Dato for udgivelse
06 jun 2016 09:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 feb 2016 11:02
SKM-nummer
SKM2016.252.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 43C-87/2015
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Ejendom - gave - bevisbyrde - lån - ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed
Resumé

Retten fandt, at skatteyderen ikke havde bevist sin påstand om, at han havde finansieret købet af en fast ejendom i USA for kr. 4.750.000,- med lån og anså ejendommen erhvervet med udeholdt indkomst.

Da det var mindst groft uagtsomt, at skatteyderen ikke havde selvangivet beløbet, var betingelsen for ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, opfyldt.

Skatteministeriet blev derfor frifundet for hans påstand om, at indkomsten skulle nedsættes med det omhandlede beløb.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 5
Statsskatteloven § 4 c

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit A.A.8.2.2.1.2.5

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit A.A.8.2.2.1.4.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.A.6.1

Henvisning

Statskatteloven § 4

Redaktionelle noter

Senere instans: Se Østre Landsrets dom - SKM2017.344.ØLR

Appelliste

Parter

A

(v/advokat Martin Bekker Henrichsen)

mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af byretsdommer

Lone Bach Nielsen

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag, der er anlagt den 12. januar 2015, vedrører spørgsmålet om, hvorvidt A har modtaget en skattepligtig gave på 4.750.000 kr. svarende til den omregnede købesum for en ejendom, som han købte ultimo 2007 i USA, og om hvorvidt skattemyndighederne berettiget har genoptaget skatteansættelsen.

Denne sag er behandlet sammen med rettens j.nr. BS 43C-86/2015.

A har påstået, at hans indkomst for indkomståret 2007 skal nedsættes med 4.750.000 kr.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Oplysningerne i sagen

Landsskatteretten afsagde den 14. oktober 2014 følgende kendelse, hvoraf fremgår blandt andet:

"...

Sagens emne

Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen i forbindelse med beskatning af værdi af ejendom købt i USA i 2007, samt spørgsmål om ophør af skattepligt i forbindelse med beskatning af ejendom købt i USA i 2010.

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Beskatning af værdi af ejendom erhvervet i USA - 2007

4.750.000 kr.

0 kr.

4.750.000 kr.

Beskatning af værdi af ejendom erhvervet i USA - 2010

11.100.000 kr.

0 kr.

0 kr.

Møde m.v.

Klagerens repræsentant har haft møde med Landsskatterettens sagsbehandler. Han har endvidere udtalt sig på et retsmøde for Landsskatterettens medlemmer.

Faktiske oplysninger

Klageren og klagerens hustru har i de påklagede indkomstår ejet ejendommen beliggende Y1. Klageren og hans familie har meldt flytning til USA den 15. januar 2010 ifølge Folkeregisteret, og klagerens to børn har været indskrevet på ...skole, USA, siden 5. januar 2010.

Den amerikanske ambassade i København har udstedt immigrant visa til klageren den 25. september 2009.

Ifølge klagerens pas er han indrejst i USA den 2. december 2009, hvilket tillige fremgår af fremlagt kopi af flybillet. Af samme kopi fremgår endvidere, at klageren er rejst til København den 23. april 2010.

Af fremlagt kontoudskrift for perioden 31. december 2009 - 30. december 2010 fremgår flere dankort hævninger i Danmark i perioden fra den 7. april -7. maj, samt herefter enkelte hævninger i juni og juli vedrørende køb hos Interflora eller Danske Spil.

Ejendommen er ifølge ikke-underskrevet lejekontrakt af 1. december 2009 lejet ud pr. 1. maj 2010 med almindeligt opsigelsesvarsel. Det fremgår af lejekontraktens § 11, at

"...

som husleje i juni - oktober betaler lejer i stedet for udskiftning af opvaskemaskine, istandsættelse af gulve, indvendig maling, opsætning af to halvtage samt maling udvendig af døre og vinduer

..."

Bohave er dels transporteret til USA, dels givet væk eller smidt ud forud for afrejsen til USA. Der er fremlagt kopi af bilag fra G2, USA, (stort flyttefirma i USA) underskrevet af klageren og firmaet den 8. januar 2010, benævnt "Additional services performed" samt "inventory control form", hvor tallene fra 2 - 44 (af i alt 500) er krydset. Af bilaget fremgår destinationsadresse som Y2, men ikke hvorfra transporten er sket eller oplysninger om aftalens indhold i øvrigt.

Lejer har tilmeldt sig adressen den 7. maj 2010 ifølge Folkeregisteret, og har ifølge Tinglysning.dk. købt ejendommen ved skøde af 13. april 2012.

SKAT har ved brev af 8. februar 2012 anmodet de amerikanske (USA) skattemyndigheder om en række oplysninger vedrørende klagerens og klagerens hustrus personlige skatteforhold til USA. Baggrunden for anmodningen er, at SKAT i forbindelse med Projekt Money Transfer har modtaget oplysninger om, at klageren i perioden fra den 1. juli 2004 til 27. august 2010 har modtaget 11.810.000 kr. (cirka 2.000.000 $) fra G1, Dominica.

Det fremgår af oplysningerne fra USA, modtaget den 29. februar 2012, at klageren henholdsvis den 26. december 2007 og 7. april 2010 har købt ejendommene Y2, Georgia 30642 for 925.000 USD, og Y3, Georgia 30642 for 1.995.000 USD, samt at han ejer tre både / jetski i USA.

De amerikanske myndigheder ikke har kunnet finde ud af, hvordan ejendomshandlerne er finansieret, men at der ikke i de tilgængelige registre er oplysninger om lån med pant i ejendommene.

Det fremgår endvidere, at hverken klageren eller klagerens hustru har selvangivet nogen indkomst i perioden 2004 - 2010 overfor det amerikanske skattevæsen (ISR).

Klageren har ikke i sine selvangivelser oplyst om ejendommene.

Ifølge SKATs kontroloplysninger har hverken klageren eller klagerens ægtefælle nogen formue af betydning i 2007, ligesom klageren i 2007 ikke har selvangivet nogen indtægt.

I indsigelse nr. 1. af 17. august 2012 til SKATs agterskrivelse af 5. juli 2012 er det anført, at midlerne stammer fra de indsætninger, som allerede er beskattet i SKATs afgørelse af 8. marts 2012.

I indsigelse nr. 2 af 17. august 2012 til SKATs agterskrivelse af 5. juli 2012 er det anført, at midlerne til købet af ejendommene hovedsageligt stammer fra gevinster vundet i private pokerevents forskellige steder i verden.

For Landsskatteretten er fremlagt tilbud om lån på 1.500.000 $ til investering i fast ejendom i USA af 26. maj 2008 fra F1 Bank Limited til klageren med garant G1, Dominica. Tilbuddet er gældende frem til den 17. juni 2008. Klageren har ikke på opfordring kunnet fremlægge dokumentation for accept af tilbud, overførsel af eventuelt lånebeløb, eller dokumentation for at lånet er anvendt til køb at de pågældende ejendomme.

SKATs afgørelse

Den skattepligtige indkomst er forhøjet med 4.750.000 kr. i 2007 og med 11.100.000 kr. i 2010.

SKAT har anset erhvervelsen af de to ejendomme for sket ved gaveoverdragelse.

Som det fremgår af materialet vedrørende klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2004 - 2010 har klageren løbende forbrugt de midler, som er indsat på de af klagerens bankkonti, som SKAT er kommet i besiddelse af.

Finansieringen af de to ejendomskøb er således hverken helt eller delvist sket ved brug af de midler, som SKAT har anset klageren for skattepligtig af for indkomstårene 2004 - 2010.

SKAT har derfor på det foreliggende intet grundlag for at antage, at erhvervelsen af ovennævnte ejendomme er finansieret ved anvendelse fra opsparede midler.

De amerikanske skattemyndigheder har ikke kunnet finde oplysninger om, at klagerens køb af de to ejendomme helt eller delvist er finansieret ved optagelse af lån.

På det således foreliggende grundlag må SKAT konkludere, at klagerens erhvervelse af de pågældende ejendomme er sket ved gavelignende overdragelser.

Gaver er skattepligtige i medfør af statsskattelovens § 4c, og beskattes som personlig indkomst i medfør af personskattelovens §§ 3 og 4. Indkomstskattepligtige gaver er ikke omfattet af arbejdsmarkedsbidragspligten.

Det lægges til grund, at gaven ikke er omfattet af boafgiftslovens afsnit II.

Den skattepligtige værdi af gaven ansættes til anskaffelsessummen, omregnet til danske kroner. Ejendommen Y2, Georgia er købt for 925.000 USD. Kursen på USD var den 25. december 2007 513,70, hvilket giver en købesum på 4.751.725 kr., mens ejendommen Y3, Georgia er købt for 1.995.000 USD. Dagskursen på USD den 7. april 2010 var 557,98, hvilket giver til en købesum på 11.131.701 kr.

Ekstraordinær ansættelse indkomståret 2007:

Undladelse af at selvangive eller på anden måde orientere SKAT om modtagelse af en skattepligtig gave i størrelsesordenen 4.750.000 kr. må som minimum betragtes som groft uagtsomt, hvorfor fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, efter SKATs opfattelse kan suspenderes i nærværende sag, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

SKAT har indtil den 29. februar 2012 været i utilregnelig uvidenhed om klagerens erhvervelse af den pågældende ejendom, hvorfor reaktionsfristen på 6 måneder i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, tidligst kan regnes fra denne dato. Varslingen er således sket rettidig.

Subjektiv skattepligt - indkomståret 2010:

Betingelserne for at en fysisk person kan gøres fuldt skattepligtig til Danmark fremgår af kildeskattelovens § 1, stk. 1, som lyder:

Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler:

1.

personer, der har bopæl her i landet,

2.

personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende,

3.

[...]

Klagerens fulde skattepligt til Danmark kan efter SKATs opfattelse tidligst anses for ophørt i starten af maj 2010, og den fulde skattepligt bestod derfor på tidspunktet for klagerens erhvervelse af ejendommen Y3, Georgia 30642 - den 7. april 2010.

Der er lagt vægt på to forhold:

For det første: Klageren og klagerens ægtefælle ejede i hele 2010 ejendommen Y1. Ifølge folkeregisterets oplysninger blev andre fysiske personer end klagerens familie først folkeregistertilmeldt ejendommen den 7. maj 2010. Ejendommen har således stået til rådighed for klageren og hans familie i hvert fald frem til primo maj 2010.

Det fremgår af den fremsendte kopi af lejekontrakt, at klagerens helårsbolig blev udlejet med virkning fra den 1. maj 2010, og der fremgår intet om, at lejemålet er uopsigeligt fra udlejers side og i givet fald for hvilken periode.

For det andet: Kontoudtog fra klagerens konto X1 hos F2-bank -viser hyppige og regelmæssige dankorttransaktioner i Danmark i perioden 1. januar til primo maj 2010, hvilket dokumentere eller i hvert fald sandsynliggøre, at klageren har opholdt sig i Danmark i perioden 1. januar til primo maj 2010.

Lempelse

Lempelsesbestemmelserne findes i overenskomstens artikel 23, som er sålydende:

Artikel 23

"...

For Danmarks vedkommende sker lempelsen som udgangspunkt efter creditprincippet, men eksemptionsprincippet anvendes i enkelte tilfælde. Når en indkomst kun kan beskattes i USA, skal Danmark lempe efter eksemptionsmetoden (med progressionsforbehold). USA beskatter sine statsborgere af deres globalindkomst, herunder også amerikanske statsborgere hjemmehørende i Danmark. Danmark er imidlertid kun forpligtet til at lempe for den amerikanske skat, som ikke-amerikanske statsborgere, hjemmehørende i Danmark, i henhold til overenskomsten skal betale.

..."

Som det fremgår, kan exemtionlempelse i nærværende sag under ingen omstændigheder finde sted. Skal der lempes, skal det ske efter creditmetoden, hvilket vil sige at klageren i USA er blevet beskattet af det samme skatteobjekt. Da en sådan beskatning ikke er dokumenteret, kan der ikke blive tale om nogen lempelse overhovedet.

Klagerens opfattelse

For 2007 gøres det primær gældende, at forhøjelsen af den skattepligtige indkomst skal nedsættes til 0 kr.

Subsidiært, at beløbet skal nedsættes til 4.694.650

For 2010 gøres det primært gældende, at forhøjelsen af den skattepligtige indkomst skal nedsættes til 0 kr.

Subsidiært, at der skal ske lempelse efter exemtionsmetoden.

Mere subsidiært, at beløbet skal nedsættes til?

Vedrørende 2007 bestrides det, at klageren har modtaget en gave, som hævdet af SKAT. SKAT har da heller ikke sandsynliggjort dette postulat.

Købesummen til huset Y2 i Georgia hidrørte fra et lån på 1.500.000 $ i F1 Bank Limited. Som følge heraf er der allerede af denne grund ikke grundlag for at beskatte klageren af denne del af den hævdede gave.

Det lånedokument, som er fremlagt, er det lånedokument, som blev udstedt af banken. F1 Bank Limited er efterfølgende kommet under tvangsopløsning eller gået konkurs. Som følge heraf og den deraf følgende tvivl om lånet afventer klageren nærmere besked fra kurator.

Da det bestrides, at klageren har modtaget en skattepligtig gave kan der derfor i sagens natur ikke foreligge grov uagtsomhed, som er en forudsætning for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Vedrørende den subsidiære påstand bemærkes, at SKAT har taget udgangspunkt i en kurs på 513,70 pr. 26. december 2007 fundet på en ikke-offentlig hjemmeside. Nationalbanken har imidlertid registreret kursen på USD ultimo december 2007 til 507,53, hvorfor forhøjelsen skal nedsættes til 4.694.650 kr.

Vedrørende 2010 bestrides det, at klageren har været skattepligtig til Danmark. Klageren udrejste af Danmark til USA den 2. december 2009, hvilket fremgår af den vedlagte flybillet fra København samt VISA kvittering.

... Kommune var inden fraflytningen informeret herom.

Klageren erfarede, at der blev sendt officiel post til hans gamle adresse i Danmark, hvorfor han den 15. januar 2010 rettede telefonisk henvendelse til ... Kommune og bad endnu en gang kommunen om at registrere hans fraflytning.

Den faste ejendom Y1 var lejet ud pr. 1. december 2009, jf. fremlagte lejekontrakt. Ejendommen var ved fraflytningen fra Danmark tømt for møbler og blev stillet til rådighed for lejer med henblik på istandsættelse, hvilket var grunden til, at lejemålet først begyndte efter den forventede istandsættelse i foråret 2010.

Det bemærkes endvidere, at det var klagerens og hans families hensigt at fraflytte Danmark for stedse fra fraflytningstidspunktet i december 2009, hvorfor skattepligten fra fraflytningstidspunktet allerede af denne grund ophørte, jf. f. eks. SKM2009.482.VLR, TfS 1986, 2990 og U 1982.7080.

Klageren har i forbindelse med en konfirmation været i Danmark fra slutningen af april til først i maj 2010, men har ellers ikke været i landet. De dankortbetalinger, som SKAT har konstateret er alle betalinger over nettet foretage via PC i USA - der er hovedsageligt tale om køb af blomster fra Interflora og køb af online spil hos Danske Spil. Der er for ingen af disse dankortbetalinger tale om fysiske betalinger ved en dankortautomat i Danmark.

Klageren og hans familie boede ikke i den udlejede ejendom Y1 under deres miniferie i forbindelse med konfirmationen.

Til støtte for den subsidiære påstand gøres det gældende, at da klageren i hvert fald fra 1. januar 2010 havde skattemæssigt hjemsted i USA, kan beskatningen ikke ske i Danmark.

Klageren, samt hans ægtefælle og børn - altså hele familien - har fra ultimo 2009 bosat sig i deres hus i USA, hvor børnene startede i den lokale skole umiddelbart efter nytår, da den åbnede. At klageren har skattemæssigt hjemsted i USA støttes også af familiens hensigt om at forblive i USA i længere tid - og det faktum at de stadig bor der.

Som følge heraf kan en beskatning alene ske med fuld exemptionlempelse. SKAT har anset beløbet på 11.100.000 kr. som gaveindkomst. Gaver er omfattet af den dansk / amerikanske DBO, artikel 21. Klageren har som følge heraf ret til fuld exemptionlempelse efter DBO-ens artikel 23, stk. 3, litra c.

Vedrørende den subsidiære påstand bemærkes, at SKAT har taget udgangspunkt i en kurs på 557,98 pr. 7. april 2010 fundet på en ikke-offentlig hjemmeside. Nationalbanken har imidlertid registreret kursen på USD ultimo marts 2010 til 552,32.

Landsskatterettens afgørelse

Som skattepligtig indkomst betragtes den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi. Dette følger af statsskattelovens § 4.

Det er ikke godtgjort, at købet af ejendommene i 2007 og 2010 er sket for allerede beskattede midler, idet klageren ikke har haft nogen kendt formue eller indkomst i de pågældende indkomstår, som har kunnet finansieret købene.

Det er heller ikke ved det fremlagte lånetilbud dokumenteret, at købet i 2007 er sket ved optagelse af lån, idet klageren ikke har kunnet fremlægge dokumentation for at lånet er accepteret og udbetalt til brug for købet af ejendommen.

Endelig er det heller ikke godtgjort, at købet af ejendommene er sket for skattefritagne midler.

Erhvervelsen af ejendommene i 2007 og 2010 må som følge heraf være sket enten ved overdragelse som gave eller ved anvendelse af ikke-beskattede midler.

SKAT har ved afgørelsen af 3. september 2012 anset erhvervelsen af ejendommene som sket ved gave, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag. Der er ikke fundet anledning til at ændre på denne vurdering.

Ændringen af ansættelsen af indkomst for 2007 er sket efter udløbet af den ordinære frist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, som udløb den 1. august 2011. Da undladelsen af ikke at selvangive indkomsten anses som mindst groft uagtsomt, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, og idet SKAT har overholdt de i bestemmelsen anførte frister, er betingelsen for ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 27 opfyldte.

Vedrørende omregningen af købesummen fra dollars til danske kroner, fremgår det af hjemmesiden Valutakurser.dk, at kurserne er angivet på baggrund af Nationalbankens registreringer, og SKAT har således foretaget omregningen i overensstemmelse med klagerens påstand. Det anses herefter for korrekt at SKAT har anvendt kursen den 25. december 2007.

Ændringen af ansættelsen af indkomst for 2010 forudsætter, at klageren er skattepligtig til Danmark. Det følger af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, at pligt til at svare indkomstskat til staten påhviler personer, der har bopæl her i landet. For at kunne anse skattepligten for ophørt skal klageren således enten have solgt sin bolig eller - ifølge praksis - have udlejet boligen uopsigeligt fra udlejers side i 3 år.

Klagerens helårsbolig har været lejet ud med almindeligt opsigelsesvarsel fra udlejers side fra den 1. maj 2010, og har således ifølge praksis været til rådighed for klageren.

To retsmedlemmer, herunder retsformanden, finder, at klageren i tilstrækkelig grad har godtgjort, at han ved udrejsen fra Danmark den 2. december 2009 har haft til hensigt varigt at bosætte sig i udlandet. Disse medlemmer har lagt særlig vægt på, at klageren har ansøgt om og opnået immigrantvisa til USA den 25. september 2009; at klageren, hans ægtefælle samt deres fælles børn har meldt flytning til USA til Folkeregisteret, registreret den 15. januar 2010; at børnene er indskrevet på en amerikansk skole pr. 5. januar 2010, samt at boligen i Danmark er udlejet pr. 1. maj 2010, og senere sælges til lejer ved skøde af 13. april 2012.

To retsmedlemmer finder ikke, at klageren har godtgjort, at han ved udrejsen til USA den 2. december 2009 har haft til hensigt varigt at bosætte sig i udlandet, idet hans bolig i Danmark ikke er udlejet uopsigeligt i 3 år, og idet flytningen ikke er begrundet i arbejde, familiemæssige forhold e.l., ligesom han ikke har ladet sig registrere som skattepligtig til USA i 2010, i modsætning til eksempelvis TfS 1991, 132 LSR og UfR 1982, 708 ØLD. Endelig er der ikke dokumentation for at bohave er udskibet til USA, idet det ikke af det fremlagte dokument fremgår, hvorfra transporten er sket.

Den påklagede ændring af ansættelse for 2007 stadfæstes herefter. Der træffes afgørelse i overensstemmelse med flertallet. Ved stemmelighed er retsformandens stemme afgørende hvorfor ændringen af ansættelsen for 2010 nedsættes til 0 kr.

..."

Parternes synspunkter

A har i påstandsdokumentet anført blandt andet:

"...

Det gøres gældende, at A ikke har modtaget nogen gave, som hævdet af SKAT. SKAT har da heller ikke sandsynliggjort dette postulat. Bevisbyrden herfor påhviler SKAT.

Købesummen til huset Y2 i Georgia hidrørte fra et lån på 1.500.000 USD i F1 Bank Limited, jf. bilag 3. Således accepterede A lånetilbuddet den 5. juni 2008, hvilken accept og dermed låneaftalens indgåelse blev bevidnet af Notary Public, SM, Georgia, USA samme dag. Retten må på den baggrund lægge til grund, at A 5. juni 2008 indgik låneaftale om at låne 1.500.000 USD.

Det gøres på det grundlag gældende, at A i hvert fald har godtgjort, at have haft finansiering til ejendommen. I den situation påhviler det Skatteministeriet at godtgøre, at der har foreligget en skattepligtig gave med 4.750.000 kr. som hævdet af SKAT og ministeriet.

Som følge heraf, at der allerede af denne grund ikke grundlag for at beskatte A i 2007 af den af SKAT hævdede gave.

Den foreslåede forhøjelse er foretaget udenfor den ordinære ligningsfrist. Ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen som foreslået forudsætter at SKAT kan godtgøre, at betingelserne herfor i skatteforvaltningsloven § 27. Det bestrides, at A skulle have modtaget skattepligtige gaver som hævdet af SKAT og der kan derfor i sagens natur heller ikke foreligge grov uagtsomhed, ligesom SKAT ikke i øvrigt har godtgjort dette. Bevisbyrden herfor påhviler SKAT - og nu Skatteministeriet.

Om den beløbsmæssig størrelse af beskatningen har SKAT taget udgangspunkt i en kurs på 513,70 pr. 26. december 2007. Nationalbanken har imidlertid registreret kursen på USD ultimo december 2007 til 507,53, jf. bilag 4. Det gøres af den grund subsidiært gældende, at den foretagne forhøjelse skal nedsættes fra 4.750.000 kr. til 4.694.650 kr.

..."

Skatteministeriet har i påstandsdokumentet anført blandt andet:

"...

2. Skatteministeriets anbringender

Til støtte for frifindelsespåstanden gør Skatteministeriet gældende, at det påhviler A at bevise sin påstand om, at han finansierede købet af ejendommen i USA med penge fra et lån i F1 Bank Ltd. Ministeriet bestrider, at han har ført dette bevis. Herefter er Landsskatterettens resultat (bilag 1) rigtigt.

Den 26. december 2007 købte A ejendommen i USA for 925.000 USD, som SKAT har omregnet 4.750.000,- kr. (nedrundet).

I agterskrivelsen af 5. juli 2012 (bilag A) varslede SKAT en forhøjelse af As skatteansættelse, der svarede til købesummen for ejendommen. Begrundelsen var, at han så vidt SKAT kunne se ikke i 2007 havde haft penge til at købe ejendommen for. SKAT mente så, at han måtte have fået ejendom som en gave, der er indkomstskattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4 c.

Den 27. august 2012 (bilag B) oplyste advokaten, at A havde købt ejendommen for midler, der var indsat på hans konto i F2-bank, som SKAT allerede havde beskattet i en afgørelse. Advokaten mener nok afgørelsen, der er fremlagt som bilag D med tilhørende agterskrivelse i bilag E.

Samme dag, den 27. august 2012 (bilag C) oplyste advokaten noget andet, nemlig at det økonomiske grundlag for købet af ejendommen hovedsagelig stammede fra gevinster vundet i private pokerevents forskellige steder i verden. Han oplyste også, at sådanne pokergevinster ikke skal beskattes i Danmark.

I advokatens klage af 26. november 2012 (bilag F) til Landsskatteretten blev forklaringerne i bilag B og C forladt. Nu blev det med henvisning til dokumentet af 26. maj 2008 (bilag C) i stedet for gjort gældende, at ejendommen var købt for penge, fremskaffet ved et lån på 1,5 mio. USD i F1 Bank Ltd. Den forklaring blev fastholdt for Landsskatteretten, ligesom den er fastholdt under denne retssag.

Det er A, der hævder, at han skaffede pengene til at købe ejendommen for ved at optage et lån. Det er således ham, der råder over de beviser, der måtte være for et sådant lån - herunder f.eks. i form af lånedokument, kontoudtog vedrørende, pengeoverførsler eller aftale vedrørende købet af ejendommen. Det er derfor naturligt også ham, der har bevisbyrden for eksistensen af det påberåbte lån. Det viser retspraksis også, jf. f.eks. UfR 2009.476/2 H (SKM2009.37.HR) og UfR 2011.1599 H (SKM2011.208.HR), og lignende domme i UfR 2006.103 H, UfR 2007.1049 H (SKM2007.90.HR), SKM2008.611.HR og UfR 2009.2325 H (SKM2009.487.HR).

I den foreliggende situation, hvor han over for myndighederne har afgivet skiftende oplysninger om, hvorfra pengene til købet af ejendom kom, jf. ovenfor, er hans bevisbyrde skærpet, jf. f.eks. UfR 1998.898H.

A har ikke bevist, at han finansierede købet af ejendommen med et lån i F1 Bank Ltd.

Dokumentet i bilag 3 er ikke et gældsbrev. Det er bare et lånetilbud. Efter lånetilbuddet havde A indtil den 17. juni 2008 mulighed for at optage et lån på 1,5 mio. USD. Der foreligger ikke noget, som viser, at han optog lånet, fik provenuet udbetalt, brugte det til købet af ejendommen og har tilbagebetalt lånet, sådan som det i pkt. 3 er forudsat, det skulle være senest den 22. oktober 2009.

Lånetilbuddet i bilag 3 ses heller ikke at have relation til den ejendom, A købte. Ejendommen er ikke omtalt i tilbuddet. Størrelsen af lånetilbuddet passer ikke til ejendommens pris. Ejendommen blev købt den 26. december 2007, og lånetilbuddet er først dateret den 28. maj 2008.

As bekræftelse, der er vedhæftet som side 7 i lånetilbuddet (bilag 3), ses ikke at være en accept af tilbuddet. Bekræftelsen henviser blot til et brev, som ikke er identificeret.

Lånetilbuddet (bilag 3) er på side 1 dateret den 26. maj 2008. As bekræftelse på side 7 er dateret "6-5-2008". Det må umiddelbart forstås som den 6. maj 2008, altså før lånetilbuddet den 26. maj 2008. Heller ikke derfor kan bekræftelsen vedrøre lånetilbuddet.

I processkrift 1 af 26. november 2015 har A hævdet, at dateringen "6-5-2008" skal forstås som den 5. juni 2008. Han henviser til, at den amerikanske dato-formel nævner måneden først, dernæst dagen og til sidst året. Det kan ikke udelukkes, at det forholder sig, som han anfører. Skatteministeriet bestrider imidlertid, at han har bevist, at dateringen i bilag 3, side 7, er den 5. juni 2008. Herved må henses til det overfor anførte, hvorefter han ikke har bevist, at han har optaget et lån, navnlig at hans bekræftelse i bilag 3, side 7, som anført end ikke kan kædes sammen med lånetilbuddet. I almindelighed er det heller ikke et problem at føre sikkert bevis for et lån. Normalt foreligger der gældsbreve, bevis for pengestrømme og andre sædvanlige ting i forbindelse med lån. Det gør der ikke i denne sag.

I processkrift 1 af 26. november 2015, side 2, 2. afsnit, har A også hævdet, at SM som notar den 5. juni 2008 bevidnede låneaftalens indgåelse. Rigtigheden af det er heller ikke bevist. Der er jo ingen låneaftale, og hendes stempel i bilag 3, side 7, er dateret den 3. februar 2009, der under alle omstændigheder er mere end et halvt år efter As underskrift.

Da A således ikke har bevist, at han finansierede købet af ejendommen til 4.750.000,- kr. for lånte penge, er det korrekt, at SKAT (bilag 2) har lagt til grund - og Landsskatteretten (bilag 1) har stadfæstet -at han købte ejendommen for indtægter, der er skattepligtige i henhold til statsskattelovens § 4, men som han ikke har selvangivet. Derfor er hans nuværende skatteansættelse korrekt. Han har ganske enkelt ikke bevist, hvorfra pengene til købet af huset er kommet.

I stævningen, side 2, er det subsidiært gjort gældende, at SKAT ved omregningen til kr. af de 925.000 USD, som ejendommen kostede, har brugt kursen den 26. december 2007 på 513,70, og at SKAT skulle have brugt kursen "ultimo" december 2007 på 507,53, jf. bilag 4.

Det var den 26. december 2007, A købte ejendommen, og den dag udgjorde kursen ubestridt 513,70, som SKAT har anvendt. Det er derfor den rigtige kurs at benytte, jf. også SKATs brev af 6. december 2012 (bilag G), side 3, under "ad 4". Det fremgår heller ikke af bilag 4, hvilken dato kursen udgjorde 507,53.

I replikken, side 2, har A gjort gældende, at det påhviler Skatteministeriet at bevise, at betingelsen for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27 er opfyldt. Han har ikke begrundet sit synspunkt nærmere.

Skatteministeriet gør heroverfor gældende, at SKAT var berettiget til ekstraordinært at genoptageskatteansættelsen for indkomståret 2007.

Skatteforvaltningen kan ikke afsende varsel om ændring af en indkomstansættelse senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 1. pkt., om ordinær ansættelse.

I den foreliggende sag varslede SKAT det omstridte forhøjelse for indkomståret 2007 i brev af 5. juli 2012 (bilag A). Da fristen efter § 26, stk. 1, 1. pkt., udløb den 1. maj 2011, kunne SKAT altså ikke den 5. juli 2012 varsle forhøjelsen ordinært.

Uanset udløb af fristen efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 1. pkt., kan skatteansættelsen dog alligevel ændres, hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, 5).

A har som gennemgået ovenfor undladt at selvangive skattepligtig indtægt. Dermed har han forsætligt eller groft uagtsomt bevirket, at skattemyndighederne har foretaget hans skatteansættelse for 2007 på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, jf. f.eks. UfR 2006.1710 H (SKM2006.190.HR), SKM2011.156.VLR og SKM2009.348.BR. Betingelsen for ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, 5), var derfor opfyldt, da SKAT varslede forhøjelsen den 5. juli 2012 (bilag A).

A har ikke bestridt, at SKAT har overholdt fristerne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

A købte den 26. december 2007 ejendommen beliggende Y2 i Georgia for 925.000 USD.

A er under SKATs og Landsskatterettens sagsbehandling fremkommet med forskellige oplysninger om, hvorfra købesummen stammede, herunder at midlerne stammede fra skattefrie pokergevinster vundet i udlandet og dernæst, at de stammede fra et lån på 1,5 mio. USD optaget i en amerikansk bank. Sidstnævnte oplysning er blevet fastholdt for Landsskatteretten og retten.

A har ikke afgivet forklaring i retten. Henset hertil og til, at der er fremkommet skiftende oplysninger om fremskaffelsen af købesummen sammenholdt med oplysningerne om hans indtægtsforhold, påhviler det ham at godtgøre, at købesummen stammer fra optagelsen af et banklån i USA.

Det fremlagte lånetilbud dateret den 26. maj 2008, hvori ejendommen ikke er nævnt, dokumenterer ikke, at lånet faktisk er udbetalt til A. Kort før hovedforhandlingen i retten fremlagde A en bankkvittering dateret den 30. juni 2008, der ifølge det oplyste skulle vedrøre en indsættelse på 749.965 USD hidrørende fra det optagne lån på hans konto og et kontoudtog dateret den 26. juli 2008, der ifølge det oplyste skulle hidrøre fra hans konto udvisende en saldo på 632.952,60 USD.

Det findes ikke godtgjort, at indsættelsen på kontoen hidrører fra det optagne lån eller i øvrigt er medgået til finansiering af ejendommen, der blev erhvervet i december 2007.

Retten finder således ikke, at A har løftet bevisbyrden for, at købesummen til ejendommen hidrører fra et lån på 1,5 mio. USD optaget i en amerikansk bank, hvorfor det må lægges til grund, at ejendommen er erhvervet som en skattepligtig gave.

Der er ikke - uanset de fremlagte oplysninger om ultimokursen for december 2007 for amerikanske dollars - grundlag for at tilsidesætte den af SKAT anvendte dagskurs på 513,70.

A har ikke selv oplyst om ejendommen i sine selvangivelser. Ændringen af skatteansættelsen er foretaget i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. Varsling i medfør af denne bestemmelse om ekstraordinær ansættelse kræver, at han eller nogen på hans vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en skatteansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, og at varslingen er sket senest 6 måneder efter, at SKAT er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af de ordinære frister, der følger af skatteforvaltningslovens § 26.

SKAT fik først den 29. februar 2012 meddelelse fra de amerikanske myndigheder om, at A havde erhvervet den pågældende ejendom.

Det må anses for i det mindste groft uagtsomt, at han har undladt at selvangive en skattepligtig gave i den pågældende størrelsesorden, hvorfor betingelserne for en ekstraordinær genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 27 er opfyldt.

Skatteministeriets frifindelsespåstand tages derfor til følge.

Henset til sagens forløb, omfang og udfald skal A betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 75.000 kr., hvorved der er taget hensyn til, at sagen er behandlet sammen med en anden sag og til, at hovedforhandlingen var af kortere varighed.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Skatteministeriet frifindes,

A skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 75.000 kr.

De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens § 8a.