Dato for udgivelse
08 maj 2014 13:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 apr 2014 09:30
SKM-nummer
SKM2014.329.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-0773245
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse - forvaltning - investeringsselskab
Resumé

Skatterådet bekræfter, at ydelser leveret af et administrationsselskab til et investeringsselskab kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f. Der er herved henset til, at investeringsselskabet opfylder betingelserne om, at selskabet skal have til formål at foretage kollektiv investering i værdipapirer og/eller i andre likvide finansielle aktiver af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden eller en vis videre kreds, samt at der gives investorkunden en spredning af sin risiko.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra g

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit D.A.5.11.9.

Spørgsmål:

 1. Er Spørger omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, ved forvaltning af et investeringsselskab? 

Svar:

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Investeringsselskabet er en "fund of (timber)funds". Investeringsselskabet foretager primært kollektiv investering, hvor formålet er at få en diversificeret eksponering til aktivklassen skov. Puljen sikrer, at investorerne får en bred risikospredning.

Alle investeringsselskabets midler placeres i en skovfond, hvor investeringsselskabet saminvesterer med en række institutionelle investorer - primært pensionskasser.

Investorer, som ønsker eksponering til aktivklassen skov, kan købe sig ind i investeringsselskabet. Det er også muligt at investere direkte ind i skovfonden, men her skal foretages en minimumsinvestering. Investeringsselskabet benyttes derfor til at pulje mindre investorer, således at disse i fællesskab kan skabe den kritiske masse til at kunne investere i skovfonden. Disse penge investerer skovfonden gennem TIMOs (Timberland Investments Management Organizations).

En TIMO er et forvaltningsselskab for et eller flere skovprojekter. En TIMO er typisk specialiseret i en speciel driftsgren eller kan være ekspert i skovdrift på et bestemt geografisk område. TIMOs kan opnå mange stordriftsfordele ved netop at specialisere sig indenfor et specifikt område.

Pr. 31. december 2013 har skovfonden investeret 54% af sine samlede aktiver i 5 forskellige skovprojekter, mens 46% dermed er uinvesteret. Der er dog pr. 31.dec 2013 kun blevet indbetalt/kaldt 33% af de samlede aktiver, da betaling for nogle af skovinvesteringerne først finder sted senere. Såfremt de samlede aktiver bliver større som følge af tilgang af yderligere investeringsmidler vil andelen af uinvesterede midler som udgangspunkt blive relativt større.

Skovfonden har en pipeline med interessante skovprojekter, som skovfonden ønsker at erhverve. Den endelige skovportefølje forventes at blive sammensat med en bred diversifikation mellem arter, geografi, alder og slutprodukter. Skovporteføljen kommer dog til at have en overvægt af hurtigvoksende træ samt en overvægt til emerging markets lande.

Skovfonden har gennemført samtlige investeringer senest i februar 2016. Det er dog muligt, at betalingen for nogle af projekterne ligger senere end februar 2016. Når investeringerne er afsluttet, forventes det, at skovfonden har fået eksponering til 10-15 forskellige projekter. Der vil som minimum være eksponering til 6 forskellige projekter, og ingen projekter vil fylde mere end 30% af den samlede portefølje. Der kan maximalt investeres 60% af porteføljen i en region.

Investeringsselskabet har givet et tilsagn om investering på USD 8.600.000 i skovfonden. Eventuelle yderlige midler som tilkommer selskabet i forbindelse med en kapitalforhøjelse vil alle blive investeret i skovfonden og investeringsselskabets tilsagn vil dermed stige.

Pr. 31. december 2013 er ca. 33% af selskabets formue blevet investeret i skove. De resterende ca. 67% er placeret i korte amerikanske statsobligationer (t-bills).

Der sker ikke nogen indbetalinger til skovfonden, før skovfonden har fundet konkrete projekter, som indgår eller skal indgå i skovfonden.

Når skovfonden har identificeret et attraktivt skovprojekt, som skovfonden gerne vil købe, vil skovfonden kalde på indskud fra investeringsselskabet og de øvrige investorer i skovfonden. Skovfonden vil have givet tilsagn til alle investeringer til skovfonden senest februar 2016. Investorer i investeringsselskabet vil derfor løbende få mere og mere eksponering til aktivklassen skov den kommende årrække, indtil skovfonden er fuldt investeret.

Investeringsselskabet har indgået en managementaftale med Spørger, og i henhold til denne er Spørger ansvarlig for, at administrationen af investeringsselskabet forløber hensigtsmæssigt, herunder indsættelse af direktør, markedsføring af selskabet, afholdelse af generalforsamling og sikring af overholdelse af dansk lov. Spørger er endvidere berettiget til at foretage veksling af investeringsselskabets valuta samt placere investeringsselskabets overskudslikviditet i korte likvide værdipapir. Spørger er endvidere bemyndiget til at foretage de nødvendige overførelser og transaktioner for at skaffe likviditet, når skovfonden kalder på indskud.

Investeringsselskabet er i direkte konkurrence med investeringsforeninger og andre investeringsselskaber, der tilbyder investorer eksponering til et bestemt marked, aktivklasse eller segment. Investeringsselskabet bliver i høj grad vurderet af investorer ud fra dets evne til at gøre ÅOP så lille som mulig.

Investeringsselskabet har pt. mere end 20 medlemmer, og investeringsselskabet er markedsført meget aktivt offentligt med henblik på at skaffe flere medlemmer. I markedsføringsmateriale fremgår det bl.a., at investeringsselskabet er "den første større offentlige tilgængelige skovfond på det danske marked".  

Selve arbejdsopgaverne i Spørger er diskretionære obligations- og likviditetsforvaltning, rådgivning og beslutning om placering af midlerne, effektuering af køb og salg af værdipapirer for foreningen, prospektudarbejdelse, regnskabstjenesteydelser i forbindelse med fondsforvaltning, varetagelse af kundeforespørgsler, kontrol med overholdelse af lovgivning, registrering, daglig administration af porteføljen, herunder bogholderi.

Spørgers opfattelse og begrundelse

SKAT har senest ved SKM2014.49.SKAT (Praksisændring - Investeringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - styresignal) udtalt, at EU-domstolsafgørelserne sag C-424/11, Wheels, begrænser de enkelte medlemsstaters beføjelse til at fastsætte, hvilke investeringsinstitutter, som kan anses for investeringsforeninger ved anvendelsen af bestemmelsen i momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g, implementeret i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Formålet med bestemmelsen blev første gang beskrevet af generaladvokaten i dennes forslag til afgørelse i Abbey National-sagen, C- 169/04, og er efterfølgende gentaget af EU-Domstolen i Claverhouse, C-363/05. Formålet er i henhold hertil at hindre konkurrencefordrejninger mellem investeringsinstitutter, der administreres af tredjemand, og investeringsinstitutter, der er selvforvaltede, eller som EU-Domstolen formulerer det:

"at sikre, at momsordningen er skattemæssig neutral i forhold til valget mellem direkte investeringer og investeringer gennem investeringsinstitutter".

Idet investeringsselskabet i henhold til ovenstående styresignal må anses for at være et investeringsinstitut, vil Spørgers forvaltning deraf være momsfri.

Det stillede spørgsmål bør følgelig besvares med et "ja".

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, ved forvaltning af investeringsselskabet.

Lovgrundlag

Momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, har følgende ordlyd:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

.....

f) Forvaltning af investeringsforeninger."

Bestemmelsen implementerer Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g) i dansk ret:

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

.....

g) forvaltning af investeringsforeninger, således som disse er fastsat af medlemsstaterne"

Praksis

C-464/12 ATP PensionService A/S

Pensionskasser kan være omfattet af momsfritagelsen, når de finansieres af de personer, der skal have pensionerne udbetalt, når opsparingen investeres ud fra princippet om risikospredning, og når investeringsrisikoen bæres af pensionskunderne. Det har i denne henseende ingen betydning, at bidragene indbetales af arbejdsgiveren, at størrelsen af indbetalingerne beror på kollektive aftaler mellem arbejdsmarkedets organisationer, at måden, hvorpå pensionsopsparingen udbetales, kan variere, at bidragene er fradragsberettigede i henhold til reglerne om indkomstskat, eller at det er muligt at supplere pensionen med et sekundært forsikringselement.

C-424/11, Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, m.fl.

Momsfritagelsen af forvaltning af investeringsforeninger skal fortolkes således, at en investeringsfond, hvori en pensionsordnings aktiver er samlet, ikke er omfattet af det i bestemmelsen omhandlede begreb "investeringsforening", når medlemmerne af ordningen ikke bærer den risiko, der er knyttet til forvaltningen af fonden, og når de bidrag, arbejdsgiveren indbetaler til pensionsordningen, for ham udgør et middel til at opfylde sine retlige forpligtelser i forhold til sine ansatte.

C-44/11, Deutsche Bank AG

Dommen omhandler den momsmæssige behandling af såkaldte porteføljeforvaltningsydelser til investorkunder. Ydelserne bestod i:

 • At investorkunderne gav banken i opdrag selvstændigt at forvalte værdipapirer under hensyntagen til investeringsstrategier valgt af investorkunderne.
 • Uden forudgående at indhente instruktioner fra kunderne i forbindelse med de enkelte handler traf banken alle relevante foranstaltninger med henblik på forvaltningen.
 • Banken var bemyndiget til at råde over aktiverne (værdipapirer) i investorkundernes navn og for deres regning.

I forbindelse med forvaltningen foretog banken ligeledes konto- og depotføring.

Banken var med andre ord - inden for rammerne af den valgte investeringsstrategi - bemyndiget til selvstændigt til at træffe beslutning om at købe eller sælge værdipapirer i kundens navn og for dennes regning (eller undlade sådanne køb eller salg) uden at indhente instruks fra kunderne. Ligesom banken gennemførte handlerne.

Disse to delelementer tjente ikke noget formål hver for sig uden hinanden. Begge elementer var nødvendige for leveringen af den samlede ydelse. Det var derfor ikke muligt at anse det ene element for hovedydelsen og det andet for en biydelse.

Elementerne udgjorde af samme grund momsmæssigt én enkelt økonomisk ydelse, som det ville være kunstigt at opdele.

C-363/05, JP-Morgan

EU-domstolen fastslog, at momsfritagelsen af investeringsforeninger giver medlemsstaterne et skøn til at definere, hvilke foreninger der på deres område omfattes af begrebet »investeringsforeninger«.

SKM2008.353.SR

Skatterådet præciserede begrebet investeringsforening i fritagelsesbestemmelsen i momsloven om forvaltning af investeringsforeninger. Begrebet omfatter udover foreninger, som efter dansk skattelovgivning anses for investeringsforeninger, også investeringsselskaber omfattet af visse bestemmelser i dansk eller britisk skattelovgivning samt foreninger og selskaber mv., som efter en konkret vurdering kan anses for at udbyde ydelser, som er sammenlignelige med og i konkurrence med de ydelser, som allerede anerkendte investeringsforening udbyder til medlemmer, aktionærer m.fl. med hensyn til risikospredning i forbindelse med investering i værdipapirer. Rådet udtalte vejledende, at spørger - et børsnoteret aktieselskab - kunne anses for en investeringsforening i momsloves forstand.

Begrundelse

Det er SKATs opfattelse, at investeringsinstitutter for at kunne være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, enten skal være:

 • institutter for kollektiv investering i værdipapirer som omhandlet i direktivet om investeringsinstitutter (UCITS-direktivet) eller
 • institutter, som uden at være omfattet af UCITS-direktivet, besidder lignende kendetegn som UCITS-investeringsinstitutterne, således at de foretager tilsvarende transaktioner eller besidder sammenlignelige træk i en sådan grad, at de konkurrerer med UCITS-investeringsinstitutterne.

Der henvises herved til EU-domstolens dom i sag C424/11, Wheels.

Det er SKATs opfattelse, at investeringsselskabet ikke omfattes af direktivet om investeringsinstitutter (UCITS-direktivet). Der er herved bl.a. henset til, at aktierne i investeringsselskabet ikke på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes eller indløses direkte eller indirekte for midler af investeringsselskabets institutters formue.

Det skal derfor vurderes, hvorvidt investeringsselskabet er sammenligneligt med de institutter, der er omfattet af direktivet, og om investeringsselskabet konkurrerer med disse.

Det er i denne forbindelse et afgørende kriterium, at flere kunders aktiver sammenlægges, hvilket gør det muligt at sprede disse kunders risiko på en række værdipapirer, jf. C-464/12, ATP PensionService.

Det er på denne baggrund SKATs opfattelse, at sammenlignelige investeringsinstitutter omfatter institutter,

 • der har som eneste formål at foretage kollektiv investering i værdipapirer og/eller i andre likvide finansielle aktiver af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden eller en vis videre kreds
 • der giver kunden en spredning af risikoen

Se bl.a. EU-domstolens domme i sagerne C-363/05, JP Morgan og C-464/12, ATP PensionService.

For så vidt angår betingelsen om kollektiv investering er det SKATs opfattelse, at denne forudsætter, at der er tale om en pulje af midler, fra flere fysiske eller juridiske personer.

Det vil i denne forbindelse altid være en konkret vurdering baseret på de faktiske forhold, om en investeringsforening opfylder betingelsen om, at der foretages kollektiv investering.

Det er SKATs opfattelse, at en investeringsforening altid vil opfylde betingelsen, såfremt én af nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Investeringsforeningen er åben for offentligheden eller en vis videre kreds,
 • Investeringsforeningen har mindst 8 medlemmer, eller
 • Investeringsforeningen har færre end 8 medlemmer, men der sker effektiv markedsføring over for offentligheden eller en vis videre kreds med henblik på at bringe antallet af medlemmer op.

For så vidt angår investeringsselskabet er det oplyst i prospektet, at selskabskapitalen pr. udgivelsesdatoen for prospektet er ejet af mere end 20 investorer. Det fremgår videre, at investeringsselskabet udbyder op til 2.000.000 stk. nye aktier á nom. 50 kr. svarende til nominelt 100.000.000 kr. ny selskabskapital, samt at udbuddet af aktier er et frit offentligt udbud uden fortegningsret, om end der skal tegnes aktier for et beløb, som svarer til minimum 100.000 EUR.

Det er på denne baggrund SKATs opfattelse, at investeringsselskabet opfylder betingelsen om, at der skal ske en kollektiv investering.

For så vidt angår betingelsen om risikospredning er det oplyst, at investeringsselskabet vil investere sin samlede formue i skovfonden. Af prospektet fremgår det, at investeringsselskabet agter at investere i skovfonden sammen med en række andre institutionelle partnere, hvilket gør det muligt for de medvirkende investorer at få en bred global eksponering til aktivklassen skov.

Det er videre oplyst, at når skovfondens investeringer er afsluttet i 2016, forventes det, at skovfonden vil have fået eksponering i 10-15 forskellige projekter. Som minimum vil skovfonden være eksponeret i 6 forskellige projekter, og ingen projekter vil fylde mere end 30% af den samlede portefølje, ligesom der maximalt vil kunne investeres 60% af porteføljen i en geografisk region. Det oplyses ligeledes, at skovfonden har mulighed for at placere op til 20% af Skovfondens midler i skovrelaterede aktiver. Dette kan eksempelvis være savværker, cellulose-møller, mm.

Det er på denne baggrund SKATs opfattelse, at investeringsselskabet også opfylder betingelsen om risikospredning.

Investeringsselskabet må herefter anses at være sammenligneligt med de institutter, der er omfattet af direktivet om investeringsinstitutter, ligesom investeringsselskabet må anses for at konkurrerer med disse. Investeringsselskabet er herefter omfattet af begrebet "investeringsforening" i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f's forstand, og ydelser bestående i forvaltning af investeringsselskabet kan herefter momsfritages.

Om forvaltningen af investeringsselskabet har Spørger oplyst, at Spørger er ansvarlig for indsættelse af direktør, markedsføring af investeringsselskabet, afholdelse af generalforsamling og sikring af overholdelse af dansk lov, ligesom Spørger er berettiget til at foretage veksling af investeringsselskabets valuta samt placering af investeringsselskabets overskudslikviditet i korte likvide værdipapir.

Det er på denne baggrund SKATs opfattelse, at Spørgers ydelser må anses for at falde ind under begrebet "forvaltning" i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Det er herefter SKATs samlede konklusion, at Spørger er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, ved forvaltning af investeringsselskabet.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.