Dato for udgivelse
11 maj 2005 10:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26. april 2005
SKM-nummer
SKM2005.190.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1665-0170
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Fritagelse, avis, publikation
Resumé
Publikationen ”Dagens Medicin” kunne ikke anses for en momsfritaget avis omfattet af momslovens § 34, stk. 1, nr. 14.
Reference(r)
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 14
Henvisning
Momsvejledning 2005-2; Afsnit I.1.8

Klagen vedrører ToldSkats afgørelse af 16. april 2004, hvorved A A/S’ (herefter benævnt selskabet) publikation ”Dagens Medicin” ikke er anset for omfattet af momslovens § 34, stk. 1, nr. 14.

Landsskatterettens afgørelse

ToldSkats afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

Selskabet udgiver publikationen ”Dagens Medicin”.

I brev af 28. august 2003 har selskabet anmodet ToldSkat om momsfritagelse for Dagens Medicin efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 14.

Selskabet har om Dagens Medicin oplyst, at Dagens Medicin er en uafhængig publikation om sundhedssektoren. Dagens Medicin udkommer ugentligt i tabloidformat med sundhedspolitiske, sundhedsøkonomiske og sundhedsvidenskabelige artikler. Dagens Medicin bliver skrevet af journalister i et lettilgængeligt sprog, og Dagens Medicin er ofte citeret i radio, tv og dagspresse.

Dagens Medicins mål er – gennem debatskabende kvalitetsjournalistik – at arbejde for en løbende forbedring af den danske sundhedssektor, således at brugerne får mest muligt for deres penge på mest betryggende vis. Formålet er endvidere, at Dagens Medicin er dagsordensættende samtidig med, at Dagens Medicin følger op på dagsaktuelle nyheder bragt siden sidste udgivelse gennem analyser og konsekvensreportager samt opfølgende kommentarer.

Med en fair og objektiv journalistik ønsker Dagens Medicin at afdække urimeligheder, udfordre vanetænkning, fremvise nytænkning og rydde op i rutinerne i det danske sundhedsvæsen til gavn for de ansatte i sundhedssektoren og befolkningen i øvrigt.

Dagens Medicin har 17 fastansatte medarbejdere – heraf 10 journalister, der er rekrutteret fra dagspressen, samt 1 grafiker og 1 kontrakttilknyttet fotograf. Dagens Medicin har Danmarks Journalisthøjskoles praktikudvalgs godkendelse til at uddanne journalister fra alle 3 journalistuddannelser i Danmark for 18 måneder. 18 måneders godkendelse gives kun til medier, der er nyhedsbaserede.

Dagens Medicin henvender sig til personer, der er ansat i eller på anden måde beskæftiger sig med sundhedssektoren – primært læger, sygeplejersker, politikere, apotekere, undervisere, forskere, studerende og folk med tilknytning til medicinal- og biotekindustrien – men også alle andre med en almen interesse for at følge med i aktuelle sundhedsspørgsmål.

I henhold til Dagens Medicins overordnede målsætning søger Dagens Medicin hver uge at skabe debat om sager af almen interesse, der berører ikke bare de ansatte i sundhedssektoren, men i lige så høj grad resten af befolkningen. I Dagens Medicin kan man derfor hver fredag læse artikler, som berører alle, f.eks.:

 •             at praktiserende læger tager for høj en pris for en influenzavaccine,
 •         at Patientklagenævnet ikke vil offentliggøre sine afgørelser,
 •         at der hvert år sker 90.000 fejl på danske sygehuse, hvor patienter kommer til skade,
 •         at amter vil spare millioner ved at få lægerne til at udskrive billigere medicin, og
 •         at danske hospitaler ikke er rustet til at håndtere SARS.

Disse nyheder, der er typiske i Dagens Medicin, har alle fået bred omtale i de øvrige medier og fremprovokeret forbedringer i sundhedsvæsenet.

Ved en gennemgang af Dagens Medicin nr. 17, 20, 26-30, alle fra 2004, er det konstateret, at Dagens Medicin er opbygget på følgende måde:

 •              Forside med overskrifter og referencer til artikler i publikationen.
 •         Leder på side 3.
 •         Nyheder (typisk s. 5-13).
 •         Forskning (typisk s. 14).
 •         ”Stuegang”.
 •         Debat (typisk s. 18-20).

Dagens Medicin indeholder mange annoncer for medicinalvarer, da Dagens Medicin i høj grad er annoncefinansieret.

For så vidt angår ”stuegang” har selskabets administrerende direktør oplyst, at der er tale om en artikel, som ikke nødvendigvis er med hver gang, og som beskriver et område af sundhedssektoren, som gør tingene på en anden og positiv måde. For så vidt angår debatsiderne er der tale om meget brede emner inden for sundhedsområdet.

Dagens Medicin har netop modtaget fagpressens hæderspris, Anders Bording Prisen, for: ”…vilje og talent til at sætte dagsorden på et komplekst og traditionsbundet udgivelsesområde med kontroversiel journalistik og gennemslagskraft også i den offentlige debat”, som det lyder i begrundelsen.

Dagens Medicin læses ifølge en undersøgelse foretaget af Gallup af 66.000 læsere. Undersøgelsen er foretaget for 1. halvår af 2003, og der er interviewet i alt 12.055 personer. Ifølge undersøgelsen har ca. 57 % af læserne en højere uddannelse. Selskabet har oplyst, at antallet af læsere ifølge en ny Gallup-undersøgelse nu er steget til 70.000.

Dagens Medicin er i perioden fra 1. januar 2002 til 24. september 2003 citeret i alt 89 gange hos Ritzaus Bureau. Til sammenligning er Weekendavisen, Berlingske Nyhedsmagasin, Computerworld og Ugeskrift for Læger citeret henholdsvis 54, 34, 21 og 15 gange.

Herudover har Dagens Medicin figureret 39 gange i spørgsmål til Folketingsudvalg (§ 20-spørgsmål) i perioden fra 1. oktober 2002 til 7. oktober 2003. Til sammenligning har Computerworld, Ugeskrift for Læger og Berlingske Nyhedsmagasin figureret henholdsvis 15, 14 og 2 gange.

Af en eksamensopgave i mediesociologi på Institut for Journalistik, Syddansk Universitet, hvori Dagens Medicin er blevet analyseret, fremgår, at Dagens Medicin er citeret 104 gange i dagspressen i perioden fra 1. januar til 1. juli 2003, og at artikler i Dagens Medicin 3 gange har været årsag til, at Folketingets Sundhedsudvalg i samme periode har stillet spørgsmål til Sundhedsministeren eller Sundhedsministeriets Departement. Videre fremgår, at Folketingets Sundhedsudvalg har omdelt 2 artikler fra Dagens Medicin til nærmere orientering for Folketingets medlemmer.

Selskabet har oplyst, at Dagens Medicin ikke kan købes i løssalg, idet læserne skal have relation til sundhedssektoren som følge af reglerne om reklame for medicinalvarer, men at det er muligt at læse Dagens Medicin på selskabets hjemmeside. Dagens Medicin har ca. 2.000 betalende abonnenter, et oplag på ca. 22.000 og ca. 25.000 brugere af hjemmesiden.

Dagens Medicin distribueres i overvejende grad gratis til alle landets læger, alle politikere i sundhedsudvalg i amter og Folketinget, direktionerne på alle sygehuse, apotekere, ledende embedsmænd, ansatte i medicinalindustrien og alle relevante medier.

ToldSkats afgørelse

ToldSkat har ikke imødekommet selskabets anmodning om momsfritagelse efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, for Dagens Medicin.

Dagens Medicin læses ikke primært på grund af sit indhold af aktuelt nyhedsstof, idet det ikke kan antages, at Dagens Medicins læsere læser Dagens Medicin for at opnå en opdatering af aktuelle nyheder.

Endvidere henvender Dagens Medicin sig ikke til en videre (almen) kreds af læsere, idet Dagens Medicins artikler og stofområde hovedsageligt er af sundhedsmæssig karakter og i al væsentlighed anskues ud fra en sundhedsmæssig synsvinkel.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabet har fremsat påstand om, at Dagens Medicin anses for omfattet af momslovens § 34, stk. 1, nr. 14.

En af et uafhængigt analyseinstitut foretaget læserundersøgelse har vist, at Dagens Medicin læses primært på grund af sit indhold af aktuelt nyhedsstof, og at Dagens Medicin anses som det bedste nyhedsmedie, når man ønsker at holde sig opdateret på, hvad der rører sig inden for sundhedsområdet. Det er altså netop for at holde sig opdateret på de seneste nyheder, at læserne trofast læser Dagens Medicin hver uge.

Endvidere henvender Dagens Medicin sig til en videre kreds af læsere, hvilket er dokumenteret i form af målinger af læsertal og læsernes uddannelsesmæssige baggrund.

Hertil kommer, at Dagens Medicin har dokumenteret stor gennemslagskraft i offentligheden, og at Dagens Medicin i høj grad er med til at påvirke den politiske beslutningsproces. Endelig opfylder selskabet de øvrige kriterier nævnt i Momsvejledningen, idet Dagens Medicin fremtræder som avislignende i teknisk og typografisk henseende, da oplaget har en vis størrelse, og da redaktionen er godkendt til at uddanne journalister.

Told- og Skattestyrelsens udtalelse

Told- og Skattestyrelsen har indstillet den påklagede afgørelse stadfæstet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, er levering af aviser, som normalt udkommer med mindst et nummer månedligt, fritaget for moms.

Ved Østre Landsrets dom af 21. februar 1996, gengivet i TfS 1996.249, fandt landsretten, at begrebet ”avis” i momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, skal fortolkes i overensstemmelse med de kriterier, som det tidligere Momsnævns praksis byggede på, nemlig om en publikation primært læses på grund af sit indhold af aktuelt nyhedsstof, om den henvender sig til en videre (almen) kreds af læsere, og om den behandler et bredt emneområde. Landsretten fastslog endvidere, at der ikke kan opnås momsfritagelse ud fra en lighedsgrundsætning under henvisning til Momsnævnets tidligere afgørelser, uden at den enkelte publikation tillige opfylder momslovens krav om at være en avis.

Selskabet har oplyst, at Dagens Medicin distribueres i overvejende grad gratis til alle landets læger, alle politikere i sundhedsudvalg i amter og Folketinget, direktionerne på alle sygehuse, apotekere, ledende embedsmænd, ansatte i medicinalindustrien og alle relevante medier, og at de ca. 2.000 betalende abonnenter som følge af reglerne om annoncering af receptpligtig medicin har tilknytning til sundhedssektoren.

To retsmedlemmer, herunder retsformanden, finder efter de foreliggende oplysninger om Dagens Medicin samt efter gennemgang af de fremlagte eksemplarer af Dagens Medicin, at Dagens Medicin må anses for udelukkende at behandle forhold inden for sundhedsområdet, og at Dagens Medicin må antages at henvende sig primært til en skare af læsere med særlig interesse for dette område, og ikke en videre, almen kreds af læsere.

Allerede af denne grund kan Dagens Medicin ikke anses som en avis efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 14.

Det kan ikke føre til et andet resultat, at artiklerne i Dagens Medicin til en vis grad ikke kun anskues ud fra en sundhedsfaglig synsvinkel, men også ud fra en mere almen synsvinkel.

Disse to retsmedlemmer stemmer derfor for at stadfæste den påklagede afgørelse.

Et retsmedlem finder, at Dagens Medicin opfylder kriterierne for at blive anset for en avis omfattet af momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, idet Dagens Medicin bl.a. behandler et bredt emneområde, og da Dagens Medicin på grund af reglerne om annoncering af receptpligtig medicin ikke har mulighed for at opfylde det kriterium, hvorefter Dagens Medicin skal henvende sig til en videre, almen kreds af læsere.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at den påklagede afgørelse stadfæstes.