På denne side kan du se alle informationer for eIndkomst

Ny version 15.0 af indberetningsvejledningen13-06-2024 kl. 10:0613-06-2024 kl. 10:06

Nyt i denne version (15.0):

I afsnit 8.1 Løntimer er der foretaget ændringer til afsnittet "Ad 2. Du skal ikke opgøre løntimer, men indberette 0 i antal når...". Udbetaling for ikke afholdte feriedage eller for den 6. ferieuge er tilføjet som en del af de eksempler, hvor der ikke skal opgøres løntimer. Ændringen er i overensstemmelse med tidligere udgaver af afsnittet fra før version 14.5.      

13-06-2024 10:06:00
Ny version 14.9 af indberetningsvejledningen29-05-2024 kl. 08:3129-05-2024 kl. 08:31

Nyt i denne version (14.9):

I afsnit 6.1. Periodebegreber - forklaring er der tilføjet en mindre rettelse i beskrivelsen af dispositionsdatoen. 

I afsnit 8.2. Løn, pension og skatten heraf mv. er der tilføjet henvisninger til afsnit 17. Hjemmearbejde i udlandet mv. under beskrivelsen af indberetning af skattefri indkomst under Felt 14 Am-bidragfri A-indkomst.

I afsnit 8.3. Optjente feriepenge - generelt er der i underafsnittet "Om anvendelse af fradrag ved udbetaling af feriepenge" foretaget en mindre rettelse. Det er præciseret, at hvis medarbejderen er i et uafbrudt ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver, som også betaler feriepenge i perioden, kan arbejdsgiver anvende det skattekort, de normalt bruger, men der må ikke gives fradrag for selve ferieperioden.

I afsnit 8.4.2 Personalegoder, der er B-indkomst og andre felter er der tilføjet rettelser til de beskrevne satser i afsnittet "Felt 55 Værdi af andre personalegoder, der overstiger bagatelgrænsen".

I afsnit 17. Hjemmearbejde i udlandet er der tilføjet oplysninger om, at de regler for indberetning, der er beskrevet i afsnittet også gælder tilfælde, hvor en medarbejder har bopæl i udlandet og af og til udfører arbejdsopgaver udenfor sin bopæl i udlandet således, at beskatningsretten i perioder overgår til bopælslandet.

I afsnit 18. Landekoder er Makedonien omdøbt til Nordmakedonien. Landekoden MK er uændret. 

I afsnit 19. Excel- og CSV-format til indberetning er der oprettet et nyt underafsnit: 19.1 Link til lønskabeloner i Excel. Afsnittet indeholder link til lønskabeloner i Excel til brug for indberetning, der er tilpasset særlige situationer, fx medarbejdere, der bor i udlandet, honorarer og arbejdsudleje. 

29-05-2024 08:31:00
Indberetterforum den 15. april 2024 - Kl. 9-1128-02-2024 kl. 09:3328-02-2024 kl. 09:33

Kære Alle

Så er det ved at være tid til indberetterforum. Det næste møde bliver den 15. april 2024 kl 9 - 11

Hvis I ønsker emner til mødet, er I velkommen til at indsende dem til eindkomst.proces@sktst.dk

 Den foreløbige dagsorden til indberetterforum

 • Velkomst
 • Status på eIndkomst
 • Opfølgning fra sidste møde
 • Aktuelle emner
 • Sidste nyt fra anvender forum
 • Indkommende emner
 • Eventuelt

Mødet vil blive afholdt via Teams.

Venlig hilsen

Frank Normann Olsen

28-02-2024 09:33:00
Indberetterforum den 15. april 2024 - Kl. 9-1128-02-2024 kl. 09:3328-02-2024 kl. 09:33

Kære Alle

Så er det ved at være tid til indberetterforum. Det næste møde bliver den 15. april 2024 kl 9 - 11

Hvis I ønsker emner til mødet, er I velkommen til at indsende dem til eindkomst.proces@sktst.dk

 Den foreløbige dagsorden til indberetterforum

 • Velkomst
 • Status på eIndkomst
 • Opfølgning fra sidste møde
 • Aktuelle emner
 • Sidste nyt fra anvender forum
 • Indkommende emner
 • Eventuelt

Mødet vil blive afholdt via Teams.

Venlig hilsen

Frank Normann Olsen

28-02-2024 09:33:00
Ny version 14.8 af indberetningsvejledningen19-02-2024 kl. 14:2019-02-2024 kl. 14:20

Nyt i denne version (14.8):

I afsnit 9.4.2. Indhold i skærmbilleder og CSV-filer med sumoplysninger for virksomhed og pr. medarbejder er det tilføjet, at felt 113 A-indkomst, udbetalt som feriepenge fremgår af skærmbilleder og CSV-filer med sumoplysninger for virksomhed og pr. medarbejder.   

Afsnit 17. Grænsegængere har ændret navn til 17. Hjemmearbejde i udlandet. Tidligere versioner af afsnittet har beskrevet indberetningsreglerne for personer, der bor i Sverige og arbejder i Danmark. I det nye afsnit er det præciseret, at de indberetningsregler, der er beskrevet for personer, der ikke er omfattet af Øresundsaftalen, gælder for alle personer, der bor i udlandet og arbejder i hjemme i et omfang, der medfører, at skatten af lønindkomsten ikke tilkommer Danmark.

19-02-2024 14:20:00
Ny version 14.7 af indberetningsvejledningen18-01-2024 kl. 16:3418-01-2024 kl. 16:34

Nyt i denne version (14.7):

I afsnit 8.1. Løntimer er der indført oplysninger om, at afskaffelsen af store bededag fra og med 2024 ikke ændrer på fuldtidsnormen for fastlønnede. 

I afsnit 8.2. Løn, pension og skatten heraf mv. er kompensation, der udbetales til medarbejdere som følge af afskaffelsen af store bededag, listet som eksempel på am-bidragspligtig A-indkomst, der skal indberettes til felt 13.  

I afsnit 8.4.1 Personalegoder, der er A-indkomst, er det under felt 20 Fri telefon præciseret, at ægtefællerabatten beregnes automatisk på årsopgørelsen og rabatten derfor ikke skal fratrækkes ved indberetning.

I afsnit 8.2 Løn, pension og skatten heraf mv. og afsnit 8.7 Indtægtsarter er der tilføjet en mindre rettelse til beskrivelsen af hjemmel vedrørende anvendelsen af indtægtsart 106, der fortsat skal bruges ved anvendelse af servicelovens § 120.  

18-01-2024 16:34:00
Ny version 14.6 af indberetningsvejledningen21-12-2023 kl. 13:4421-12-2023 kl. 13:44

Nyt i denne version (14.6):

I afsnit 0. Nyhedsbrev er indsat frister for indberetninger til Årsopgørelsen 2023.

I afsnit 8.2 Løn, pension og skatten heraf mv. og afsnit 8.7 Indtægtsarter er der tilføjet yderligere beskrivelser af hjemmel vedrørende anvendelsen af indtægtsart 105 og 106. 

I afsnit 8.4.1 Personalegoder, der er A-indkomst, er der tilføjet satser for 2024 for personalegoder. Det samme gælder for Skatterådets satser for 2024 for fri kost og logi. 

I afsnit 15.2 DIS-indkomst har der tidligere været en beskrivelse af muligheden for at undlade det fulde cpr-nummer ved indberetning af DIS-indkomst for begrænsede skattepligtige personer og i stedet anvende et fiktivt cpr-nummer. Dette er ikke længere gældende. 

21-12-2023 13:44:00
TIN Indberetning – midlertidig inaktivering af validering13-12-2023 kl. 11:0813-12-2023 kl. 11:08

Implementering af TIN – midlertidig inaktivering af validering ” TIN og landekode for TIN skal begge udfyldes” i PROD

Efter henvendelse fra flere indberetningspligtige vil ovenstående validering blive inaktiveret fra 13/12-2023.

Baggrunden herfor er, at flere oplever, at tidligere autoudfyld af record 6000.7 og 6000.8 aktiverer valideringen for indberetninger til 2023. Fx med autoudfyldelse med 000 i record 6000.7 og blank 6000.8.

Ændringen vil i første omgang kun være tilgængelig i PROD. Testmiljøer herunder ekstern test vil blive opdateret i senere release.

Inaktiveringen vil ske ved, at hvis 6000.7 indberettes uden 6000.8 eller omvendt, så fjerner eIndkomst data i den indberettede record, så begge records bliver tomme.
Vær opmærksom på at indberetninger hvor begge records er udfyldt vil blive accepteret og vil blive valideret mod, at landekode i 6000.8 og 8001.5 er ens.

Vi vil orientere via driftsloggen, når valideringen aktiveres igen.

13-12-2023 11:08:00
Ny version 14.5 af indberetningsvejledningen12-12-2023 kl. 14:0512-12-2023 kl. 14:05

Nyt i denne version (14.5):

I afsnit 5.2 Indkomstmodtagere bosiddende i udlandet er der i afsnittet "Supplerende personoplysninger" tilføjet oplysninger om, at der undtagelsesvist kan indberettes "Ukendt" til felter i de supplerende personoplysninger, hvis den indberetningspligtige pga. særlige omstændigheder ikke kan indhente de korrekte oplysninger.

I afsnit 8.1 Løntimer er der foretaget ændringer til afsnittet "Ad 2. Du skal ikke opgøre løntimer, men indberette 0 i antal når...". Udbetaling for ikke afholdte feriedage eller for den 6. ferieuge er ikke længere en del af de eksempler, hvor der ikke skal opgøres løntimer.         

I afsnit 8.5 Særlige Pensionsfelter er der foretaget ændringer til afsnittene "Felt 57 A-indkomst fra aldersopsparing" og "Felt 58 A-skat af aldersopsparing". Der har tidligere stået at der kan ske løbende indberetning til felterne, hvilket ikke længere er gældende. 

I afsnit 12. Nulangivelse er der foretaget en mindre præcisering af beskrivelsen af de pligter der gælder for en arbejdsgiver, der registreret for indeholdelse af A-skat og am-bidrag. 

I afsnit 19. Excel- og CSV-format til indberetning er indsat et nyt link til en lønskabelon, der indeholder record 6000.7 TIN og record 6000.8 TIN landekode.  

12-12-2023 14:05:00
Ny version 14.4 af indberetningsvejledningen06-11-2023 kl. 14:0406-11-2023 kl. 14:04

Nyt i denne version (14.4):

Afsnit 0. Nyhedsbrev er opdateret med information om indberetning af skatteidentifikationsnummer (TIN) og information om afvisning af indberetninger frem i tid.  

Afsnit 5. Identifikation af indkomstmodtagere er opdateret med en fuld beskrivelse af ændringerne vedrørende pligten til indberetning af TIN, der træder i kraft 1. januar 2024. Derudover gennemføres også en række ændringer, der er relevante, når der indberettes for en indkomstmodtager, der bor i udlandet.  Læs mere i de tre nye underafsnit 5.1 Indkomstmodtagere bosiddende i Danmark5.2 Indkomstmodtagere bosiddende i udlandet og 5.3 Valideringer i forbindelse med identifikation af indkomstmodtager.   

I afsnit 6.1 periodebegreber - forklaring og afsnit 12. Nulangivelse, er der tilføjet information om, at indberetninger frem i tid, vil blive afvist. Der kan fremover indberettes for indeværende måned og to måneder frem.

06-11-2023 14:04:00
Ny version 11.1 af den tekniske vejledning til eIndkomst06-11-2023 kl. 14:0206-11-2023 kl. 14:02

Nyt i version 11.1:

I afsnit 4.9 Record 6000 (Start pr. cpr-nr.) eIndkomst og LetLøn er der foretaget ændringer i bemærkningerne til felt 4 og felt 6, herunder, at fra 1. januar 2024 skal fiktive cpr-numre ikke længere indberettes til felt 6000.4. 

Tabellen i afsnit 4.9.2 Formater på TIN er opdateret for Letland (LV). Beskrivelsen er ændret til \d{11} (eksempel 99999999999) og 32\d{9} (eksempel 32999999999).

06-11-2023 14:02:00
Ny version 2.8 af eSkattekortvejledningen29-09-2023 kl. 15:0529-09-2023 kl. 15:05

Nyt i denne version 2.8

Der er foretaget ændringer i en række afsnit så de nye regler for lønindeholdelse pr. 1. oktober 2023 reflekteres mere præcist i afsnittene.

De nye regler betyder, at særskilt lønindeholdelse ophører og der fremadrettet kan lønindeholdes med almindelig lønindeholdelse i indkomsttyper, der tidligere var forbeholdt særskilt lønindeholdelse. De berørte afsnit er afsnit 1afsnit 2.6afsnit 3.1afsnit 3.2afsnit 3.3afsnit 4.1afsnit 4.3afsnit 6afsnit 7, afsnit 9.1 samt bilag 1.

Vejledningen vil kun indeholde oplysninger om aktuelle regler for lønindeholdelse og der henvises derfor til tidligere versioner af eSkattekortvejledningen for oplysninger om lønindeholdelse til perioder med fx særskilt lønindeholdelse.

Derudover er strukturen ændret så afsnit med beslægtet indhold er samlet under de relevante hovedafsnit. Strukturen af vejledningen fremgår altid af indholdsfortegnelsens træstruktur til venstre for afsnittene.

29-09-2023 15:05:00
Ny version 11.0 af den tekniske vejledning til eIndkomst29-09-2023 kl. 15:0229-09-2023 kl. 15:02

Nyt i version 11.0

Der er foretaget mindre præciseringer til indkomsttyperne i record 5000 i afsnit 4.8 i forbindelse med overgangen til nyt regelsæt på lønindeholdelse.

Derudover er der i denne udgivelse foretaget en mindre præcisering til Nyt i version 10.8 nedenfor. I afsnittet "Rettelser af TIN" står nu: "Hvis en virksomhed ønsker at rette et TIN, skal rettelsen foretages ved først at foretage indberetningen igen med det korrekte TIN og dernæst tilbageføre den oprindelige indberetning".   

29-09-2023 15:02:00
Ny version 14.3 af indberetningsvejledningen29-09-2023 kl. 15:0029-09-2023 kl. 15:00

Nyt i denne version (14.3):

Der gælder nye regler for lønindeholdelse pr. 1. oktober 2023. De nye regler betyder, at særskilt lønindeholdelse ophører og at der fremadrettet kan lønindeholdes med almindelig lønindeholdelse i indkomsttyper, der tidligere var forbeholdt særskilt lønindeholdelse. Der er indført et nyt afsnit 3.1 om de nye regler for lønindeholdelse, som tidligere var beskrevet til sidst i afsnit 3. Derudover henvises til eSkattekortvejledningen for yderligere oplysninger om lønindeholdelse og anvendelse af skattekort.

I afsnit 8.3 Optjente feriepenge - generelt er reglerne for brug af skattekort og fradrag præciseret under afsnittet "Om anvendelse af fradrag ved udbetaling af feriepenge".

I afsnit 8.4 Personalegoder mv. er der foretaget ændringer til beskrivelsen af valideringen af felt 19, 20, 21 og 26. Det har tidligere været beskrevet, at rettelser til disse felter skulle foretages med rettelsesmarkering (R-markering), hvilket ikke længere er gældende. Derudover er afsnittet opdelt i to underafsnit til hhv. personalegoder, der er A-indkomst og personalegoder, der er B-indkomst og andre felter, se afsnit 8.4.1 og afsnit 8.4.2.

I afsnit 14.1 Rettelser uden rettelsesmarkering (uden R-markering) er der tilføjet oplysninger om, at positive rettelser til forudløn, skal indberettes som bagudløn.

I afsnit 14.3 Tilbageførsler er det i afsnittet "Fejlrettelser af forkerte felter, krydsmarkeringer, indkomsttyper m.v." præciseret at en eventuel genindberetning skal foretages før en tilbageførsel.    

29-09-2023 15:00:00
Risiko for ustabil drift tirsdag d. 26/9 202322-09-2023 kl. 12:5022-09-2023 kl. 12:50

I forbindelse med opdateringer uden for eIndkomst, kan der være driftsforstyrrelser tirsdag d. 26/9 2023.

22-09-2023 12:50:00
Ny teknisk vejledning 10.926-07-2023 kl. 14:3526-07-2023 kl. 14:35

Nyt i version 10.9

Tabellen i afsnit 4.9.2 Formater på TIN er opdateret og der er tilføjet flere eksempler. Det drejer sig om landekoderne EI, ES, FR, HU, LV, SI og SK.

Der er derudover tilføjet en vejledning til, hvordan eksemplerne skal læses. Regelsættet er indlæst i ekstern test d. 26. juli 2023.

26-07-2023 14:35:00
Ny version 14.2 af indberetningsvejledningen06-07-2023 kl. 16:1306-07-2023 kl. 16:13

Nyt i denne version (14.2):

Afsnit 0. Nyhedsbrev er opdateret med oplysninger om, at 14-dages fristen for betaling af en rettelse eller en foreløbig fastsættelse ophører den 1. juli 2023.

I afsnit 8.4 Personalegoder mv. er det i afsnittet "Felt 26 Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling" præciseret, at arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling også omfatter tandforsikring og -behandling.

I afsnit 14.3 Tilbageførsler er der tilføjet en præcisering i afsnittet "Renteberegning af tidligere negative indberetninger".

I afsnit 18. Landekoder er landekoden EL tilføjet for Grækenland. Bemærk, at det også er muligt at bruge landekoden GR for Grækenland.

06-07-2023 16:13:00
Indberetterforum den 5. september 2023 - kl 13 -1506-07-2023 kl. 14:5006-07-2023 kl. 14:50

Kære Alle

Så er det ved at være tid til indberetterforum. Det næste møde bliver den 5. september 2023 kl 13-15

Hvis I ønsker emner til mødet, er I velkommen til at indsende dem til eindkomst.proces@sktst.dk

 Den foreløbige dagsorden til indberetterforum

 • Velkomst
 • Status på eIndkomst
 • Opfølgning fra sidste møde
 • Aktuelle emner
 • Sidste nyt fra anvender forum
 • Indkommende emner
 • Eventuelt

Mødet vil blive afholdt via Teams.

Venlig hilsen

Frank Normann Olsen

06-07-2023 14:50:00
Ny teknisk vejledning 10.8 - information om TIN09-06-2023 kl. 11:5516-06-2023 kl. 14:00

Vi er blevet opmærksomme på, at meddelsen om opdateringen af den tekniske vejledning med information om TIN ikke indeholder et direkte link til beskrivelsen af løsningen.

Beskrivelsen kan læses her.

09-06-2023 11:55:00
Ny indberetningsvejledning 14.1 / Udskudte betalingsfrister31-05-2023 kl. 17:3431-05-2023 kl. 17:34

Bemærk, at nyhedsbrevet i indberetningsvejledningen indeholder informationer om udskudte betalingsfrister for betaling af A-skat og am-bidrag i juli og august måned 2023

Nyt i denne version (14.1):

Afsnit 0. Nyhedsbrev er opdateret med information om udskydelse af betalingsfrister for A-skat og am-bidrag i juli og august 2023 og ny struktur for indberetningsvejledningens afsnit om rettelser.

I afsnit 8.3 Optjente feriepenge - generelt er reglerne for brug af fradrag og skattekort ved hhv. optjening og udbetaling af feriepenge præciseret i et nyt underafsnit. Det er ikke ny information, men alene et forsøg på at gøre de eksisterende regler iht. den ny ferielov klarere.

I afsnit 8.5 Særlige pensionsfelter er der i afsnittet "Felt 96 Sundhedsforsikring i pensionsindskud" tilføjet, at en arbejdsgiverbetalt tandforsikring er omfattet af de oplysninger der skal indberettes til feltet.

I afsnit 14. Rettelser er der indsat fem nye underafsnit således at vejledningen om rettelser er inddelt i emner. Indholdet i de nye underafsnit er ikke nyt. Læs mere herom i nyhedsbrevet.

31-05-2023 17:34:00
Opfølgning på nyhedsbrev om TIN23-03-2023 kl. 14:2223-03-2023 kl. 14:22

Skattestyrelsen udsendte i version 13.9 af indberetningsvejledningen et nyhedsbrev om implementering af TIN i eIndkomst.

Skattestyrelsen kan i den forbindelse præcisere følgende:  

 • Indberetning af TIN er først et krav for lønindberetninger med en lønperiode, hvor slutdatoen er 1. januar 2024 og frem. Det betyder, at der vil være krav om indberetning af TIN for indberetninger på forudlønnede, der får deres januar-løn udbetalt i december 2023.
 • TIN skal indberettes i forbindelse med indberetning af supplerende personoplysninger for personer, der ikke er tilmeldt en adresse i Danmark. Dvs. at TIN bliver en tilføjelse til identifikationen af en indkomstmodtager, jf. indberetningsvejledningens afsnit 5. Afsnit 5 vil blive opdateret i en senere udgave med de nye oplysninger om TIN.

Der er derudover truffet beslutning om, at krydsmarkeringen "Officielt TIN" udgår som en del af indberetningsløsningen.

Ovenstående oplysninger vil blive udgivet sammen med den næste udgave af indberetningsvejledningen.

23-03-2023 14:22:00
Ny versioner af vejledninger vedrørende indberetning09-02-2023 kl. 13:1709-02-2023 kl. 13:17

Nyt i version 13.9 af indberetningsvejledningen

Nyhedsbrevet er opdateret med oplysninger om indberetning af TIN (Taxpayer Identification Number) i eIndkomst.

I afsnit 8.6 B-indkomst og øvrige felter er listen med organisationer, der er registreret som FGO i eIndkomst opdateret.

Der er tilføjet ændringer til afsnit 17. Grænsegængere. I afsnittet "Hvordan skal der indberettes" for ansatte, der er omfattet af Øresundsaftalen, er det specificeret, at arbejdsgiver skal rette allerede foretagne indberetninger, hvis det viser sig, at de er forkerte fordi beskatningsretten, som følge af Øresundsaftalen, er overgået til bopælslandet.

Nyt i version 10.7 af den tekniske vejledning

Der er i afsnit 4.8 præciseret, at der kun undtagelsesvist bør forekomme flere enslydende record 5000 pr. se-nr. fordi det kan føre til forlængede svartider.

09-02-2023 13:17:00
Indberetterforum den 14. marts 2023 - kl 13-1506-02-2023 kl. 13:3606-02-2023 kl. 13:36

Kære Alle

Så er det ved at være tid til indberetterforum. Det næste møde bliver den 14. marts kl 13-15.

Hvis I ønsker emner til mødet, er I velkommen til at indsende dem til eindkomst.proces@sktst.dk

 Den foreløbige dagsorden til indberetterforum

 • Velkomst
 • Status på eIndkomst
 • Opfølgning fra sidste møde
 • Aktuelle emner
 • Sidste nyt fra anvender forum
 • Indkommende emner
 • Eventuelt

Mødet vil blive afholdt via Teams.

Venlig hilsen

Frank Normann Olsen

06-02-2023 13:36:00
eIndkomst Sterling File Gateway udfaser FTP med VPN23-01-2023 kl. 12:4823-01-2023 kl. 12:48

Adgangen til indberetning til eIndkomst via Sterling File Gateway med FTP med VPN ophører i 2023.

Adgangen bliver lukket 1. september 2023. Det betyder, at der skal skiftes til en anden integrationsform for at kunne indsende og afhente filer fra Sterling File Gateway.

Der er sendt informationsbrev til berørte brugere.

Har I ikke modtaget et informationsbrev og benytter I FTP med VPN til indberetning mm., kan der rettes henvendelse til ei_udstilling@ufst.dk

23-01-2023 12:48:00
Ny version 13.8 af indberetningsvejledningen19-12-2022 kl. 08:3319-12-2022 kl. 08:33

Nyt i denne version (13.8):

  I afsnit 0. Nyhedsbrev er indsat frister for indberetninger til Årsopgørelsen 2022.

  I afsnit 8.4 personalegoder mv., er der tilføjet satser for 2023 for personalegoder. Det samme gælder for Skatterådets satser for 2023 for fri kost og logi.

  Der er indsat nyt afsnit 20.2 Slutafregning om indberetning af slutafregning af coronastøtte. Afsnittet henvender sig til offentlige myndigheder der udbetaler corona hjælpepakker.

  I afsnit 8.6 B-indkomst og øvrige felter og afsnit 8.7 Indtægtsarter er det tilføjet, at felt 37 kan anvendes med indtægtsart 70 og 71.   

  19-12-2022 08:33:00
  Arbejdsudleje klar til test26-10-2022 kl. 11:3926-10-2022 kl. 11:39

  Det er nu muligt at teste indberetning af indkomst ved arbejdsudleje.

  Se evt. yderligere information i version 13.7 af Indberetningsvejledningen.

  26-10-2022 11:39:00
  Ny version 13.7 af indberetningsvejledningen13-10-2022 kl. 16:3213-10-2022 kl. 16:32

  Nyt i denne version (13.7):

  • Nyhedsbrevet er opdateret med en ny proces for indberetning af arbejdsudleje, der træder i kraft 1. januar 2023. 
  • I afsnit 3. Indkomsttype er indkomsttype "02 = Særlig beskatning" tilføjet.
  • I afsnit 8.2 Løn, pension og skatten heraf mv. er arbejdsudleje tilføjet som eksempel på ydelser, der skal indberettes i felt 13. 
  • I afsnit 8.7 Indtægtsarter er "Arbejdsudleje - leje af udenlandsk arbejdskraft" med indtægtsart 132 tilføjet til oversigten over indtægtsarter.   

  Der gives særskilt besked når der åbnes for test af indberetning af arbejdsudleje.   

  13-10-2022 16:32:00
  Ny version 13.6 af indberetningsvejledningen03-10-2022 kl. 08:1503-10-2022 kl. 08:15

  Nyt i denne version (13.6):

  I afsnit 8.3. Optjente feriepenge - generelt er det præciseret hvordan feriepenge indberettes for funktionærer, der forlader arbejdsmarkedet.

  I afsnit 8.3.5 Registrerede feriekasser og administrative feriepengeudbetalere er listen over administrative feriepengeudbetalere opdateret.

  I afsnit 8.4 Personalegoder mv. er felt 53 blevet præciseret da medie-/radiolicens er ophørt pr. 31. december 2021, men feltet stadig kan anvendes, hvis du betaler for dine ansattes lignende indhold, fx abonnementer til betalingskanaler mv.

  I afsnit 16. Grønlandsskat er det blevet præciseret hvad der skal indberettes på det se-nr., der er registreret for indeholdelse af grønlandsskat.

  03-10-2022 08:15:00
  Ny dato - Indberetterforum den 14. september kl 13 - 1530-08-2022 kl. 09:2430-08-2022 kl. 09:24

  Kære Alle

   Den foreløbige dagsorden

  • Velkomst
  • Status på eIndkomst
  • Opfølgning fra sidste møde
  • Aktuelle emner
  • Sidste nyt fra anvender forum
  • Indkommende emner
  • Eventuelt

  Emner til dagsorden kan sendes til eIndkomst.proces@sktst.dk

  Mødet vil blive afholdt via Teams.

  Venlig hilsen

  Frank Normann Olsen

  30-08-2022 09:24:00
  Ny dato - Indberetterforum - 14 september - kl 13-1530-08-2022 kl. 09:2330-08-2022 kl. 09:23

  Kære Alle

   Den foreløbige dagsorden

  • Velkomst
  • Status på eIndkomst
  • Opfølgning fra sidste møde
  • Aktuelle emner
  • Sidste nyt fra anvender forum
  • Indkommende emner
  • Eventuelt

  Emner til dagsorden kan sendes til eIndkomst.proces@sktst.dk

  Mødet vil blive afholdt via Teams.

  Venlig hilsen

  Frank Normann Olsen

  30-08-2022 09:23:00
  Ny dato - Indberetterforum - 14 september - kl 13-1530-08-2022 kl. 09:2330-08-2022 kl. 09:23

  Kære Alle

   Den foreløbige dagsorden

  • Velkomst
  • Status på eIndkomst
  • Opfølgning fra sidste møde
  • Aktuelle emner
  • Sidste nyt fra anvender forum
  • Indkommende emner
  • Eventuelt

  Emner til dagsorden kan sendes til eIndkomst.proces@sktst.dk

  Mødet vil blive afholdt via Teams.

  Venlig hilsen

  Frank Normann Olsen

  30-08-2022 09:23:00
  Ny dato - Indberetterforum - 14 september - kl 13-1530-08-2022 kl. 09:2230-08-2022 kl. 09:22

  Kære Alle

   Den foreløbige dagsorden

  • Velkomst
  • Status på eIndkomst
  • Opfølgning fra sidste møde
  • Aktuelle emner
  • Sidste nyt fra anvender forum
  • Indkommende emner
  • Eventuelt

  Emner til dagsorden kan sendes til eIndkomst.proces@sktst.dk

  Mødet vil blive afholdt via Teams.

  Venlig hilsen

  Frank Normann Olsen

  30-08-2022 09:22:00
  Indberetterforum 15 september - kl 13-1517-08-2022 kl. 11:1718-08-2022 kl. 11:10

  Kære Alle

   Den foreløbige dagsorden

  • Velkomst
  • Status på eIndkomst
  • Opfølgning fra sidste møde
  • Aktuelle emner
  • Sidste nyt fra anvender forum
  • Indkommende emner
  • Eventuelt

  Emner til dagsorden kan sendes til eIndkomst.proces@sktst.dk

  Mødet vil blive afholdt via Teams.

  Venlig hilsen

  Frank Normann Olsen

  17-08-2022 11:17:00
  Indberetterforum 17. maj - kl 13-1509-05-2022 kl. 11:0309-05-2022 kl. 11:03

  Kære Alle

   Den foreløbige dagsorden

  • Velkomst
  • Status på eIndkomst
  • Opfølgning fra sidste møde
  • Aktuelle emner
  • Sidste nyt fra anvender forum
  • Indkommende emner
  • Eventuelt

  Emner til dagsorden kan sendes til eIndkomst.proces@sktst.dk

  Hvis I har kollegaer, som I ønsker at deltage er I velkommen til at videresende invitationen til dem.

   

  Venlig hilsen

  Frank Normann Olsen

  09-05-2022 11:03:00
  Ny version 2.7 af Vejledning om eSkattekort07-04-2022 kl. 08:3207-04-2022 kl. 08:32

  Nyt i denne version 2.7:

  Der er foretaget mindre præciseringer i afsnit 10. Brug af skattekortfradrag.

  07-04-2022 08:32:00
  Ny version 13.5 af indberetningsvejledningen24-03-2022 kl. 11:1124-03-2022 kl. 11:11

  Nyt i denne version (13.5):

  I nyhedsbrevet er omtalen af ny indberetningspligt vedr. bonus af finansielle kontrakter, blevet præciseret, idet der er tale om beløb, som er betalt som led i kunde- eller medlemsprogrammer.

  I afsnit 3. Indkomsttype er processen for at få bevilling til at indberette med indkomsttype 24 blevet rettet.

  I afsnit 8.3.0 Beskrivelse af feriepengefelter, er de nye regler for beskatning af feriepenge udbetalt efter ansættelsesophør, beskrevet. Se i øvrigt nyhedsbrevet.

  24-03-2022 11:11:00
  eIndkomst SFG – styrket sikkerhed21-02-2022 kl. 10:4704-03-2022 kl. 10:43

  Som følge brugerhenvendelser er det besluttet at styrke sikkerheden på SFG i Ekstern Test Indberetning fra i dag, så der er mulighed for teste med den styrkede sikkerhed før ændringen udføres i Produktion.

  21-02-2022 10:47:00
  Ny version 13.4 af indberetningsvejledningen09-02-2022 kl. 14:0809-02-2022 kl. 14:08

  Nyt i denne version (13.4):

  I afsnit 0. Nyhedsbrev er ny indberetningspligt vedr. bonus af finansielle kontrakter præsenteret. Bonussen skal indberettes med indkomsttype 05 og i felt 38 uden indtægtsart.

  I afsnit 8.8. Ydelsesrefusion er valideringsreglerne for enkelte felter præciseret.

  I afsnit 9.3 Brugen af CSV-filer fra Afstemning er beskrivelsen af CSV-filen opdateret.

  09-02-2022 14:08:00
  Ny version 13.2 Indberetningsvejledning21-01-2022 kl. 10:5221-01-2022 kl. 10:52

  Versionen indeholder nyhedsbrev vedrørende frister til indberetning af oplysninger til årsopgørelse 2021, samt opdatering af satser 2022 for personalegoder i afsnit 8.4.

  21-01-2022 10:52:00
  Ny version 13.1 af indberetningsvejledningen20-12-2021 kl. 11:4320-12-2021 kl. 11:43

  Afsnit 14.1 Regulering af offentlige ydelser er omskrevet, og der er foretaget en række præciseringer fx hvornår der er tale om brutto- eller nettoreguleringer af offentlige ydelser.

  20-12-2021 11:43:00
  Ny version 13.0 af indberetningsvejledning10-11-2021 kl. 09:1410-11-2021 kl. 09:14

  Opdateret indberetningsvejledning

  10-11-2021 09:14:00
  eIndkomst vejledninger ajourført23-09-2021 kl. 10:1523-09-2021 kl. 10:15

  Der er i dag udgivet version 10.6 af eIndkomst: Teksnisk vejledning og version 12.9 af eIndkomst: Indberetningsvejledning.

  I afsnittet "Hvad er nyt" af vejledningerne, er de vigtigste ændringer beskrevet.

  23-09-2021 10:15:00
  Indberetterforum den 14. september - Kl. 13-1525-08-2021 kl. 13:5825-08-2021 kl. 13:58

  Der afholdes indberetterforum den 14. september - Kl. 13-15 

  Mødet afholdes på Teamslige måde

  Den foreløbige dagsorden

  • Velkomst
  • Præsentation af nye medlemmer
  • Status på eIndkomst
  • Opfølgning fra sidste møde
  • Aktuelle emner
   • Nye valideringer på personalegoder - Skatteforvaltnings erfaringer.
  • Sidste nyt fra anvender forum
  • Indkommende emner
   • Indberetning af feriedage
   • Oprettes af virksomhedsejer/administratorer i et lønsystem
  • Eventuelt

  Emner til dagsorden kan sendes til eIndkomst.proces@sktst.dk

  Der vil blive udsendt link til 14 dage før mødet.

  Indberetterforum er et forum for lønbureauer med fokus på samarbejde, vidensdeling og indsigt i eIndkomst. Skattestyrelsen faciliterer møderne, der afholdes 3 gange om året.

  Hvis du er interesseret i at deltage, kan du skrive til eIndkomst.proces@sktst.dk.

  25-08-2021 13:58:00
  Advis på personalegodefelter19-08-2021 kl. 09:4619-08-2021 kl. 09:46

  I nyhedsbrev i indberetningsvejledningen version 12.7 varslede vi nye valideringer på personalegoder.

  Til jeres orientering har vi fra den 18. august 2021 opsat valideringerne som adviser i eIndkomst.

  19-08-2021 09:46:00
  Fejl i udsendelser af påmindelser for juni måned 202108-07-2021 kl. 12:0008-07-2021 kl. 12:00

  Grundet en teknisk fejl er der blevet sendt påmindelser ud vedrørende juni måned, på trods af at indberetningspligten kan være afmeldt inden periodens start.

  08-07-2021 12:00:00
  Ny version 12.8 af indberetningsvejledning29-06-2021 kl. 13:2629-06-2021 kl. 13:26

  Rette versionsnummer er 12.8 og ikke 12.9 som angivet i forrige meddelse 

  29-06-2021 13:26:00
  Ny version 12.9 af indberetningsvejledning29-06-2021 kl. 13:1929-06-2021 kl. 13:19

  Der er frigivet ny version af indberetningsvejledningen. Den indeholder bl.a. nyt om validering af personalegoder, som træder i kraft pr. 1. september 2021.

  29-06-2021 13:19:00
  Ajourført version af indberetningsvejledningen (ver. 12.7)18-06-2021 kl. 13:4618-06-2021 kl. 13:46

  Der er i dag udgivet ny version af eIndkomst: Indberetningsvejledning.

  Der er bl.a. indsat rettelser i afsnit 7 om indberetning af P-enhedsnumre,  8.4 om coronarelaterede gavekort mv., afsnit 14.1 om brug af korrekt se-nr. ved negative reguleringer og et nyt afsnit 20.1 om frivilligt tilbagebetalt coronastøtte.

  18-06-2021 13:46:00