Dato for udgivelse
19 May 2011 09:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Mar 2011 15:46
SKM-nummer
SKM2011.338.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-163156
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
RSU’er, Restricted Stock Units, aktieløn
Resumé
Skatterådet tilkendegiver, at Restricted Stock Units, der ikke er omfattet af ligningslovens § 7 H, kan karakteriseres som aktier, når det er Selskabet, der kan vælge om aftalen skal opfyldes med aktier eller kontanter. I forlængelse heraf bekræfter Skatterådet, at RSU'er med en fast modningsperiode på 3 år skal beskattes på modningstidspunktet. Skatterådet kan ikke bekræfte, at RSU'er med en glidende modningsperiode på 3 år, skal beskattes på modningstidspunkterne. Disse beskattes på tildelingstidspunktet.
Hjemmel
Ligningslovens § 16
Reference(r)

Ligningslovens § 16

Henvisning
Ligningsvejledningen Alm. Del 2011-1,afsnit A.B.1.10

Spørgsmål:

  1. Kan det bekræftes, at de pågældende restricted stock units (herefter "RSUs") med en fast modningsperiode på 3 år skal beskattes på det tidspunkt, hvor der sker overførsel af de underliggende aktier til medarbejderen (vesting)?
  2. Kan det bekræftes, at RSUs med en glidende modningsperiode på 3 år skal beskattes på det tidspunkt efter henholdsvis 1, 2 og 3 år, hvor der sker overførsel af 1/3 de underliggende aktier til medarbejderen (vesting)?

Svar:

Ad spørgsmål 1:                   ja
Ad spørgsmål 2:                   nej

"Moderselskabet" ønsker at tildele udvalgte medarbejdere i "Datterselskabet" RSUs i overensstemmelse med "Rammeplanen". Planen indeholder de væsentligste betingelser og vilkår.

Det bemærkes, at Moderselskabet indirekte ejer 100 % af anparterne i Datterselskabet.

I henhold til betingelser og vilkår i Planen og Rammeplanen sker der modning (vesting) og dermed levering af de underliggende aktier i Moderselskabet uden betaling af vederlag. Vesting er betinget af fortsat ansættelse i overensstemmelse med aktieoptionsloven. 

Moderselskabet planlægger at tildele RSUs med en modningsperiode på tre år. For disse RSUs vil der ske vesting efter tre år, således at 100 % af RSUs vil veste præcis tre år efter tildelingen.

I tillæg hertil planlægger Moderselskabet at tildele RSUs med en glidende modningsperiode på tre år. For disse RSUs sker der vesting over tre år, således at 1/3 af RSUs vil veste efter et år, 1/3 efter to år og den sidste 1/3 efter tre år.

I tilfælde af en medarbejders død eller opnåelse af førtidspension vester samtlige RSUs, som endnu ikke er vestet.

Medarbejderen har ingen aktionærrettigheder før modningstidspunkterne. Det vil sige, at der ikke modtages udbytte på aktierne, der er ikke stemmeret, og medarbejderen har ingen adgang til retlig råden over aktierne.

I henhold til Planen kan Moderselskabet på ethvert vestingtidspunkt efter eget valg vælge enten at levere de underliggende aktier under de RSUs som vester eller at betale et kontantbeløb, svarende til værdien af de underliggende aktier.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1:

Det følger af fast praksis, at RSUs skal beskattes på det tidspunkt, hvor der indtræder retserhvervelse af de underliggende aktier.

I sagen SKM2007.786.SR var en række medarbejdere sikre på at modtage en post aktier, såfremt medarbejderen i en periode på 3 år (1) undlod at opsige ansættelsesforholdet, (2) ikke blev sagligt opsagt at arbejdsgiveren som følge af væsentlig misligholde af medarbejderen (3) undlod at tilbagekalde et samtykke til persondata, (4) undlod at opsige en depotaftale med en bank samt (5) undlod at misligholde en medarbejderaktieordning.

Ifølge praksis vil betingelser/omstændigheder, hvis indtræden vurderes at være under medarbejderens kontrol ikke medføre udskydelse af retserhvervelsestidspunktet. I den pågældende sag fandt SKAT, at de ovennævnte forhold 1-5 i overvejende grad var forhold, som medarbejderen selv var herre over. På trods heraf vurderede SKAT, at der herskede en sådan usikkerhed om aftalens gennemførelse, at den endelige retserhvervelse måtte anses for udskudt til det tidspunkt, hvor medarbejderen efter de 3 år fik aktieposten overdraget. Ved vurderingen blev der lagt vægt på det tidsmæssige perspektiv, idet SKAT vurderede, at 3 år var en relativ lang periode i ansættelsesmæssig sammenhæng, idet det for mange medarbejdere måtte anses for ganske usikkert, om de fortsat ville være ansat i selskabet efter 3 år. 

Denne opfattelse er efterfølgende blevet bekræftet af skatteministeren. Se L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, bilag 30.

"Ifølge praksis vil betingelser, hvis opfyldelse den ansatte selv har kontrol over, ikke medføre udskydelse af det skattemæssige retserhvervelsestidspunkt. Det væsentlige i vurderingen af, om retserhvervelsestidspunktet er udskudt eller ej, er således, om der må antages at foreligge en reel usikkerhed om, hvorvidt betingelsen opfyldes. Det endelige retserhvervelsestidspunkt i skattemæssig henseende for en betinget tildelt købe- eller tegningsret afhænger af, hvornår det ikke længere er usikkert, om betingelsen opfyldes. Ved vurderingen lægges der i praksis vægt på det tidsmæssige perspektiv. Er betingelsen for udnyttelsen således, at den ansatte skal være ansat på udnyttelsestidspunktet, vil det i takt med en længere modningsperiode for udnyttelse af køberetten i stigende grad være usikkert, om den pågældende er ansat. 3 år eller mere vil være en forholdsvis lang periode i ansættelsesmæssig sammenhæng, idet det for mange ansatte må anses for usikkert, om de fortsat vil være ansat i selskabet om 3 år. Det vil sige, at ud fra den praksis, der foreligger, må retserhvervelsen i denne situation formentlig antages at være udskudt til 2010"

Baggrunden for skatteministerens udtalelse var, at han blev bedt om at tage stilling til, om tegningsretter, som var tildelt den 1. juli 2007, om som kunne udnyttes den 1. juli 2010, var retserhvervet senest den 31. december 2009, såfremt udnyttelsen alene var betinget af fortsat ansættelse. Samme opfattelse fremgår af det offentliggjorte styresignal fra SKAT, SKM 2009.749. 

Som følge heraf er det spørgers opfattelse at retserhvervelsen af RSUs på tilsvarende vis er udskudt til der sker vesting efter 3 år, idet medarbejderen ikke vil få overført de underliggende aktier, hvis ansættelsesforholdet ikke opretholdes i overensstemmelse med aktieoptionsloven i den 3-årige periode. 

Ad spørgsmål 2:

Med hensyn til begrebet retserhvervelse henvises til bemærkningerne ovenfor under spørgsmål 1.

Det er ikke afklaret i praksis om en gradvis modningsperiode på 3 år for RSUs  - hvor modning er betinget af fortsat ansættelse i overensstemmelse med aktieoptionsloven - udskyder retserhvervelsen, indtil der sker modning efter henholdsvis 1, 2 og 3 år efter tildelingen. Derimod har Skatterådet i et offentliggjort bindende svar (SKM 2010.205) fundet at en modningsperiode - som var betinget af fortsat ansættelse - på 2,5 år, var så lang tid, at retserhvervelsen var udskudt. 

Ifølge det offentliggjorte styresignal fra SKAT, SKM 2009.749, vil det i takt med længere modningsperioder i stigende grad være usikkert, om den pågældende fortsat er ansat i selskabet, hvorfor betingelse om fortsat ansættelse ved lange løbetider får karakter af en betingelse, der udskyder retserhvervelsen.

Uanset om SKAT måtte finde, at en gradvis modningsperiode på 3 år er så lang en modningsperiode, at retserhvervelsen er udskudt, er det spørgers opfattelse, at retserhvervelsen under alle omstændigheder er udskudt i det konkrete tilfælde, idet det først på modningstidspunktet kan afgøres, om de aktier der bliver leveret på modningstidspunktet, er nytegnet, fra en eventuel egenbeholdning, eller opkøbt på markedet. Endelig er det slet ikke sikkert, at der bliver overført aktier til medarbejderen på modningstidspunktet, idet Moderselskabet kan vælge i stedet at opfylde med kontant betaling. Det følger af SKM 2007.642 at dette medfører, at retserhvervelsen udskydes. Der henvises ligeledes til SKM 2010.542 til støtte her for.

Det er således spørgers opfattelse, at retserhvervelsen til de pågældende RSUs er udskudt indtil der sker vesting efter henholdsvis 1, 2 og 3 år. 

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Spørger ønsker bekræftet, at de pågældende restricted stock units (herefter "RSUs") med en fast modningsperiode på 3 år skal beskattes på det tidspunkt, hvor der sker overførsel af de underliggende aktier til medarbejderen (vesting).

RSU'er er i udgangspunktet omfattet af betegnelsen betingede aktier, jf. f.eks. 2007.697.SR.

Kendetegnende for RSU'er er at de kan opfyldes med enten aktier eller kontanter. Det fremgår af Planen, at det alene beror på Selskabets beslutning, hvorledes RSU'erne opfyldes. Opfyldelsen af RSU'erne sker umiddelbart efter vesting.

Praksis for retserhvervelse er forskellig alt efter om der er tale om aktieløn eller ej idet man i praksis for aktieløn inddrager et tidsmæssigt perspektiv.

Denne anmodning adskiller sig ved, at det ikke på forhånd er tilkendegivet, hvorledes RSU'erne vil blive opfyldt. På samme måde som i SKM2010.542.SR, der bl.a. omhandlede restricted shares - og beskatningen heraf ved til- og fraflytning.

Indtil tegningsretter blev omfattet af ligningslovens § 28, ved lov nr. 1286 af 20. december 2000, var det også nødvendigt at skelne, den gang mellem hvornår der var tale om tegningsretter eller køberetter, idet tegningsretter indtil da skulle beskattes på tidspunktet for endelig retserhvervelse.

I en international koncern, hvor der var tildelt optioner, forventede moderselskabet, at man på tidspunktet for medarbejderens udnyttelse af aftalen ville anvende nyudstedte aktier til opfyldelse af aftalerne. Det var imidlertid oplyst, at det ikke kunne udelukkes, at selskabet ville anvende eksisterende aktier fra selskabets egen beholdning eller aktier, selskabet havde erhvervet til lejligheden.

I SKM2001.529.LR udtalte Ligningsrådet derfor om skelnen mellem købe- og tegningsretter:

"Ved denne vurdering er det afgørende, hvem der har mulighed for at bestemme, hvordan aftalen skal opfyldes. Såfremt medarbejderen kan kræve at blive fyldestgjort med nyudstedte aktier, vil der være tale om en tegningsret. Såfremt medarbejderen derimod alene har ret til at modtage aktier, og det i øvrigt er op til selskabet at beslutte, hvorvidt disse aktier skal tages af selskabets beholdning, erhverves på markedet eller nyudstedes ved en kapitalforhøjelse, må der være tale om en køberet. "

Det er Skatteministeriets opfattelse, at en lignende vurdering kan anlægges ved skelnen mellem RSU'er - altså hvorvidt der måtte være tale om kontant vederlæggelse eller en vederlæggelse i aktier.

Det fremgår af "Planen", at selskabet kan vælge, at opfylde RSU'erne med kontanter i stedet for aktier.

Da det er selskabet, der afgør om RSU'erne opfyldes med aktier eller kontanter er det Skatteministeriets opfattelse, at RSU'erne må anses for at være en tildeling af aktier.

Vurderingen af retserhvervelsestidspunktet for aktieløn, sker ved hensyntagen til det tidsmæssige perspektiv, jf. SKM2007.786.SR og SKM2009.749.SKAT. Herefter anses en vesting periode på 3 år eller mere for at udskyde retserhvervelsestidspunktet indtil vesting - også i de situationer, hvor retserhvervelsen alene er betinget af fortsat ansættelse.

Det indstilles at spørgsmål 1 besvares ja.

Ad spørgsmål 2

Spørger ønsker bekræftet, at RSUs med en glidende modningsperiode på 3 år skal beskattes på det tidspunkt efter henholdsvis 1, 2 og 3 år, hvor der sker overførsel af 1/3 de underliggende aktier til medarbejderen (vesting)?

Det tidligste beskatningstidspunkt er tidspunktet, hvor der sker endelig retserhvervelse.

Hvornår der er erhvervet ret til et gode, hvor der er knyttet betingelser til modtagelsen af godet, afhænger af om, betingelserne er af en sådan karakter, at der kan herske reel usikkerhed om, hvorvidt godet vil blive ydet. Retserhvervelsen vil i disse tilfælde blive udskudt indtil det ikke længere er usikkert om betingelsen vil blive opfyldt. Det er i den forbindelse også afgørende, om det er medarbejderen selv, der kan sikre opfyldelse af betingelsen. Kan medarbejderen ensidigt sikre opfyldelsen af betingelsen udskydes retserhvervelsen ikke.

Ved vurderingen af retserhvervelsestidspunktet for aktieløn tages der hensyn til det tidsmæssige perspektiv, jf. SKM2007.786.SR. I SKM2007.786.SR tilkendegiver Skatterådet, at 3 år er langt tid i ansættelsesmæssig sammenhæng - idet det for mange ansatte må anses for ganske usikkert om de fortsat vil være ansat i selskabet efter 3 år.

I SKM2010.632.SR modnedes aktieoptioner med 1/36 hver måned - og optionerne kunne udnyttes helt eller delvist i perioden fra modning til udløb. I den situation sagde Skatterådet, at optionerne måtte anses for retserhvervede ved tildeling. I SKM 2010.542.SR, hvor Skatterådet lagde til grund, at der var tale om et samlet aftalegrundlag -  fandt man at retserhvervelsestidspunktet var udskudt til vestingtidspunktet for samtlige optioner.

Spørger henviser til, at usikkerheden med hensyn til om RSU'erne vil blive opfyldt med kontanter eller aktier skulle kunne udskyde beskatningstidspunktet, som i SKM2007.642.SR, dette synspunkt har SKAT imidlertid taget afstand fra i SKM2009.790.SR, hvor det tilkendegives, at en sådan usikkerhed ikke alene kan udskyde retserhvervelsestidspunktet.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at der ikke bør være forskel på retserhvervelsestidspunktet når der er tale om bonus i form af aktier, der erhverves inden for 3 år og anden bonus.

Efter en samlet konkret vurdering er det Skatteministeriets opfattelse, at RSU'erne ved en løbende vesting over 3 år, må anses for retserhvervede allerede ved tildeling.

Det indstilles at spørgsmål 2 besvares nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling