Dato for udgivelse
15 jan 2013 08:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 dec 2012 13:37
SKM-nummer
SKM2013.41.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0187037
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder + Andet om moms
Emneord
Familieoverdragelse, succession, del af en virksomhed, moms, salg af fast ejendom
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at reglerne i kildeskattelovens § 33 C kan findes anvendelse ved deloverdragelser af Spørgers landbrugsvirksomhed til hans søn. Skatterådet kan også bekræfte, at matr.nr. 7 B, hvor der er støbt sokkel til nyt stuehus, kan overdrages, uden at overdragelsesprisen tillægges moms.

Hjemmel

Kildeskatteloven § 33 C og
Momsloven § 3, stk. 1,
Momsloven § 4,
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9,
Bekendtgørelse nr. 1370 af 2. december 2010 § 2, stk. 2 og 3

Reference(r)

Kildeskatteloven § 33 C og
Momsloven § 3, stk. 1,
Momsloven § 4,
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9,
Bekendtgørelse nr. 1370 af 2. december 2010 § 2, stk. 2 og 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.C.6.7.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2 D.A.5.9.4.1

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at reglerne i kildeskattelovens § 33 C om succession ved familieoverdragelse kan anvendes ved overdragelsen, så sælger ikke skal beskattes af fortjenester ved salget?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at matr.nr. xx kan overdrages, uden at overdragelsesprisen tillægges moms?

Svar

  1. Ja, se dog begrundelse
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer ejendommen x-vej nr. x, x-by, ejendommen er på 58,3 ha.

Spørger driver ejendommen x-vej, nr. x med planteavl og mindre kvægbesætning. Ejendommens driftsbygninger anvendes i forbindelse med drift af ejendommen.

Spørgers søn, Spørger 2, ejer ejendommen x-vej nr. y. Spørger 2 købte ejendommen i 19xx af sin fader.  Ejendommens areal udgør ifølge ejendomsvurderingen 129,4 ha. Spørger 2 har en malkekvægbesætning og har bygget en ny løsdriftsstald til malkekøerne. Den nye stald blev bygget på jord fra x-vej nr. x. Spørger 2 har købt dette jordstykke af Spørger. Dette var af hensyn til offentlige krav nødvendigt. Miljøtilladelsen til malkekvægbesætningen er af denne grund givet til x-vej nr. x. Der er i dag miljøgodkendelse til dyr på begge ejendomme.

Planen er at overdrage hele ejendommen x-vej nr. x til Spørger 2. Imidlertid er det for øjeblikket ikke muligt at få denne overdragelse finansieret. Derfor er det nødvendigt at overdrage en del af ejendommen i første omgang.

Virksomheden, der overdrages består af jord, stuehus, driftsbygninger og staldinventar. Spørger driver virksomheden med kvæghold og planteavl. Stuehuset er udlejet til tredjemand. Spørger bor på y-vej, x-by. Denne ejendom er ikke landbrugsnoteret.

Spørger 2 vil fortsætte driften af virksomheden på samme måde med kvæghold og planteavl samt udlejning af stuehuset. Spørger 2 har hidtil haft sit opdræt(kalve og kvier) placeres hos en anden landmand, der har opstaldet og passet opdrættet(kviehotel). I forbindelse med købet af virksomheden her vil opdrættet blive taget hjem og blandt andet placeret i driftsbygningerne til x-vej nr. x. 

Det forhold, at kun en del af jorden til x-vej nr. x er med i overdragelsen, gør ikke, at der ikke er tale om en selvstændig virksomhed. Den 1. april 2010 blev bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv. ophævet. Der er derfor ikke længere noget krav om et bestemt landbrugsareal for at have en husdyrproduktion på en bedrift. Det er endog muligt at etablere husdyrproduktion på jordløse ejendomme.

Ved overdragelsen af andelen af virksomheden med bygninger og et mindre jordareal i første omgang får Spørger 2 miljøtilladelsen over på sin bedrift og får mulighed for at opføre et nyt stuehus.

Byggeriet af stuehuset er ikke fuldført pga. problemer med finansieringen. Efter finanskrisen med start i 2008 har det været svært at finde finansiering til opførelse af nyt stuehus. Først i 2012 er der opnået finansieringstilsagn.

Tilladelse til byggeriet forudsatte, at byggeriet blev påbegyndt i 2010, derfor er soklen lavet i 2010. Soklen opfylder kravene til et fundament bestemt til det projekterede byggeri, og er lavet efter tegningerne til stuehuset. Stuehuset er under opførelse og forventes indflytningsklar i november 2012.

Ejendommen er ifølge ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2010 på 58,3 ha.

Der overdrages:

Bygningsparcel x-vej nr. x, matr.nr.x : Jord, ca. 2,5 ha, Stuehus, Driftsbygninger, Staldinventar, Del af matr.nr. y, ca. 2,0 ha jord, Sokkel til nyt stuehus. (beløbsmæssig opgørelse udeladt)

Anmodningen var vedlagt kortrids og skematisk redegørelse fra en landinspektør.

Udstykningsmæssigt gennemføres salget i to omgange.

Efter udstykningerne har Spørger en bygningsløs ejendom på 55,7 ha. Det er hensigten, at dette overdrages til Spørger 2 senere.

Fortjeneste ved salget til Spørger 2 er følgende: (udeladt)

Spørgers opfattelse og begrundelse

På grund af de faktiske forhold bør successionsreglerne kunne anvendes på ovedragelsen, da der sker overdragelse af en selvstændig virksomhed. Overdragelsen sker blot i flere omgange på grund de besværlige finansieringsforhold på grund af finanskrisen.

Den her omhandlede overdragelse er overdragelse af en andel af en erhvervsvirksomhed, der i sig selv udgør en selvstændig erhvervsvirksomhed. Overdragelsen er derfor omfattet af successionsreglerne i Kildeskattelovens § 33C.     

Vedrørende overdragelse af del af matr. nr. y er der på denne anlagt sokkel til nyt stuehus. Idet soklen er lavet i 2010, må arealet kunne sælges, uden at overdragelsesprisen skal tillægges moms.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at reglerne i kildeskattelovens § 33 C om succession ved familieoverdragelse kan anvendes ved deloverdragelsen.

Lovgrundlag

Kildeskatteloven (lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010) § 33C

Ved overdragelse i levende live af en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller en samlever, hvorved forstås en person, som på overdragelsestidspunktet opfylder betingelserne i boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra d, kan parterne i overdragelsen anvende reglerne i stk. 2-11 og 14... Stk. 2-11 og 14 finder alene anvendelse på ejendomsavancer vedrørende fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, i det omfang ejendommen anvendes i overdragerens eller overdragerens samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed.

Stk.2.Fortjeneste ved overdragelsen beskattes ikke hos overdrageren. Ved beskatning af erhververen skal virksomhedens aktiver med hensyn til skattemæssige af- og nedskrivninger samt til beskatning af fortjenester og fradrag af tab ved salg behandles, som om de var anskaffet af erhververen på de tidspunkter og til de beløb, hvortil de i sin tid var anskaffet af overdrageren. Eventuelle skattemæssige af- og nedskrivninger, som er foretaget af overdrageren, skal anses for foretaget af erhververen. Hvis aktiverne er anskaffet af overdrageren som led i dennes næringsvej eller i spekulationsøjemed, skal fortjeneste eller tab, som fremkommer ved salg af aktiverne foretaget af erhververen, medregnes ved opgørelsen af dennes skattepligtige indkomst i det omfang, fortjenesten eller tabet skulle have været medregnet ved opgørelsen af overdragerens skattepligtige indkomst, hvis salget var foretaget af denne. Er der ved overdragelsen beregnet passivpost efter § 33 D vedrørende det pågældende aktiv, lægges de omstændigheder med hensyn til anskaffelsestid og anskaffelseshensigt, som blev lagt til grund ved beregningen af passivposten, til grund for beskatningen af aktivet hos erhververen. Er erhververen af en fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven indtrådt i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til gevinst efter ejendomsavancebeskatningsloven, men ikke med hensyn til gevinst efter afskrivningslovens kapitel 3 for bygninger tilhørende den faste ejendom eller kun i en del af disse, skal erhververen ved opgørelsen af gevinst eller tab ved afståelse af ejendommen nedsætte anskaffelsessummen med beløb svarende til, hvad overdrageren skulle have nedsat ejendommens anskaffelsessum med efter ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 4, nr. 1-5, såfremt ejendommen var blevet solgt på overdragelsesdagen.

Stk. 3. Tab, som konstateres ved overdragelse af aktiver, fradrages i overdragerens skattepligtige indkomst i samme omfang som ved salg til andre personer. Som salgssum betragtes den værdi, der er lagt til grund ved beregning af gaveafgift eller indkomstskat af erhvervelsen. Har erhvervelsen ikke været afgifts- eller indkomstskattepligtig, anvendes det pågældende aktivs værdi i handel og vandel på overdragelsestidspunktet. Erhververen skal herefter anvende disse værdier som skattemæssig anskaffelsessum og indtræder ikke i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til disse aktiver.

Praksis

Der kan succederes i en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder, jf. kildeskatteloven § 33 C. I den omfattede personkreds indgår børn.

Succession kan dermed ske ved overdragelse af

  • hele erhvervsvirksomheden
  • en af flere erhvervsvirksomheder
  • en ideel andel af hele erhvervsvirksomheden eller af en af flere erhvervsvirksomheder
  • en andel, der ikke er en ideel andel af hele erhvervsvirksomheden, men som i sig selv udgør en selvstændig erhvervsvirksomhed.

Ud af fx tre landbrugsejendomme, som hver for sig udgør en erhvervsvirksomhed, kan der succederes i den ene ejendom, selv om denne ikke udgør en ideel andel af hele erhvervsvirksomheden som er alle tre ejendomme. Der vil også kunne succederes i en ideel andel af hele erhvervsvirksomheden, hvilket vil sige en andel af hver enkelt landbrugsejendom.

De aktiver, der kan overdrages efter kildeskatteloven § 33 C er de aktiver i erhvervsvirksomheden, hvor fortjenesten ellers ville være beskattet ved afståelse.

Der kan således ikke succederes i aktiver, hvor en fortjeneste er undtaget fra beskatning, fx et parcelhus eller et stuehus, eller hvor en afståelse på overdragelsestidspunktet udløser tab.

Der kan ikke succederes i fortjeneste på gæld, der skal beskattes efter reglerne i kursgevinstloven, medmindre det sker efter reglerne i kursgevinstloven § 23.

Overdrageren og erhververen kan fra skatteobjekt til skatteobjekt i virksomheden beslutte, om erhververen skal succedere i skatteobjektet eller ej. Det kan dog ikke besluttes, at erhververen kun skal succedere i en del af skatteobjektet og undlade at succedere i den øvrige del af skatteobjektet.

Driftsmidler, som afskrives under ét, betragtes kun som ét skatteobjekt.

Ved flere på hinanden følgende deloverdragelser af en virksomhed mellem de samme personer skal man dog ved hver deloverdragelse tage selvstændig stilling til succession, uanset hvad der blev besluttet ved forrige deloverdragelse.

Tab, som bliver konstateret ved overdragelse af aktiver, skal trækkes fra i opgørelsen af overdragerens skattepligtige indkomst. Erhververen kan således ikke succedere i hverken aktivet eller tabet. Se kildeskatteloven § 33 C, stk. 3.

Ved aktiver, der udløser tab, skal afståelsessummen fastsættes til enten den værdi, der er lagt til grund ved beregning af gaveafgift og/eller indkomstskat. Har erhvervelsen ikke været afgifts- eller indkomstskattepligtig, anvendes det pågældende aktivs værdi i handel og vandel på overdragelsestidspunktet. Erhververen skal anvende salgssummen som anskaffelsessum og indtræder ikke i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til disse aktiver.

Se Den Juridiske Vejledning 2012-2 afsnit C.C.6.7.

Begrundelse

Børn kan overtage forældres virksomhed med succession, når betingelserne i kildeskatteloven § 33C er opfyldt.

Da overdragelse sker fra far til søn er det inden for kredsen omfattet af kildeskatteloven § 33 C.

Det overdragne skal, jf. kildeskatteloven § 33C, udgøre en virksomhed og efter praksis omfatter virksomhed også eller en del af en virksomhed, der i sig selv udgør en selvstændig virksomhed.

Da der ikke sker overdragelse af hele Spørgers landbrugsvirksomhed, er det derfor en betingelse, at det overdragne udgør en del af virksomheden, der i sig selv udgør en selvstændig virksomhed.

Det overdragne består af jord, stuehus, driftsbygninger og staldinventar. Spørger driver virksomheden med kvæghold og planteavl. Stuehuset er udlejet til tredjemand. Spørger 2 vil fortsætte driften af virksomheden på samme måde med kvæghold og planteavl samt udlejning af stuehuset.

Skatteministeriet skal bemærke, at udlejning af stuehuset til beboelse ikke kan udgøre erhvervsmæssig virksomhed efter kildeskatteloven § 33C, og der vil derfor ikke kunne succederes i en eventuel avance vedrørende stuehuset.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at såfremt spørgers kvæghold i driftsbygninger opfylder betingelserne for at være en selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, vil kildeskatteloven § 33C kunne finde anvendelse ved overdragelsen.

Spørger har oplyst, at det overdragne udgøre en selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, og det er derfor Skatteministeriets opfattelse, at overdragelsen kan ske med succession, jf. kildeskatteloven § 33C.

Skatteministeriet skal dog bemærke, at det skal opgøres aktiv for aktiv i det overdragne om der kan/skal ske succession. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ved besvarelsen ikke er taget stilling til om de enkelte aktiver kan overdrages med succession, da dette forudsætter, at der er en skattepligtig avance.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja, se dog begrundelse".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at matr.nr. y kan overdrages, uden at overdragelsesprisen tillægges moms.

Lovgrundlag

Momsloven § 3, stk. 1

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momsloven § 4

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.  (---)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:  (---)

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

   a) levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord

   b) levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt

       levering af en bebygget grund

Bekendtgørelse nr. 1370 af 2. december 2010 § 2, stk. 2 og 3

Lovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a), finder anvendelse på nye bygninger og nye bygninger med tilhørende jord, jf. § 39 a, hvor byggeriet påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere, jf. stk. 3.

Tidspunktet for påbegyndelse af byggeriet ved nyopførelse af bygninger og tilbygninger til eksisterende bygninger er tidspunktet for påbegyndelsen af støbning af fundament

Praksis

SKM2010.735.SR

Skatterådet bekræfter en række spørgsmål stillet i forbindelse med overgangen til de nye bestemmelser om moms ved salg af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.
Byggemomsens praksis mht. at anse "påbegyndelse af støbning af fundament" som afgørende element, anvendes, når det skal afgøres, om en fast ejendom pr. 1. januar 2011 momsmæssigt skal anses som en byggegrund (momspligtig) eller en bygning (momsfri).
"Liggeperioder", som er begrundet i udefra kommende omstændigheder, eksempelvis "vejrlig", svigtende leveringer fra leverandører, underleverandørers konkurs mv., kan som udgangspunkt anerkendes i forhold til forlængelse af sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende karakter.

SKM2011.838.SR
Skatterådet kan bekræfte, at det er en momsfritaget transaktion, såfremt spørger køber en byggegrund med færdigstøbt fundament, når fundamentet på byggegrunden var færdiggjort inden udgangen af 2010.

Skatterådet bekræfter endvidere, at såfremt spørger færdigopfører parcelhuset, i overensstemmelse med de byggetilladelser, der oprindeligt er givet, er salget af parcelhuset, en momsfritaget levering, idet bygningen er en gammel bygning.

SKM2012.74.SR og SKM2012.9.SR
Skatterådet  bekræfter blandt andet, at der ikke er momspligt, idet støbning af fundamentet er foretaget inden 1. januar 2011.

Begrundelse

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1370 af 2. december 2010 § 2, stk. 2 og 3, at momsloven § 13, stk. 1, nr. 9, litra a), finder anvendelse, hvor byggeriet påbegyndes 1. januar 2011 eller senere. Påbegyndelsestidspunktet for nyt byggeri anses for at være tidspunktet for påbegyndelsen af støbning af fundament.

Det er oplyst, at byggeriet blev påbegyndt i 2010, hvor soklen blev lavet. Det har hele tiden været spørgers hensigt at færdiggøre byggeriet, men på grund af vanskeligheder med finansiering er stuehuset fortsat under opførelse, men forventes indflytningsklar i november 2012.

Det er på baggrund af det oplyste Skatteministeriets opfattelse, at spørger har haft en reel hensigt om at ville fuldføre byggeriet indenfor en sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende karakter, og at vanskelighederne med finansiering må anses som udefrakommende omstændigheder.

Da byggeriet således anses for påbegyndt i 2010, vil ejendommen ikke være omfattet af momsloven § 13, stk. 1, nr. 9 litra a) eller litra b), og leverancen vil dermed være momsfritaget efter momsloven § 13, stk. 1, nr. 9.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 bevares med Ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet kan tiltræde Skatteministeriets indstillinger og begrundelser.