Dato for udgivelse
22 dec 2014 06:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16. december 2014
SKM-nummer
SKM2014.870.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-3786844
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Restricted Stock Units, retserhvervelse
Resumé

Skatterådet bekræfter, at RSUs med en glidende modningsperiode på 3 år, hvor der årligt sker overførsel af 1/3 af de underliggende aktier til medarbejderen (vesting), betinget af fortsat ansættelse i selskabet, skal beskattes på de respektive modningstidspunkter. Herudover bekræftes, at medarbejdere som udstationeres til Danmark i modningsperioden tillige beskattes af RSUs på de respektive modningstidspunkter.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4, Ligningsloven § 16

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.A.5.17.1

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at RSUs med en glidende modningsperiode på 3 år, hvor der årligt sker overførsel af 1/3 af de underliggende aktier til medarbejderen (vesting), skal beskattes på de respektive tidspunkter for vesting og dermed levering?                          
  2. Kan det bekræftes, at RSUs - som er tildelt forud for udstationering til Danmark - med en glidende modningsperiode på 3 år skal beskattes på det tidspunkt efter henholdsvis 1, 2 og 3 år, hvor der sker overførsel af 1/3 af de underliggende aktier til medarbejderen (vesting), idet det forudsættes, at deltageren er blevet skattepligtig til Danmark forud for vesting?                            

Svar

  1. Ja
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Moderselskabet ønsker at tildele - henholdsvis har tildelt - udvalgte medarbejdere i datterselskabet RSUs.

Det bemærkes, at moderselskabet indirekte ejer 100 % af anparterne i datterselskabet.

I henhold til betingelser og vilkår i Planen og Rammeplanen sker der modning (vesting) af de underliggende aktier i moderselskabet uden betaling af vederlag.

Moderselskabet planlægger at tildele - henholdsvis har tildelt - RSUs med en glidende modningsperiode på tre år, således at 1/3 af RSUs vil veste efter et år, 1/3 efter to år og den sidste 1/3 efter tre år. Det bemærkes, at disse vestingvilkår ikke fremgår af "Planen", men det forventes, at de vil være de gældende vilkår for nye tildelinger. Det kan lægges til grund, at medarbejdere omfattet af spørgsmål 2, har modtaget RSUs på identiske vilkår og betingelser som beskrevet i "Planen", ligeledes med justeringen for så vidt angår den glidende vesting over 3 år.

Medarbejderne har ingen aktionærrettigheder før modningstidspunkterne. Det vil sige, at der ikke modtages udbytte på aktierne, der er ikke stemmeret, og medarbejderne har ingen juridiske rettigheder som aktionærer.

For så vidt angår RSUs omfattet af spørgsmål 1 (i modsætning til RSUs omfattet af spørgsmål 2, som er tildelt inden indtræden af skattepligt til Danmark), vil aktieoptionslovens bestemmelser om medarbejderens retsstilling i forbindelse med opsigelse af ansættelsesforholdet selvsagt være gældende i det omfang bestemmelserne i aktieoptionsloven giver medarbejderen en bedre retsstilling end de aftalte vilkår.

RSUs bortfalder i tilfælde af opsigelse af ansættelsesforholdet uanset grund, idet der dog vil ske accelereret vesting og dermed førtidig modtagelse af aktier, hvis medarbejderen opsiges som følge af "lack of work, divestiture to entity less than 50 % owned by the Company, disability, or death".

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Det følger af fast praksis, at RSUs skal beskattes på det tidspunkt, hvor der indtræder retserhvervelse af de underliggende aktier.

Det er ikke endelig afklaret i praksis om en gradvis modningsperiode på 3 år for RSUs  - hvor modning er betinget af fortsat ansættelse - udskyder retserhvervelsen, indtil der sker modning efter henholdsvis 1, 2 og 3 år efter tildelingen.

I et bindende svar fra 2010 ( SKM2010.632.SR ) kom Skatterådet frem til, at samtlige optioner var retserhvervet allerede på tildelingstidspunktet i det konkrete tilfælde. Vesting var i det pågældende tilfælde betinget af fortsat ansættelse i overensstemmelse med aktieoptionsloven, men vesting ville ske med 1/36 hvert måned i tre år (optionerne kunne udnyttes fra vestingtidspunktet og indtil den 31. december 2015). Samme resultat for så vidt restricted stock units følger af et bindende svar fra 2011 ( SKM 2011.338.SR ), hvor Skatterådet kom frem til, at samtlige tildelte restricted stock units var retserhvervet allerede på tildelingstidspunktet. Vesting var her ligeledes betinget af fortsat ansættelse i overensstemmelse med aktieoptionsloven, men vesting - og dermed overførsel af aktier - ville ske med 1/3 hvert år i tre år.

Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at det fremgår af SKAT's juridiske vejledning, punkt C.A.5.17.4.4 (2014-1), at SKM2013.224.SR ændrer SKM2010.632.SR (og dermed også SKM2011.338.SR ).

I SKM 2013.224 blev henholdsvis CEO og CFO i det pågældende selskab givet et uunderstøttet tilsagn om på et fremtidigt tidspunkt at modtage aktieoptioner i selskabet, dvs. et betinget aktieoptionstilsagn.

Det betingede aktieoptionstilsagn var opbygget således, at aktieoptionerne tildeltes løbende med 1/36 pr. måned begyndende i januar i tildelingsåret.

Aktieoptionerne kunne tidligst udnyttes til køb af aktier i selskabet i marts måned i det tredje år efter første tildelingstidspunkt.

Følgende vilkår var gældende i tilfælde af ansættelsesforholdets ophør:

Hvis lederen opsiger sin stilling uden at dette skyldtes væsentlig misligholdelse fra selskabets side, så mister lederen retten til ikke-tildelte aktieoptioner (dvs. f.eks. ved en sådan opsigelse 18 mdr. efter aftalens indgåelse i januar 2011 har lederen ret til 18/36 af aktieoptionerne).

Hvis lederen opsiges, uden at dette skyldes væsentlig misligholdelse fra lederens side, bevarer lederen rettighederne og fortsætter i programmet.

Aftalen bortfalder i sin helhed, hvis lederen fratræder sin stilling som følge af væsentlig misligholdelse fra lederens side.

Spørgsmålet fra Skatterådet var nu, hvornår retserhvervelsen indtrådte.

SKAT's indstilling, som blev tiltrådt af Skatterådet, var følgende:

"Henset til Skatterådets udvikling i praksis kan der ikke siges at eksistere en såkaldt "3 års regel", som tilsiger, at alene ordninger med krav om fortsat ansættelse af en længde på fulde tre år eller mere, medfører udskudt retserhvervelse til ansættelsesbetingelsen kan konstateres opfyldt. Også kortere perioder kan begrunde en reel usikkerhed om hvorvidt aftalen bliver gennemført.

[...]

SKAT lægger vægt på, en medarbejders frivillige opsigelse ikke nødvendigvis er undergivet vedkommendes fuldstændige egen fri råden. Ansættelsesbetingelsen medfører, at der hersker reel usikkerhed om aftalernes gennemførelse. Retserhvervelsen af aktieoptionerne anses derfor at ske løbende med 1/36 pr. måned."

Endelig kan der henvises til det nyeste bindende svar om emnet, se SKM2013.885.SR , hvor en løbende modningsperiode på ¼ over 4 år betinget af forsat ansættelse var egnet til at udskyde beskatningstidspunktet til de enkelte vestingtidspunkter.

Det er således på baggrund heraf spørgers opfattelse, at retserhvervelsen til de pågældende RSUs er udskudt indtil der sker vesting efter henholdsvis 1, 2 og 3 år. 

På den baggrund er det spørgerens opfattelse, at spørgsmål 1 bør besvares med et "Ja".

Ad spørgsmål 2

Medarbejdere omfattet af spørgsmål 2, har fået tildelt RSUs forud for udstationering til Danmark, hvilket betyder, at aktieoptionsloven ikke finder anvendelse for disse RSUs.

Det betyder også, at en medarbejder som bliver opsagt (bortset fra tilfælde af lack of work, divestiture to entity less than 50 % owned by the Company, disability, or death) vil miste RSUs. For sådanne medarbejdere vil beskatningen således klart være udskudt til de enkelte vestingtidspunkter, idet medarbejderen ikke selv er herre over, om han opsiges. 

På den baggrund er det spørgerens opfattelse, at spørgsmål 2 bør besvares med et "Ja".

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at RSUs med en glidende modningsperiode på 3 år, hvor der årligt sker overførsel af 1/3 af de underliggende aktier til medarbejderen (vesting), beskattes på de respektive tidspunkter for vesting og dermed levering.

Lovgrundlag

Lov nr. 149 af 10/04/1922 (Statsskatteloven) § 4, stk. 1:

"Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.Eks.:

...

c. af et Embede eller en Bestilling, saasom fast Lønning,.."

Lbkg. nr. 1041 af 15/09/2014 (Ligningsloven) § 16:

(Bestemmelsen vedrører bl.a. den skattemæssige behandling af tildeling af aktier i et ansættelses- eller honorarlignende forhold)

"Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes [...] vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, [...] når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

....................

Stk.3. Den skattepligtige værdi af de i stk. 1 omhandlede goder skal ved skatteansættelsen, medmindre andet følger af stk. 4-16, fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve goderne i almindelig fri handel. [...]. [...]. [...]. [...]. [...]. Goder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 5.500 kr. (2010-niveau). [...]."

Praksis

SKM2013.224.SR

"Skatterådet tiltræder, at retserhvervelsen af aktieoptioner, der tildeles løbende over en treårig periode med 1/36 pr. måned, først anses for indtrådt på de månedlige tildelingstidspunkter. Aftalekomplekset skal vurderes samlet, idet betingelserne for de konkrete tildelinger af aktieoptioner er de samme i hele perioden, som programmerne løber.

Der var knyttet en betingelse til de månedlige tildelinger af aktieoptioner, nemlig at medarbejderen ikke selv havde opsagt sin stilling."

SKM2013.885.SR

"Selskabet tildeler den ansatte Restricted Stock Units, der giver ret til et bestemt antal aktier.

De tildelte Restricted Stock Units ombyttes automatisk til aktier såfremt visse aftalte betingelser er opfyldt. Ombytningen sker med 1/4 af de tildelte Restricted Stock Units henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år efter tildelingstidspunktet.

Skatterådet bekræfter, at Restricted Stock Units, som er sat til at modne med ¼ af tildelingen efter henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år, beskattes som lønindkomst på modningstidspunktet for hver del af tildelingerne. På modningstidspunktet opnår medarbejderen endelig ret til aktier, forudsat at medarbejderen fortsat er ansat i selskabet samt at selskabet ikke er gået konkurs, hvilket efter det oplyste repræsenterer en anseelig risiko."

Begrundelse

I henhold til SL § 4 og LL § 16 skal et lønvederlag beskattes på det tidspunkt, hvor der er erhvervet endelig ret til vederlaget. Udgangspunktet er, at retserhvervelsen finder sted på det tidspunkt, hvor der foreligger en endelig aftale om lønvederlaget.

Hvis der i aftalen er betingelser af suspensiv karakter for tildeling af aktier, bliver retserhvervelsen for lønvederlaget udskudt til det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.

Det afgørende for om retserhvervelsen bliver udskudt er, om der til aftalen er knyttet betingelser, der har en sådan karakter, at der hersker reel usikkerhed om, hvorvidt aftalen bliver gennemført.

Herunder lægges der vægt på, hvorvidt aftalen indeholder betingelser, som den ansatte selv har kontrol over. Sådanne betingelser vil ifølge praksis normalt ikke medføre udskydelse af det skattemæssige retserhvervelsestidspunkt.

Det følger af Skatterådets praksis, at medarbejderens frivillige opsigelse ikke nødvendigvis er undergivet vedkommendes fuldstændige egen fri råden. Herunder lægges der vægt på det tidsmæssige perspektiv, jf. SKM2013.224.SR og SKM2013.885.SR.

I SKM2013.224.SR er aktieoptionsaftalerne opbygget således, at aktieoptionerne tildeles løbende med 1/36 pr. måned. Ansættelsesbetingelsen medfører, at der hersker reel usikkerhed om aftalernes gennemførelse, hvorfor retserhvervelsen af aktieoptionerne derfor sker løbende med 1/36 pr. måned.

SKAT bemærker, at det fremgår af den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit C.A.5.17.4.4 Retserhvervelsestidspunktet, at SKM2010.632.SR er "Ændret ved SKM2013.224.SR ".

SKAT bemærker, at leveringstidspunktet for aktierne er uden betydning for fastlæggelse af retserhvervelsestidspunktet. Det afgørende er RSUs modningstidspunkt.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at RSUs - som er tildelt forud for udstationering til Danmark - med en glidende modningsperiode på 3 år beskattes på det tidspunkt efter henholdsvis 1, 2 og 3 år, hvor der sker overførsel af 1/3 af de underliggende aktier til medarbejderen (vesting), idet det forudsættes, at deltageren er blevet skattepligtig til Danmark forud for vesting.

Lovgrundlag og praksis

Der henvises til lovgrundlag og praksis under besvarelsen af spørgsmål 1.

Begrundelse

De RSUs som er blevet tildelt en medarbejder forud for dennes udstationering til Danmark, retserhverves ligeledes løbende i takt med at RSUs modnes (vester). 

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.