Dato for offentliggørelse
06 Nov 2023 13:29
Serienummer
S nr. 36
Resumé

Denne vejledning retter sig mod producenter af lønsystemer, lønservicebureauer og de virksomheder, der selv vil tilrette deres IT-lønsystemer, så der kan indberettes til eIndkomst og LetLøn.

Hvad er nyt?

Nyt i version 11.1

I afsnit 4.9 Record 6000 (Start pr. cpr-nr.) eIndkomst og LetLøn er der foretaget ændringer i bemærkningerne til felt 4 og felt 6, herunder, at fra 1. januar 2024 skal fiktive cpr-numre ikke længere indberettes til felt 6000.4. 

Tabellen i afsnit 4.9.2 Formater på TIN er opdateret for Letland (LV). Beskrivelsen er ændret til \d{11} (eksempel 99999999999) og 32\d{9} (eksempel 32999999999).

Nyt i version 11.0

Der er foretaget mindre præciseringer til indkomsttyperne i record 5000 i afsnit 4.8 i forbindelse med overgangen til nyt regelsæt på lønindeholdelse.

Derudover er der i denne udgivelse foretaget en mindre præcisering til Nyt i version 10.8 nedenfor. I afsnittet "Rettelser af TIN" står nu: "Hvis en virksomhed ønsker at rette et TIN, skal rettelsen foretages ved først at foretage indberetningen igen med det korrekte TIN og dernæst tilbageføre den oprindelige indberetning".   

Nyt i version 10.9:

Tabellen i afsnit 4.9.2 Formater på TIN er opdateret og der er tilføjet flere eksempler. Det drejer sig om landekoderne EI, ES, FR, HU, LV, SI og SK.

Der er derudover tilføjet en vejledning til, hvordan eksemplerne skal læses. Regelsættet er indlæst i ekstern test d. 26. juli 2023.

Eksemplerne i formattabellen anvendes i de advistekster, der returneres til indberetningspligtige, hvis der er indberettet TIN med et format, der ikke er i overensstemmelse med tabellen i afsnit 4.9.2.

Nyt i version 10.8: 

Information om indberetning af TIN (Taxpayer Identification Number)

Fra 1. januar 2024 indføres pligt om indberetning af TIN (Taxpayer Identification Number) for indkomstmodtagere, der er bosiddende i udlandet. Pligten træder i kraft for lønindberetninger med en lønperiode, hvor slutdatoen er 1. januar 2024 og frem.  

TIN udstedes af bopælslandet og indkomstudbetaler skal indhente TIN hos indkomstmodtageren. Hvis der indberettes et TIN, der ikke overholder de formatmæssige krav til den pågældende TIN landekode, vil den indberetningspligtige blive adviseret herom, men indberetningen vil ikke blive afvist.

Det forventes, at kravet om korrekt indberetning af TIN skærpes de kommende år, og på sigt kan det blive nødvendigt at afvise indberetninger med manglende oplysning om TIN, eller ved indberetning af TIN, der ikke opfylder de formatmæssige krav. Skattestyrelsen vil informere om sådanne ændringer, før de træder i kraft.

Ændringerne i eIndkomst implementeres i produktion i december 2023, men er fra 8. juni 2023 klar til test i det eksterne testmiljø. Den tekniske vejledning version 10.8 er derfor opdateret med ændringerne, der træder i kraft 1. januar 2024.

Derudover følger her en beskrivelse af løsningen: 

To nye felter i eIndkomst
Felt 6000.7 og 6000.8 er indført til indberetning af henholdsvis TIN og TIN landekode og 6000.9 udgår:  

Feltnr

Feltnavn

Længde

Bemærkninger

6000.7

TIN

27

Kan ikke indberettes uden TIN landekode 6000.8.

6000.8

TIN landekode

2

Kan ikke indberettes uden TIN 6000.7.

TIN landekode skal være identisk med landekode for supplerende personoplysninger 8001.5.

6000.9

Fillerfelt

25

Feltet udgår.

Validering på CPR-nummeret om indkomstmodtager bor i Danmark
eIndkomst vurderer, hvorvidt der skal indberettes TIN på baggrund af oplysninger i CPR-registret.  CPR-registeret indeholder statuskoder, der angiver om personen er udrejst. Med udgangspunkt i lønperiodens slutdato (5000.7), kontrolleres det, om personen er bosiddende i Danmark. Følgende statuskoder kontrolleres: 

5: (aktiv, bopæl i grønlandsk folkeregister)
7: (aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i grønlandsk folkeregister)
20: (inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister men tildelt personnummer af skattehensyn) 
80: (inaktiv udrejst)

Opsætning af TIN-formater og validering af indberettet TIN
Der indsat et nyt underafsnit 4.9.2 Formater på TIN, der viser en tabel over hvilke formater, der anvendes til validering af TIN. Der er opsat gældende formater på alle EU-lande, Norge, Island, Færøerne og Grønland. Der kan på sigt blive tilført formater for flere lande. Skattestyrelsen vil i så fald opdatere tabellen og informere herom via driftsloggen.

Indberetninger, der ikke overholder de formatmæssige krav, vil ikke blive afvist, men får et advis herom.

Hvis der indberettes TIN og TIN landekode på et land, der ikke er opsat med et format i tabellen, vil indberetningen blive accepteret uden advis.

Mulighed for at undlade at indberette TIN og TIN landekode 
Det vil være muligt at undlade at indberette TIN og TIN landekode i de tilfælde, hvor det ikke er muligt for indberetter at fremskaffe TIN. Det gøres ved at lade feltnr. være tomme. Når løsningen frigives til produktion i december 2023, vil der blive tilført en validering, der giver advis, hvis en virksomhed undlader at indberette TIN og TIN landekode for et land, der opsat i formattabellen. Denne validering vil blive sat i test i september 2023.  Bemærk, at der stadig vil være krav om at indberette supplerende personoplysninger (8001).

Rettelser af TIN 
Hvis en virksomhed ønsker at rette et TIN, skal rettelsen foretages ved først at foretage indberetningen igen med det korrekte TIN og dernæst tilbageføre den oprindelige indberetning.

I den nuværende løsning valideres det ved tilbageførsler, om indkomstmodtager er bosiddende i udlandet. Dette forventes rettet i juli 2023, så tilbageførsler er undtaget denne validering.

Supplerende personoplysninger (8001)
Pligten til at indberette supplerende personoplysninger på indkomstmodtagere, der er bosat i udlandet, er ikke ændret, og skal indberettes sammen med TIN og TIN landekode. Der valideres ikke på indholdet af de supplerende personoplysninger, dog valideres det, at landekoden i de supplerende personoplysninger (8001.5) er identisk med TIN landekoden (6000.8).

De supplerende personoplysninger skal indberettes for hver indberetning, hvor indkomstmodtageren er bosat i udlandet. Oplysningen hæftes på den enkelte indberetning. Denne ændring betyder, at eIndkomst ikke længere retter oplysningerne på en tidligere indberetning.

Genbrug af supplerende personoplysninger og TIN 
Hvis virksomheden tidligere har indberettet TIN og/eller supplerende personoplysninger kan disse genbruges ved en krydsmarkering i felt 31 (fil) eller ved tryk på knappen "Genbrug TIN og personoplysninger" (online). Der vil blive taget udgangspunkt i de oplysninger, der er indberettet for den seneste basismåned.  

Anvendelse af fiktive CPR-numre
Fiktive CPR-numre kan anvendes i testmiljøet både før og efter ikrafttrædelsen af pligten om indberetning af TIN d. 1. januar 2024.

For produktion gælder, at det ikke er muligt at indberette med et fiktivt CPR-nummer for indberetninger med en lønperiode, hvor slutdatoen er 1. januar 2024 og frem. Dog er det muligt at anvende et fiktivt CPR-nummer for lønperioder med en slutdato før 1. januar 2024.

Kendte fejl og kommende ændringer

  • Juli 2023:
    • I den nuværende løsning valideres det om indkomstmodtager er bosiddende i udlandet ved tilbageførsler. Dette rettes i juli 2023, så tilbageførsler er undtaget denne validering. 
  • September 2023:
    • I den nuværende løsning bliver der ikke udsendt advis, hvis en virksomhed udlader at indberette TIN og TIN landekode for et land, hvor det er opsat et format i formattabellen. Dette ændres, så virksomheder modtager advis om det forventede format for det pågældende land.
  • December 2023:
    • Løsningen forventes overført til produktion primo december 2023. 

Oversigt over ændringer i denne version (10.8): 

I afsnit 2.2 Teknisk kommunikation er der i afsnittet "Følgende valideres for overholdelse af ISO 8859-1" tilføjet, at TIN er blandt de oplysninger i Record 6000, der valideres.

I afsnit 4.15 Værdisæt til record 3101, 6001, 6002, 6003, 6004 og 6005 er der i tabellen indsat en ny række: Feltnummer 31, Genbrug af TIN.

I afsnit 4.9 Record 6000 er der i afsnittet "Sekvens" tilføjet, at der er pligt om indberetning af TIN og TIN landekode for indkomstmodtagere bosiddende i udlandet. I tabellen, der beskriver felterne i Record 6000, er der tilføjet to nye rækker om TIN (række 7) og TIN landekode (række 8).

I afsnit 4.9 Record 6000 er der indsat et nyt underafsnit 4.9.2 Formater på TIN, der viser en tabel over hvilke formater, der anvendes til validering af TIN.  

I underafsnittet 4.19.1 Landekoder er det beskrevet, at denne liste også dækker de TIN landekoder, der kan benyttes til indberetning.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen