Dato for udgivelse
23 feb 2004 12:14
SKM-nummer
SKM2004.80.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/04-309-00471
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Aviser, 0-momssats, indskærpelse af praksis
Resumé

På given foranledning skal Told- og Skattestyrelsen herved indskærpe praksis vedrørende momsfritagelse af aviser.

Reference(r)

Momsloven § 34,stk. 1, nr. 14

Henvisning

Momsvejledningen 2004-1I.1.8

1. Indledning

Ophævelsen af bladtilskuddet til uge- og månedsblade har øget fokus på ToldSkat´s praksis vedrørende momsfritagelse af aviser i henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 14. Dette skyldes, at blade, der er momsfritaget efter denne bestemmelse fortsat vil kunne få bladtilskud.

I forbindelse med denne øgede fokus har Told- og Skattestyrelsen konstateret, at der tilsyneladende ikke er en ensartet administration af avisreglen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 14. Der henvises således til spørgsmål S 1414 af 19. december 2003.

Skatteministeren har i sit svar på spørgsmål S 1414 overfor Folketinget oplyst, at han har bedt Told- og Skattestyrelsen om, at indskærpe det regelsæt, der er beskrevet i Momsvejledningen vedrørende momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, overfor de regionale told- og skattemyndigheder, blandt andet for at sikre en ligelig administration.

På foranledning heraf skal Told- og Skattestyrelsen herved indskærpe praksis vedrørende momsfritagelse af aviser.

I denne meddelelse gennemgås

 • momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, (pkt. 2).
 • hvilke kriterier skal være opfyldt for, at der foreligger en avis (pkt. 3).
 • ledende afgørelser vedrørende aviser (pkt. 4).
 • forholdet til lighedsgrundsætningen (pkt. 5).

Endvidere beskrives i pkt. 6, hvilke tiltag Told- og Skattestyrelsen iværksætter med henblik på at sikre en ensartet administration af området.

2. Momslovens § 34, stk. 1, nr. 14

Det fremgår af momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, at levering af aviser, som normalt udkommer med mindst et nummer månedligt er fritaget for afgift.

At levering af aviser, der udkommer med mindst et nummer månedligt er fritaget for afgift betyder, at der er en 0-momssats på levering af disse aviser. 0-momssatsen er baseret på 6. momsdirektivs artikel 12, stk. 3, litra a, jf. bilag H, jf. artikel 28, stk. 2, litra a. Bilag H giver egentlig kun mulighed for at indføre en vis nedsættelse af momssatserne. I henhold til 6. momsdirektiv har medlemslandene imidlertid lov til at beholde momsordninger, herunder 0-satser, som var i kraft pr. 1. januar 1991. Danmark har opretholdt en 0-momssats på levering af aviser.

3. Kriterier for at en avis kan anvende 0-momssatsen

3.1. Grundbetingelsen

Som det fremgår af momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, er det en grundbetingelse, for at en avis kan levere med en 0-momssats, at avisen udkommer med

 • mindst et nummer månedligt.

3.2. Hvad forstås der ved en avis i momslovens forstand

Der er ikke i momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, angivet hvornår der foreligger en "avis".

Kriterierne for hvornår der foreligger en avis, der kan anvende 0-momssatsen, er dannet af det nu nedlagte Momsnævn. Momsnævnet havde fra den første momslov nr. 102 af 31/3 1967, jf. § 37, og frem til 1998 den endelige administrative afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt en publikation kunne anses som en avis efter momsloven.

I forbindelse med et forslag til ændring af blandt andet momslovens § 12, stk. 1, litra h, i 1981, redegjorde skatteministeren i et notat fremsendt til Folketingets Skatte- og Afgiftsudvalg for Momsnævnets administrative praksis i disse avissager (Folketingstidende 1980-81, tillæg B, spalte 678). Lovændringen blev vedtaget (lov nr. 261 af 27/5 1981), uden at Folketinget ændrede eller præciserede lovens avisbegreb.

Det er fortsat dette avisbegreb, der anvendes i forbindelse med vurderingen af om en publikation kan anses som en avis efter momslovens § 34, stk. 1, nr.14. Det fremgår således af Momsvejledningens afsnit I.1.8, at der ved afgørelsen af, om en publikation i momsmæssig henseende kan anses for en avis lægges vægt på at følgende forudsætninger er opfyldt:

 • Om publikationen primært læses på grund af sit indhold af aktuelt nyhedsstof. For publikationer, som på grund af udgivelseshyppigheden ikke kan bringe dagsaktuelt nyhedsstof, er det en betingelse, at indholdet kommenterer eller uddyber emner, der har været aktuelle siden sidste udgivelse.
 • Om den henvender sig til en videre (almen) kreds af læsere.
 • Om den behandler et bredt emneområde.

Der kan ud over dette, i forbindelse med en helhedsvurdering af publikationen, tages hensyn til:

 • Om den må anses for at fremtræde som avislignende i teknisk og typografisk henseende (papirkvalitet, tryk, layout m.v.).
 • Om den sælges i løssalg eller kun til abonnenter (foreningsmedlemmer).
 • Oplagets størrelse.
 • Om redaktionen er godkendt til at uddanne journalister.

4. Administrativ praksis

Til belysning af indholdet af de ovennævnte kriterier kan henvises til dels Momsnævnets praksis, samt til nyere administrativ praksis, herunder domspraksis på området.

Told- og Skattestyrelsen skal navnlig henvise til afgørelserne TfS 1996.249 ØLR, TfS 1997.776 (Momsnævnets afgørelse) og SKM2001.274.LSR, der er nærmere beskrevet nedenfor.

4.1. SKM2001.274.LSR

- bladet "Penge og Privatøkonomi"

I SKM2001.274.LSR, udtalte Landsskatteretten, at ved Østre Landsrets dom af 21. februar 1996, refereret i TfS 1996.249, fandt landsretten, at begrebet "avis" i momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, skal fortolkes i overensstemmelse med de kriterier som det tidligere Momsnævns praksis byggede på, nemlig om en publikation primært læses på grund af sit indhold af aktuelt nyhedsstof, om den henvender sig til en videre (almen) kreds af læsere, og om den behandler et bredt emneområde.

To retsmedlemmer, herunder retsformanden, fandt efter det oplyste om det omhandlede blads indhold, herunder om bladets markedsføring og om de overordnede retningslinier for redaktionen, samt efter en gennemgang af de fremlagte eksemplarer af bladet, at bladet ikke kunne antages primært at indeholde aktuelt nyhedsstof. Disse retsmedlemmer havde herved henset til, at bladets indhold herefter ikke kunne anses kendetegnet ved hovedsagelig at vedrøre nyheder, der havde været aktuelle siden udgivelsen af det foregående eksemplar af bladet, således at bladets læsere kunne forventes at læse bladet for at opnå en dækkende opdatering af aktuelle nyheder inden for bladets emneområde, at bladets stof heller ikke på anden måde synes kendetegnet ved at være bestemt af eller afhængig af bladets aktuelle udgivelsestidspunkt, samt at en stor del af bladets stof derudover synes at have karakter af tematisk stof, der vil kunne bringes med jævne mellemrum i tilrettet eller opdateret form. Det bemærkes herved, at de faste mindre nyhedssektioner i bladet ikke fandtes at kendetegne bladet på en sådan måde, at dette forhold i sig selv kunne føre til en andet resultat. På denne baggrund fandt disse retsmedlemmer, at bladet ikke kunne anses som en avis efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 14.

Et retsmedlem bemærkede, at bladet måtte anses overvejende at befatte sig med aktuelt nyhedsstof, men dog ikke dagsaktuelt nyhedsstof, og at sagen måtte anses at vedrøre et grænsetilfælde. Herefter og under hensyntagen til den hidtidige praksis, hvorefter bl.a. Børsens Nyhedsmagasin blev anset omfattet af momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, fandt dette retsmedlem, at det omhandlede blad måtte anses som en avis efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 14.

Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet.

Sagen vedrørte bladet "Penge og Privatøkonomi". Det fremgik af sagen, at bladet udkom 12 gange om året i et oplag på godt 30.000 eksemplarer, hvoraf ca. 10 procent var løssalg med en på bladet angivet pris á 67 kr. pr. eksemplar. Resten var årsabonnementer á 595 kr. Det var oplyst, at bladet ifølge Dansk oplagskontrol havde ca. 300.000 læsere hver måned.

På bladet var udover en ansvarshavende chefredaktør, ansat en redaktionschef, en redaktion på tre medarbejdere, et redaktionelt panel på tre personer, en researchmedarbejder, samt et antal medarbejdere med varetagelse af layout, salg og marketing. Det var oplyst, at af disse medarbejdere var fem journalister, heraf to journalistuddannet og 3 økonomer, samt 3 beskæftiget med research på deltid. Bladet var godkendt af Danmarks Journalisthøjskole som uddannelsessted for journalistpraktikanter.

Bladets chefredaktør oplyste blandt andet, at bladets artikler skal opfylde to hovedkriterier, nemlig dels tage afsæt i den enkeltes privatøkonomiske situation, og dels dreje sig om, hvad der kan gøre den enkeltes penge mere værd, og at bladets emnemæssige hovedområder er boligøkonomi, pensionsopsparing, skat, karriere, traditionelt forbrugerstof, forsikringer, biløkonomi, og private investeringer. Bladet er derudover beskrevet som indeholdende en fast sektion på typisk otte sider med nyheder og aktuel orientering om aktiemarkederne, og en fast sektion på typisk mellem seks og otte sider med beskrivelser af produktnyheder inden for alle bladets stofområder, herunder finansielle produkter. Bladets artikler er derudover beskrevet som enten nyhedsskabende artikler, som citeres i tv, radio og dagblade, eller artikler, der går bag om nyhederne og perspektiverer dem i et privatøkonomisk lys, som f. eks artikler der beregner og vurderer konsekvenserne af den nye finanslov, fusionen mellem Danske Bank og Realkredit, de stigende oliepriser, og Euro-afstemningen. Endvidere er oplyst, at bladets annoncegrad var 35-40 procent, og at dette var helt sædvanligt for dagblade og magasiner.

4.2. TfS 1997.776 - bladet "Fortune"

I TfS 1997.776 traf Momsnævnet afgørelse om, at publikationen Fortune ikke kunne afsættes momsfrit efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 14. Nævnet fandt ikke, at publikationen opfyldte betingelserne for at kunne betragtes som en avis i momslovens forstand.

Nævnet lagde vægt på, at Fortune ikke indeholder aktuelt nyhedsstof. Derudover fandt nævnet, at Fortune primært henvender sig til folk med særlig interesse for økonomiske forhold vedr. virksomheder og lande og således ikke til en videre (almen) kreds af læsere.

4.3. TfS 1996.249 ØLR - bladet "Ingeniøren"

Østre Landsret har i TfS 1996.249 udtalt, at det fremgår af sagen, at den overvejende del af bladet "Ingeniørens" oplag distribueres gratis til medlemmerne af Ingeniørforeningen. Landsretten finder, at bladets stofområde hovedsagelig er af teknisk orienteret karakter med artikler, der anskues ud fra en teknisk betonet synsvinkel, og at bladet, herunder dets annoncestof, i det væsentlige ikke henvender sig til en almen kreds af læsere. På denne baggrund finder landsretten, at bladet "Ingeniøren" ikke kan anses som en avis efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 14. De af sagsøgeren påberåbte EF-direktiver kan ikke føre til et andet resultat.

Sagen drejede sig om, hvorvidt bladet "Ingeniøren" kunne anses som en avis efter momsloven, således at leveringen af bladet var fritaget for afgift.

Det fremgik af sagen, at "Ingeniøren" var et blad, som blev udgivet én gang hver uge af sagsøgeren, det ejes af Ingeniørforeningen i Danmark som eneaktionær. Bladet blev udsendt i gratis abonnement til alle medlemmer af Ingeniørforeningen. I sagsøgerens vedtægter af 20. januar 1994, blev det blandt andet anført., at selskabets formål var at drive publikationsvirksomhed, og at det generelt skulle arbejde på at understøtte aktionærens formålsbestemte opgaver.

"Ingeniøren" havde følgende oplag i nærmere angivne perioder:

 

1/7 1992-30/6 1993

Nov. 1993

Kontrolleret oplag i alt

71.726

68.160

Foreningsabonnementer

53.415

54.220

Betalte abonnementer

7.583

9.760

Gratis distrubution

8.104

1.510

Uden for Danmark

2.624

2.660

Det var under sagen oplyst, at foreningsabonnenterne er samtlige medlemmer af Ingeniørforeningen i Danmark, der som anført får tilsendt bladet i gratis abonnement.

5. Lighedsgrundsætningen

I sagerne TfS 1996.249 ØLR og SKM2001.274.LSR blev der henvist til Momsnævnets afgørelser om momsfritagelse af aviser. I TfS 1996.249 ØLR blev det således af Ingeniøren gjort gældende, at blade som Børneavisen, Kommunen og Det Ny Missionsvennen af Momsnævnet var blevet anerkendt som aviser og havde fået momsfritagelse selvom disse blades stofområde ikke havde almen interesse, men alene rettede sig til bestemte målgrupper

I såvel TfS 1996.249 ØLR og SKM2001.274 LSR blev det lagt til grund, at der ikke kan opnås momsfritagelse ud fra en lighedsgrundsætning under henvisning til Momsnævnets tidligere afgørelser, uden at det enkelte blad tillige opfylder momslovens krav om at være en avis.

6. Ensartet administration af området

6.1. Indhentelse af udtalelse fra Told- og Skattestyrelsen

De regionale told- og skattemyndigheder træffer afgørelse i 1. instans vedrørende momsfritagelse efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 14.

Forinden de regionale told- og skattemyndigheder træffer afgørelse vedrørende momsfritagelse i henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, skal myndigheden indhente en udtalelse fra Told- og Skattestyrelsen.

Den regionale myndighed skal sende Told- og Skattestyrelsens udtalelse i høring sammen med myndighedens egen sagsfremstilling m.v. hos den afgiftspligtige person, forinden den regionale told- og skattemyndighed træffer afgørelse i sagen.

De regionale told- og skattemyndigheders afgørelse kan på sædvanlig måde påklages til Landsskatteretten, jf- momslovens § 79, stk. 1.

De regionale told- og skattemyndigheder træffer for så vidt angår alle øvrige spørgsmål vedrørende avisens eller bladets momsmæssige forhold afgørelse uden høring af Told- og Skattestyrelsen.

6.2. Anmodninger om momsfritagelse til brug for ansøgning om bladtilskud

Told- og Skattestyrelsen har fra Færdselsstyrelsen fået oplyst, at denne styrelse i henhold til Finanslov 2004 (§ 28.11.31. Bladtilskud) har opsagt bladtilskuddet til en lang række uge- og månedsblade med virkning fra den 1. marts 2004.

Under henvisning til, at det af Finanslov 2004 fremgår, at momsfritagne uge- og månedsblade fortsat vil være berettiget til bladtilskud vil Færdselssstyrelsen være indstillet på at trække denne opsigelse tilbage, hvis det enkelte uge- eller månedsblad kan dokumentere momsfritagelse overfor Færdselsstyrelsen.

Færdselsstyrelsen har bestemt, at dokumentationen kan ske enten ved fremsendelse af en udtalelse herom fra ToldSkat eller ved fremsendelse af erklæring fra udgiverens revisor.

Told- og Skattestyrelsen skal anmode den regionale told- og skattemyndighed om, at behandle eventuelle anmodninger om momsfritagelse af uge- og månedsblade efter de ovenstående indskærpede retningslinjer for momsfritagelse af aviser i henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 14.

Den regionale told- og skattemyndighed skal i lighed med denne meddelelses punkt 6.1, indhente en udtalelse fra Told- og Skattestyrelsen forinden der gives en udtalelse til det pågældende blad.

Under henvisning til, at bladtilskuddet ophører pr. 1. marts 2004, skal Told- og Skattestyrelsen henstille, at der gives udtalelse, gerne inden dette tidspunkt, eller umiddelbart efter.