åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.1.1.1 Selvangivelsespligten" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvem der er selvangivelsespligtige, og hvad der er selvangivelsespligtigt.

Afsnittet indeholder:

 • Selvangivelsespligt for skattepligtige fysiske personer
 • Selvangivelsespligt for skattepligtige juridiske personer
 • Undtagelser fra selvangivelsespligten.

Skattepligtige fysiske personers selvangivelsespligt

Indkomst og ejerbolig

Enhver fysisk person, der er skattepligtig her til landet efter KSL § 1 og § 2, har pligt til at selvangive sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ. Pligten til at selvangive gælder også for positiv eller negativ indkomst ved ejerbolig her i landet. Se SKL § 1, stk. 1, 1. pkt.

Selvangivelsespligten omfatter også de arter af formue, som er nævnt i SKL § 8 B§ 8 F, § 8 H, § 8 P, § 8 Q, § 10, § 10 A§ 10 B eller § 10 E. Det drejer sig om følgende arter af formue efter de enkelte indberetningspligter:

 • Forsikringsselskabers indberetningspligter.
 • Pengeinstitutters mv. indberetningspligt om pensionsordninger.
 • Pengeinstitutters mv. indberetningspligt om renter og andet afkast.
 • Långivers indberetningspligt.
 • Pantebreve i depot.
 • Aktier i depot.
 • Afkast, identitet, art, antal og ultimoværdi af obligationer og investeringsbeviser.
 • Deltagerandele af værdipapirfondes aktiver og afkast heraf.
 • Identitet, art, antal, anskaffelses- og afståelsestidspunkter og -summer af værdipapirer,
 • medmindre oplysningerne er indberettet til Skatteforvaltningen efter de nævnte bestemmelser.

Bemærk

Formueværdien af fast ejendom i udlandet skal også selvangives. Se SKL § 1, stk. 1.

Underskud og tab begrænset efter kilder af samme art

Selvangivelsespligten omfatter også underskud og tab, som kun kan modregnes i en skattepligtig positiv indkomst fra samme kilde, som fx:

 • underskud eller tab ved visse former for anpartsvirksomhed
 • tab ved salg af aktier, fast ejendom, fordringer eller finansielle kontrakter eller
 • tab ved indfrielse af gæld.

Se SKL § 1, stk. 1, 3. pkt.

Bemærk

For tab, der opstår i indkomståret 2015 eller senere gælder, at et kildeartsbegrænset tab, som ikke selvangives, fortabes til fremførelse, medmindre der kan ske genoptagelse af ansættelsen efter SFL §§ 26 eller 27.

Se SKL § 1, stk. 1, 4. pkt.

  

Skattepligtige juridiske personers selvangivelsespligt

Selskaber mv., som er nævnt i SKL § 1 og § 2, er selvangivelsespligtige. Fonde og foreninger, som er nævnt i FBL § 1, er også selvangivelsespligtige.

Undtagelser fra selvangivelsespligten

Selvangivelsespligten omfatter ikke:

1)      Børn, der ikke er fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse, medmindre de i indkomståret har haft skattepligtig indkomst.

2)      Personer, der kun er skattepligtige efter KSL § 2, stk. 1, nr. 3, 6 eller 8, eller stk. 2, sidstnævnte under forudsætning af, at den pågældende kun beskattes efter SØBL § 9, stk. 1.

3)      Selskaber og foreninger mv., der alene er skattepligtige efter SEL § 2, stk. 1, litra c, d, e eller g.

4)      Foreninger mv., som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, hvis foreningen mv. ikke har indtægt, fortjeneste eller tab, som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6.

5)      Foreninger mv., som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, hvis foreningen mv. som følge af fradragsretten efter SEL § 3, stk. 2 og 3, ikke har indkomst til beskatning. Det er dog en betingelse, at foreningens formål udelukkende er alment velgørende eller på anden måde almennyttigt.

6)      Aktieindkomst, der alene består af udbytte, hvori der er indeholdt endelig udbytteskat, medmindre den skattepligtiges samlede aktieindkomst overstiger 5.000 kr., eller aktieindkomsten sammenlagt med en eventuel ægtefælles aktieindkomst overstiger 10.000 kr. Fritagelse gælder dog ikke for ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb, hvis den ene ægtefælle har en aktieindkomst, hvori der ikke er indeholdt endelig udbytteskat.

7)      Indkomst, der beskattes efter KSL § 48 E og § 48 F.

8)      Dødsboer, der efter DBSL § 6 er fritaget for at betale indkomstskat.

Se SKL § 2.

Fritagelsen efter punkterne 2) og 3) gælder ikke, hvis den skattepligtige har modtaget udbytte efter LL § 16 A, stk. 1 eller 2, eller afståelsessummer efter LL § 16 B, hvis der ikke er indeholdt udbytteskat efter KSL § 65. Hvis udbyttet er omfattet af KSL § 65, stk. 5, skal det ikke selvangives. Se SKL § 2, stk. 2, 1. pkt. 

Fritagelsen efter punkt 2) gælder heller ikke for en skattepligtig, som er omfattet af KSL § 2, stk. 1, nr. 3, og som har valgt at blive beskattet efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1.