Dato for udgivelse
27 Sep 2017 09:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Aug 2017 13:07
SKM-nummer
SKM2017.543.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-1837451
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Moms, fritagelser, forvaltning af investeringsforeninger
Resumé

Sagen omhandler momsfritagelsen for ”forvaltning af investeringsforeninger” i henhold til momslovens § 13, stk.1, nr. 11, litra f.

Skatterådet kan bekræfte, at Spørger ikke skal afregne moms (reverse charge), når Spørger outsourcer en væsentlig del af administrationen af selskabets pensionsordninger til en leverandør etableret i en anden EU-medlemsstat.

Skatterådet kan derimod ikke bekræfte, at Spørger ikke skal afregne moms (reverse charge), når Spørger indkøber et system der varetager en væsentlig del af administrationen af selskabets pensionsordninger hos en leverandør etableret i en anden EU-medlemsstat.

Reference(r)

Momsloven § 4, stk. 1, og 13, stk. 1, nr. 11.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit D.A.5.11.9.3.

Redaktionelle noter

Påklaget til Landskatteretten, som ved afgørelse af 25. marts 2020 har stadfæstet Skatterådets bindende svar. Afgørelsen er offentliggjort som SKM2021.54.LSR.

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger ikke skal afregne moms (reverse charge), når Spørger outsourcer en væsentlig del af administrationen af selskabets pensionsordninger (som beskrevet nedenfor) hos en leverandør etableret i en anden medlemsstat?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger ikke skal afregne moms (reverse charge), når Spørger indkøber et system der varetager en væsentlig del af administrationen af selskabets pensionsordninger (som beskrevet nedenfor) hos en leverandør etableret i en anden medlemsstat?

Svar

  1. Ja
  2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger, er et pensionsselskab.

1 Overordnede kerneprocesser til administration af en pensionsordning

I det følgende har vi beskrevet de administrative processer og rutiner, som Spørger udfører i forbindelse med administrationen af en pensionsordning.

Beskrivelsen tager udgangspunkt i en enkelt pensionsordnings livscyklus og de kerneprocesser, der er nødvendige for at håndtere pensionsordningen administrativt. Beskrivelsen sondrer ikke mellem aktiviteter, der udføres manuelt og rutiner, der udføres elektronisk og mere eller mindre automatisk.

Procesoverblik:

"Salg af pensionsordning"

Salgsprocessen dækker over de aktiviteter, Spørger udfører, inden kontrakten etableres. Hovedaktiviteter:

 • Markedsføring
 • Kontakt til og support af eksterne distributører (mæglere, banker, agenter, andre)
 • Kontakt til og support af internt salgskorps
 • Salgsindsatsen udført af det interne salgskorps
 • Rådgivning

En del af aktiviteterne rettes mod potentielle kunder, der i praksis aldrig bliver medlem af pensionskassen, mens f.eks. rådgivning er direkte rettet mod det enkelte kundeemne.

"Etablering af pensionsordning"

En del rådgivning finder sted i forbindelse med selve indtegningen. Det kan dreje sig om opsparingsform (livrente, rate- og/eller alderspension) samt investeringsrådgivning. Herudover skal betingelser og vilkår for pensionsordningen (inklusive investeringsbetingelser) besluttes, og omkostninger fastlægges.

Hovedaktiviteter:

 • Sammenhæng til eventuel firmapensionsaftale eller overenskomst skal registreres
 • Omkostninger skal aftales
 • Betingelser og vilkår for pensionsordningen skal fastlægges
 • Indbetalingsaftale skal etableres (hvor meget indbetales, hvornår/hvor ofte af hvem, i hvilken form mv.)
 • Opsparingsvalg skal registreres (livrente, ratepension, alderspension). Opfyldning til skattegrænse og overløb skal defineres

For Spørger består en del af aktiviteterne i at etablere den juridisk bindende aftale mellem Spørger og den enkelte kunde, men en meget væsentlig del af etableringen består i at registrere og oprette pensionsordningen, så alle oplysninger til de månedlige kontofremregninger og de årlige reguleringer er til rådighed for disse administrative rutiner.

Effektive og hensigtsmæssige etableringsrutiner er derfor en forudsætning for effektiv drift efterfølgende.

"Administration opsparing"

I de periodiske administrative rutiner ligger håndtering af indbetalinger, træk af omkostninger og allokering af investeringsafkast og den matematiske kontofremregning, som registrerer kundens opsparing og tilgodehavende.

Herudover opstår en række administrative opgaver i forbindelse med kundehenvendelser, forespørgsler og ændringer som f.eks. forhøjelser eller nedsættelser af indbetalinger.

Hovedaktiviteter:

 • Tilskrivning af afkast, herunder beregning af PAL grundlag og kontering af skyldig PAL
 • Modtagelse af indbetalinger
 • Placering og registrering af indbetalinger på personniveau, validering af fordeling mellem indskud, obligatorisk bidrag og frivillig indbetaling
 • Fremskrivning af pensionskundens opsparing og løbende beregning af pensionsafkast
 • Beregning af omkostninger, herunder også eventuelle mæglergebyrer, ændringsgebyrer mv.
 • Investering af overskudslikviditet
 • Skattekoderegistrering, herunder opfølgning på opfyldning i forhold til skattekode beløbsgrænser
 • Skatteindberetning af arbejdsmarkedsbidrag (AMB), indbetalinger, afkast og PAL grundlag, beregning af PAL og tilbageholdelse af skat og afgifter ved udbetaling
 • Selve månedsfremregningen til ny status
 • Registreringer af ændringer til ordningen, herunder kommunikation med kunden, beregning af ændringskonsekvenser og registrering til kommende kontofremregninger. Ændringer kan f.eks. være ændring eller ophør af indbetalinger, ændring af udbetalinger, privat videreførsel mv.
 • Årlig regulering af pensionsordningen
 • Årlig afregning af PAL
 • Registrering af pensionsrettigheder i henhold til PBL
 • Kundekommunikation i form af depotoversigter, prognoser, dækningsoversigter. Kunden skal orienteres årligt - evt. via portalløsninger

"Pensionering"

Ved pensionering stopper indbetalingerne (som regel), og udbetalingerne sættes i gang som følge af, at vilkårene for udbetaling er opfyldt.

Hovedaktiviteter:

 • Beregning af udbetalinger
 • Beregning af de hensættelser, der skal sættes af til finansiering af udbetalinger
 • Handel af værdipapirer i forbindelse med eventuelle udbetalinger
 • En væsentlig del af arbejdet vedrører opsparingsdelen af pensionsordningen, da selve opsparingen indgår som en del af udbetalingen med deraf følgende handels- og administrationsomkostninger.                     

"Administration nedsparing"

I udbetalingsperioden er de administrative rutiner i et vist omfang anderledes end i opsparingsperioden, men der er også gentagelser, hvor det er de samme ting, der udføres, blot på en anden måde.

Hovedaktiviteter:

 • Salg af værdipapirer for at frigøre likviditet
 • Beregning og tilbageholdelse af skat inden udbetaling
 • Udbetaling indberettes til SKAT
 • Udbetaling skal eksekveres, f.eks. til kundens NemKonto
 • Indberetning af pensionsrettigheder til det offentlige system, så pensionsrettigheder med hensyn til Folkepension beregnes korrekt
 • Selve månedsfremregningen til ny status
 • Registreringer af ændringer til ordningen, herunder kommunikation med kunden, beregning af ændringskonsekvenser og registrering til kommende kontofremregninger. Ændringer kan f.eks. være ændring eller ophør af indbetalinger, ændring af udbetalinger, privat videreførsel mv.
 • Årlig regulering af pensionsordningen og udbetalingerne
 • Årlig afregning af PAL
 • Registrering af pensionsrettigheder i henhold til PBL
 • Kundekommunikation i form af depotoversigter, prognoser, dækningsoversigter. Kunden skal orienteres årligt - evt. via portalløsninger

"Ophør af pensionsordning"

I forbindelse med endeligt ophør skal pensionsordningen afgangsføres og lukkes ned i systemerne.

Hovedaktiviteter:

 • Salg af alle værdipapirer
 • Endelig PAL afregning for året
 • Tilbageholdelse af skatter og afgifter ved PBL § 41-overflytning til andet pensionsinstitut
 • Eventuel beregning af genkøbsværdi
 • Fjerne pensionsordningen fra register over aktive forsikringer

Endelig udbetaling

Her følger også en række lovgivningskrav til arkivering og beskyttelse af kundedata.

2 Støtteprocesser

I tillæg til de beskrevne kerneprocesser skal Spørger opretholde en række støtteprocesser for at kunne drive pensionsselskabet betryggende. Det gælder både generiske processer som ledelsesprocesser, regnskab og bogføring og mere industrispecifikke støtteprocesser og støttefunktioner, som bl.a. som følge af intensiv regulering er unikke for pensionsselskaber, herunder bl.a.:

 • Risikostyring og beregning af kapitalkrav
 • Compliance og sikring af god forretningsskik
 • Aktuarfunktion og ansvarshavende aktuar med fokus på beregning og opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser
 • Intern audit til sikring af kontrolmiljøet rundt om driften
 • Dataindberetninger til Finanstilsynet med risikorapportering mv.
 • Skatterådet har i SKM2016.340.SR fastslået, at når et pensionsselskab indkøber de 4 nøglefunktioner (risikostyring, compliance, aktuarfunktionen og intern audit), udgør ydelserne forvaltning af en investeringsforening og er dermed momsfritaget, jf. således SKM2016.340.SR.
 • Vi skal gøre opmærksom på, at de 4 nøglefunktioner er efterfølgende processer, der varetages på pensionsselskabsniveau (støtteprocesser). Nærværende bindende svar drejer sig om, hvorvidt selve processen med administrationen af den enkelte pensionsordning - der udgør selve kernen i et pensionsselskab og som varetages på pensionsordningsniveau - ligeledes er momsfritaget som forvaltning af en investeringsforening.

3 Den indkøbte ydelse

For at nedbringe omkostningerne i forbindelse med administrationen af Spørgers pensionsordninger, overvejer Spørger derfor at indkøbe den væsentligste del af de ovenfor beskrevne processer under etablering, administration (opsparing), pensionering, administration (nedsparing) og ophør af pensionsordning. Derfor har Spørger intentioner om at afholde et udbud til forskellige leverandører, herunder forskellige virksomheder fra andre EU-lande. Nogle af disse virksomheder udfører ovenstående ydelse ved brug af bl.a. manuelle ressourcer, mens andre vil udføre ydelsen ved automatiserede processer. 

Spørger vil selvsagt vælge den leverandør, der kan levere den billigste ydelse og samtidig opfylde kravene til funktionaliteten i de respektive processer. Det betyder samtidig, at det er afgørende for Spørger, at den løsning, der vælges, er omfattet af momsfritagelsen, da det vil reducere prisen og dermed gøre omkostningen til håndtering af pensionsordningerne mindre og dermed alt andet lige afkastet til pensionskunderne større.

Forsimplet kan det siges, at Spørger ønsker at indkøbe den væsentligste del af administrationen af pensionsordningen, når forretningsprocessen illustreres på følgende måde:[1]

Den nærmere beskrivelse af "administrationen" og de processer, der indgår i Spørgers udbud, fremgår nedenfor, men af de væsentligste elementer kan siges, at det bl.a. drejer sig om aktuardelen vedrørende den matematiske kontofremregning (opsparingsberegning), compliance-processer og medlemshåndtering.

Ydelsen vil være tilpasset Spørgers behov og vil varetage en større del af de processer, som Spørger udfører i forbindelse med administrationen af samtlige af Spørgers pensionsordninger.

De af anmodningen omhandlede ydelser

Den del af administrationen, der enten outsources (spørgsmål 1) eller løses ved hjælp af et system (spørgsmål 2) er beskrevet nedenfor og omfatter alle de opremsede processer. Det er således i det væsentlige processerne omkring administrationen af en pensionsordning. 

"Etablering af pensionsordning"

Hovedaktiviteter:

 • Registrering af opsparingsvalg (livrente, ratepension, alderspension).

"Administration opsparing"

Hovedaktiviteter:

 • Tilskrivning af afkast, herunder beregning af PAL grundlag og kontering af skyldig PAL
 • Placering og registrering af indbetalinger på personniveau, validering af fordeling mellem indskud, obligatorisk bidrag og frivillig indbetaling
 • Fremskrivning af pensionskundens opsparing og løbende beregning af pensionsafkast
 • Beregning af omkostninger, herunder også eventuelle mæglergebyrer, ændringsgebyrer mv.
 • Skattekoderegistrering, herunder opfølgning på opfyldning i forhold til skattekode beløbsgrænser
 • Løsningen skaber det datagrundlag, der ligger til grund for skatteindberetning af AMB, indbetalinger, afkast og PAL grundlag, beregning af PAL og tilbageholdelse af skat og afgifter ved udbetaling
 • Selve månedsfremregningen til ny status
 • Ændringer til ordningen, herunder kommunikation med kunden, beregning af ændringskonsekvenser og registrering til kommende kontofremregninger registreres i løsningen. Ændringer kan f.eks. være ændring eller ophør af indbetalinger, ændring af udbetalinger, privat videreførsel, mv.
 • Årlig regulering af pensionsordningen
 • Årlig afregning af PAL
 • Pensionsrettigheder i henhold til PBL registreres i løsningen

Processen i forbindelse med "administration opsparing" vil således håndtere de data, der registreres, da processen skal sikre varetagelse af bl.a. den matematiske kontofremregning (opsparingsberegning, der foretages af en eller flere aktuarer).

"Pensionering"

Hovedaktiviteter:

 • Beregning af udbetalinger
 • Beregning af de hensættelser, der skal sættes af til finansiering af udbetalinger

"Administration nedsparing"

Hovedaktiviteter:

 • Beregning og tilbageholdelse af skat inden udbetaling
 • Selve månedsfremregningen til ny status
 • Ændringer til ordningen, herunder kommunikation med kunden, beregning af ændringskonsekvenser og registrering til kommende kontofremregninger registreres i løsningen. Ændringer kan f.eks. være ændring eller ophør af indbetalinger, ændring af udbetalinger, privat videreførsel, mv.
 • Årlig regulering af pensionsordningen og udbetalingerne
 • Årlig afregning af PAL
 • Registrering af pensionsrettigheder i henhold til PBL

"Ophør af pensionsordning"

I forbindelse med endeligt ophør skal pensionsordningen afgangsføres og lukkes ned i systemerne.

Hovedaktiviteter:

 • Endelig PAL afregning for året
 • Eventuel beregning af genkøbsværdi

Som det fremgår ovenfor, understøtter ydelserne hele værdikæden fra den første kontakt til pensionskunden over oprettelse af kontrakter og håndtering af policer. Ydelserne er således helt grundlæggende og afgørende for administrationen af den enkelte ordning og dermed for Spørgers virke.

Endvidere har spørger vedlagt bilag 1, hvori spørgers ydelser sammenholdes med EU-domstolens sag 464/12, ATP Pensionservice A/S og Direktiv 86/611 (bilag 1 er forelagt SKAT).

Det er ovenstående processer, der outsources til en og sammen leverandør, der håndterer processerne manuelt (spørgsmål 1) eller som løses ved hjælp af det indkøbte system (spørgsmål 2).

4 Spørgsmålet

Spørgsmålet i det bindende svar er, om indkøb af disse processer, som ovenfor beskrevet, er momsfritaget forvaltning af en investeringsforening i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f)'s forstand.

SKAT kan ved besvarelsen lægge til grund, at Spørger momsmæssigt er en investeringsforening, jf. EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S. SKAT skal således alene tage stilling til begrebet "forvaltning" i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f).

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er vores opfattelse, at både spørgsmål 1 og spørgsmål 2 skal besvares med et "Ja".

Spørgers begrundelse

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, har følgende ordlyd:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: …

f) Forvaltning af investeringsforeninger."

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g), der har følgende ordlyd:

"Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner: …

g) forvaltning af investeringsforeninger, således som disse er fastsat af medlemsstaterne."

Det fremgår af EU-Domstolens praksis, at momsfritagelsen omfatter ydelser, der specifikt og væsentligt vedrører den virksomhed, som en investeringsforening udøver. EU-Domstolen har således udtalt følgende i sag C-464/12, ATP PensionService A/S, præmis 65:

"… Hvad særligt angår de tjenesteydelser vedrørende forvaltning, som leveres af en tredjepartsadministrator, har Domstolen udtalt, at disse transaktioner set under ét skal udgøre en særskilt helhed samt udgøre specifikke og væsentlige elementer for forvaltningen af investeringsforeninger … ." (Understreget her).

Det er således en betingelse for momsfritagelse, at de ydelser, som Spørger leverer, er specifikke og væsentlige for forvaltningen af de respektive investeringsforeninger (pensionsselskaber).

Om ydelser, der opfylder dette kriterium, anfører EU-Domstolen i ATP-dommens præmis 66:

"Specifikke opgaver for institutterne for kollektiv investering udgøres - foruden de opgaver, som er knyttet til porteføljeforvaltning - af de opgaver, der er knyttet til administrationen af institutterne for kollektiv investering selv, såsom de opgaver, der er nævnt i bilag II til direktiv 85/611 under overskriften »Administration« … ." (Understreget her)

Følgende ydelser er angivet i bilag II til direktiv 85/611 (UCITS-direktivet), under overskriften »Administration«:

 1. Juridisk bistand og regnskabstjenesteydelser i forbindelse med fondsforvaltning
 2. Kundeforespørgslers værdi- og prisfastsættelse, herunder selvangivelse
 3. Kontrol med overholdelse af lovgivning
 4. Ajourføring af deltagerregister
 5. Udlodning af overskud
 6. Emission og indløsning af andele
 7. Kontraktetablering, herunder udsendelse af beviser
 8. Registrering

Opregningen er ikke udtømmende og er således blot eksempler på ydelser, der udgør momsfritaget forvaltning i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Hertil anfører EU-Domstolen i bl.a. ATP-dommens præmis 68, at

"… tjenesteydelser såsom beregning af overskud og prisen for andele eller aktier, vurderinger af aktiver, regnskab, udarbejdelse af deklarationer med henblik på udlodning af overskud, levering af oplysninger og dokumentation til brug for de periodiske regnskaber og selvangivelser, statistiske indberetninger og angivelser af moms samt forberedelse af overskudsprognoser er omfattet af begrebet »forvaltning« af en investeringsforening … ."

EU-Domstolens anførte videre i dommens præmis 70 og 71 (henholdsvis), at

"70 De ydelser, hvis momsfritagelse er omtvistet i hovedsagen, er beskrevet i denne doms præmis 35. Visse af disse ydelser forekommer umiddelbart ikke at være af rent teknisk art, men realiserer pensionskundernes rettigheder over for pensionskasserne ved at oprette konti i pensionskassernes system og ved at tilskrive de indbetalte bidrag på disse konti. Disse ydelser vedrørende tilskrivning på pensionskundernes konti synes at bevirke, at den fordring, som arbejdstageren i denne henseende har over for sin arbejdsgiver, ændres til en fordring over for pensionskassen."

71 Under disse omstændigheder er sådanne ydelser vedrørende kontotilskrivning væsentlige for forvaltningen af en investeringsforening."

De ydelser, der er opregnet i ATP-dommens præmis 35, er følgende:

"»(1) registrering af arbejdsgivere, der skal indbetale pensionsbidrag, ud fra oplysninger modtaget fra arbejdsgiverne

(2) oprettelse af konti i pensionskassens system hos ATP til lønmodtagerne (pensionskunderne) ud fra oplysninger modtaget fra arbejdsgiverne

(3) tilrådighedsstillelse af faciliteter til brug ved indbetalinger fra arbejdsgiverne, således at indbetaling af det samlede pensionsbidrag for arbejdsgiverens lønmodtagere kan ske til pensionskassens konto i et pengeinstitut via en online service (internettet) eller via indbetalingskort

(4) modtagelse og registrering af indberetninger fra arbejdsgiverne om allokering af det samlede beløb til de enkelte lønmodtagere (herunder beregning og afregning af arbejdsmarkedsbidrag, som er direkte afledt af pensionsindbetalingen)

(5) tilskrivning af pensionsbidraget på den enkelte pensionskundes konto i pensionskassens system hos ATP, herunder løbende ajourføring af kontoen med registrerede indbetalinger og afkast

(6) registrering af manglende indbetalinger

(7) meddelelse til pensionskunderne om indbetalt kapitalpensionsbidrag

(8) udsendelse af kontoudskrifter«."

Nærmere om kriteriet "specifik og væsentlig"

Betingelsen om, at ydelserne skal være specifikke og væsentlige for forvaltningen af investeringsforeninger, betyder, at der skal være en tæt sammenhæng mellem den leverede ydelse og den virksomhed, der udøves af en investeringsforening.

Om forståelsen heraf anfører generaladvokat P. Cruz Villalón i sit forslag til afgørelse i sag C-275/11, GfBk, punkt 31:

"… Det er således et spørgsmål om at identificere de tjenesteydelser, som er særegne for en investeringsfond, og som gør, at den i denne henseende adskiller sig fra anden økonomisk virksomhed. For at tage et simpelt eksempel er beregning af prisen for andele og aktier eller et forslag om køb eller salg af aktiver en virksomhed, der er særegen for en investeringsforening, men ikke for en byggevirksomhed. Der er naturligvis intet i vejen for, at en byggevirksomhed kan foretage finansielle investeringer, men det er ikke en virksomhed, der er karakteristisk eller særegen og i denne henseende specifik for byggebranchen." (Understreget her)

Vi har i bilag 1 foretaget en sammenligning mellem den ydelse, som Spørger sender i udbud, og de transaktioner, som EU-Domstolen tidligere har fastslået er specifikke for forvaltning af en investeringsforening. Som det fremgår af bilaget, er det vores vurdering, at alle delelementer af den udbudte ydelse er omfattet af momsfritagelsens anvendelsesområde.

De processer, der indkøbes, er helt grundlæggende og afgørende for driften af Spørger, og ydelsen er således særegen for forvaltningen af et pensionsselskab.

Ydelsen er ligeledes væsentlig henset til det faktum, at den varetager kerneprocesser i administrationen af Spørgers pensionsordninger, herunder overordnet aktuarfunktionerne (beregning af opsparing), compliance-funktionerne og medlemshåndteringen. Disse funktioner er helt afgørende funktioner i forbindelse med administrationen af en pensionsordning.

Der er endvidere tale om, at de indkøbte processer samlet set udgør ca. 60 % af de processer (funktionelt), der varetages i forbindelse med administration af pensionsopsparinger hos Spørger. Dette underbygger ligeledes, at den indkøbte ydelse er væsentlig for forvaltningen af pensionsopsparinger hos Spørger.

At ydelsen er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, bekræftes desuden af Skatterådets bindende svar refereret i SKM2016.340.SR. I dette bindende svar fastslog Skatterådet således, at outsourcing af de 4 nøglefunktioner (risikostyring, compliance, aktuarfunktionen og intern audit) er omfattet af momsfritagelsen. De 4 nøglefunktioner er efterfølgende processer, der varetages på pensionsselskabsniveau, hvor de i nærværende bindende svar omhandlede processer vedrører administrationen af den enkelte pensionsordning - der udgør selve kernen i et pensionsselskab og som varetages på pensionsordningsniveau.

Endelig støttes momsfritagelsen af formålet med momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g), der er fastlagt af EU-Domstolen i bl.a. sag C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse, præmis 45: 

"… formålet med fritagelsen af de transaktioner, der er knyttet til forvaltningen af investeringsforeninger i henhold til sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, navnlig er at gøre det lettere for investorer at investere i værdipapirer gennem investeringsforeninger, idet momsudgifter ikke medtages. Denne bestemmelse har nemlig til formål at sikre, at momsordningen er skattemæssigt neutral i forhold til valget mellem direkte investeringer og investeringer gennem investeringsinstitutter … ." (Understreget her)

Formålet med momsfritagelsesbestemmelsen er således at eliminere den meromkostning til moms, der opstår, når pensionsselskabet indkøber forskellige ydelser.

Det fremgår af praksis, at de udtryk, der anvendes til at betegne de fritagelser, som er fastsat i momssystemsdirektivet, skal fortolkes snævert. Fortolkningen af disse udtryk skal imidlertid være forenelig med de formål, der forfølges med fritagelserne, og overholde de krav, der følger af princippet om afgiftsneutralitet, der er uadskilleligt forbundet med det fælles momssystem, jf. således EU-Domstolens dom i sag C-595/13, Fiscale Eenheid X.

Som EU-Domstolen har udtalt ved flere lejligheder, er begrebet "forvaltning" af investeringsforeninger i momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g) et selvstændigt EU-retligt begreb, hvis indhold medlemsstaterne ikke kan ændre, jf. eksempelvis sag C-595/13, Fiscale Eenheid X.

På baggrund af ovenstående, er det Spørgers opfattelse, at spørgsmålene skal besvares med "ja".

Spørgers repræsentants høringssvar

Spørgsmål 1

Vi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende spørgsmål 1.

Spørgsmål 2

I udkastet indstiller SKAT, at spørgsmål 2 skal besvares med et "nej". Det er således SKATs opfattelse, at indkøb af et system til varetagelse af administrationen af Spørgers pensionsordninger ikke er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11 litra f. SKAT finder således, at der alene er tale om levering af rene tekniske tjenesteydelser og ikke ydelser, der er specifikke for forvaltningen af investeringsforeninger.

Vi er ikke enige med SKAT i denne vurdering.

Det er således vores opfattelse, at indkøbet af et system til varetagelse af administrationen af Spørgers pensionsordninger er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11 litra f. SKAT anerkender i spørgsmål 1, at hvis Spørger vælger at outsource de beskrevne administrative funktioner til en leverandør, der varetager disse funktioner enten ved brug af et system eller ved manuelle rutiner, så er leverancen omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f. Det forhold, at Spørger i stedet vælger at indkøbe et system, der varetager de eksakt samme funktioner, kan i sagens natur ikke indebære, at ydelsen ændrer karakter og dermed bliver momspligtig.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger ikke skal afregne moms (reverse charge), når Spørger outsourcer en væsentlig del af administrationen af selskabets pensionsordninger (som beskrevet) hos en leverandør etableret i en anden medlemsstat.

Der er tale om en påtænkt disposition.

Begrundelse

Ved besvarelsen lægges det til grund, at spørger kan anses for at være en investeringsforening omfattet af momslovens § 13, stk.1, nr. 11, litra f. Endvidere lægges det til grund at de sagen omhandlede ydelser har leveringssted her i landet jf. momslovens § 16, stk. 1.

I henhold til momslovens § 4, stk.1, skal der betales moms af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. De ydelser, der kan betegnes som forvaltning af investeringsforeninger er dog momsfritaget jf. momslovens § 13, stk.1, nr. 11, litra f. Der vil derfor heller ikke skulle beregnes såkaldt reverse charge (moms afregnet af køber) jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 3, hvis sådanne ydelser blev leveret til spørger fra en leverandør, som ikke er etableret her i landet.

EU-domstolen har i en række domme taget stilling til begrebet "forvaltning" af investeringsforeninger jf. Momssystemstemdirektivets artikel 135, stk.1, litra g, herunder om og i hvilket omfang ydelser, som leveres af underleverandører, kan omfattes af fritagelsesbestemmelsen.

I sag C-169/04, Abbey National, præmis 63 og 64 har EU-domstolen anført,

at de transaktioner, der er omfattet af fritagelsen er de transaktioner, der specifikt vedrører den virksomhed, som institutter for kollektiv investering i værdipapirer udøver. Ud over opgaver, der er knyttet til porteføljeforvaltning, er opgaver knyttet til administrationen af institutterne for kollektiv investering selv, såsom de opgaver, der er nævnt i bilag II til direktiv 85/611, omfattet af fritagelsens anvendelsesområde.

EU-Domstolen har bemærket, at der ved bilag II til direktiv 85/611 ikke er tale en udtømmende oplistning af fritagne forvaltningsydelser. Se EU-domstolens sag C-275/11, GfBk, præmis 25.

I henhold til EU-Domstolen omfatter begrebet forvaltning af en investeringsforening i den forstand, hvori det er anvendt i Momsdirektivets artikel 135, stk.1, litra f, ikke alene investeringsforvaltning, der indebærer udvælgelse og afsætning af den forvaltede formue, men også administrative og regnskabsmæssige opgaver, bl.a. tjenesteydelser såsom beregning af overskud og prisen for andele eller aktier, vurderinger af aktiver, regnskab, udarbejdelse af deklarationer med henblik på udlodning af overskud, levering af oplysninger og dokumentation til brug for de periodiske regnskaber og selvangivelser, statistiske indberetninger og angivelser af moms samt forberedelse af overskudsprognoser. Se EU-Domstolens sag C/169/64, Abbey National, præmis 26, 63 og 64, sag C-275/11, GfBk, præmis 27,  sag C-464/12, ATP PensionService, præmis 68 og sag C-595/13, Fiscale Eenheid, præmis 77.

For så vidt angår underleverandørydelser har EU-domstolen i sag C-169/04, Abbey National, præmis 69-71 og i sag C-275/11, GfBk, præmis 28, endvidere udtalt, at fritagelsesbestemmelsen også omfatter forvaltningsydelser, der leveres af underleverandører. For at kunne betegnes som fritagne ydelser skal administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, som leveres af en tredjepartsadministrator, imidlertid, set under ét, udgøre en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en fritagen forvaltningsydelse. De tjenesteydelser, der leveres, skal således vedrøre de specifikke og væsentlige elementer ved investeringsforeninger. Den blotte levering af en faktisk eller teknisk tjenesteydelse, som f.eks. at et databehandlingssystem stilles til rådighed, er ikke omfattet af fritagelsesbestemmelsen.

Helt generelle juridiske eller regnskabsmæssige tjenesteydelser, der ikke specifikt vedrører den virksomhed, som institutter for kollektiv investering i værdipapirer udøver eller ikke set under ét, udgøre en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en fritagen forvaltningsydelse, er derfor ikke omfattet af fritagelsen i momslovens § 13, stk.1, nr. 11, litra f. Det samme gør sig gældende for levering af en ren teknisk tjenesteydelse, såsom tilrådighedstillelsen af et databehandlingssystem. 

EU-Domstolens har i sag C-464/12, ATP PensionService, præmis 76, anført, at begrebet forvaltning af investeringsforeninger omfatter tjenesteydelser, hvorved et institut realiserer rettighederne for pensionskunder i en pensionskasse ved at oprette konti og ved at tilskrive de indbetalte bidrag på pensionskundernes konti i pensionsordningens system. Begrebet omfatter ligeledes regnskabsmæssige ydelser og ydelser vedrørende kontooplysninger, såsom dem, der er omhandlet i bilag II til direktiv 85/611.

Spørger oplyser, at spørger har til hensigt, at outsource en række processer/funktioner - der i det væsentlige består i registrerings- og beregningsprocesser - indenfor administration af pensionsordninger, til én enkelt underleverandør (der håndterer funktionerne manuelt).

Udfra en samlet konkret vurdering og på det foreliggende grundlag, er det SKATs opfattelse, at de beskrevne samlede funktioner efter deres art, opfylder betingelserne for, at være omfattet af det materielle anvendelsesområde for momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

SKAT lægger herunder vægt på, at underleverandøren skal have ansvaret for, at udfører de beskrevne funktioner og dermed reelt udøver en del af forvaltningen. SKAT finder på den baggrund, at funktionerne set under ét, udgøre en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en fritagen forvaltningsydelse. Da den samlede ydelse findes at være omfattet af fritagelsen i momslovens § 13, stk.1, nr. 11, litra f, skal spørger ikke afregne moms (reverse charge) af ydelsen.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med Ja.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at Spørger ikke skal afregne moms (reverse charge), når Spørger indkøber et system der varetager en væsentlig del af administrationen af selskabets pensionsordninger (som beskrevet) hos en leverandør etableret i en anden medlemsstat.

Begrundelse

Ved besvarelsen lægges det til grund, at spørger kan anses for at være en investeringsforening omfattet af momslovens § 13, stk.1, nr. 11, litra f. Endvidere lægges det til grund at de sagen omhandlede ydelser har leveringssted her i landet jf. momslovens § 16, stk. 1.

I henhold til momslovens § 4, stk.1, skal der betales moms af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. De ydelser, der kan betegnes som forvaltning af investeringsforeninger er dog momsfritaget jf. momslovens § 13, stk.1, nr. 11, litra f.

EU-domstolen har i en række domme taget stilling til begrebet "forvaltning" af investeringsforeninger jf. Momssystemstemdirektivets artikel 135, stk.1, litra g, herunder om og i hvilket omfang ydelser, som leveres af underleverandører, kan omfattes af fritagelsesbestemmelsen.

I sag C-169/04, Abbey National, præmis 63 og 64 har EU-domstolen anført, at de transaktioner, der er omfattet af fritagelsen er de transaktioner, der specifikt vedrører den virksomhed, som institutter for kollektiv investering i værdipapirer udøver. Ud over opgaver, der er knyttet til porteføljeforvaltning, er opgaver knyttet til administrationen af institutterne for kollektiv investering selv, såsom de opgaver, der er nævnt i bilag II til direktiv 85/611, omfattet af fritagelsens anvendelsesområde.

EU-Domstolen har bemærket, at bilaget ikke er en udtømmende oplistning af fritagne forvaltningsydelser. Se EU-domstolens sag C-275/11, GfBk, præmis 25.

EU-domstolen har i sag C-169/04, Abbey National, præmis 69-71 og i sag C-275/11, GfBk, præmis 28, endvidere udtalt, at fritagelsesbestemmelsen også omfatter forvaltningsydelser, der leveres af underleverandører. For at kunne betegnes som fritagne ydelser skal administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, som leveres af en tredjepartsadministrator, imidlertid, set under ét, udgøre en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en fritagen forvaltningsydelse. De tjenesteydelser, der leveres, skal således vedrøre de specifikke og væsentlige elementer ved investeringsforeninger. Den blotte levering af en faktisk eller teknisk tjenesteydelse, som f.eks. at et databehandlingssystem stilles til rådighed, er ikke omfattet af fritagelsesbestemmelsen.

Spørger har i forhold til spørgsmål 2 oplyst, at spørger har til hensigt, at indkøbe et (EDB-) system hos en underleverandør. Systemet kan varetage en række beskrevne processer/funktioner - der i det væsentlige består i registrerings- og beregnings-processer - indenfor administration af pensionsordninger.

Udfra det oplyste er det spørger, der skal anvende det pågældende EDB-system i sin egen forvaltning, og ikke underleverandøren der har ansvaret for, at leverer en forvaltningsydelse i forbindelse med hvilken, underleverandøren eventuelt anvender et EDB-system.

På det foreliggende grundlag og i lighed med Skatterådets afgørelse i SKM2016.494, finder SKAT ikke, at den leverede EDB-ydelse er omfattet af det materielle anvendelsesområde for fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk.1, nr. 11, litra f.

SKAT finder, at der alene er tale om levering af rene tekniske tjenesteydelser og ikke ydelser der er specifikke for forvaltning af investeringsforeninger. I lighed med de i SKM2016.494.SR omhandlende forhold, stiller underleverandøren således alene tekniske løsninger til rådighed for spørger.

Dette ændres ikke af, at det pågældende EDB-system er specialdesignet og teknisk set indeholder funktionaliteter, der kan varetage de omhandlede processer.

Ydelsen er derfor omfattet af momslovens § 4, stk.1, og der skal derfor afregnes reverse-charge (køber afregner moms), jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 3.

Med hensyn til spørgers bemærkninger om begrebet neutralitet skal SKAT endeligt bemærke at EU-domstolen i sag C-44/11, Deutsche Bank AG, præmis 45 har anført, at princippet om afgiftsneutralitet derimod ikke tillader, at anvendelsesområdet for en fritagelse udvides uden en klar bestemmelse herom. Dette princip er således ikke en primærretlig regel, som kan afgøre en fritagelses gyldighed, men et fortolkningsprincip, som skal anvendes parallelt med det princip, at fritagelser skal fortolkes strengt.

SKAT mener iøvrigt ikke, at spørgers høringssvar giver anledning til en ændring af SKATs indstilling.

SKAT skal bemærke, at EU-Domstolen i sag C-108/99, Cantor Fitzgerald International, præmis 33, har anført, at en afgiftspligtig, der har valget mellem to transaktioner, ikke kan vælge den ene og gøre virkningerne af den anden gældende.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med Nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Momsloven

§ 4, stk.1.

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

§ 13

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

11) Følgende finansielle aktiviteter:

a) Långivning og formidling af lån samt långivers forvaltning af egne udlån.

b) Sikkerheds- og garantistillelse, herunder forhandlinger herom, samt forvaltning af kreditgarantier ved den, der har ydet kreditten.

c) Transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende anbringelse af midler, kontokurantkonti, betalinger, overførsler, fordringer, checks og andre handelsdokumenter, dog ikke inddrivelse af fordringer.

d) Transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende valuta, pengesedler og mønter, der anvendes som lovligt betalingsmiddel, bortset fra samlerobjekter.

e) Transaktioner, herunder forhandlinger, med undtagelse af forvaring og forvaltning, i forbindelse med værdipapirer, bortset fra varerepræsentativer og dokumenter, der giver bestemte rettigheder, herunder brugsrettigheder, over fast ejendom, samt andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en fast ejendom eller en del af en fast ejendom.

f) Forvaltning af investeringsforeninger

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, har baggrund i Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g.

§ 16. Leveringsstedet for ydelser er her i landet, når ydelsen leveres til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, og som har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed her i landet eller har et fast forretningssted her i landet, hvortil ydelsen leveres, eller i mangel heraf har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted her i landet, og ydelsen leveres hertil, jf. dog stk. 2 og 3 og § 18, § 19, stk. 1, § 21, stk. 1, § 21 a og § 21 b.

§ 46. Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer og ydelser her i landet. Afgiften påhviler dog aftageren af varer eller ydelser, når

(…)

3) aftageren er en afgiftspligtig person eller en ikkeafgiftspligtig momsregistreret juridisk person, til hvem der leveres ydelser omhandlet i § 16, stk. 1, § 18 bortset fra bro- og tunnelbilletter, § 21 a og § 21 b, hvis ydelserne leveres af en afgiftspligtig person, der ikke er etableret her i landet.

(…)

Momssystemdirektivet

Artikel 135

Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

(...)

g) forvaltning af investeringsforeninger, således som disse er fastsat af medlemsstaterne

RAADETS DIREKTIV af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (85/611/EOEF) som ændret ved Europarlamentets og Rådets Direktiv 2009/65/EF

Bilag II

Opgaver i forbindelse med kollektiv porteføljeforvaltning

Investeringsforvaltning

Administration:

a)juridisk bistand og regnskabstjenester i forbindelse med fondsforvaltning

b)kundeforespørgsler

c)værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelser)

d)kontrol med overholdelse af lovgivning

e)ajourføring af deltagerregister

f)udlodning af overskud

g)emission og indløsning af andele

h) kontraktetablering (herunder udsendelse af beviser)

i)registrering.

Markedsføring.

 

Praksis

EU-Domstolens sag C-108/99, Cantor Fitzgerald International

Sagen omhandler momsfritagelse for udlejning af fast ejendom og overtagelse af et lejemål mod vederlag. EU-Domstolen har i forbindelse med sagen blandt andet udtalt følgende  :

31. Det er rigtigt, at Wako kunne være forblevet lejer og have fremlejet ejendommen til CFI til en pris, der var lavere end den, Wako skulle betale til ejeren, eller kunne have betalt en godtgørelse til ejeren for, at denne accepterede en tidligere opsigelse af lejemålet. I begge disse situationer ville den økonomiske virkning have svaret til den i hovedsagen omtvistede transaktion, uden at de berørte parter skulle have betalt moms.

32. Denne omstændighed giver imidlertid ikke grundlag for at fortolke sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra b), således, at den også finder anvendelse på udførelse af tjenesteydelser, der ikke omfatter overdragelse af brugsretten til en ejendom.

33. En sådan antagelse ville stride mod de formål med momssystemet, som er at fremme retssikkerheden og sikre en korrekt og enkel anvendelse af de fritagelser, der er fastsat i sjette direktivs artikel 13. Det bemærkes i den forbindelse, at der for at lette de handlinger, som er forbundet med momsens anvendelse - bortset fra undtagelsestilfælde - skal lægges vægt på den pågældende transaktions objektive karakter (jf. dom af 6.4.1995, sag C-4/94, BLP Group, Sml. I, s. 983, præmis 24). En afgiftspligtig, der med henblik på at opnå et bestemt økonomisk mål har valget mellem fritagne og afgiftspligtige transaktioner, skal således i egen interesse regelmæssigt træffe sin beslutning under hensyntagen til momsordningens objektive karakter (jf. i denne retning BLP-dommen, præmis 25 og 26). Princippet om afgiftsneutralitet indebærer ikke, at en afgiftspligtig, der har valget mellem to transaktioner, kan vælge den ene og gøre virkningerne af den anden gældende.

EU-Domstolens sag C-169/04, Abbey National

Sagen omhandler blandt andet afgrænsningen af begrebet "Forvaltning af investeringsforeninger" i henhold til Momssystemdirektivets artikel 135, stk.1, litra g. I sagen udtalte EU-domstolen blandt andet :

26. I slutningen af 2000 indgik Inscape Investments Limited en regnskabsaftale for Inscape Investment Fund med Bank of New York Europe Limited, og herefter med Bank of New York (herefter »Bank of New York«). I medfør af denne aftale forpligtede sidstnævnte sig til at levere en række tjenesteydelser, som Inscape Investments Limited havde uddelegeret, navnlig beregning af overskud og prisen for andele eller aktier, vurderinger af aktiver, regnskab, udarbejdelse af deklarationer med henblik på udlodning af overskud, levering af oplysninger og dokumentation til brug for de periodiske regnskaber og selvangivelser, statistiske indberetninger og angivelser af merværdiafgift (herefter »moms«) samt forberedelse af overskudsprognoser.

27. Bank of New York forpligtede sig ligeledes til at levere andre tjenesteydelser, såsom databehandling, fondsafstemning, beregning og bogføring af fondsafgifter og -udgifter, registrering af virksomhedsbegivenheder, formidling af dagspriser til dele af pressen, udarbejdelse af skatte- og momsangivelser samt indberetninger til Bank of England, beregning af udbyttesatsen og anslået afkast, og besvarelserne af Inscape Investments Limited og/eller depositarens forespørgsler.

57. Herefter skal indholdet af begrebet »forvaltning« af investeringsforeninger undersøges nærmere.

58. I denne forbindelse skal det fastslås, at sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, ikke indeholder nogen definition af dette begreb.

59. Bestemmelsen skal således fortolkes ud fra den sammenhæng, i hvilken den optræder, og direktivets formål og opbygning, idet det bærende hensyn bag den fritagelse, som er indført ved bestemmelsen, særligt skal tages i betragtning (jf. i denne retning dom af 18.11.2004, sag C-284/03, Temco Europe, Sml. I, s. 11237, præmis 18, og dommen i sagen Fonden Marselisborg Lystbådehavn, præmis 28).

60. Det bemærkes indledningsvis, at eftersom fritagelserne i sjette direktivs artikel 13 er undtagelser fra det almindelige princip om, at moms opkræves af enhver tjenesteydelse, der udføres mod vederlag af en afgiftspligtig person, skal de fortolkes strengt (jf. bl.a. dom af 12.6.2003, sag C-275/01, Sinclair Collis, Sml. I, s. 5965, præmis 23, og af 20.11.2003, sag C-8/01, Taksatorringen, Sml. I, s. 13711, præmis 36).

61. Det fremgår videre af artikel 1, stk. 2, i direktiv 85/611, at investeringsinstitutters transaktioner består i kollektiv investering i værdipapirer af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden. Med den kapital, som medlemmerne indbetaler ved køb af andele, opretter og administrerer investeringsinstitutterne for medlemmernes regning og mod vederlag porteføljer sammensat af værdipapirer (jf. dom af 21.10.2004, sag C-8/03, BBL, Sml. I, s. 10157, præmis 42).

62. Således som generaladvokaten har anført i punkt 68 i forslaget til afgørelse, er formålet med den fritagelse af transaktioner, der er knyttet til forvaltningen af investeringsforeninger, der er fastsat i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, bl.a. at gøre det lettere for småinvestorer at investere i investeringsforeninger. Bestemmelsens nr. 6 har til formål at sikre, at momsordningen er skattemæssigt neutral i forhold til valget mellem direkte investeringer og investeringer gennem investeringsinstitutter.

63. Det følger heraf, at de transaktioner, der er omfattet af denne fritagelse, er de transaktioner, der specifikt vedrører den virksomhed, som institutter for kollektiv investering i værdipapirer udøver.

64.Ud over opgaver, der er knyttet til porteføljeforvaltning, er opgaver knyttet til administrationen af institutterne for kollektiv investering selv, såsom de opgaver, der er nævnt i bilag II til direktiv 85/611, som ændret, under overskriften »Administration«, som er opgaver, der specifikt vedrører virksomheden for institutter for kollektiv investering, således omfattet af anvendelsesområdet for sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6.

65. Derimod omfatter denne bestemmelse ikke de opgaver, der udføres af depositaren for institutter for kollektiv investering, som dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 1 og 3, og artikel 14, stk. 1 og 3, i direktiv 85/611. Disse opgaver vedrører nemlig ikke forvaltningen af institutter for kollektiv investering, men er knyttet til kontrollen med og overvågning af disses virksomhed, fordi formålet er at sikre, at forvaltningen af institutter for kollektiv investering sker i overensstemmelse med loven.

66. Hvad angår tjenesteydelser, der er knyttet til den administrative og regnskabsmæssige forvaltning af investeringsforeninger, der leveres af en tredjepartsadministrator, bemærkes for det første, at på samme måde som de transaktioner, der er fritaget i henhold til sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3 og 5 (jf. dom af 5.6.1997, sag C-2/95, SDC, Sml. I, s. 3017, præmis 32), er forvaltning af investeringsforeninger som omhandlet i nævnte artikels nr. 6 defineret på grundlag af arten af de leverede tjenesteydelser og ikke på grundlag af tjenesteyderen eller ydelsesmodtageren.

67. Endelig er det ifølge ordlyden af sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, i princippet ikke udelukket, at forvaltning af investeringsforeninger kan anses for at bestå af flere særskilte tjenesteydelser, der således kan være omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« som omhandlet i denne bestemmelse, og som således er omfattet af den fritagelse, der er fastsat heri, selv om de leveres af en tredjepartsadministrator (jf. i denne retning for så vidt angår sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3, SDC-dommen, præmis 64, og for så vidt angår direktivets artikel 13, punkt B, litra d), nr. 5, dom af 13.12.2001, sag C-235/00, CSC Financial Services, Sml. I, s. 10237, præmis 23).

69. Det følger heraf, at de tjenesteydelser vedrørende forvaltning, der leveres af en tredjepartsadministrator, i princippet er omfattet af anvendelsesområdet for sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6.

70. For at kunne betegnes som fritagne transaktioner som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, skal de administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, som leveres af en tredjepartsadministrator, imidlertid, set under ét, udgøre en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en ydelse som beskrevet i nævnte nr. 6 (jf. i denne retning for så vidt angår sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 5, SDC-dommen, præmis 66, og CSC Financial Services-dommen, præmis 25).

71. De tjenesteydelser, der leveres, skal således vedrøre de specifikke og væsentlige elementer ved investeringsforeninger. Den blotte levering af en faktisk eller teknisk tjenesteydelse, som f.eks. at et databehandlingssystem stilles til rådighed, er ikke omfattet af sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6 (jf. i denne retning for så vidt angår artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3, SDC-dommen, præmis 66).

72. Det skal herefter fastslås, at sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, skal fortolkes således, at de administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, som leveres af en tredjepartsadministrator, er omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« som omhandlet i denne bestemmelse, hvis de, set under ét, udgør en særskilt helhed og er specifikke og væsentlige for forvaltningen af investeringsforeninger.

EU-domstolens dom i sag C-44/11, Deutsche Bank

Sagen omhandler porteføljeforvaltning. I sagen udtalte EU-domstolen blandt andet :

45. Endelig bemærkes, at princippet om afgiftsneutralitet ikke rejser tvivl om denne konklusion. Som generaladvokaten har anført i punkt 60 i sit forslag til afgørelse, tillader dette princip ikke, at anvendelsesområdet for en fritagelse udvides uden en klar bestemmelse herom. Dette princip er således ikke en primærretlig regel, som kan afgøre en fritagelses gyldighed, men et fortolkningsprincip, som skal anvendes parallelt med det princip, at fritagelser skal fortolkes strengt.

EU-domstolens dom i sag C-275/11, GfBk

Sagen omhandler blandt andet afgrænsningen af begrebet "Forvaltning af investeringsforeninger" i henhold til Momssystemdirektivets artikel 135, stk.1, litra g, i relation til underleverandørydelser. I sagen udtalte EU-domstolen blandt andet :

19. Med sit spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om og under hvilke betingelser de ydelser vedrørende rådgivning om investering i værdipapirer, som af tredjemand leveres til et kapitalinvesteringsselskab, er omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« med henblik på den i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), fastsatte fritagelse.

23. Det følger af det ovenfor anførte, at med henblik på at fastlægge, om de ydelser vedrørende rådgivning om investering i værdipapirer, som af tredjemand leveres til et kapitalinvesteringsselskab, er omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« med henblik på den i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), fastsatte fritagelse, skal det, således som generaladvokaten har anført i punkt 27-31 i forslaget til afgørelse, undersøges, hvorvidt den af tredjemand leverede tjenesteydelse vedrørende rådgivning om investering i værdipapirer har en tæt sammenhæng med den virksomhed, der er kendetegnende for et kapitalinvesteringsselskab, således at den opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for forvaltningen af en investeringsforening.

24. I denne henseende bemærkes, at ydelser, der består i til et kapitalinvesteringsselskab at anbefale køb og salg af formueaktiver, har en tæt sammenhæng med dette selskabs virksomhed, der, således som det er anført i denne doms præmis 22, består i at foretage kollektiv investering i værdipapirer af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden.

25. Den omstændighed, at tjenesteydelserne vedrørende rådgivning og information ikke er opregnet i bilag II til direktiv 85/611, som ændret ved direktiv 2001/107, er ikke til hinder for, at de bliver henført til den kategori af specifikke ydelser, der henhører under »forvaltning« af en investeringsforening som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), idet artikel 5, stk. 2, i direktiv 85/611, som ændret ved direktiv 2001/07, selv fremhæver, at listen i nævnte bilag »ikke er udtømmende«.

26. Den omstændighed, at de af tredjemand leverede tjenesteydelser vedrørende rådgivning og information ikke medfører en ændring af foreningens juridiske og finansielle situation, er heller ikke til hinder for, at de er omfattet af begrebet »forvaltning« af en investeringsforening som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6).

27. Det skal således bemærkes, at Domstolen i Abbey National-dommens præmis 26, 63 og 64 har fastslået, at begrebet »forvaltning« af en investeringsforening ikke alene omfatter investeringsforvaltning, der indebærer udvælgelse og afsætning af den forvaltede formue, men også administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, såsom beregning af overskud og prisen for andele eller aktier, vurderinger af aktiver, regnskab, udarbejdelse af deklarationer med henblik på udlodning af overskud, levering af oplysninger og dokumentation til brug for de periodiske regnskaber og selvangivelser, statistiske indberetninger og angivelser af moms samt forberedelse af overskudsprognoser. Det er derfor uden betydning, at det ligesom i hovedsagen påhvilede det pågældende kapitalinvesteringsselskab at gennemføre de anbefalinger om køb og salg af formueaktiver, som blev leveret af GfBk, efter at have kontrolleret, at de var i overensstemmelse med investeringsgrænserne.

28. I øvrigt er det ifølge ordlyden af sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), i princippet ikke udelukket, at forvaltning af investeringsforeninger kan anses for at bestå af flere særskilte tjenesteydelser, der således kan være omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« som omhandlet i denne bestemmelse, og som således er omfattet af den fritagelse, der er fastsat heri, selv om de leveres af en tredjepartsadministrator (Abbey National-dommen, præmis 67), forudsat at hver af nævnte tjenesteydelser opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for forvaltningen af en investeringsforening. Som anført i denne doms præmis 24, er dette tilfældet for de anbefalinger om køb og salg af formueaktiver, som tredjemand leverer til et kapitalinvesteringsselskab.

29. Det bemærkes endvidere, at det forhold, at tjenesteydelser vedrørende rådgivning og information bliver henført til den kategori af specifikke ydelser, der henhører under »forvaltning« af en investeringsforening som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), ikke kan tilsidesætte princippet om afgiftsneutralitet med henvisning til, at de rådgivningsydelser, der leveres til fysiske eller juridiske personer, som direkte investerer deres penge i værdipapirer, derimod pålægges moms.

30. Det skal nemlig erindres, at de investorer, der direkte investerer deres formue i værdipapirer, ikke er momspligtige, og at formålet med den fritagelse af transaktioner, der er knyttet til den i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), fastsatte forvaltning af investeringsforeninger, er at gøre det lettere for småinvestorer at investere i værdipapirer gennem institutter for kollektiv investering ved at fjerne momsudgifterne, således at det fælles momssystems neutralitet sikres i forhold til valget mellem direkte investeringer i værdipapirer og sådanne investeringer gennem institutter for kollektiv investering (jf. Abbey National-dommen, præmis 62, og dom af 28.6.2007, sag C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust og The Association of Investment Trust Companies, Sml. I, s. 5517, præmis 45).

EU-Domstolens sag C-464/12, ATP PensionService

Sagen omhandler blandt andet afgrænsningen af begrebet "Forvaltning af investeringsforeninger" i henhold til Momssystemdirektivets artikel 135, stk.1, litra g. I sagen udtalte EU-domstolen blandt andet :

35. Østre Landsret har i forelæggelsesafgørelsens punkt 1.2 anført, at de ydelser, som Skatteministeriet og Landsskatteretten ikke har anset for momsfritaget, grundlæggende består af følgende:

(1) registrering af arbejdsgivere, der skal indbetale pensionsbidrag, ud fra oplysninger modtaget fra arbejdsgiverne

(2) oprettelse af konti i pensionskassens system hos ATP til lønmodtagerne (pensionskunderne) ud fra oplysninger modtaget fra arbejdsgiverne

(3) tilrådighedsstillelse af faciliteter til brug ved indbetalinger fra arbejdsgiverne, således at indbetaling af det samlede pensionsbidrag for arbejdsgiverens lønmodtagere kan ske til pensionskassens konto i et pengeinstitut via en onlineservice (internettet) eller via indbetalingskort

(4) modtagelse og registrering af indberetninger fra arbejdsgiverne om allokering af det samlede beløb til de enkelte lønmodtagere (herunder beregning og afregning af arbejdsmarkedsbidrag, som er direkte afledt af pensionsindbetalingen)

(5) tilskrivning af pensionsbidraget på den enkelte pensionskundes konto i pensionskassens system hos ATP, herunder løbende ajourføring af kontoen med registrerede indbetalinger og afkast

(6) registrering af manglende indbetalinger

(7) meddelelse til pensionskunderne om indbetalt kapitalpensionsbidrag

(8) udsendelse af kontoudskrifter«.

62. Med det andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), skal fortolkes således, at begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« i denne bestemmelse omfatter en tjenesteydelse som den i hovedsagen omhandlede.

61. Eftersom sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), ikke indeholder en definition af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger«, skal bestemmelsen fortolkes ud fra den sammenhæng, i hvilken den optræder, og direktivets formål og opbygning, idet det bærende hensyn bag den fritagelse, som er indført ved bestemmelsen, særligt skal tages i betragtning (jf. Abbey National-dommen, præmis 59).

63. For det andet bemærkes, at det ifølge ordlyden af sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), i princippet ikke er udelukket, at forvaltning af investeringsforeninger kan anses for at bestå af flere særskilte tjenesteydelser, der således kan være omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« som omhandlet i denne bestemmelse, og som dermed er omfattet af den fritagelse, der er fastsat heri, selv om de leveres af en tredjepartsadministrator (jf. Abbey National-dommen, præmis 67, og GfBk-dommen, præmis 28).

65. For det fjerde har Domstolen præciseret, at de transaktioner, der er omfattet af denne fritagelse, er de transaktioner, der specifikt vedrører den virksomhed, som institutter for kollektiv investering udøver (jf. Abbey National-dommen, præmis 63). Hvad særligt angår de tjenesteydelser vedrørende forvaltning, som leveres af en tredjepartsadministrator, har Domstolen udtalt, at disse transaktioner set under ét skal udgøre en særskilt helhed samt udgøre specifikke og væsentlige elementer for forvaltningen af investeringsforeninger (jf. i denne retning Abbey National-dommen, præmis 70-72, og GfBk-dommen, præmis 21).

70. De ydelser, hvis momsfritagelse er omtvistet i hovedsagen, er beskrevet i denne doms præmis 35. Visse af disse ydelser forekommer umiddelbart ikke at være af rent teknisk art, men realiserer pensionskundernes rettigheder over for pensionskasserne ved at oprette konti i pensionskassernes system og ved at tilskrive de indbetalte bidrag på disse konti. Disse ydelser vedrørende tilskrivning på pensionskundernes konti synes at bevirke, at den fordring, som arbejdstageren i denne henseende har over for sin arbejdsgiver, ændres til en fordring over for pensionskassen.

71. Under disse omstændigheder er sådanne ydelser vedrørende kontotilskrivning væsentlige for forvaltningen af en investeringsforening.

73. Hvad angår de andre ydelser, der er opregnet i denne doms præmis 35, synes de i det væsentlige at dreje sig om regnskabsmæssige ydelser og ydelser vedrørende kontooplysninger, som er omhandlet i bilag II til direktiv 85/611.

74. Hvad angår ydelser som de i hovedsagen omhandlede forekommer det umiddelbart at være væsentligt - for den, der fører kundernes konti - at behandle de nødvendige oplysninger, der modtages fra arbejdsgiverne, eller at fastslå, om de indbetalte bidrag er utilstrækkelige. Den, der fører disse konti, forekommer endvidere at være bedst egnet til at kunne fastsætte det beløb, som arbejdsgiverne mangler at indbetale til pensionskasserne, eller til at udsende kontoudskrifter.

75. Det påhviler dog den forelæggende ret, som råder over alle de oplysninger, der gør det muligt at undersøge hver af de i hovedsagen omhandlede transaktioner, at vurdere, om disse tjenesteydelser er omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), således som det fortolkes i denne dom.

76. Henset til disse forhold skal det andet spørgsmål herefter besvares med, at sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), skal fortolkes således, at begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« i denne bestemmelses forstand omfatter tjenesteydelser, hvorved et institut realiserer rettighederne for pensionskunder i en pensionskasse ved at oprette konti og ved at tilskrive de indbetalte bidrag på pensionskundernes konti i pensionsordningens system. Begrebet omfatter ligeledes regnskabsmæssige ydelser og ydelser vedrørende kontooplysninger, såsom dem, der er omhandlet i bilag II til direktiv 85/611.

EU-domstolens dom i sag C-595/13, Fiscale Eenheid

Sagen omhandler blandt andet afgrænsningen af begrebet "Forvaltning af investeringsforeninger" i henhold til Momssystemdirektivets artikel 135, stk.1, litra g. I sagen udtalte EU-domstolen blandt andet :

73. Domstolen har således fastslået, at begrebet »forvaltning« af en investeringsforening i den forstand, hvori det er anvendt i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), ikke alene omfatter investeringsforvaltning, der indebærer udvælgelse og afsætning af den forvaltede formue, men også administrative og regnskabsmæssige opgaver, bl.a. tjenesteydelser såsom beregning af overskud og prisen for andele eller aktier, vurderinger af aktiver, regnskab, udarbejdelse af deklarationer med henblik på udlodning af overskud, levering af oplysninger og dokumentation til brug for de periodiske regnskaber og selvangivelser, statistiske indberetninger og angivelser af moms samt forberedelse af overskudsprognoser (jf. domme Abbey National, C-169/04, EU:C:2006:289, præmis 26, 63 og 64, og ATP PensionService, C-464/12, EU:C:2014:139, præmis 68).

77. I denne forbindelse må det konstateres, at en investeringsforenings specifikke aktivitet består af kollektiv investering af den tilvejebragte kapital (jf. i denne retning dom GfBk, C-275/11, EU:C:2013:141, præmis 22 og 24). For så vidt som aktiverne i en sådan investeringsforening således består af fast ejendom, omfatter dennes specifikke aktivitet således dels aktiviteter i forbindelse med udvælgelse, køb og salg af fast ejendom, dels administrative og regnskabsmæssige opgaver som dem, der er nævnt i denne doms præmis 73.

78. Derimod er den faktiske drift af den faste ejendom ikke specifik for driften af en investeringsforening, idet den rækker ud over de forskellige aktiviteter, der er forbundet med kollektiv investering af den tilvejebragte kapital. Eftersom den faktiske drift af fast ejendom sigter mod at beskytte og øge den investerede formue, er formålet hermed ikke specifikt for aktiviteterne i en investeringsforening, men uadskilleligt forbundet med alle typer af investering.

79. Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal det andet spørgsmål besvares med, at sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), skal fortolkes således, at begrebet »forvaltning« i denne bestemmelse ikke omfatter den faktiske drift af en investeringsforenings faste ejendom.

SKM2016.494.SR

Skatterådet kan bekræfte, at levering af de i sagen aktuelle it-ydelser - enkeltvis eller i kombinationer - ikke er fritaget for moms i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, herunder litra f, forvaltning af investeringsforeninger.

(…)

Begrundelse

I henhold til momslovens § 4, stk.1, skal der betales moms af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. De ydelser, der kan betegnes som forvaltning af investeringsforeninger er dog momsfritaget jf. momslovens § 13, stk.1, nr. 11, litra f.

For at være omfattet af fritagelsesbestemmelsen er det således både en betingelse, at ydelsen kan betegnes som "forvaltning" og at ydelsen leveres til det der kan klassificeres som en "investeringsforening" i bestemmelsens forstand.

EU-domstolen har i en række domme taget stilling til begrebet "forvaltning" af investeringsforeninger jf. Momssystemstemdirektivets artikel 135, stk.1, litra g, herunder om og i hvilket omfang ydelser, som leveres af underleverandører, kan omfattes af fritagelsesbestemmelsen.

I sag C-169/04, Abbey National, præmis 63 og 64 har EU-domstolen anført, at de transaktioner, der er omfattet af fritagelsen er de transaktioner, der specifikt vedrører den virksomhed, som institutter for kollektiv investering i værdipapirer udøver. Ud over opgaver, der er knyttet til porteføljeforvaltning, er opgaver knyttet til administrationen af institutterne for kollektiv investering selv, såsom de opgaver, der er nævnt i bilag II til direktiv 85/611, omfattet af fritagelsens anvendelsesområde.

EU-Domstolen har bemærket, at bilaget ikke er en udtømmende oplistning af fritagne forvaltningsydelser. Se EU-domstolens sag C-275/11, GfBk, præmis 25.

EU-domstolen har i sag C-169/04, Abbey National, præmis 69-71 og i sag C-275/11, GfBk, præmis 28, endvidere udtalt, at fritagelsesbestemmelsen også omfatter forvaltningsydelser, der leveres af underleverandører. For at kunne betegnes som fritagne ydelser skal administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, som leveres af en tredjepartsadministrator, imidlertid, set under ét, udgøre en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en fritagen forvaltningsydelse. De tjenesteydelser, der leveres, skal således vedrøre de specifikke og væsentlige elementer ved investeringsforeninger. Den blotte levering af en faktisk eller teknisk tjenesteydelse, som f.eks. at et databehandlingssystem stilles til rådighed, er ikke omfattet af fritagelsesbestemmelsen.

Spørger har oplyst, at spørger leverer en række it-ydelser, såsom salg af softwarelicenser, salg af it-vedligeholdelsesydelser og salg af it-konsulentydelser.

Det er oplyst, at spørger ikke i forhold til de omhandlede ydelser er ansvarlig for indsamling, registrering eller bearbejdning af konkrete kundedata.

Det er således kunden selv der er ansvarlig for dette. I henhold til det oplyste består spørgers ydelser alene i, at rådgive og assistere kunden i forhold til opsætning og implementering af et relevant it-system, således at kunden herefter selv kan anvende systemet.

Efter en samlet konkret vurdering finder SKAT ikke, at de leverede ydelser er omfattet af det materielle anvendelsesområde for fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk.1, nr. 11, litra f.

Udfra det oplyste er det SKATs opfattelse, at der alene er tale om levering af rene tekniske tjenesteydelser og ikke ydelser der er specifikke for forvaltning af investeringsforeninger. I lighed med de i SKM2016.205.SR omhandlende forhold, stiller spørger alene tekniske løsninger (og rådgivning herom) til rådighed for andre.

Dette ændres ikke af, at spørger i visse tilfælde må assistere med såkaldt datamigrering, når kunden skal have flyttet data fra det system som kunden hidtil har anvendt til "it-produktet".

Af samme grund kan de omhandlede ydelser heller ikke anses for, at opfylde de væsentlige og specifikke funktioner for andre dele af fritagelsesbestemmelsen.

Efter SKAT opfattelse er sagens omhandlende ydelser derfor ej heller omfattet af andre dele af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk.1, nr. 11.

SKAT finder således, at spørger leverer momspligtige it-leverancer jf. momslovens § 4, stk.1.

(…)

SKM2016.340.SR

Skatterådet kan bekræfte, at leverancer i form af en risikostyringsfunktion, en compliancefunktion, en aktuarfunktion og en intern auditfunktion, leveret af spørger til pensionsselskaber, anses for at være momsfritaget forvaltning efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

SKM2016.205.SR

Skatterådet kan bekræfte, at de beskrevne ydelser ikke kan anses som forvaltningsydelser i momsmæssig forstand og dermed ikke kan leveres momsfrit til investeringsforeninger, herunder pensionskasser i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

(...)

Begrundelse

(...)

Spørger har oplyst, at selskabet yder EDB-konsulentbistand af forskellig art til blandt andet pensionskasser og investeringsforeninger.

Efter en samlet konkret vurdering af sagens faktiske forhold finder SKAT ikke, at de leverede ydelser er omfattet af det materielle anvendelsesområde for fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk.1, nr. 11, litra f.

Udfra det oplyste er det SKATs opfattelse, at der alene er tale om levering af rene tekniske tjenesteydelser og ikke ydelser der er specifikke for forvaltning af investeringsforeninger. Det er derfor SKATs opfattelse, at der er tale om momspligtige leverancer jf. momslovens § 4, stk.1, i de tilfælde, hvor ydelserne leveres til pensionskasser og investeringsforeninger, også i de tilfælde, hvor de pågældende er omfattet af fritagelsesbestemmelsens (§ 13, stk. 1, nr. 11, litra f) subjektive anvendelsesområde.

SKAT har lagt vægt på, at :

 • Der leveres rene tekniske løsninger, der bruges af kunderne
 • Spørger har intet driftsansvar
 • Det er kunden der "måned efter måned" benytter de tekniske løsninger
 • Det er kunden, som "trykker på knapperne"
 • Det er alene kunden, som vedligeholder data
 • Spørger har i øvrigt ingen indflydelse på investeringsbeslutninger

SKAT finder ikke, at de i nærværende sag omhandlede ydelser kan sammenlignes med de ydelser, som leveres i SKM2007.295.SR og SKM2013.303.SR. I disse sager blev ydelserne ikke alene fundet, at være af ren faktisk eller teknisk art.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med Ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

SKM2013.303.SR

Skatterådet bekræfter, at spørgers påtænkte leverancer af forvaltningsydelser, som underleverandør til finansielle selskabers forvaltning og administration af investeringsforeninger, anses for momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, om forvaltning af investeringsforeninger.

(...)

"De leverede forvaltningsydelser består hovedsageligt i rådgivning om og gennemførelse af diskretionære investeringer af porteføljen på baggrund af et mandat fra investeringsforeningen og retningslinjer udstukket af investeringsforvaltningsselskabet. Som led i aftalen skal spørger rapportere til investeringsforvaltningsselskabet om de foretagne investeringer."

(...)

SKM2007.295.SR

Skatterådet fandt blandt andet, at en række ydelser måtte anses for omfattet af begrebet forvaltning af investeringsforeninger.

"

Spørgsmål

(...)

7. Omfatter momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f), A's forskellige ydelser, når disse leveres til investeringsforeninger?"

(...)

Svar

Spørgsmål 7 : Ja.

"Beskrivelse af de faktiske forhold

Kunderne vil kunne købe alle eller dele af de forskellige forvaltningsydelser.

De forvaltningsydelser, som A ønsker at afsætte, består af 2 blokke.

Blok 1

Den første blok består af de ydelser, der normalt indgår i værdipapiradministration som opgørelser, prissætning af positioner og corporate actions. Herudover tilbydes tillægsydelser knyttet op imod mid-office funktioner, f.eks. afkast- og risikomålinger samt rapporteringer. De centrale ydelser i denne ydelsesblok består af:

 • Opgørelse af værdipapirtransaktioner - Registrering af handler, komplettere med data, som er nødvendige for den administrative håndtering, evaluering, rapportering m.v. Sammenholde informationer med modparten og instruere kontoførende om levering eller modtagelse af værdipapirer mod betaling.
 • Afstemning af kasse og depot - Afstemning af positionens kasse og depot mod depotbankens beløb. Dette sker ved porteføljeberegning, som også medfører kontrol af, at handlen er udført. Endvidere foretages der opfølgning på differencer i forhold til depotbank, medmindre denne opgave varetages af en ekstern forvalter. Afstemningerne indebærer således kontoafstemninger af både betalinger og instrumenter.
 • Performance control og calculation - Daglig registrering af markedsværdi og kasse samt analyse i forhold til indeks.
 • Håndtering af porteføljer - Opretholdelse af korrekt registrering af stamdata og corporate actions samt daglig prissætning. Ydelsen inkluderer nødvendig kvalitetskontrol og verificering af data fra forskellige kilder. Corporate actions indebærer opfølgning på ejerrettigheder knyttet til de finansielle instrumenter, som indgår i porteføljen, som f.eks. udbyttebetalinger, og er knyttet til vurdering af markedsværdien.
 • Systemforvaltning - Vedligeholdelse af øvrige referencedata og anden systemforvaltning med fejlhåndtering og opgradering af system.

Selve værdipapirhandlerne kan enten gennemføres af kunden/ekstern forvalter eller af A.

I førstnævnte tilfælde er kunden/den eksterne forvalter ansvarlig for handlens gennemførelse og kun herfor. A's ydelser består i at sikre, at transaktionen er gennemført korrekt og foretage opgørelsesinstruks mod f.eks. banken samt afstemning mod modpart.

I sidstnævnte tilfælde gennemføres handelstransaktionen af A efter anmodning fra en forvalter. Der er tale om et tillæg til basisydelsen, jf. ovenfor, og tillægget består herudover af kunderapportering, regnskabsføring, risk og performance (risiko-, afkast- og fordelingsberegninger dagligt og månedligt), limit håndtering (i relation til regler, herunder fondsregler, og mandat) med notifikation til forvaltere og opdragsgivere.

For fonde tilbydes ligeledes i tillæg beregning af nettoandelsværdi. Beregningen baserer sig på værdien af fondens samlede beholdning af finansielle instrumenter og kontante indskud på et givet tidspunkt fordelt på antallet af andele. Den beregnede andelsværdi kontrolleres mod eventuelle relevante indekser. Værdien rapporteres til slutkunder og eventuelt eksterne forvaltere samt forskellige instanser, herunder aviser og børser. Som tillægsydelser tilbydes fremskaffelse af materiale til brug for fondsrapportering, fremskaffelse og kvalitetssikring af myndighedsrapporteringer.

A overvejer yderligere at tilbyde central dealing desk-funktioner, der vil bestå i etableringen af et internt mæglerbord for udførelse af ordrer fra forvaltere. Denne opgave kan dog eventuelt også blive placeret i et selvstændigt selskab, som så skal levere ydelsen som underleverandørydelse til A. A vil så videresælge denne ydelse som en del af ovennævnte ydelser.

Blok 2

Den anden blok består af ydelser tilknyttet andelsejerne. Disse ydelser omfatter verificering og gennemførelse af betalinger, håndtering af udbytte, herunder at instruere om udbetalinger, standardrapportering og systemforvaltning. Kundeydelser og ordreregistreringer forudsættes udført af opdragsgiver.

I tillæg til denne basisydelse tilbydes opdragsgiver tilgang til andelshaverregister med oplysninger om kundernes transaktioner samt registrering af ordrer. For kundemidler kan der desuden tilbydes etablering og håndtering af nominee-konto hos ekstern bank eller lignende. Dette sidste indebærer håndtering, afstemning og føring af klientmiddelkonto samt kommunikation med ekstern bank eller lignende."

(...)

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit D.A.5.11.9.3 Begrebet "forvaltning af investeringsforeninger"

(...)

Definition: Forvaltning af investeringsforeninger

Begrebet "forvaltning af investeringsforeninger" er et selvstændigt fællesskabsretligt begreb, som medlemsstaterne kan ikke ændre indholdet af.

Begrebet "forvaltning af investeringsforeninger" defineres som administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, der opfylder følgende betingelser:

 • Set under ét skal de udgøre en særskilt helhed

 • Være specifikke og væsentlige for forvaltningen af investeringsforeninger.

  Se EF-domstolens dom i sag C-169/04, Abbey National plc. II.

  Skatterådet har i et bindende svar gentaget EU-domstolens fortolkning af begrebet "forvaltning" af investeringsforeninger. Se SKM2007.295.SR.

  Forvaltning af investeringsforeninger er omfattet af momsfritagelsen, uanset om denne forvaltning udføres af foreningen selv, af et administrationsselskab eller andre, hvortil kompetencen er lovligt delegeret.

  Hvilke forvaltningsydelser er omfattet af momsfritagelsen?

  Fritagelsen omfatter ydelser, der er forbundet med sædvanlig formueforvaltning.

  Eksempler på momsfritagne forvaltningsydelser

  Nedenfor er der angivet en række eksempler på forvaltningsydelser, der er momsfritaget:

Forvaltningsområde

Eksempler på forvaltningsydelser

Investeringsforvaltning

- rådgivning og beslutning om placering af midlerne

- effektuering af køb og salg af værdipapirer for foreningen

Markedsføring

- prospekt

Administration

- juridisk bistand i forbindelse med fondsforvaltning

- regnskabstjenesteydelser i forbindelse med fondsforvaltning

- kundeforespørgsler

- værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelser)

- beregning af investeringsbevisernes indre værdi

- kontrol med overholdelse af lovgivning

- ajourføring af deltagerregister

- udlodning af overskud

- emission og indløsning af andele

- kontraktetablering (herunder udsendelse af beviser)

- registrering

- daglig administration af porteføljen, herunder bogholderi

- udstedelse og indløsning af investeringsbeviser

Aktiviteter udført af

- afvikling af investeringsaktiviteterne

andre, hvortil

- indkassering af dividender og renter

kompetencen er lovligt

- afstemning af positioner med korrespondenter

delegeret

- opbevaring af værdipapirer

- salg og rådgivning

- opbevaring af investeringsbeviser, VP, prisstillergebyr og aktiebog

Eksempler på momspligtige forvaltningsydelser

Tjenesteydelser, der svarer til en depositars opgaver, som dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 1 og 3, og artikel 14, stk. 1 og 3, i direktiv 85/611, (nu artikel 32, stk. 1 og 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)) er ikke er omfattet af momsfritagelsen af forvaltning af investeringsforeninger. Ydelserne er således momspligtige. Se EF-domstolens dom i sag C-169/04, Abbey National plc. II.

Disse opgaver omfatter depositarens arbejde med at sikre sig følgende:

 • At salg, udstedelse, tilbagekøb, indløsning og mortifikation af andele foretaget af investeringsselskabet eller for dettes regning, foregår i overensstemmelse med loven og selskabets vedtægter,
 • At modydelsen i forbindelse med transaktioner, der berører selskabets formue, modtages inden for den sædvanlige frist,
 • At selskabets udbytte anvendes i overensstemmelse med loven og vedtægterne.

De opgaver, der er nævnt i artikel 7, stk. 1 og 3, og artikel 14, stk. 1 og 3, i direktiv 85/611 (nu artikel 22, stk. 1 og 3, og artikel 32, stk. 1 og 3 i direktiv 2009/65/EF) vil ofte blive udført af depotbanker, idet depotbanken ofte vil være depositar. Opgaven som depositar og opgaven som depotbank (opbevaring af værdipapirer) kan imidlertid være delt mellem to institutter, jf. artikel 22, stk. 2, og 32, stk. 2 i direktiv 2009/65/EF.

Det er SKATs opfattelse, at i tilfælde, hvor opgaverne ikke er delt, men varetages af det samme pengeinstitut, så betyder det forhold, at varetagelsen af opgaven som depositar jf. artikel 22, stk. 1 og 3, og 32, stk. 1 og 3, i direktiv 2009/65/EF, er momspligtig, ikke, at varetagelsen af de opgaver, som er nævnt under "aktiviteter udført af andre, hvortil kompetencen er lovligt delegeret" bliver momspligtige.

 (...)

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Se Lovgrundlag, forarbejder og praksis, spørgsmål 1.

Praksis

Se Lovgrundlag, forarbejder og praksis, spørgsmål 1.