

Stk. 2.  Havde afdøde ikke hjemting her i landet, omfatter afgiftspligten faste ejendomme og tilbehør hertil samt formue tilknyttet faste driftssteder her i landet.

Stk. 3. Er afdødes bo eller en del heraf henvist til behandling her i landet efter lov om skifte af dødsboer, omfatter afgiftspligten den del af afdødes formue, som er omfattet af skiftet her i landet.

Ved besvarelsen lægges det til grund, at de til de to trust hørende midler ikke består i fast ejendom eller fast driftssted her i landet.

Spørgerne har efter stiftelsesdokumentet fået en nærmere fastsat ret, og spørgsmålet er om den foretagne stiftelse og eventuelle testering gennem trusten kan sidestilles med båndlagt arv, der udbetales gradvis, og om udbetalingerne fra trusten således skal anses for udbetalinger af arv, eller om trusten skal anses for sidestillet med en fond, hvor fondens udbetalinger skal beskattes hos modtagerne, eller om ydelserne skal anses for erhvervet ifølge en rentenydelsesret af båndlagt kapital med eller uden udlagt kapitalejer, som er skattepligtig efter statsskattelovens § 4 c m.v.

De to trusts har ikke hjemsted i Danmark, og er derfor ikke omfattet af de krav, der efter dansk lovgivning stilles for, at en formueoverførsel til en trust kan anerkendes som udskillelse til en ny selvstændig juridisk enhed som danske fonde, eller ny selvstændig kapitaldannelse som båndlagt kapital m.v.

Ved den skattemæssige kvalifikationen af de to trusts samt midler hidrørende herfra til de to trusts begunstigede, må det imidlertid vurderes, hvad de to trusts minder mest om efter dansk ret.

Der kan efter Skatteministeriets opfattelse ikke opstilles en generel definition af, hvad en trust skal kvalificeres som i skattemæssig henseende i Danmark. Dertil varierer de forskellige trusts indholdsmæssigt for meget. Men hvis der tages udgangspunkt i de situationer, som typisk har været tilfældet, hvor de danske skattemyndigheder har taget stilling til den skattemæssige behandling af trusts, har det som oftest været, at stifter har indskudt en kapital i en trust og indsat familiemedlemmer som begunstigede. Dette scenarium minder i dansk ret mest om enten en familiefond eller en båndlagt kapital med rentenydelsesret set ud fra fremgangsmåden og en formålsfortolkning af hensigten med dispositionerne.

Det er således Skatteministeriets vurdering, at en trust, hvor kapitalen er definitivt og endeligt udskilt, skattemæssigt bør behandles som enten en fond eller en båndlagt kapital med rentenydelsesret, uagtet at alle formkrav ikke er opfyldt.

Som det fremgår af Ligningsvejledningen 2011-2, afsnit S.H.1.2, findes der hverken i fondslovene eller andetsteds nogen definition af begrebet fond. Efter praksis er hovedbetingelserne for, at der foreligger en fond, at der er tale om en formue af mere varig karakter, der uigenkaldeligt er udskilt fra stifterens formue til et bestemt eller flere bestemte formål og med selvstændig ledelse i forhold til stifteren.

Sondringen mellem familiefond og båndlagt kapital er nødvendig, da udbetalinger til begunstigede og rentenydere m.v. skal beskattes som henholdsvis personlig indkomst og kapitalindkomst jf. Skatteministeriets afgørelse og kommentarer hertil i TfS 1991.530 og TfS 1992.194.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at for at en kapital kan anses for at være sidestillet med båndlagt kapital efter danske regler, er det en forudsætning, at ingen kan råde over den i båndlæggelsesperioden, og at hverken stifteren eller andre må have råderet over den formue, som er båndlagt. En kapital kan ikke anses for at være udskilt fra båndlæggerens/stifterens formuesfære, hvis båndlæggeren/stifteren har råderet over formuen eller kan tilbagekalde udskillelsen m.v. Der skal være tale om en endelig og effektiv udskillelse af de indskudte aktiver fra båndlæggerens/stifterens formuesfære.

Ved bedømmelsen af om der er tale om en fondslignende trust eller en båndlagt kapital med rentenydelsesret, kan der lægges vægt på, om der er tale om en "fixed trust" eller en "discretionary trust". Det vil sige, hvor mange beføjelser trustee er tildelt for så vidt angår eksempelvis følgende forhold:

  • Hvem der skal modtage kapital/indtægter af kapitalen i trusten og i hvilken størrelsesorden.
  • Hvem i en gruppe af flere mulige begunstigede, der skal modtage kapital/indtægter af kapitalen i trusten og i hvilken størrelsesorden.

Det er vanskeligt på forhånd at udstikke en udtømmende facitliste på, hvilke forhold der skal bedømmes, men som overordnet retningslinje er det Skatteministeriets opfattelse, at jo større mulighed trustee har for at påvirke udbetalingerne herunder tidspunkt, modtager og størrelsesorden, jo mere taler det for, at trusten skal sidestilles med en fond. Omvendt hvis alle de nævnte forhold på forhånd er udstukket, og trustees virke alene kan betragtes som rent administrativt, vil trusten skulle betragtes som en båndlagt kapital.

Skatteretligt anses en båndlagt kapital ikke som et selvstændigt skattesubjekt, og der skal derfor ikke ske beskatning af afkast, som tilfalder en båndlagt kapital uden udlagt kapitalejer. Er der derimod udlagt en kapitalejer, skal denne beskattes af afkast, som tilfalder den båndlagte kapital.

En båndlagt kapital anses for at have en aktuel ejer, når en/flere personer har ret til midlerne i formuen, eventuelt blot i form af en ret efter et testamente.

Kapitalens definitive og effektive udskillelse fra stifters formuesfære.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at for at en kapital kan anses for at være sidestillet med fondskapital eller båndlagt kapital efter danske regler, er det således, jf. ovenstående, en forudsætning, at ingen kan råde over den, og at hverken stifteren eller andre må have råderet over den formue, som er overdraget/ båndlagt. Der skal være tale om en endelig og effektiv udskillelse af de indskudte aktiver fra båndlæggerens/stifterens formuesfære.

De til trusten overførte midler må således aldrig kunne tilbageføres til stifteren eller dennes familie. Dette gælder såvel for så vidt angår trustens kapital som afkastet af denne. Midlerne skal være overført til trusten på en sådan måde, at stifteren såvel inter vivos som mortis causa er afskåret fra at råde over disse.

Ved vurderingen af, om der er sket en reel, effektiv og uigenkaldelig udskillelse af stifterens formue er det endvidere afgørende, om der er en selvstændig bestyrelse/administration, som en vigtig garanti for at en ny uafhængig ejerrådighed er tilvejebragt.

Skatteministeriets vurdering i denne konkrete sag

A Irrevocable Family Trust

Skatteministeriet bemærker herefter, at forså vidt angår trusten, “A Irrevocable Family Trust", er det oplyst, at trusten er oprettet i henhold til amerikansk ret i 1997. Person A var på daværende tidspunkt enke og efterlod sig ingen nulevende børn.

Trusten er oprettet til fordel for stifteren, Person As søstre, Person B, Person C, niecerne, Person E og Person D og deres descendanter, som er indsat som begunstigede til trustens midler.

I den konkrete sag kan det konstateres, at der er tale om en uigenkaldelig (irrevocable) trust, hvor stifteren ikke ville kunne forlange, at trusten ophører og midlerne i trusten tilbageføres til denne. Denne trust er uigenkaldelig også set i relation til trustee (administrator) og beneficiary (begunstigede).

Til bestyrelse af trustens aktiver er udpeget en administrator - en såkaldt "Trustee"- som oprindeligt var et professionelt administrationsselskab ved navn Selskab x, og som siden er ændret til et selskab ved navn Selskab y. Trustee er tillagt ret til i visse henseender at råde over aktiverne, dog således at Trustee ikke personligt kan nyde godt af kapitalen, men alene skal forvalte denne. I tilfælde af at Trustee træder tilbage, skal der udpeges en ny Trustee i stedet, og hvor udnævnelsesretten hertil er tillagt Person z og dernæst Person D og Person E.

Det fremgår endvidere af vedtægterne, at de begunstigede i trusten inden for beløbsmæssige grænser er tillagt ret til at få overført midler fra trusten, mens stifteren er i live.

De begunstigedes rettigheder i henhold til trusten er ikke genstand for kreditorforfølgning, og den begunstigede kan ikke sælge, overdrage eller i øvrigt råde over trustens midler og eventuelle rettigheder herved.

Om trustens aktiver er det oplyst, at trustens formue dels består i livsforsikringer vedrørende stifteren, som er overdraget til trusten, eller som Trustee har tegnet, og hvor forvaltningen heraf skal ske i de begunstigedes interesse.

Derudover er det oplyst, at trustens aktiver består i ejerskab af et Limited Partnership, Family Limited Partnership, og der er her fremlagt vedtægterne for dette Limited Partnership. Enhedens aktivitet består i at besidde og investere i aktier, obligationer, fast ejendom, livsforsikringspolicer m.v.

Deltagerne/ejerne i Family Limited Partnership er dels Person A, som Trustee i A Irrevocable Family Trust, som således besad den væsentligste ejerandel heri (986+6 units ud af 1.000 units), og dels Person B, Person C samt Person D og Person E.

I tilfælde af at en deltager, der ejer units i Limited Partnership, dør, må units tilhørende denne overgå til den afdødes familie, herunder livsarvinger, søskende og niecer/nevøer eller en fond stiftet for disse familiemedlemmer, uden at det kræver godkendelse af 70 % af ejerne i "Limited Partnerhip".

I tilfælde af opløsning af partnerskabet, vil nettoaktiverne blive fordelt til hver deltager i forhold til deres ejerandel.

Ved stifterens død skal aktiverne i trusten fordeles i henhold til vedtægterne, Article V, pkt. 5.02, litra (a). Trusts aktiverne skal ved Person As død fordeles ligeligt mellem Person B , Person C, Person D og Person E. Hvis Person B afgår ved døden før Person A (Grantor), bortfalder hendes andel af trustformuen. Idet Person B er afgået ved døden før Person A, er hendes andel af trustformuen bortfaldet. Det er herefter alene Person C samt de 2 spørgere, Person E og Person D, der modtager trustmidlerne.

Når de begunstigede er fyldt 35 år kan hele dennes andel af trustformuen udbetales. Såfremt en begunstiget dør før udbetaling af trustformuen er udbetalt til denne, tilfalder andelen den begunstigedes descendenter i lige forhold.

Der skal for trusten udarbejdes årlige regnskaber, og som trustens begunstigede skal have.

Skatteministeriet bemærker herefter, at det er utvivlsomt, at midler udbetalt fra trusten til spørgerne oprindeligt stammer fra mosteren, Person A og at grundlaget for spørgernes mulighed for at modtage midler fra trusten etableres i kraft af mosterens trustetablering.

I trusten er trustee tillagt den fulde beføjelse til at forvalte trustens midler, som således leder og administrerer trusten, og trustee bestemmer udbetalinger fra trusten til de begunstigede, dog alt i overensstemmelse med stiftelsesdokumentets bestemmelser, jf. ovenstående.

Det kan konstateres, at Trustee alene har en begrænset indflydelse på hvor meget, der kan udbetales, hvor ofte eller hvem der kan modtage udbetalingerne. Trustee har i henhold til vedtægterne alene en begrænset handlefrihed i forhold til den aftale om trustens virke, der er indgået på baggrund af stifterens hensigt og ønske.

Person A er død ....2011. Skatteministeriet bemærker, at spørgerne i henhold til vedtægterne har mulighed for at trække midler ud af trusten, mens stifteren var i live, men her dog kun inden for visse rammer, og først efter stifterens død tilkommer trustmidlerne endeligt de begunstigede dog under forudsætning af, at den begunstigede er myndig m.v. Herefter tilkommer midlerne i trusten i henhold til vedtægterne endeligt de begunstigede, Person C samt de 2 spørgere, Person E og Person D. Endvidere falder uudbetalte midler i arv til begunstigedes livsarvinger.

Det er Skatteministeriets vurdering, at de begunstigedes endelige ret til trustformuen først indtrådte i henhold til stiftelsesvedtægterne ved Person As død.

Skatteministeriet finder, at trustformuen på dette tidspunkt må anses for at være arv efter Person A, givet gennem truststiftelsen og som først endelig tilkommer trustens begunstigede i forbindelse med stifterens død.

Skatteministeriet finder således, at formuen udbetalt fra trusten kan anses for at være udbetaling af arv fra Person A, og dermed afgiftsfri efter boafgiftslovens § 9, stk. 2.

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Skatteministeriet bemærker imidlertid, at der herved alene er taget stilling til den skattemæssige behandling af den del af trustformuen, der således i forbindelse med Person As død tilkommer disse to spørgere, og som må anses for arv.

Der er derimod ikke taget stilling til den skattemæssige behandling og kvalifikation af de midler, som spørgerne eventuelt siden 1997 har modtaget.

Endvidere er der ikke sket en vurdering af de skattemæssige konsekvenser som spørgernes tildeling af medejerskab og deltagelse i Family Limited Partnership har fra tiden 1997 og fremefter.

F Trust

Vedrørende "F Trust" er det oplyst, at denne trust ligeledes er oprettet af Person A i 1997.

Af de fremlagte vedtægter, som siden 1997 er blevet ændret 4 gange ved 4 tilføjelser (amendment), fremgår det, at der er tale om en genkaldelig Trust, dvs. Revocable Trust, jf. vedtægternes Article III, pkt. 3.01. Person A har som stifter i enhver henseende kunnet disponere over aktiverne i trusten, herunder ved ændring af vedtægterne (hvilket er sket ved de 4 efterfølgende amendments) samt opløse (terminate) trusten og til enhver tid helt eller delvist at udtage aktiver fra trusten ("any part of the trust estate").

Efter vedtægternes Article III, pkt. 3.02 bliver trusten imidlertid til en irrevocable trust ved Person As død.

Det fremgår videre af vedtægter, at stifteren, Person A og Person æ oprindeligt sammen var indsat som Trustees for trusten. Ved stifterens død er stifterens advokat, Person ø udpeget som Trustee, såfremt denne heller ikke er i stand til at varetage hvervet, er selskab å udpeget som Trustee, og hvis dette ikke er muligt, er det i sidste ende Person D eller Person E, der skal varetage ledelsen af trusten.

Om udbetalinger fra trusten fremgår det, at stifteren som udgangspunkt i levende live har ret til midler fra trusten, og er i det hele tillagt beføjelser til at bestemme, hvad der skal ske med trustens formue og indkomst.

Efter stifterens død, er Trustee i henhold til artikel VII tillagt fulde beføjelser som Trustee, herunder ret til at modtage midler til trusten, forvalte trustens midler, afholde omkostninger, investere i fast ejendom, aktier, obligationer m.v.

Efter stifters død skal Trustee sørge for afholdelse af alle udgifter til sidste sygdomstid, begravelse, alle udestående forpligtelser tilhørende stifteren m.v., og dernæst skal Trustee sørge for, at specifikke genstande og personlige ejendele, som stifteren har bestemt, gives til personer, organisationer, juridiske enheder m.v., og at der dernæst sker uddeling af formuen til stifterens tilbagelevende søskende i lige forhold, og hvis disse ikke lever så at uddeling sker i overensstemmelse i trustens bestemmelser. Stifteren ønsker videre, at der sker uddeling af bestemte beløb til en række navngivne foreninger/stiftelser m.v.

Resterende aktiver i trusten skal arves af Person As søskende, og såfremt en sådan ikke findes - dvs. i nærværende sag i forhold til Person B - da skal aktiverne tilgå den afdøde søskendes afkom  - dvs. Person Bs børn i form af spørgerne, Person E og Person D.

Hvis en del af formuen udfra ovenstående tilfalder en person, der ikke er fyldt 21 år, forbliver dennes del indestående i trusten, hvor der dog kan ske udbetalinger til personens underhold, uddannelse m.v., og når personen fylder 21 år kan hele formueandelen udbetales.

Det fremgår videre, at trustens formue ikke er genstand for begunstigedes kreditorer, og de begunstigede ikke kan over disponere over trustens midler.

Det er Skatteministeriets vurdering, at der efter danske retsregler ikke foreligger en endelig og effektiv udskillelse af stifterens midler til trusten i forbindelse med trustens stiftelse og midlernes overførsel hertil.

Skatteministeriet finder derfor, at F Trust ikke kan anses for en fondslignende trust eller båndlagt kapital, hvis formue og midler skal anses for adskilt fra stifterens formuesfære. Formuen og indkomsten må efter dansk ret således fortsat anses for at henhøre under stifterens formuesfære.

Ved stifterens død bliver trusten imidlertid til en uigenkaldelig trust, og hvorefter trustens midler i henhold til vedtægterne skal fordeles og uddeles i overensstemmelse med stifterens nærmere bestemmelser/anvisninger, og resterende aktiver skal tilfalde Person C, Person E og Person D.

Gennem trustetableringen og administration har stifteren således foretaget testamentariske dispositioner over trustens formue, og som tilfalder de arvinger, som stifteren har bestemt.

Skatteministeriet finder, at trustmidlerne må anses for at være arv efter Person A, givet gennem truststiftelsen og efterfølgende dispositioner og som først endelig tilkommer trustens begunstigede i forbindelse med stifterens død.

Skatteministeriet finder således, at midler udbetalt fra trusten kan anses for at være udbetaling af arv fra Person A, og dermed afgiftsfri efter boafgiftslovens § 9, stk. 2.

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 2 besvares med et "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.