Dato for udgivelse
26 Nov 2004 12:19
SKM-nummer
SKM2004.466.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/03-4740-00070
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Erhvervsudygtighed, helbredserklæring, nytegning
Resumé
Et forsikringsselskab spurgte, om udbetalinger fra selskabets erhvervsudygtighedsforsikringer ville være skattefrie, hvis selskabet gennemførte nytegning af ordningerne. Ligningsrådet tiltrådte, at ordningerne var omfattet af PBL § 53 A efter nytegning. Der blev herved lagt afgørende vægt på, at selskabet ville stille krav om helbredsoplysninger fra forsikringstagerne, og at disse oplysninger ville blive behandlet på normal måde.
Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 2
Pensionsbeskatningsloven § 4

Pensionsbeskatningsloven § 53 A

Lov nr. 1122 af 21. december 1994 §§ 1-2
Henvisning

Ligningsvejledningen 2004-4 A.C.1.2.1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-4 A.C.3.3.1.5
Spørgsmål

Kan Ligningsrådet bekræfte, at de nedenfor omtalte udbetalinger fra erhvervsudygtighedsforsikringer til forsikringstagerne er skattefrie for forsikringstagerne?

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabets advokat oplyser, at selskabet A varetager administrationen af nogle erhvervsudygtighedsforsikringer, hvor forsikringsgiveren er B Forsikring. De pågældende forsikringer er ikke blevet tegnet siden 1995, og i øjeblikket er der tale om afvikling af forsikringerne.

Erhvervsudygtighedsforsikringerne er rene risikoforsikringer.

Advokaten oplyser i sin anmodning om bindende forhåndsbesked om ordningerne, at forsikringstagerne indtil den 1. januar 1996 havde fradragsret for præmieindbetalingerne til de pågældende erhvervsudygtighedsforsikringer i B Forsikring.  Han har efterfølgende oplyst, at det er rigtigt, at de omhandlede ordninger er oprettet (tegnet) i et skadesforsikringsselskab, og at de oprindelig blev oprettet med skattekode 1.

Forsikringen dækker erhvervsudygtighed som følge af sygdoms- eller ulykkestilfælde. Der udbetales en årlig ydelse, som udgøres af det forsikrede indtægtstab, dog længst indtil det fyldte 60. år. Endvidere fremgår det af de almindelige forsikringsbetingelser, at forsikringen giver ret til erstatning, hvis forsikredes erhvervsevne på grund af sygdoms- eller ulykkestilfælde nedsættes med mindst 50 %.

Forsikringsselskaberne ønsker nu at tilbyde de pågældende forsikringstagere (hvis forsikringer er tegnet i perioden fra 1. november 1971 til og med 1995) nye forsikringer med den virkning, at udbetalinger fra ordningerne bliver skattefri, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A stk. 5, jf. § 53 A stk. 1, nr. 5.

Det centrale forhold er ifølge advokaten, om der sker så væsentlige ændringer, at der skattemæssigt må anses at foreligge en helt ny forsikringsaftale. Det er advokatens vurdering, at der i det konkrete tilfælde må anses at foreligge en helt ny forsikringsaftale (omtegning).

Hvis der foreligger en helt ny forsikringsaftale, er det advokatens og forsikringsselskabernes opfattelse, at forsikringsaftalerne vil være omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A stk. 1, nr. 5 med den virkning, at udbetalinger fra ordningerne vil være skattefri, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A stk. 5.

I forbindelse med spørgsmålet om nytegning oplyser advokaten, at de eksisterende erhvervsudygtighedsforsikringer vil blive annulleret, og at der vil blive tegnet nye forsikringsaftaler for de pågældende forsikringstagere. De nye forsikringsaftaler vil få en ikrafttrædelsesdato ved oprettelsen (det vil sige i 2004 og fremover), de vil få et nyt policenummer, og der vil gælde helt nye forsikringsbetingelser for aftalerne.

Endvidere oplyste advokaten om visse mindre ændringer af forsikringsbetingelsernes tekst.

Som svar på ToldSkats forespørgsel har advokaten oplyst, at forsikringstagerne ikke har rettigheder, f.eks. i form af bonus, i forbindelse med de ophørte forsikringer.

Endelig kan der alt efter de konkrete omstændigheder blive tale om, at forsikringstagere, som har en police med forbehold, ved udstedelsen af den nye police vil få en ny forsikring uden forbehold.

Advokaten har efterfølgende oplyst, at forsikringsselskaberne har truffet beslutning om at bede forsikringstagerne om at afgive helbredsoplysninger i forbindelse med omtegningen.

Der vil blive krævet helt sædvanlige helbredsoplysninger i form af helbredserklæring udfærdiget af en læge. Helbredserklæringerne vil blive behandlet på samme måde som ved nytegning af en forsikring. 

Styrelsens indstilling og begrundelse

Styrelsen bemærker, at de omhandlede erhvervsudygtighedsforsikringer siden oprettelsen har været omfattet af pensionsbeskatningsloven § 2 nr. 4 litra b, idet de anses som "invalidepensioner", jf. Ligningsvejledningen 2004-4 afsnit A.C.1.2.1 pkt. 6. b.

For erhvervsudygtighedsforsikringer i skadesforsikringsselskaber blev fradragsretten for indbetalingerne ophævet ved lov nr. 1122 af 21. december 1994. Formålet med loven var at forhindre spekulation i, at skadesforsikringsselskaber ikke skulle betale den daværende realrenteafgift (nu pensionsafkastskat). Loven ændrede imidlertid ikke ved, at ordningerne er omfattet af pensionsbeskatningsloven kap. 1. Det er blot fradragsretten, der er bortfaldet. Udbetalingerne er derimod fortsat skattepligtige.

Endvidere bemærker Styrelsen, at det afgørende spørgsmål i sagen er, om der efter de af advokaten anførte ændringer vil være tale om nye forsikringsaftaler.

Styrelsen lægger i den forbindelse afgørende vægt på, at forsikringsselskabet stiller krav om nye helbredsoplysninger fra forsikringstagerne, og at helbredsoplysningerne bliver behandlet på samme måde som ved enhver anden nytegning af en forsikring. På den baggrund kan Styrelsen tiltræde, at de foreslåede ændringer indebærer en nytegning af forsikringsaftalerne.

Som konsekvens heraf er Styrelsen enig i, at de nye erhvervsudygtighedsforsikringer vil kunne tegnes efter pensionsbeskatningsloven § 53 A. Udbetalingerne fra ordningerne vil derfor være skattefrie for forsikringstagerne.  

Styrelsen indstillede herefter at besvare spørgsmålet med “Ja".

Ligningsrådet tiltrådte Styrelsens indstilling.