Dato for udgivelse
14 Jan 2015 14:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Nov 2014 14:54
SKM-nummer
SKM2015.45.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Glostrup, BS 10N-3823/2013
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Motorombytning, ombygning, motorcykel, reparation, genopbygning, identisk
Resumé

Sagen angik spørgsmålet, om sagsøgerens motorcykel var blevet ændret i en sådan grad, at den havde mistet sin afgiftsmæssige identitet.

Der var i sagen enighed om, at motorcyklens motor og gearkasse blev udskiftet i 2010, og at der i denne forbindelse blev fjernet et af tre beslag fra motorcyklens stel. Motorudskiftningen medførte ikke en effektforøgelse på over 20 %. Der var endvidere enighed om, at sagsøgeren i hvert fald havde foretaget ændringer af motorcyklens baghjul, bagskærm, sæde, udstødningsrør, fodhvilerkit, forgaffel og bremsere. Retten fandt, at ændringerne, herunder særligt af motorcyklens stel og motor, medførte, at motorcyklen ikke havde bevaret sin afgiftsmæssige identitet, og sagsøgeren som følge heraf med rette var opkrævet ny registreringsafgift, idet der hverken var tale om reparationer eller genopbygning af motorcyklen.

Retten fandt endvidere opkrævningen var foretaget rettidigt i medfør af den ordinære frist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1.

Endelig fastslog retten, at sagsøgeren ikke havde haft nogen berettiget forventning om, ikke at blive opkrævet ny registreringsafgift.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 1, stk. 3 (dagældende)
Registreringsafgiftsloven § 7a, stk. 1 og 2
Registreringsafgiftsloven § 7a, stk. 5
Skatteforvaltningsloven § 31, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 E.A.8.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 E.A.8.1.8.3

Henvisning

Den juridiske vejledning A.A.8.3.1.1

Appelliste

Parter

A
(advokat Kristian Qvist Krüger)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Sigrid Majlund Kjærulff)

Afsagt af byretsdommer

Anne Ersbøll

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt en motorcykel er blevet ændret i en sådan grad, at den har mistet sin afgiftsmæssige identitet med den følge, at der skal betales ny registreringsafgift.

A's endelige påstand er, at Skatteministeriet skal anerkende, at han ikke er forpligtet til at betale fornyet registreringsafgift stor 79.993,00 kr. af motorcyklen med stelnummer ... .

Skatteministeriets påstand er frifindelse.

Sagen er anlagt den 19. november 2013.

Oplysningerne i sagen

Den motorcykel, sagen handler om, er en Harley-Davidson med en shovelhead motor. Den blev første gang indregistreret i udlandet den 1. juli 1982, og første gang i Danmark den 10. maj 2001.

A blev registreret som ejer af motorcyklen den 26. januar 2005, hvor den blev synet med ændringer i form af ændret forgaffelbrostykke og afstandsstykke ved bremseskive.

I A's ejertid er der foretaget ændringer af følgende:

Baghjul

Bagbremse

Bagskærm

Sæde

Udstødningsrør

Benzintank

Fodhvilerkit

Forgaffel med hjul

Bremser

Motor og gearkasse udskiftet og en TwinCam 88 motor isat.

Der er forevist fotos af motorcyklens oprindelige udseende, dens udseende ved A's erhvervelse af den i januar 2005 og dens nuværende udseende.

Motorcyklen blev beslaglagt af politiet den 28. april 2011 i forbindelse med en ransagning hos ... på en adresse i ...1. Efter politiets opfattelse fremstod motorcyklen med et stelnummer, der forekom uoriginalt indhugget, og med ombygning. En kriminalteknisk erklæring bekræftede antagelsen om, at stelnummeret ikke var originalt.

Beslaglæggelse blev godkendt af retten den 11. august 2011 og opretholdt i medfør af retsplejelovens § 803, stk. 1, med henblik på at tjene som bevis for en lovovertrædelse og med henblik på udlevering til nogen, hvorfra den måtte være fravendt.

Politiet anmodede den 15. juli 2011 SKAT om at foretage en vurdering af, hvorvidt der var grundlag for at rejse krav om fornyet afgiftsberigtigelse og om, hvorvidt køretøjet opfyldte betingelserne for registrering.

SKAT meddelte den 3. august 2011 A, at der skulle skaffes dokumentation for, hvornår og hvem der havde ihugget stelnummeret, og at motorcyklen ikke var lovlig og ikke måtte benyttes på færdselslovens område, før sådan dokumentation var fremskaffet.

Politiet rettede efterfølgende henvendelse til G1.1 Ltd for at få afklaret, om der var tale om et originalt FXRS stel eller om der var foretaget ændringer ved stellet i forbindelse med udskiftning af original motor til en twincam type.

VM, Service Operations Manager, G1.1 Ltd, svarede i brev af 29. maj 2012, hvori han oplyste:

"...

1.

På baggrund af FXR stellets konstruktion med flere støttende/bærende tværgående beslag/vanger på underdelen af stellet, vil det ikke være muligt at montere en twincam motor uden først at fjerne et eller flere af disse beslag (afskæring af en bærende del af konstruktionen). Det fremsendte billedmateriale viser tydeligt, at det bagerste beslag/vanger er afskåret/fjernet. Dette støttes yderligere af den vedlagte steltegning med markering af området.

2.

Det er ligeledes muligt, at forreste ophæng til motor samt bagerste ophæng til motor/gearkasse/bagsvinger (samles med én tværgående bolt) er modificeret og stellet eventuelt udvidet bagtil, men dette kan ikke bekræftes med nuværende dokumentation, men i forhold til førnævnte konstruktive ændring på stellet, anses dette for sekundært.

Konklusion:

En Twincam motor kan ikke monteres i et FXR stel beregnet for en Evolution motor uden konstruktive ændringer i form af afskæring af bærende stiver på underdelen af stellet.

..."

For så vidt angår stelnummeret oplyste VM samtidig i en mail af 29. maj 2012 til politiet, at stelnummeret var produceret og dermed eksisterende, og at G1's eksperter i USA konkluderede, at stelnummeret var korrekt ihugget årgangen.

På grund af de nye oplysninger fra G1.1 vedrørende udskiftning af motoren bad politiet den 29. maj 2012 SKAT om at foretage en vurdering af, hvorvidt de nye oplysninger gav SKAT anledning til en sag mod ejeren af motorcyklen.

SKAT meddelte samme dag, at man ønskede at beslaglægge køretøjet til sikkerhed for registreringsafgift, da det blev vurderet, at køretøjet havde tabt sin afgiftsmæssige identitet.

SKAT traf afgørelse den 17. september 2012 om, at der skulle betales ny registreringsafgift med 79.993 kr., da motorcyklen efter nybygning ikke længere var identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj, og idet nybygningen ikke opfyldt betingelserne for afgiftsfritagelse efter registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 1 - 4. SKAT lagde blandt andet til grund, at der var skåret i motorcyklens stel for at gøre plads til udskiftning af motor og gearkasse.

A påklagede afgørelsen til Landsskatteretten, der ved kendelse af 9. september 2013 stadfæstede SKATs afgørelse med følgende bemærkninger og begrundelse:

"...

Af den dagældende registreringsafgiftslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 8. februar 2011, fremgår følgende:

"...

§ 1. (...) Stk. 3. Der svares afgift af køretøjer som nævnt i stk. 1, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj, jf. dog §§ 7 og 7 a.

...

§ 7a. Reparerede og genopbyggede køretøjer, hvoraf der tidligere er betalt registreringsafgift, og som er beskadiget som følge af tæring, slitage og lignende, og hvor reparation udføres løbende som almindelig vedligeholdelse, er fritaget for afgift.

Stk. 2. Fritagelsen efter stk. 1 er betinget af følgende:

1)

Køretøjet skal efter genopbygningen svare til det i registreringsattesten omhandlede køretøj. Der må således ikke ske ændringer med hensyn til køretøjets fabrikat, model, type og årgang.

2)

Udskiftning af køretøjets motor, eventuelt til en motor med anden drivkraft, må ikke indebære en effektforøgelse på over 20 pct. i forhold til køretøjets originale motoreffekt.

3)

Genopbygningen af køretøjet skal være udført ved anvendelse af reservedele, herunder skarringsdele, af en art og beskaffenhed, som normalt forefindes på og forhandles fra automobilforhandlernes og -værkstedernes lagre af nye reservedele, eventuelt med tilsvarende brugte reservedele. Der må ikke anvendes nyt reservedelskarrosseri, chassis eller -stel. Der må heller ikke fra et andet køretøj anvendes karrosseri, chassis, stel eller større del af disse komponenter end de nævnte reservedele.

..."

Ud fra en samlet vurdering af de foretagne ændringer, herunder især udskiftning af motor og gearkasse samt at der er foretaget ændringer på stellet i forbindelse hermed, er Landsskatteretten enig med SKAT i, at motorcyklen ikke har bevaret sin afgiftsmæssige identitet, og dermed ikke er fritaget for ny registreringsafgift.

Ved afgørelsen er der blandt andet lagt vægt på, at ændringen på stellet ikke kan anses for en reparation eller genopbygning omfattet af registreringsafgiftslovens § 7a. Der henvises til SKM2008.954.HR samt SKATs juridiske vejledning afsnit E.A.8.1.8.3.

Landsskatteretten stadfæster herefter SKATs afgørelse.

..."

A har fremlagt sålydende udaterede udtalelse fra NF, G2, der beskæftiger sig med Harley-Davidson:

"...

Vedr. Harley-Davidson ... .

Denne motorcykel har fået ilagt en såkaldt Harley-Davidson Twincam motor, det kræver kun at stenpladen under gearkassen fjernes, og dette medfører ikke nogen forringelse af styrken på stellet. Da der kun er tale om en stenplade, og ikke en bærende del af stellet.

..."

Skatteministeriet har fremlagt en erklæring af 25. juni 2013 fra direktør ON, G1 Company, USA, hvori det hedder:

"...

G1 Company går ikke ind for en ændring af vore stel på nogen som helst måde. At fjerne eller ændre en hvilken som helst komponent i et stel ville kunne medføre en lang række forhold, som ikke er umiddelbart synlige, eller forhold, som ikke viser sig et stykke tid. På basis af de billeder, jeg har set og den leverede beskrivelse, vil jeg anse denne ændring for "konstruktiv". Endvidere, såfremt en kunde ændrede en motorcykel tilsvarende inden for dens garantiperiode, kunne dette ophæve garantien på mange og eventuelt alle motorcyklens komponenter.

..."

A har forklaret blandt andet, at han købte motorcyklen i begyndelsen af 2005 for ca. 140.000 kr. Han anslår dens værdi ved beslaglæggelsen i 2011 til omkring 100.-110.000 kr.

De ændringer, der har er sket i hans ejertid, har ikke medført en værdiforøgelse. I 2007 fik han skiftet tank til en større og fik ny bagskærm og baglygte og nyt sæde. Arbejdet blev udført med hjælp fra en kammerat. I 2010 gik den gamle motor, og da han ikke kunne skaffe en shovelhead motor, var det nødvendig at isætte en twincam motor og samtidig skifte gearkasse. En twincam motor er en videreudvikling af den ældre shovelhead motor. Motorudskiftningen skete på et værksted. Han vil ikke bestride, at der i den forbindelse kan være fjernet et beslag på stellet. Da bremserne var meget dårlige blev de udskiftet i 2011. I samme forbindelse blev forgaflen også udskiftet. Den ny forgaffel havde samme størrelse som den gamle, men et lidt anderledes udseende. Ingen af ændringer er sket for at shine motorcyklen op. Der er kun anvendte typegodkendte komponenter, enten nye eller brugte Harley-Davidson dele.

Da delene er blevet udskiftet løbende og som led i almindelig og nødvendig vedligeholdelse, mente han ikke, at der kunne opstå afgiftsmæssige problemer.

Parternes synspunkter

A har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, hvori er anført:

Det er sagsøgers hovedsynspunkt, at sagsøger har løftet bevisbyrden for, at de omhandlede udskiftninger og ændringer, der de facto er foretaget på motorcyklen, er sket som led i en løbende vedligeholdelse, og at disse ændringer/udskiftninger er foretaget over en længere periode.

Sagsøger har i forhold til sagsøgte redegjort for, at dokumentationen for effektforøgelse har været umuliggjort af G1, idet G1 kræver en besigtigelse af den omhandlede motorcykel for at kunne besvare dette spørgsmål.

Da sagsøgte har motorcyklen i sin besiddelse, og da denne motorcykel har været i det offentliges besiddelse igennem en endog meget lang periode, så er sagsøgte nærmest til at oplyse dette, idet sagsøgte da også på et langt tidligere tidspunkt burde - ex officio - have inddraget dette forhold i sagen, såfremt dette potentielt var en overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 2, nr. 2.

Det skal således ikke tillægges processuelt skadevirkning.

I mangel af dette kan det lægges til grund, at der således ikke er overtrædelse af loven.

Der fremlægges som bilag 17 og 18 udskrift af, hvad der øjensynligt skulle være den oprindelige motors effekt, og hvad der skulle være den efterfølgende motors effekt. Dette bekræfter således, at der ikke er tale om en 20 % effektforøgelse.

SKATs manglende reaktion på politiets henvendelse i sommeren 2011 må forstås derhen, at motorcyklen på daværende tidspunkt og med de på daværende tidspunkt tilgængelige informationer, i skatteretlig henseende, var i overensstemmelse med registreringsafgiftsloven.

Retten skal derfor alene vurdere, om det manglende beslag i sig selv medfører en ændring, der isoleret set udløser en fornyet registreringsafgift.

SKATs afgørelse af 17. september 2012 er ugyldig, idet det principalt gøres gældende, at hele kravet må anses for at være forældet, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2.

Subsidiært gøres det gældende, at øvrige krav, bortset fra beslaget, er forældet efter samme regler.

Erklæringerne fra G1, fremlagt af sagsøgte, har begrænset bevismæssig betydning, idet sagsøger ikke har deltaget i udformningen af spørgsmålene, eller har haft mulighed for at stille modspørgsmål.

Skatteministeriet har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, hvori er anført:

Det gøres overordnet gældende, at sagsøgerens motorcykel som følge af de foretagne ændringer af køretøjet ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj og som følge heraf har mistet sin afgiftsmæssige identitet, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, samt bl.a. SKM2008.712.BR og SKM2008.954.HR.

Til støtte herfor gøres det gældende, at de foretagne ændringer af sagsøgerens køretøj ligger uden for rammerne af de reparationer og ombygninger, der afgiftsfrit kan foretages i medfør af lovens §§ 7 a, stk. 1 og 2. Motorcyklen skulle derfor have været anmeldt til afgiftsberigtigelse hos SKAT, jf. § 7 a, stk. 5.

1. Registreringsafgift - konstruktive ændringer

Ifølge ordlyden af registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 1 og 2, kan der alene afgiftsfrit foretages reparationer eller genopbygninger af køretøjer, såfremt køretøjet er beskadiget som følge af tæring, slitage og lignende, og reparationen og genopbygningen sker som et udslag af løbende almindelig vedligeholdelse.

Det er ubestridt, at sagsøgeren har udskiftet motorcyklens motor til en anden og større model end den, der fremgår af motorcyklens registreringer, og at der samtidig hermed blev skiftet gearkasse og krumtaphus. Sagsøgeren har endvidere erkendt, at han i den forbindelse har flyttet et tværbeslag.

Det fremgår af Den juridiske vejledning, afsnit E.A.8.1.8.3 og den dagældende Punktafgiftsvejledning fra 2011-1, at hvis man som i nærværende sag samtidig med et motorskifte foretager andre tekniske ændringer, vil køretøjet som hovedregel miste sin afgiftsmæssige identitet, hvilket tillige er bekræftet i erklæringer fra såvel G1.1 som G1 Company.

Hertil kommer, at der ubestridt, er foretaget en række øvrige, omfattende ændringer/udskiftninger på motorcyklen, herunder udskiftning af forgaffel, styr, dobbelt ventilerede skivebremser, fremrykkersæt, greb, rør, sæde, skærme.

Det bemærkes, at det forhold, at motorcyklen den 26. januar 2005 er synet med ændret forgaffelbrostykke samt afstandsstykke ved bremseskive ikke indebærer, at SKAT på daværende tidspunkt har foretaget vurdering af, om der ifaldt ny/yderligere registreringsafgift for motorcyklen. Synsblanketten er afleveret til daværende motorkontor hos politiet med henblik på registrering af motorcyklen, men den har ikke været indleveret til SKAT med henblik på vurdering af afgiftspligten.

Det er uden betydning for den afgiftsmæssige vurdering af, om motorcyklen har bevaret sin identitet, om de udskiftede dele som anført af sagsøgeren i stævningen måtte være TÜV-godkendte reservedele.

Det er enighed om, at det er sagsøgeren, der bærer bevisbyrden for, at de omfattende udskiftninger og ændringer, der er foretaget af motorcyklen, efter deres antal og karakter er sket som et udslag af almindelig, løbende vedligeholdelse, og at udskiftningerne/ændringerne som hævdet er foretaget over et længere tidsrum. Denne bevisbyrde har sagsøgeren ikke løftet ved fremlæggelse af billeder af motorcyklen samt en enkelt faktura.

Det fastholdes således, at den samtidige udskiftning af motoren, gearkasse og krumtaphus samt ændringer i stellet i februar 2010 alene og i hvert fald sammen med de øvrige ændringer af motorcyklen udgør en så omfattende ombygning af motorcyklen, at den ikke længere svarer til den model, type og årgang, som er lagt til grund ved afgiftsberigtigelsen, jf. registreringsafgiftslovens 7a, stk. 2, nr. 1. Det støttes i øvrigt også af, at sagsøgeren i replikken, side 4, 5. afsnit har oplyst at "det kan lægges til grund, at motorcyklen er vedligeholdt med ikke-original men godkendte reservedele".

Det bemærkes, at oplysninger omkring den omhandlede Twin Cam motors effekt - og dermed en eventuel effektforøgelse - ikke for nærværende kan tilvejebringes på betryggende vis, hvorfor synspunktet herom frafaldes. Det ændrer ikke på, at motorcyklen har mistet sin afgiftsmæssige identitet, idet de foretagne ændringer af sagsøgerens køretøj ligger uden for rammerne af de reparationer og ombygninger, der afgiftsfrit kan foretages i medfør af lovens §§ 7 a, stk. l og 2, jf. også ovenfor.

2. Hverken stiltiende accept eller berettiget forventning

Sagsøgeren gør gældende, at det forhold, at SKAT ikke opkrævede registreringsafgift i direkte forlængelse af politiets henvendelse af 15. juli 2011 dels medfører, at SKAT må anses for at have accepteret de på daværende tidspunkt foretagne ændringer, dels må anses for at være en begunstigende forvaltningsakt, der ikke kan ændres. Dette bestrides.

SKAT har ikke - heller ikke stiltiende - givet tilsagn om, at der ikke skulle betales ny registreringsafgift, og sagsøgeren har ikke haft nogen berettiget forventning om ikke at blive opkrævet registreringsafgift. Sagsøgte er ej heller med henvisning til forvaltningsrettens principper om begunstigende forvaltningsakter afskåret fra at opkræve ny registreringsafgift.

Det bemærkes i den forbindelse, at SKAT først den 22. og 29. maj 2012 modtog besvarelsen fra G1, hvoraf fremgik, at motorskift til en motor af mærket TwinCam for den omhandlede motorcykel ikke var mulig uden at der foretages konstruktive ændringer. Der blev på baggrund heraf foretaget en fornyet besigtigelse og sagen blev igen den 29. maj 2012 forelagt for SKAT.

3. Opkrævningen er foretaget rettidigt

Sagsøgeren har - alene med henvisning til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2 - gjort gældende, at SKAT opkrævning af registreringsafgift er foretaget for sent og som følge heraf skulle være forældet. Det er ikke korrekt.

Det fremgår af den ordinære fristregel i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, at:

"...

SKAT kan ikke afsende varsel om fastsættelse eller ændring af afgiftstilsvar senere end 3 år efter angivelsesfristens udløb. Tilsvarende kan varsel om ændring af godtgørelse af afgift ikke afsendes senere end 3 år efter, at kravet om godtgørelse tidligst kunne gøres gældende. Fastsættelsen af afgiftstilsvaret henholdsvis godtgørelsen skal foretages senest 3 måneder efter udløbet af fristen efter 1. eller 2. pkt. [...].

..."

Varslingsfristen løber således fra det tidspunkt, hvor kravet om godtgørelse for registreringsafgift tidligst kunne gøres gældende af SKAT, og dermed senest 3 år og 3 måneder efter, at den omhandlede motorcykel blev taget i brug på færdselslovens område efter de foretagne ændringer, der medførte tab af motorcyklens afgiftsmæssige identitet, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, 2. pkt., jf. færdselslovens § 72, stk. 1, 1. pkt.

Som anført ovenfor er der foretaget en række ændringer, herunder særligt udskiftning af motor, gearkasse og krumtaphus samt de i den forbindelse foretagne ændringer af stellet og flytning af tværbeslag. Sagsøgeren har oplyst, at motoren, gearkassen mv. blev udskiftet i februar 2010. Afgiften skulle således svares inden motorcyklen blev taget i brug efter denne udskiftning i februar 2010, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, 2. pkt., jf. § 7a, stk. 5, idet motorcyklen i hvert fald på dette tidspunkt mistede sin afgiftsmæssige identitet.

Kravet om godtgørelse for registreringsafgift kunne således ifølge den ordinære frist i skatteforvaltningslovens § 31, stk.1, gøres gældende af SKAT frem til maj 2013. Da SKATs agterskrivelse er udsendt den 13. juli 2012, er kravet således rejst rettidigt. Sagsøgeren har da heller ikke anført nogen anbringender til støtte for, at kravet skulle være forældet i medfør af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1.

Kravet er endvidere rejst rettidigt i medfør af den ekstraordinære frist i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3.

Til trods for, at sagsøgeren har foretaget en række ændringer af motorcyklen, der udløser ny registreringsafgift, jf. ovenfor, har sagsøgeren ikke afgiftsberiget motorcyklen. Sagsøgeren har således forsætligt - eller i hvert fald groft uagtsomt - bevirket, at registreringsafgiften af motorcyklen er blevet fastsat på et urigtigt grundlag. SKAT er derfor berettiget til at foretage ekstraordinær ændring af registreringsafgiften, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3.

Det bestrides, at SKATs agterskrivelse er udsendt efter 6-måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2. Fristen i § 32, stk. 2, regnes fra det tidspunkt, hvor SKAT er kommet i besiddelse af det fornødne grundlag for at varsle en korrekt afgiftsansættelse. Fra en omfattende retspraksis henvises til SKM2006.153.HR, SKM2006.190.HR, SKM2011.209.HR, SKM2011.242.HR samt SKM2012.138.ØLR, SKM2012.168.ØLR og senest SKM2014.214.ØLR.

SKAT modtog først den 29. maj 2012 oplysningerne fra politiet, som på baggrund af politiets besigtigelse af motorcyklen samme dag bl.a. viste, at der var foretaget ændringer af FRX-stellets konstruktion i forbindelse med det omhandlede motor- og gearkasseskifte fra den registrerede Shovelhead-motor til TwinCam-motoren, og at der i den forbindelse var fjernet et beslag, at der var mærker i stellet, hvor der var foretaget afskæring, ligesom det kunne konstateres, at gearkassen var monteret så den rakte ud under svingarmen. Før modtagelsen af ovennævnte oplysninger den 29. maj 2012 har SKAT ikke haft tilstrækkeligt grundlag for at varsle en ændring af den opkrævede registreringsafgift for motorcyklen.

Fristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, løber derfor først fra den 29. maj 2012, hvorfor også den ekstraordinære frist er overholdt, eftersom SKAT fremsendte forslag til afgørelse om ændring af registreringsafgiften den 13. juli 2012.

Rettens begrundelse og afgørelse

Der er enighed om, at motorcyklens motor og gearkasse blev udskiftet i februar 2010, hvorved den oprindelige motor af shovelhead type blev udskiftet med en twincam type. Det kan videre lægges til grund, at udskiftningen af motor og gearkasse gjorde det nødvendigt at fjerne et beslag fra motorcyklens stel. Der er enighed om, at ombytningen af Shovelhead motoren med Twincam motoren ikke har medført en effektforøgelse på over 20 pct. Det kan også lægges til grund, at der i 2007 og 2011 blev foretaget andre ændringer på motorcyklen, som forklaret af A.

Som følge af de nævnte konstruktive ændringer, især af motor og af dens stel, kan motorcyklen ikke anses for at have bevaret sin afgiftsmæssige identitet.

Selvom retten efter A's forklaring må lægge til grund, at motoren blev udskiftet, fordi den gamle motor gik i stykker og ikke kunne repareres, har de foretagne ændringer af særlig stel medført, at der ikke blot har været tale om en reparation eller genopbygning. Ændringen kan derfor ikke anses omfattet af bestemmelsen om afgiftsfritagelse i registreringsafgiftslovens § 7a.

SKATs afgørelse af 17. september 2012 med forudgående agterskrivelse af 13. juli 2012 er meddelt A inden for den ordinære frist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1. Fristen på 3 år og 3 måneder må regnes fra motorombytningen, der efter det oplyste skete i februar 2010. Opkrævningen af ny registreringsafgift er således sket rettidigt.

SKAT har ikke forud for afgørelsen af 17. september 2012 truffet nogen afgørelse om, at der ikke skulle svares ny registreringsafgift, eller på anden måde givet en positiv og entydig tilkendelse herom. SKATs brev af 3. august 2011, der intet indeholder om afgiftsspørgsmålet, har heller ikke kunnet give A en berettiget forventning om, at der ikke ville blive opkrævet yderligere registreringsafgift.

Retten tager herefter Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

A skal betale 24.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet. Beløbet dækker udgiften inklusive moms til advokatbistand. Retten har lagt vægt på sagens betydning og resultat samt arbejdets omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

A betaler inden 14 dage 24.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.

Omkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.