Dato for udgivelse
20 nov 2020 13:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 jul 2020 11:11
SKM-nummer
SKM2020.467.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
15-3202330
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse, ydelser, it-ydelser, tjenesteydelser, investor services, investeringsforeninger, forvaltningsselskaber, abonnementsydelse
Resumé

I forbindelse med en klage over et bindende svar fra Skattestyrelsen fandt Landsskatteretten, at de af et selskab leverede ydelser, herunder webbaserede ydelser, der gav selskabets kunder online adgang til data, var fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, som forvaltning af investeringsforeninger. Selskabet i sagen leverede forskellige ydelser til investeringsforeninger og forvaltningsselskaber, der forestod forvaltningen af investeringsforeninger.

Reference(r)

Momslovens § 4, stk. 1, § 13, stk. 1, nr. 11, litra f

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, D.A.5.11.9.3

Klagen skyldes, at SKAT, nu Skattestyrelsen, har svaret nej til følgende spørgsmål:

"Kan det bekræftes, at de omhandlede ydelser er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, som forvaltning af investeringsforeninger?"

Landsskatteretten ændrer SKATs bindende svar til ja.      

Faktiske oplysninger
Følgende fremgår af SKATs bindende svar under punktet; Faktiske forhold:

"I anmodningen om bindende svar oplyser I følgende om de faktiske forhold:

"Spørger er et aktieselskab ved navn H1 A/S, der driver virksomhed med levering af en lang række forskellige ydelser, herunder investor services.

Som led i Spørgers aktiviteter sker der levering af forskellige ydelser til investeringsforeninger og forvaltningsselskaber, der forestår forvaltningen af investeringsforeninger.

Spørgers ydelser til disse består primært af en abonnementsydelse benævnt "Ejerbog" og en række tilknyttede ydelser, som leveres som en del af abonnementsydelsen. For "Ejerbog" betales en fast abonnementspris pr. år. Prisen for de tilknyttede abonnementsydelser indgår enten som en del af den samlede abonnementspris eller prisfastsættes hver for sig.

Ejerbog
Ydelsen "Ejerbog" består dels i levering af en effektiv og sikker ejerbogsføring. Ydelsen har til formål at opfylde lovkravet for investeringsforeninger om at føre et opdateret register over disses medlemmer. "Ejerbog" er således en ydelse, der giver investeringsforeninger eller forvaltningsselskaber et struktureret overblik over medlemmerne i de enkelte investeringsforeninger samtidig med, at ydelsen sikrer, at der sker opfyldelse af lovkrav.

Ejerbogsføringen giver dels de enkelte investeringsforeninger eller forvaltningsselskaber muligheden for via opdaterede data vedrørende investorer at foretage korrekt indkaldelse til og afholdelse af generalforsamlinger.

Den opdaterede information vedrørende medlemmerne af investeringsforeningerne medfører ligeledes, at investeringsforeninger og forvaltningsselskaber har mulighed for at indhente rapporter og statistikker, som kan bruges i forbindelse med analysearbejde vedrørende investorerne og de foretagne investeringer.

Ejerbogssystemet er en webbaseret ydelse, der giver Spørgers kunder online adgang til de ønskede data. Systemet gør det dermed muligt for Spørgers kunder at indhente de oplysninger, der skal anvendes, når Spørger ønsker det.

Tilknyttede opgaver
Som beskrevet ovenfor indgår der en række tilknyttede opgaver/ tillægssystemer i "Ejerbog". Der er tale om særskilte moduler til ejerbogen, men disse tillægssystemer er integreret i ejerbogen.

Generalforsamlingsservice
Som en direkte og naturlig forlængelse af ejerbogsføringen bliver der som en del af ydelsen "Ejerbog" ligeledes leveret ydelser i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger for de enkelte investeringsforeninger. Licensen er en integreret del af ejerbogen og investeringsforeninger køber altid dette modul sammen med ejerbogen.

Således vil licensen til generalforsamlingsmodulet via ejerbogen vedrøre dels administrationen, herunder adgangskortbestillinger fra de investorer, der gerne vil deltage i generalforsamlingen, registrering af fuldmagter for de investorer, der ikke har mulighed for selv at deltage, samt og dels afviklingen af generalforsamlingen, herunder sørge for registrering af fremmøde og afholdelse af elektronisk afstemning.

For at sikre, at generalforsamlingen afholdes på den mest effektive måde, sørger Spørger for, at der under generalforsamlinger altid vil være 100% opdateret adgang til ejerbogen.

Provisionsberegning
Spørger leverer til visse investeringsforeninger ligeledes adgang til provisionsberegning. Spørgers webbaserede system giver således investeringsforeninger og forvaltningsselskaber mulighed for, at disse kan foretage beregning af størrelsen af det beløb pengeinstitutter mv. skal have i provision for formidling af investeringer i investeringsforeningerne.

Investorforum
Det fremgår af § 98 i lov om finansiel virksomhed, at investorerne i en investeringsforening, der administreres af et investeringsforvaltningsselskab, har ret til gennem et investorforum at vælge et medlem af forvaltningsselskabets bestyrelse. Valget af denne investorrepræsentant sker således gennem et såkaldt investorforum, hvor valget ifølge lovens bestemmelser skal gennemføres på et valgmøde eller ved elektronisk afstemning. Spørger leverer på samme vis som ved afholdelse af generalforsamlinger, systemer i forbindelse med afholdelse af dette valg af investorrepræsentanten.

Investormøder
I de investeringsforeninger, som Spøger leverer ydelser til, afholdes der periodevis møder for investorer til orientering om investeringsforeningernes aktiviteter. Spørger forestår indkaldelsen af investorerne til disse møder, hvilket er en naturlig forlængelse af ejerbogsføringen."

[…]

SKAT anmoder den 8. juni 2015 om yderligere oplysninger, herunder kopi af det kontraktlige forhold indgået mellem H1 A/S og modtageren af ydelserne. Derudover anmodes der om en beskrivelse af hvilke forpligtelser og hvilket ansvar H1 A/S har overfor modtagerne af ydelserne.

I den forbindelse indsender I den 26. juni 2015 kopi af Aftale for investeringsforeningen […] om aktiebogsydelser. Aftalen er dateret den 2. august 2010.

Af aftalen fremgår bl.a. følgende generelle betingelser for aftalen:

"[…]

1.      Leverancens omfang

H1 A/S (H1) stiller under denne Abonnementsaftale SYSTEMET til rådighed for Kunden via Internettet. […]

2.      Kundens forhold

Kunden er alene ansvarlig for, at Stamdata i SYSTEMET til hver en tid er korrekte og opdaterede. Kunden indestår overfor H1 for, at Kundens brug af enhver Service efter Kundens vidende er lovlig og anvendes i overensstemmelse med de retningslinjer, som H1 til enhver tid måtte give.

Information om selskabets stamdata:
Det påhviler selskabet at H1 altid er opdateret og i besiddelse af selskabets gældende vedtægter - evt. henvisning til hjemmeside hvis vedtægter findes elektronisk samt at holde ejerbogsfører informeret om følgende forhold:
>       Selskabsnavn og adresse
>       Kontaktperson(er)
>       Selskabskapitalens størrelse og ændringer deri
>       ISIN-kode(r), papirnavn, stykstørrelse og stemmefaktor
>       Oversigt over brugere, herunder anmodning om oprettelse af nye brugere og sletning af udgående brugere
>       Tilgang af transaktioner i hele kontraktens løbetid
>       Corporate actions hændelser, der har indvirkning på ejerbogen
>       Øvrige ændringer i selskabet, der har betydning for føring og ajourføring af ejerbogen.

Oprettelse og ajourføring af stamdata i ejerbogssystemet:
H1 er ansvarlig for opdatering af stamdata modtaget fra selskabet samt forædling af ejerbogsdata modtaget fra […], herunder dubletkontrol (sammenkædning af aktionærer med flere VP-konti) samt landekoder.

[…]

Nye versioner. Opgraderinger.
H1 udvikler løbende SYSTEMET og tilføjer nye services. H1 informerer loyalt Kunden om eventuelle nye versioner af programmet og Services, som indgår i SYSTEMET. […]

[…]".

Af "Generel fuldmagt" i ovenstående aftale fremgår følgende:

"[…]

Modtagelse af data
Undertegnede selskab ønsker hermed at orientere om, at Investeringsforeningen […] ønsker at H1 A/S fremover modtager data vedrørende, samt fører, selskabets aktiebog.

Samtidig giver selskabet H1 A/S en generel fuldmagt til at modtage, behandle og opbevare data om selskabets investorer, aktionærer, insidere m.fl. med det formål at kunne støtte selskabet i relation til selskabets ønsker indenfor investorområdet.

[…]".

I forbindelse med sagens behandling har selskabet til Landsskatteretten oplyst følgende:

"På anmodning fremsender vi hermed i forlængelse af kontormødet den 2. august vedrørende H1 supplerende oplysninger omkring håndtering af data for den omhandlede ydelse.

Som anført stiller H1 ikke blot et it-system til rådighed for kunden, jf. nærmere det anførte i det bindende svar og det tidligere fremsendte eksempel på aftale (med […]), som også blev udleveret på mødet.

Når H1 får en ny investeringsforening som kunde, rekvirerer H1 - via den udstedende bank - data fra […] om investeringsforeningen, herunder information om investorer og afdelinger mv.

Data fra […] sendes som rådata i filer til H1.

H1 behandler herefter rådata, og lægger disse ind i det system, der anvendes til at levere ydelsen.

Herudover modtager H1 visse øvrige stamdata fra kunden, herunder informationer om fondskoder, vedtægter og de juridiske navne på selskaberne. Det er H1 (og ikke kunden), der lægger disse data ind i systemet.

H1 læser vedtægter mv. for investeringsforeningerne og sætter på denne baggrund systemet op, så det passer til kundens specifikke forhold, herunder i forhold til bl.a. kundens særlige vedtægtsbestemmelser om stemmeretsbegrænsning.

Der modtages dagligt opdateret rådata fra […], som H1 lægger ind i systemet. H1 har i den forbindelse ansatte, der foretager en løbende daglig overvågning. […]

H1 behandler de modtagne rådata før H1 lægger disse ind i systemet. Dette sker for, at de enkelte afdelinger/andelsklasser kan ses hver for sig og konsolideres.

H1 har desuden ansvaret for at afstemme saldi i forbindelse med data, der modtages fra […]. Hvis H1 konstaterer uoverensstemmelser, er det H1s ansvar at afklare dette med […].

H1s øvrige løbende ansvar består endvidere bl.a. i at overvåge og vedligeholde systemet, ligesom data og vedtægtsændringer kontinuerligt overvåges og indlæses af H1 i systemet.

H1 lægger endvidere efter instruks visse yderligere supplerende data ind i systemet, herunder fx mailadresser på investorer. Kunden har dog mulighed for at vælge selv at kunne lægge disse supplerende data ind i systemet.

[…]".

Skattestyrelsen har til Landsskatteretten fremsendt følgende bemærkninger til ovenstående:

"[…]

Skattestyrelsen har gennemgået de nye oplysninger i sagen og har i den forbindelse foretaget en ny vurdering af sagen.

På denne baggrund er det nu Skattestyrelsens opfattelse, jf. den i Den juridiske vejledning afsnit D.A.4.1.6 beskrevne praksis om hovedydelser og biydelser, at de i sagen omhandlende opgaver, der benævnes som "tilknyttede opgaver", momsmæssigt skal anses som selvstændige hovedydelser.

For så vidt angår ydelsen benævnt "provisionsberegning" er det Skattestyrelsens opfattelse, at der er tale om en momspligtig ydelse.

For så vidt angår de øvrige ydelser under "tilknyttede opgaver" finder Skattestyrelsen ikke, at det på det foreliggende grundlag er muligt at svare med den fornødne sikkerhed.

Derimod finder Skattestyrelsen efter en samlet konkret vurdering af de nye oplysninger, herunder det fremlagte eksempel på kontrakt, at ydelsen benævnt "ejerbog" kan omfattes af fritagelsen.

Skattestyrelsen lægger i den forbindelse særligt vægt på det i det fremlagte eksempel på kontrakt oplyste om, at der ikke blot stilles et it-system til rådighed for spørgers kunde, men at spørger har ansvar for at føre ejerbogen, herunder indhente og bearbejde data. Der er således tale om databehandling og ikke blot videregivelse af ubearbejdede data. Skattestyrelsen skal dog bemærke, at der ikke herved er taget stilling til Skattestyrelsens vurdering i tilfælde, hvor de indgåede kontrakter ikke svarer til den fremlagte kontrakt.

For god ordens skyld skal det præciseres, at det er en betingelse for momsfritagelse, at ydelsen leveres - enten direkte eller som en underleverandørydelse - til en investeringsforening, som opfylder betingelserne for momsretligt at kunne anses for at være en investeringsforening efter momslovens § 13, stk. 1 nr. 11, litra f.".

Selskabets repræsentant har til Landsskatteretten fremsendt følgende bemærkninger til ovenstående:

 "[…]

Vi bemærker, at Skattestyrelsen nu anerkender, at ydelsen benævnt "ejerbog" er momsfritaget som "forvaltning" af investeringsforeninger, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, således, at denne del ikke længere er omtvistet.

Dette indebærer, at Skattestyrelsen i overvejende grad anerkender, at selskabets levering er momsfritaget.

Skattestyrelsen anerkender derimod ikke, at de tilknyttede opgaver til ejerbogen er bi-ydelser til ejerbog-ydelsen.

Dette synspunkt er nyt, og har ikke været fremført i det bindende svar fra SKAT. I det bindende svar blev det leverede således som udgangspunkt anset for én samlet ydelse, som SKAT dermed samlet kunne vurdere den momsmæssige behandling af.

Skattestyrelsens synspunkt om, at der ikke er tilstrækkelig information til at kunne vurdere den momsmæssige behandling af de tilknyttede opgaver (med undtagelse af "provisionsberegning") er således også nyt.

Selskabets hovedanbringender
På baggrund af Skattestyrelsens nye vurdering gør vi principalt gældende, at selskabets ydelse "ejerbog" med tilknyttede opgaver udgør én samlet ydelse, der momsmæssigt skal behandles som hovedydelsen "ejerbog". Ydelsen skal derfor anses som momsfritaget i sin helhed, når denne leveres til investeringsforeninger i momsfritagelsens forstand.

Subsidiært gøres det gældende, at de tilknyttede opgaver i sig selv udgør momsfritaget "forvaltning" af investeringsforeninger, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

De tilknyttede opgaver til ejerbogen

De tilknyttede opgaver til ejerbogen angår følgende delelementer:

 • Generalforsamlingsservice
 • Provisionsberegning
 • Investorforum
 • Investormøder

Ingen af de tilknyttede opgaver kan købes uden ejerbogen, og de er integreret i ejerbogen og knytter sig op på stamdata fra denne.

Generalforsamlingsservice
Som en del af ejerbogen leveres der ydelser i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger for de enkelte investeringsforeninger. "Generalforsamlingsservice" er en integreret del af ejerbogen. Investeringsforeninger køber i praksis dette modul sammen med ejerbogen. Dertil kommer, at modulet i flere tilfælde ikke prissættes separat, men som en integreret del af prisen for ejerbogen.

"Generalforsamlingsservice" må derfor anses for en bi-ydelse til "ejerbog", der udgør hovedydelsen.

Om "generalforsamlingsservice" bemærkes, at H1 har ansvaret for overholdelse af de særlige lovbestemte krav, som gælder for investeringsforeninger i forbindelse med afholdelse af generalforsamling, jf. lov om investeringsforeninger §§ 23-31. H1 kan i den forbindelse varetage hele håndteringen af generalforsamlingen, herunder kommunikation med investorer, registrering af fuldmagter for de investorer, der ikke har mulighed for selv at deltage samt afviklingen af generalforsamlingen, herunder sørge for registrering af fremmøde og afholdelse af elektronisk afstemning og korrekt stemmeregistrering, jf. afdelinger og andelsklasser for den specifikke investeringsforening.

Der er således tale om overholdelse af særlige lovbestemte krav for investeringsforeninger og dermed en ydelse, der er specifik og væsentlig for forvaltningen af investeringsforeninger.

Dertil kommer, at det fremgår af Skatterådets bindende svar i SKM2014.329.SR, at afholdelse af generalforsamling udgør momsfritaget "forvaltning", jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Provisionsberegning
Ejerbogen giver investeringsforeninger og investeringsforvaltningsselskaber mulighed for, at der kan foretages beregning af størrelsen af det beløb, som pengeinstitutter mv. skal have i provision for deres formidling af investeringer i investeringsforeningerne. Dette benævnes "provisonsberegning", og tager afsæt i de EU-retlige regler om transparens over for investorerne, herunder MiFID II-reglerne.

Distributør af investeringsbeviserne og investeringsforeningerne er en væsentlig og specifik funktion i forvaltningen af investeringsforeninger, hvor beregningen af pengeinstitutternes provision som distributør sker til opfyldelse af de EU-retlige regler om transparens.

[…]

Disse forhold er således væsentlige og specifikke for netop investeringsforeninger, og H1 har ansvaret herfor.

Dertil kommer, at beregningsmæssige ydelser i henhold til Den juridiske vejledning (2019-2) er aner-kendt som momsfritaget forvaltning, herunder fx "Beregning af overskud og prisen for andele eller aktier" og "Beregning af investeringsbevisernes indre værdi".

"Provisionsberegning" må derfor - også hvis vurderes særskilt - anses for momsfritaget.

Investorforum
Det fremgår af § 98 i lov om finansiel virksomhed, at investorerne i en investeringsforening, der administreres af et investeringsforvaltningsselskab, har ret til gennem et investorforum at vælge et medlem af investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse. Valget af denne investorrepræsentant sker gennem et såkaldt investorforum, hvor valget ifølge lovens bestemmelser skal gennemføres på et valgmøde eller ved elektronisk afstemning.

H1 har - på samme måde som beskrevet under "generalforsamlingsservice" - ansvaret for håndteringen af det for investeringsforeninger særlige lovbestemte krav om investorforum, herunder kommunikation med investorer, indkaldelse, registrering af fuldmagter for de investorer, der ikke har mulighed for selv at deltage samt afviklingen af investorforum. En del af afviklingen består i sammentælling af stemmer, hvilket kan være komplekst, da stemmerne afhænger af kapitalen, ligesom der fx kan være både dollar- og euroforeninger i samme afstemning.

"Investorforum" må derfor - også hvis vurderes særskilt - anses for momsfritaget.

Investormøder
H1 har i den forbindelse ansvaret for indkaldelsen af investorerne til investormøder, hvor der sker orientering om investeringsforeningernes aktiviteter, herunder strategi for investeringsforeningen. Investormøderne har til formål at sikre investeringer i investeringsforeningerne. Indkaldelsen sker gennem datagrundlaget i ejerbogen, og er således en naturlig forlængelse heraf. Dette må anses for en væsentlig og specifik funktion i forvaltningen af investeringsforeninger.

"Investormøder" må derfor - også hvis vurderes særskilt - anses for momsfritaget."

SKATs bindende svar
SKAT, nu Skattestyrelsen, har svaret nej til følgende spørgsmål:

"Kan det bekræftes, at de omhandlede ydelser er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, som forvaltning af investeringsforeninger?"

SKAT har bl.a. anført følgende som begrundelse for svaret:

"Som udgangspunkt betales der moms af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet, jf. momslovens § 4, stk. 1.

I momslovens § 13, findes en række undtagelser. Af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, fremgår at følgende er fritaget for afgift:

11) Følgende finansielle aktiviteter

f) Forvaltning af investeringsforeninger.

Denne bestemmelse har sin baggrund i momssystemdirektivets art. 135, stk. 1, litra g, hvor det fremgår:

Stk.1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

g) forvaltning af investeringsforeninger, således som disse er fastsat af medlemsstaterne

Af SKATs Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit D.A.5.11.9. fremgår bl.a. følgende (uddrag) :

"(…)

Momsfritagelsen af transaktioner vedrørende transaktioner vedrørende forvaltning af investeringsforeninger skal som alle andre momsfritagelser fortolkes indskrænkende, idet der er tale om en undtagelse fra hovedreglen om momspligt."

Videre fremgår det af afsnit D.A.5.11.9.3, at (uddrag) :

"(…)

Definition: Forvaltning af investeringsforeninger

Begrebet "forvaltning af investeringsforeninger" er et selvstændigt fællesskabsretligt begreb, som medlemsstaterne ikke kan ændre indholdet af.

Begrebet "forvaltning af investeringsforeninger" defineres som administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, der opfylder følgende betingelser:

 • · Set under ét skal de udgøre en særskilt helhed
 • · Være specifikke og væsentlige for forvaltningen af investeringsforeninger.

Se EF-domstolens dom i sag C-169/04, Abbey National plc. II.
Skatterådet har i et bindende svar gentaget EU-domstolens fortolkning af begrebet "forvaltning" af investeringsforeninger. Se SKM2007.295.SR.

Forvaltning af investeringsforeninger er omfattet af momsfritagelsen, uanset om denne forvaltning udføres af foreningen selv, af et administrationsselskab eller andre, hvortil kompetencen er lovligt delegeret.

Hvilke forvaltningsydelser er omfattet af momsfritagelsen?

Fritagelsen omfatter ydelser, der er forbundet med sædvanlig formueforvaltning.

Eksempler på momsfritagne forvaltningsydelser

Nedenfor er der angivet en række eksempler på forvaltningsydelser, der er momsfritaget: 

Forvaltningsområde

Eksempler på forvaltningsydelser

Investeringsforvaltning

- rådgivning og beslutning om placering af midlerne

- effektuering af køb og salg af værdipapirer for foreningen

Markedsføring

- prospekt

Administration

- juridisk bistand i forbindelse med fondsforvaltning

- regnskabstjenesteydelser i forbindelse med fondsforvaltning

- kundeforespørgsler

- værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelser)

- beregning af investeringsbevisernes indre værdi

- kontrol med overholdelse af lovgivning

- ajourføring af deltagerregister

- udlodning af overskud

- emission og indløsning af andele

- kontraktetablering (herunder udsendelse af beviser)

- registrering

- daglig administration af porteføljen, herunder bogholderi

- udstedelse og indløsning af investeringsbeviser

Aktiviteter udført af

- afvikling af investeringsaktiviteterne

andre hvortil

­- indkassering af dividender og renter

kompetencen er lovlig

- afstemning af positioner med korrespondenter

Delegeret

- opbevaring af værdipapirer

- salg og rådgivning

- opbevaring af investeringsbeviser, VP, prisstillergebyr og aktiebog

Eksempler på momspligtige forvaltningsydelser
Tjenesteydelser, der svarer til en depositars opgaver, som dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 1 og 3, og artikel 14, stk. 1 og 3, i direktiv 85/611, er ikke er omfattet af momsfritagelsen af forvaltning af investeringsforeninger. Ydelserne er således momspligtige. Se EF-domstolens dom i sag C-169/04, Abbey National plc. II.

Disse opgaver omfatter depositarens arbejde med at sikre sig følgende:

 • At salg, udstedelse, tilbagekøb, indløsning og mortifikation af andele foretaget af investeringsselskabet eller for dettes regning, foregår i overensstemmelse med loven og selskabets vedtægter
 • At modydelsen i forbindelse med transaktioner, der berører selskabets formue, modtages inden for den sædvanlige frist
 • At selskabets udbytte anvendes i overensstemmelse med loven og vedtægterne

(…)"

EU-domstolen har i dommen i sag C-169/04 Abbey National, taget stilling til anvendelsen af udtrykket "forvaltning" af investeringsforeninger. Domstolen udtaler i præmis 57-74:

[…]

Det fremgår således af EU-Domstolens praksis, at en ydelse der alene består i, at stille et databehandlingssystem til rådighed, ikke er omfattet af momsfritagelsen jf. dommens præmis 71.

Det er jeres opfattelse, at spørger er fritaget for ydelserne, da der er tale om kontrol med overholdelse af lovgivningen samt ajourføring af deltagerregister, hvilket er nævnt som eksempler på momsfritagne forvaltningsydelser i afsnit D.A.5.11.9.3 i den juridiske vejledning.

Efter en konkret vurdering af sagens faktiske forhold er det dog SKATs opfattelse, at spørgers ydelser, hvad enten de sælges samlet eller enkeltvis, ikke kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, som forvaltning af investeringsforeninger.

SKAT lægger afgørende vægt på, at der som udgangspunkt alene udbydes en it-løsning, hvortil der kan til købes forskellige services, som alle kan anvendes i forbindelse med forvaltning af investeringsforeninger.

SKAT er enig i, at spørgers system, herunder Ejerbogen, kan medvirke til kontrol med overholdelse af lovgivningen samt ajourføring af deltagerregisteret. SKAT vurderer dog ikke, at det er spørger der leverer den egentlige forvaltningsydelse til investeringsforeningerne. Spørger leverer alene en teknisk ydelse, som kan medvirke til administrationen i forbindelse med forvaltningen af investeringsforeningerne. Der er dermed ikke tale om egentlig forvaltning af investeringsforeninger.

Det at stille datakapacitet eller en it-løsning til rådighed kan efter SKATs opfattelse ikke anses for at være en særskilt helhed eller tilstrækkelig specifikke og væsentlige elementer i udførelsen af forvaltningen af investeringsforeninger, heller ikke selvom ydelserne er nødvendige for udførelsen af forvaltningen. Således foregår forvaltningen stadig i forvaltningsselskabet og ikke hos H1 A/S.

Det er SKATs opfattelse, at systemet alene udgør en teknisk tjenesteydelse, jf. bl.a. præmis 71 i EU-domstolens dom C-169/04 i sagen Abbey National, hvor i følgende er anført:

"71. De tjenesteydelser, der leveres, skal således vedrøre de specifikke og væsentlige elementer ved investeringsforeninger. Den blotte levering af en faktisk eller teknisk tjenesteydelse, som f.eks. at et databehandlingssystem stilles til rådighed, er ikke omfattet af sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6 (jf. i denne retning for så vidt angår artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3, SDC-dommen, præmis 66)".

Der må efter SKATs opfattelse også henses til, hvad det er spørger skal levere. SKAT er enig i opfattelsen af, at det er arten af den præsterede ydelse og ikke hvem der leverer ydelsen, der er afgørende for kvalifikationen. Der er her tale om, at spørger leverer et databehandlingssystem. Der er således ikke tale om, at spørger på nogen måde medvirker i selve forvaltningen eller har fået delegeret kompetencen hertil.

Hertil lægger SKAT også vægt på, at den ydelse som spørger leverer ikke kan anses for at udgøre en særskilt helhed, eller som værende specifik og væsentlig for forvaltningen af den enkelte investeringsforening, når det ikke samtidig er spørger der forvalter selve investeringsforeningen, men blot udbyder et system med adgang til forskellige services til den der skal varetage forvaltningen af en investeringsforening.

Herefter besvares spørgsmålet med et "Nej".

SKATs bemærkninger til jeres høringssvar

I har den 31. august 2015 indsendt bemærkninger til SKATs udkast til bindende svar. Heraf fremgår det bl.a. at det er jeres opfattelse, at de ydelser Spørger leverer til investeringsforeninger er af en sådan karakter, at de set under ét udgør en særskilt helhed, der er specifikke og væsentlige for forvaltningen af investeringsforeninger. Det er derfor jeres opfattelse, at de leverede ydelser er omfattet af fritagelsen for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11 er en undtagelse til hovedreglen i momslovens § 4, stk. 1. SKAT skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at de udtryk, der bruges til at betegne fritagelserne i momssystemdirektivet skal fortolkes indskrænkende, da de er undtagelser fra det almindelige princip om, at moms opkræves af enhver tjenesteydelse, der udføres mod betaling af en afgiftspligtig person jf. bl.a. C-287/00, Kommissionen mod Tyskland.

SKAT fastholder, at spørgers ydelser ikke kan omfattes af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11.

Det er i den forbindelse SKATs opfattelse, at H1 A/S’ ydelser i forbindelse med Ejerbogen ikke kan momsfritages eftersom der ikke er tale om egentlig forvaltning af selve investeringerne. Der ses heller ikke, at være tale om, at H1 A/S har fået delegeret kompetencen til denne forvaltning af investeringsforeningerne.

Efter en konkret vurdering af sagens oplyste forhold, herunder jeres bemærkninger til SKATs udkast til bindende svar, finder SKAT ikke grundlag for, at der i dette konkrete tilfælde skal anlægges en bredere fortolkning af karakteren af spørgers ydelser i forhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, når der ikke er tale om at spørger medvirker til egentlig forvaltning af investeringsforeningerne. SKAT vurderer derfor ikke, at de ydelser som H1 A/S tilbyder kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

SKAT fastholder derfor, at spørgsmålet skal besvares med et "Nej"."

Skattestyrelsen har fremsendt følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling, forslag til afgørelse:

"[…]

Skattestyrelsen er delvist enig i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, hvor der indstilles, at Skattestyrelsens (daværende SKAT) bindende svar ændres fra et "Nej" til et "Ja". Skatteankestyrelsen indstiller, at det bekræftes, at de i det bindende svar nævnte ydelser er momsfritaget som forvaltning af investeringsforeninger efter momslovens (herefter ML) § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Skattestyrelsen er enig i Skattestyrelsens forslag til afgørelse, hvorefter ydelsen benævnt "Ejerbog" kan anses for at udgøre momsfri forvaltning efter MLs § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Skattestyrelsen finder, sådan som klagers ydelser er oplyst i anmodning til det bindende svar, at ydelserne benævnt "Generalforsamlingsservice", "Provisionsberegning", "Investorforum" og "Investormøder" er særskilte faktiske og tekniske ydelser. De enkelte ydelser falder derfor ikke under anvendelsesområdet for momsfri forvaltning.

Skattestyrelsen har på baggrund af klagers supplerende oplysninger til afklaring af forståelsen for indholdet af ydelsen "Ejerbog" foretaget en ny momsmæssig vurdering af ydelserne omfattet af det bindende svar, herunder en vurdering af om ydelserne kan anses for at udgøre én ydelse eller skal anses for at bestå i flere særskilte ydelser.

Det er Skattestyrelsens klare opfattelse, at vurderingen af, om klager leverer én eller flere ydelser, er nødvendig at foretage først. Når det er fastlagt, at der leveres flere særskilte ydelser, er det herefter nødvendigt for hver ydelse for sig at undersøge, om denne ydelse udgør en særskilt helhed og opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for forvaltning af en investeringsforening jf. bl.a. C-275/11, GfBk, præmis 21 og præmis 28.

Skattestyrelsen er således uenig med Skatteankestyrelsen i, at den i forslag til afgørelse foretager en samlet vurdering af, hvorvidt klager leverer momsfri forvaltning, inden Skatteankestyrelsen foretager vurderingen af og lægger op til, at klager leverer flere særskilte ydelser.

Levering af én eller flere ydelser

Med baggrund i de faktiske oplysninger om leverancerne fra klager i anmodningen om bindende svar, var det Skattestyrelsens opfattelse i det påklagede bindende svar, at klager leverede faktiske og tekniske ydelser (it-ydelser), "hvad enten de sælges samlet eller enkeltvis" (s. 17 i det bindende svar). Sådanne ydelser hører ikke under anvendelsesområdet for momsfri forvaltning af investeringsforeninger. Se i den forbindelse bl.a. præmis 71 i EU-domstolens dom C-169/04, Abbey National gengivet i Den juridiske vejledning 2020-1 afsnit D.A.5.11.9.3.

Klager har ved anmodningen om bindende svar og efterfølgende under klagesagen fastholdt, at klager foretager en samlet leverance.

Skatteankestyrelsen lægger derimod i sit forslag til afgørelse op til, at klagers leverance består af en række særskilte ydelser.

Det er oplyst, at hvis den enkelte kunde tilvælger et eller flere moduler i form af Generalforsamlingsservice, Provisionsberegning, Investorforum og Investormøder tilknyttes de tilvalgte moduler til ejerbogssystemet.

Som klagers leverancer foreligger oplyst, er Skattestyrelsen enig med Skatteankestyrelsen i, at de øvrige webbaserede moduler er særskilte ydelser.

Det forhold, at de af kunden tilvalgte moduler tilknyttes til ejerbogssystemet, ændrer efter Skattestyrelsens opfattelse ikke på, at modulerne er selvstændige ydelser. Modulerne udbydes netop som tilvalgsmoduler med forskelligt indhold.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at modulerne må anses for at udgøre et mål i sig selv og således jf. bl.a. C-349/96, Card Protection Plan, præmis 30 og øvrig praksis gengivet i Den juridiske vejledning 2020-1 afsnit D.A.4.1.6 være særskilte ydelser.

Det forhold at modulerne i nogle tilfælde prisfastsættes særskilt og i andre prisfastsættes i en samlet pris for alle valgte abonnenter medfører efter Skattestyrelsens opfattelse ikke, at en opdeling af modulerne i flere særskilte leverancer i økonomisk henseende er kunstig jf. EU-domstolens praksis i bl.a. C-41/04 Levob, præmis 22 og præmis 25.

Momsmæssig behandling af klagers leverancer

Skattestyrelsen har følgende bemærkninger til hver af de enkelte ydelser:

Bemærk, at det er Skattestyrelsens opfattelse, at hvorvidt klagers leverancer opfylder kriterierne for at være momsfri forvaltning skal vurderes ydelse for ydelse uanset modulerne teknisk tilknyttes ejerbogssystemet.

Ejerbog
Ejerbog leveres som en webbaseret ydelse, og tilvalgte moduler tilknyttes online til ejerbogssystemet.

Skattestyrelsen finder efter en samlet konkret vurdering, at ydelsen benævnt Ejerbog kan omfattes af fritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger, herunder at ydelsen udgør en særskilt helhed, der er specifik og væsentlig for forvaltningen af investeringsforeninger jf. ydelserne oplistet i Direktiv 2009/65/EF - Bilag II for opgaver i forbindelse med forvaltning og praksis beskrevet i Den juridiske vejledning afsnit D.A.5.11.9.3.

Skattestyrelsen lægger i den forbindelse særligt vægt på, at klager ikke blot stiller et it-system til rådighed for spørgers kunde til brug for registreringen af ejere, men at klager har påtaget sig ansvaret for at føre ejerbogen, herunder indhente og bearbejde data og dermed reelt udøver en del af forvaltningen og ikke blot leverer en faktisk eller teknisk ydelse i form af et webbaseret it-system, som klagers kunder selv anvender.

Generalforsamlingsservice
Skattestyrelsen fastholder at generalforsamlingsservice er levering af en særskilt faktisk og teknisk ydelse.

Skatterådet har i SKM2014.329.SR bekræftet, at en samlet managementaftale, hvori der indgår afholdelse af generalforsamling, kan anses for momsfri forvaltning af investeringsforeninger.

Det fremgår ikke entydig af klagers anmodning, hvorvidt Generalforsamlingsservice består i at stille et it-system til rådighed for forvaltningsselskaber og investeringsforeninger til brug for planlægning og afholdelse af generalforsamlingen, eller om klager har overtaget ansvaret for planlægning og afholdelse af generalforsamlingen, herunder kommunikation med investorer, registrering af fuldmagter mv.

Det er dog Skattestyrelsens opfattelse, at klagers ydelse med den praktiske assistance i begge ovenstående scenarier ikke opfylder kravet om at være specifik og væsentlig for forvaltningen af investeringsforeninger jf. bl.a. C-275/11, GfBk, præmis 23, hvorfor den ikke omfattes af fritagelsen for forvaltning, herunder navnlig ikke er omfattet af de ydelser, der efter praksis beskrevet i D.A.5.11.9.3 er momsfrie.

Provisionsberegning
Således som systemet Provisionsberegning er beskrevet i anmodningen om bindende svar (gengivet på s. 2 i det bindende svar), er det Skattestyrelsens opfattelse, at Provisionsberegning er en momspligtig ydelse i form af adgang til et it-system. Der er lagt vægt på, at modulet efter det oplyste giver investeringsselskaberne og forvaltningsselskaberne mulighed for, at disse selv kan foretage beregninger af provision til pengeinstitutter mv.

Investorforum og Investormøder
For så vidt angår ydelsen benævnt Investorforum og ydelsen Investormøder er det Skattestyrelsen opfattelse, at klagers ydelser som de foreligger oplyst i anmodningen om bindende svar har et indhold, hvorefter de i lighed med Generalforsamlingservice er momspligtige faktiske og tekniske ydelser.

[…]"

Selskabets opfattelse
Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at det stillede spørgsmål skal besvares med ja, idet selskabets ydelser til investeringsforeninger og deres forvaltningsselskaber er momsfritaget efter momsfritagelsen for "forvaltning af investeringsforeninger" i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Selskabets repræsentant har bl.a. anført følgende anbringender:

De omhandlede ydelser udgør set under ét en særskilt helhed, der er specifikke og væsentlige for forvaltningen af investeringsforeninger efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Ydelsen "Ejerbog" og de hertil knyttede ydelser udgør én samlet ydelse i momsmæssig henseende.

Selskabets ydelser
Det fremgår af den juridiske vejledning afsnit D.A.5.11.9.3 vedrørende momsfritagelsen for forvaltningen af investeringsforeninger, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, at "forvaltning af investeringsforeninger" som begreb defineres som administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, der set under ét skal udgøre en særskilt helhed samt være specifikke og væsentlige for forvaltningen af investeringsforeninger.

I forlængelse heraf angives, at forvaltningsydelser er omfattet af fritagelse, uanset om forvaltningen udføres af investeringsforeningen, af et administrationsselskab eller andre, som forvaltningskompetencen er uddelegeret til. Det er således karakteren af ydelsen og ikke, hvem der leverer den, der skal tillægges betydning ved vurderingen af, hvorvidt en ydelse kan betragtes som værende forvaltning af investeringsforeninger.

Begrebet "forvaltning" af investeringsforeninger er et selvstændigt EU-retligt begreb, som medlemsstaterne ikke kan ændre indholdet af. Det er således den EU-retlige definition af begrebet, der skal lægges til grund ved vurderingen af, hvorvidt en specifik aktivitet er omfattet af momsfritagelsen.

Der er i bilag II til Rådets direktiv 85/611 (som ændret) angivet en ikke-udtømmende liste over ydelser omfattet af fritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger. Bilaget angiver, at investeringsforvaltning, markedsføring og administration udgør momsfritaget forvaltning.

De angivne eksempler er gengivet i den juridiske vejledning afsnit D.A.5.11.9.3 sammen med flere ydelser, der ifølge praksis ligeledes er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Der er helt grundlæggende tale om ydelser, der opfylder betingelserne om, at de set under ét udgør en særskilt enhed og som er væsentlige og specifikke for forvaltningen af investeringsforeningen.

Den juridiske vejledning angiver således bl.a. følgende ydelser

-        Kontrol med overholdelse af lovgivningen
-        Ajourføring af deltagerregister

Det følger ligeledes af praksis, at ydelser omfattet af fritagelsen bl.a. omfatter den daglige administration af en investeringsforening.

Der er henvist til EU-Domstolens afgørelse i sagen C-464/12, ATP PensionService, hvoraf fremgår følgende af præmis 68:

"Domstolen har således fastslået, at også tjenesteydelser såsom beregning af overskud og prisen for andele eller aktier, vurderinger af aktiver, regnskab, udarbejdelse af deklarationer med henblik på udlodning af overskud, levering af oplysninger og dokumentation til brug for de periodiske regnskaber og selvangivelser, statistiske indberetninger og angivelser af moms samt forberedelse af overskudsprognoser er omfattet af begrebet "forvaltning" af en investeringsforening i den forstand, hvori det er anvendt i sjette direktivs art. 13, punkt B, litra d) nr. 6….."

Selskabet leverer en samlet ydelse, der er meget lig de ydelser, som EU-Domstolen angiver som eksempler, nemlig lovbestemte administrative opgaver, og må derfor betragtes som værende væsentlig og specifik for forvaltningen af investeringsforeninger. "Ejerbog" er en ydelse, der gør det muligt at overholde lovkravet vedrørende føring af et opdateret register over investorer i investeringsforeningerne.

Ligeledes forestår selskabet i tilknytning til ejerbogen afholdelse og administration af generalforsamlinger i investeringsforeningerne, hvilket netop understøttes af ejerbogsføringen. Endelig medvirker selskabets ydelser til det praktiske ved afholdelse af investormøder og afholdelse af investorforum, hvor investorerne får mulighed for at gøre deres indflydelse gældende ved valg af en investorrepræsentant.

Selskabets ydelser gør det muligt for selskabets kunder at overholde specifikke lovkrav til investeringsforeninger samtidig med, at en række administrative opgaver varetages.

Ejerbog for investeringsforeninger indeholder således specifikke elementer netop kun relevant for investeringsforeninger, såsom opdeling på afdelingsniveau og andelsklasser, hvorefter systemet skal kunne håndtere ejerbogsberegninger både på afdelingsniveau, andelsklasser og konsolideret for foreningen. Der er derfor ikke tale om statiske beregninger, idet kapitalen bevæger sig dagligt, hvorefter der skal kunne ske en daglig opgørelse på hver enkel fondskode, herunder midlertidige fondskoder, som oprettes i forbindelse med udbyttebetalende afdelinger/andelsklasser.

Selskabets ydelser er derfor at betragte som væsentlige og specifikke for forvaltning af investeringsforeninger.

Der er henvist til SKM2014.329.SR, hvor afholdelse af generalforsamling og sikring af overholdelse af dansk lov blev anset for at falde ind under forvaltning i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

De enkelte delelementer i Ejerbog understøtter hinanden samtidig med, at elementerne gør det muligt for selskabets kunder at anvende den samlede ydelse på bedst mulig vis. Dette understøtter, at det omhandlede som helhed er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Selvom ydelserne måtte blive prisfastsat hver for sig, har dette ikke nogen indflydelse på den momsmæssige vurdering. Prissætningen er således ikke afgørende for den momsmæssige kvalificering.

Selskabet skal ved levering af "Ejerbog" og de tilknyttede ydelser direkte til investeringsforeninger betragtes som leverende en forvaltningsydelse.

I situationen, hvor der sker levering direkte til investeringsforeninger, er det således opfattelsen, at selskabet udfører forvaltning af investeringsforeninger, og at der dermed er tale om ydelser, der er direkte omfattet af ordlyden af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Dette er tilfældet, da de ydelser, som selskabet leverer, er af en sådan karakter, at de er omfattet af eller må sidestilles med de i Bilag II til Direktiv 85/611 angivne eksempler på ydelser omfattet af momsfritagelsen for forvaltning. Da eksemplerne i Bilag II ikke er udtømmende, vil selskabets ydelser under alle omstændigheder være omfattet som begrebet "Administration".

Det er et lovkrav, at investeringsforeninger fører et register over disses investorer. Ved føring af ejerbogen for selskabets kunder leverer selskabet en nødvendig administrativ ydelse, der ellers ville skulle udføres af investeringsforeningen selv eller dennes forvaltningsselskab.

Ved at overlade ejerbogsføringen og de dertil knyttede opgaver til selskabet overlader investeringsforeningerne en væsentlig og specifik ydelse, der normalt ville indgå i den daglige administration i investeringsforeningen.

At det leverede udgør momsfritaget forvaltning støttes også af formålet med momsfritagelsen, jf. bl.a. EU-Domstolens afgørelse i sagen C-169/04, Abbey National, præmis 62, hvoraf fremgår følgende:

"Således som generaladvokaten har anført i punkt 68 i forslaget til afgørelse, er formålet med den fritagelse af transaktioner, der er knyttet til forvaltningen af investeringsforeninger, der er fastsat i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, bl.a. at gøre det lettere for småinvestorer at investere i investeringsforeninger. Bestemmelsens nr. 6 har til formål at sikre, at momsordningen er skattemæssigt neutral i forhold til valget mellem direkte investeringer og investeringer gennem investeringsinstitutter."

Som det fremgår af EU-Domstolens afgørelse i sagen C-464/12, ATP PensionService, præmis 43, opfyldes formålet ved at fjerne momsudgifterne ved at investeringerne sker gennem investeringsforeninger. Dette kræver momsfritagelse af porteføljeforvaltningen og administrationen (driften) af investeringsforeninger.

Dertil kommer, at følgende fremgår af afgørelsens præmis 72:

"Princippet om afgiftsneutralitet bestyrker denne konklusion. Såfremt disse ydelser pålægges moms, når de ydes af tredjemand, indebærer det nemlig, at de pensionskasser, der har valgt selv at tilskrive de bidrag, der indbetales af pensionskunderne, begunstiges i forhold til de pensionskasser, der har valgt at benytte sig af tredjemand, også selv om en underentreprise af disse ydelser kan frembyde effektivitetsfordele for pensionskasserne og dermed for deres kunder [understreget her]"

Helt de samme hensyn gør sig gældende med hensyn til de omhandlede ydelser, idet investeringsforeningerne selv skulle varetage disse funktioner, hvis dette ikke var udbudt i underentreprise til selskabet.

Fordi ydelserne som ovenfor beskrevet set under ét må anses som værende administration af det praktiske i investeringsforeninger, er levering af selskabets ydelser til investeringsforeninger efter vores opfattelse at betragte som forvaltning af investeringsforeninger fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Det er videre vurderingen, at selskabets levering af de specifikke ydelser til forvaltningsselskaber tilsvarende er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, som underleverandørydelser til forvaltning af investeringsforeninger.

Dette er tilfældet, da momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger ifølge EU-Domstolens praksis ligeledes omfatter ydelser leveret af underleverandører til forvaltningsselskaber til anvendelse i forbindelse med disses aktiviteter. Dette fremgår bl.a. af EU-Domstolens afgørelse i sagen C-169/04, Abbey National, og C-275/11, GfBk.

SKAT har lagt afgørende vægt på, at selskabet som udgangspunkt alene udbyder en it-løsning, hvortil der kan tilkøbes forskellige services, der kan anvendes i forbindelse med forvaltning af investeringsforeninger.

På trods af at SKAT erklærer sig enig i, at selskabets ydelser kan medvirke til kontrollen af overholdelse af lovgivning samt ajourføring af deltagerregistret for investeringsforeninger, det vil sige ydelser, der er accepteret som værende forvaltningsydelser, jf. afsnit D.A.5.11.9.3 i den juridiske vejledning, mener SKAT ikke, at selskabet leverer egentlige forvaltningsydelser til investeringsforeninger.

Selskabet leverer efter vores vurdering ikke en ren teknisk ydelse eller et databehandlingssystem til investeringsforeningerne.

Selskabets ydelser består således af en lang række funktioner, der er afgørende for den daglige forvaltning af investeringsforeningerne, og som er særligt tilpasset de aktiviteter, der udføres i en investeringsforening. Der er dermed tale om ydelser, der er specifikke og væsentlige for de aktiviteter, der udføres i forbindelse med forvaltning af investeringsforeninger.

At de af selskabet leverede ydelser ikke kan karakteriseres som en standardiseret it-løsning samt, at leveringen af ydelsen Ejerbog til investeringsforeninger differentierer sig fra Ejerbog leveret til andre selskaber fremgår af nedenstående uddybning.

[…] til investeringsforeninger
[…] er en samlet betegnelse for en række applikationer, som benyttes til føring af ejerbog, investorkommunikation og afholdelse af generalforsamlinger. Hovedapplikationen er Ejerbogsapplikationen, som er lavet i 4 væsentligt forskellige varianter.

Det drejer sig om:

 1. Ejerbog til selskaber med aktier udstedt via […]
 2. Ejerbog til øvrige danske selskaber (fysisk ejerbog)
 3. Ejerbog til udenlandske selskaber ([…])
 4. Ejerbog til investeringsforeninger

Hver type ejerbog er underlagt forskellige juridiske krav og modtager data på meget forskellig måde. Efterbehandlingen af data er ligeledes forskellig mellem de 4 typer ejerbøger. Det er derfor ikke muligt at benytte en investeringsforeningsejerbog til eksempelvis en fysisk udstedt aktie (fysisk ejerbog) eller omvendt.

Specielt for investeringsforeninger
For ejerbogen til investeringsforeninger er der udviklet en række særlige funktionaliteter:

 • For en investeringsforening med mere end en afdeling skal der føres afdelings-ejerbøger samt en konsolideret ejerbog.
 • Investorforum jf. reglerne omkring investorrepræsentation i forvaltningsselskaberne.
 • Investormøder til orientering om foreningens virke og performance.
 • Provisionsberegning af formidlingshonorar og andre provisioner som aflønning af foreningens distributionskanal.
 • Daglig opdatering af cirkulerende mængde, dvs. udstedt kapital pr. afdeling.
 • Daglig opdatering af investorerne på tværs af afdelinger og andelsklasser således, at der beregnes en konsolideret beholdning pr. investor i alle foreningens fondskoder. Det indebærer bl.a. omregning af andelsklassebeviser udstedt i anden valuta end danske kr.
 • Daglig opdatering af stemmerettigheder under hensyntagen til stemmeretsbegrænsning, som kan gælde både for den enkelte afdeling, såvel som for den konsoliderede forening. Dette ser man ikke hos et almindeligt selskab.
 • Corporate Actions, det vil sige ændringer i kapitalstrukturen for den enkelte fondskode, sker jævnligt og skal håndteres af Ejerbogen. Corporate Actions for investeringsforeninger har en anden karakter end for almindelige selskaber. Fusion, udstedelse af x-kupon, re-investering af dividende, samt løbende kapitaludvidelse benyttes ofte af investeringsforeningerne, hvilket også udmønter sig i særlige krav til forberedelse og kontrol af disse. Endelig skal der rapporteres tilbage til forvaltningsselskaberne og bestyrelserne, når sådanne begivenheder finder sted.
 • Endelig er der over for investorerne mulighed for at vise konsoliderede ejerbøger på tværs af foreninger (dog under samme forvaltningsselskab) gennem investorportalen. Denne mulighed er ligeledes særegen for investeringsforeningsejerbogen.

At ejerbogsføring ikke kun er et generisk it-system kan påvises ved eksempelvis at se på dokumenter fra investeringsforeningerne, hvor selskabet i nogle tilfælde er indskrevet som ejerbogsfører, altså selve funktionen, uagtet hvilket system, der hjælper til i baggrunden.

Der er henvist til link til prospekt fra Investeringsforeningen […], hvor der i afsnit 23 står, at selskabet er valgt som ejerbogsfører - ikke at der er købt et system til formålet. Dette understøtter ligeledes, at der ikke er tale om en generisk ydelse, men en specialiseret ydelse, hvori applikationen er integreret i.

Prospektet findes via dette link: […]

Ovenstående understreger, at der er tale om ydelser, der er specialiserede i forhold til investeringsforeninger i sådan en grad, at der ikke kan være tale om en standard it-ydelse, og der derfor ikke, som SKAT anfører, er tale om en ren teknisk ydelse. At selskabets ydelser leveres via et it-system er uden betydning. Afgørende er således karakteren/indholdet af de ydelser, som selskabet leverer.

Endelig er henvist til, at branchen tidligere har anset ydelsen for momsfritaget, herunder at det er arten af ydelsen, der er afgørende.

Der er redegjort for reglerne og praksis for "forvaltning" i forbindelse med investeringsforeninger, herunder ATP-Dommens præmis 35 og bilag II til direktiv 85/611 samt i denne forbindelse til de særlige lovkrav omkring investeringsforeninger, herunder vedrørende ejerbog og aktiebog. Videre er i denne forbindelse henvist til SKM2016.340.SR og styresignalet SKM2019.142.SKTST omkring hvad "forvaltning" er.

I forbindelse med sagens problemstilling er henvist til SKM2017.543.SR.

Der er henvist til den foreliggende aftale i sagen, herunder den "Generelle fuldmagt", hvoraf bl.a. følger, at det pågældende selskab, selskabets kunde, ønsker at orientere om, at det fremover ønsker, at selskabet fremover modtager data vedrørende, samt fører, kundens aktiebog samt at der gives selskabet en fuldmagt til at modtage, behandle og opbevare data om kundens investorer, aktionærer, insidere m.fl. med det formål at kunne støtte kunden i relation til kundens ønsker indenfor investorområdet.

Til Skatteankestyrelsens indstilling, forslag til afgørelse, er bl.a. anført, at selskabet er enig i Skatteankestyrelsens konklusion/resultat.

Det er hertil anført, at de tilknyttede ydelser til ejerbogen er biydelser hertil. Subsidiært er selskabet enig i, at ydelserne under alle omstændigheder også hver for sig udgør forvaltning af investeringsforeninger.

Det er bemærket, at Skattestyrelsen, i sin udtalelse til indstillingen, i relation til provisionsberegning til støtte for at der er tale om en momspligtig ydelse, anfører:

"Der er lagt vægt på, at modulet efter det oplyste giver investeringsselskaberne og forvaltningsselskaberne mulighed for, at disse selv kan foretage beregninger af provision til pengeinstitutter mv."

Dette er ikke korrekt. Der er henvist til redegørelsen om, at provisionsberegningerne foretages dagligt til fastsættelse af den eksakte provision, og at det netop er selskabet, der har ansvaret herfor. Det er således ikke selskaberne, der selv går ind i systemet og foretager beregningerne, men derimod selskabet, der har ansvaret for, at data er korrekt, og at beregningerne foretages.

Landsskatterettens afgørelse
Der skal tages stilling til, hvorvidt det kan bekræftes, at de omhandlede ydelser er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, som forvaltning af investeringsforeninger.

Følgende fremgår af momslovens § 4, stk. 1:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering."

Følgende fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:
[…]
11) Følgende finansielle aktiviteter:
[…]
f) Forvaltning af investeringsforeninger."

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, har baggrund i momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g, tidligere sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d, nr. 6, hvoraf der fremgår følgende:

"Stk. 1 Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:
[…]
g) forvaltning af investeringsforeninger, således som disse er fastsat af medlemsstaterne."

Det følger af EU-Domstolens afgørelse i sagen C-169/04, Abbey National, præmis 43, at begrebet "forvaltning" af investeringsforeninger i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d, nr. 6, er et selvstændigt fællesskabsretligt begreb, hvis indhold medlemsstaterne ikke kan ændre.

Hertil bemærker Landsskatteretten, at momssystemdirektivet - eller tidligere sjette direktiv - ikke indeholder nogen definition af begrebet.

Det følger videre af EU-Domstolens afgørelse i sagen C-169/04, Abbey National, præmis 59, at bestemmelsen skal fortolkes ud fra den sammenhæng, i hvilken den optræder, og direktivets formål og opbygning, idet det bærende hensyn bag den fritagelse, som er indført ved bestemmelsen, særligt skal tages i betragtning.

Det følger af præmis 60, at da fritagelserne er undtagelser fra det almindelige princip om, at moms opkræves af enhver tjenesteydelse, der udføres mod vederlag af en afgiftspligtig person, skal de fortolkes strengt.

Af præmis 61-65 følger, at de transaktioner, der er omfattet af fritagelsen, er de transaktioner, der specifikt vedrører den virksomhed, som institutter for kollektiv investering i værdipapirer udøver, herunder i henhold til direktiv 85/611.

Hvad angår tjenesteydelser, der er knyttet til den administrative og regnskabsmæssige forvaltning af investeringsforeninger, der leveres af en tredjepartsadministrator, følger det af præmis 66, at på samme måde som de transaktioner, der er fritaget i henhold til sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d, nr. 3 og 5, er forvaltning af investeringsforeninger defineret på grundlag af arten af de leverede tjenesteydelser og ikke på grundlag af tjenesteyderen eller ydelsesmodtageren.

Forvaltning af investeringsforeninger kan således anses for at bestå af flere særskilte tjenesteydelser, der således kan være omfattet af begrebet "forvaltning af investeringsforeninger" som omhandlet i bestemmelsen, og som således er omfattet af den fritagelse, der er fastsat heri, selv om de leveres af en tredjepartsadministrator, jf. præmis 67.

For at kunne betegnes som fritagne transaktioner som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d, nr. 6, skal de administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, som leveres af en tredjepartsadministrator, imidlertid, set under ét, udgøre en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en ydelse som beskrevet i nævnte nr. 6, jf. præmis 70.

De tjenesteydelser, der leveres, skal således vedrøre de specifikke og væsentlige elementer ved investeringsforeninger. Den blotte levering af en faktisk eller teknisk tjenesteydelse, som f.eks. at et databehandlingssystem stilles til rådighed, er ikke omfattet af sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d, nr. 6 - jf. i denne retning for så vidt angår artikel 13, punkt B, litra d, nr. 3, SDC-dommen, præmis 66 -, jf. præmis 71.

Følgende fremgår af bilag II til direktiv 85/611, jf. præmis 61-65 ovenfor - nu direktiv 2009/65/EF:

"Opgaver i forbindelse med kollektiv porteføljeforvaltning:

-        Investeringsforvaltning
-        Administration:
a)      juridisk bistand og regnskabstjenesteydelser i forbindelse med fondsforvaltning
b)      kundeforespørgsler
c)      værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelser)
d)      kontrol med overholdelse af lovgivning
e)      ajourføring af deltagerregister
f)       udlodning af overskud
g)      emission og indløsning af andele
h)      kontraktetablering (herunder udsendelse af beviser)
i)       registrering
-        Markedsføring."

I henhold til EU-Domstolens praksis skal der, når en transaktion består af en flerhed af elementer og handlinger, tages hensyn til samtlige omstændigheder ved den pågældende transaktion ved afgørelsen af, bl.a. om der foreligger to eller flere særskilte ydelser eller én enkelt ydelse.

Skal et eller flere elementer anses for at udgøre hovedydelsen, mens et eller flere elementer skal anses for sekundære ydelser, skal de sekundære ydelser afgiftsmæssigt stilles som hovedydelsen og leverancen anses for én samlet ydelse.

En ydelse anses for sekundær i forhold til hovedydelsen, når den ikke for kunderne udgør et mål i sig selv, men et middel til at udnytte tjenesteydelsens hovedydelse på den bedst mulige måde, jf. bl.a. sagen C-349/96, Card Protection Plan Ltd, præmis 28 og 30.

Der kan dog også være tale om én enkelt ydelse i momsmæssig henseende under andre omstændigheder. Det er således tilfældet, når to eller flere elementer eller handlinger, som en afgiftspligtig person leverer til en gennemsnitsforbruger, er så nært forbundet, at de objektivt set udgør en enkelt, udelelig økonomisk ydelse, som det vil være kunstigt at opdele, jf. sagen C-44/11, Deutsche Bank AG, præmis 19-21.

Det følger af sagens oplysninger, at selskabet leverer forskellige ydelser til investeringsforeninger og forvaltningsselskaber, der forestår forvaltningen af investeringsforeninger.

Selskabets ydelser til disse består af en abonnementsydelse benævnt "Ejerbog" og - eventuelt - en række tilknyttede ydelser. For "Ejerbog" betales en fast abonnementspris pr. år. Prisen for de tilknyttede abonnementsydelser indgår enten som en del af den samlede abonnementspris eller prisfastsættes hver for sig.

De tilknyttede ydelser til ejerbogen angår følgende delelementer:

 • Generalforsamlingsservice
 • Provisionsberegning
 • Investorforum
 • Investormøder

Ingen af de tilknyttede opgaver kan købes uden ejerbogen, og de er integreret i ejerbogen og knytter sig op på stamdata fra denne.

Selskabet har ansvaret for at føre ejerbogen, herunder indhente og bearbejde data i forbindelse med denne.

Ejerbogen håndteres via et webbaseret system og er således en webbaseret ydelse, der giver selskabets kunder online adgang til data.

Landsskatteretten finder, således som sagen foreligger oplyst, at de tilknyttede ydelser til ejerbogen, herunder generalforsamlingsservice, provisionsberegning, investorforum og investormøder, er særskilte ydelser til ejerbogen.

Landsskatteretten har herved henset til, at disse for kunderne må anses for at udgøre et mål i sig selv, jf. sagen C-349/96, Card Protection Plan Ltd, præmis 28 og 30. Videre er der henset til, at disse tilkøbes selvstændigt som tillægsydelser eller moduler til ejerbogen.

Landsskatteretten finder videre, herunder efter en konkret vurdering af de faktiske oplysninger, at de af selskabet leverede ydelser kan anses for momsfritagne ydelser, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, som forvaltning af investeringsforeninger.

Landsskatteretten har herved henset til, at selskabet har ansvaret for at føre ejerbogen, herunder indhente og bearbejde data, samt at de tilknyttede ydelser - tillægsydelserne eller modulerne til ejerbogen - knytter sig op på stamdata fra denne og udgør specifikke og væsentlige elementer ved investeringsforeninger.

De tjenesteydelser, der leveres, anses således alle at vedrøre de specifikke og væsentlige elementer ved investeringsforeninger, jf. EU-Domstolens afgørelse i sagen C-169/04, Abbey National, præmis 71.

Landsskatteretten finder herved, at det kan bekræftes, at de omhandlede ydelser er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, som forvaltning af investeringsforeninger.

Landsskatteretten ændrer herefter SKATs bindende svar til ja.