Dato for udgivelse
03 feb 2012 10:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 jan 2012 12:44
SKM-nummer
SKM2012.74.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-144941
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Byggeri
Emneord
Moms, byggeri, støbning af fundament, udvidelse af byggeri
Resumé

Skatterådet bekræfter, at et selskab kan sælge en grund (som projektsalg - sammen med et igangværende byggeri), hvorpå støbning af fundament er påbegyndt inden 1. januar 2011, uden tillæg af moms.

Skatterådet bekræfter, at salget af et igangværende byggeri med tilhørende grund, kan ske uden tillæg af moms, når det igangværende byggeri efter den 1. januar 2011 udvides med en mindre tilbygning. Skatterådet fandt, at når de pågældende ændringer af byggeriet ikke medfører en ændring af det oprindelig planlagte byggeprojekt, men alene er en forholdsvis mindre tilføjelse til de allerede støbte fundamenter, vil 'påbegyndelse af støbning af fundament' for det oprindelige byggeprojekt ikke skulle vurderes på ny.

Hjemmel

LBK nr. 287 af 28. marts 2011 med senere ændringer, Momsloven

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Henvisning

Den juridiske Vejledning 2011-2, afsnit D.A.5.9

Henvisning

 

Henvisning

 

Henvisning

 

Spørgsmål

 1. Kan selskabet sælge en grund, hvorpå støbning af fundament er påbegyndt inden 1. januar 2011, uden tillæg af moms?
 2. Kan selskabet udvide et igangværende byggeri, hvor støbning af fundament er påbegyndt inden 1. januar 2011, med en tilbygning, hvor boligen er indrettet efter samme princip som de tidligere i byggetilladelsen godkendte boliger, uden at det får momsmæssige konsekvenser?
 3. Kan selskabet udvide et igangværende byggeri, hvor støbning af fundament er påbegyndt inden 1. januar 2011, med nogle få ekstra kvadratmeter, hvor boligen er indrettet efter samme princip som de tidligere i byggetilladelsen godkendte boliger, uden at det får momsmæssige konsekvenser?

Svar

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Det spørgende selskab opfører og sælger parcelhuse, andelsboligprojekter og almennyttige boliger i hele Danmark.

Selskabet opfører som udgangspunkt huse på fremmed grund.

Til markedsføringsmæssig brug opfører selskabet udstillingshuse på egne grunde. Selskabet indkøber grunde i udstykninger, hvor der enten opføres et enkelt udstillingshus eller en hel udstillingsby.

Udover ovennævnte grunde til brug for opførelse af udstillingshuse har selskabet købt en række grunde, hvorpå selskabet opfører huse til salg.

Ved opførelse på egne grunde køber selskabet disse grunde, når der er tale om jord, som skal byggemodnes, af X A/S, som er et koncernforbundet selskab. Fremgangsmåden er mangeårig praksis i koncernen.

Selskabet har påbegyndt byggeri på 4 af sine egne grunde, A, B, C og D, før den 1. januar 2011. Disse er i henhold til Lokalplanen udlagt til boligbebyggelse.

Selskabet har således påbegyndt fundamenter på A og B den 7. december 2010 og på C og D den 8. december 2010 i overensstemmelse med den af kommunen udstedte byggetilladelse af 18. april 2007.

Byggeriet har dog siden december 2010 ligget stille dels som følge af vejrlig (en hård vinter), og dels fordi selskabet har haft held med at sælge andre boligprojekter, som selskabet derfor har været nødsaget til at prioritere gennemført først for at sikre overholdelse af købsaftalerne vedrørende disse.

Boligerne er udbudt på selskabets hjemmeside. Heraf fremgår det, at A og B er en planløsning på 122 m², at C er på 114 m², medens D er på 104 m².

På baggrund af kundernes efterspørgsel har selskabet imidlertid den 13. april 2011 anmodet kommunen om tilladelse til at udvide A, B og C, da kunderne har efterspurgt større boliger. Boligerne er dog indrettet efter de samme principper som de tidligere boliger, kommunen har givet byggetilladelse til. Kommunen har godkendt udvidelsen den 11. maj 2011 og gør heri opmærksom på, at byggetilladelsen af den 18. april 2007 stadig gør sig gældende - blot med reviderede bilag vedrørende de 3 adresser.

 • Bolig A udvides fra 122 m² til 146 m² ved at tilføje en tilbygning.
 • Bolig B udvides fra 122 m² til 141 m² ved at tilføje en tilbygning.
 • Bolig C udvides fra 114 m² til 122 m² (Bliver dog 120 m² og ikke 122 m² som angivet på tegningerne).
 • Bolig D er uændret i forhold til byggetilladelsen (bortset fra at den er 102 m² og ikke 104 m² som angivet på tegningerne).

Selskabet sælger ovennævnte boliger med tilhørende jord efter den 1. januar 2011. Spørger har vedlagt et eksempel på formulering af købsaftale mellem selskabet og en kunde.

Følgende dokumentation har været forelagt Skatteministeriet:

 1. Faktura til selskabet vedrørende levering af materiale til støbning af fundament den 7. december 2010, ejendom A og B
 2. Faktura til selskabet vedrørende levering af materiale til støbning af fundament den 8. december 2010, ejendom C og D
 3. Byggetilladelse fra kommunen til X A/S, af 18. april 2007, vedrørende opførelse af et antal boliger med carporte, bl.a. på de pågældende ejendomme
 4. Eksempel på en købsaftale mellem X A/S og selskabet af 31. december 2010 vedrørende salg af en af de pågældende byggegrunde, overtagelses dagen er aftalt til 16. december 2010
 5. Print af salgsmateriale vedrørende udbud af projektet på selskabets hjemmeside.
 6. Ansøgning fra selskabet til kommunen af 13. april 2011, om tilladelse til at ændre projektet for så vidt angår A, B og C. 
  Årsagen til ændringen er, at kunderne efterspørger større boliger. Boligerne er indrettet efter samme princip som tidligere, der er blot tilføjet en vinkel på nr. A og B efter samme princip som på de øvrige boliger i området.
 7. Kommunen har i skrivelse af 11. maj 2011 ingen bemærkninger til den indsendte anmodning om ændring. Gør dog opmærksom på, at byggetilladelsen af den 18. april 2007 stadig gør sig gældende, blot med reviderede bilag til ejendommene A, B og C.
 8. Kopi af købsaftale mellem selskabet og privat køber af A. Det fremgår af dokumentet, at sælger har ladet gennemføre byggemodning og fået foretaget geoteknisk undersøgelse. 
  Det fremgår ikke af dokumentet, hvornår det er blevet tiltrådt, ligesom overtagelsesdatoen heller ikke fremgår.                

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ad spørgsmål 1:

Selskabet anmoder om svar på spørgsmålet om salg af ejendommen D, kan ske uden beregning af moms, når støbning af fundament er påbegyndt før 1. januar 2011.

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, er levering af fast ejendom fritaget for moms. Fritagelsen omfatter imidlertid med virkning fra 1. januar 2011 ikke salg af

 • en ny bygning,
 • en ny bygning med tilhørende jord,
 • en byggegrund, eller
 • særskilt levering af en bebygget grund.

Af bemærkningerne til lovforslaget L203, vedtaget som lov nr. 520 af 12. juni 2009, fremgår følgende om de nye regler:

"Der er ikke foreslået en overgangsordning for nye ejendomme, idet loven kun har virkning for nye ejendomme, hvor byggeriet eller til-/ombyggeriet påbegyndes efter lovens ikrafttrædelse. Påbegyndelsestidspunktet for nyt byggeri anses for at være tidspunktet for påbegyndelsen af støbning af fundament."

Ejendommen D er efter vores opfattelse ikke omfattet af momspligten, idet støbning af fundament er påbegyndt den 8. december 2010. Det fremgår således klart af lovens forarbejder, jf. ovenfor, at loven ikke har virkning for et sådan byggeri.

Som yderligere argumenter kan fremhæves følgende:

 • På tidspunktet for støbning af fundamentet til bolig D forelå en reel hensigt om at gennemføre det planlagte byggeri, idet der foreligger byggetilladelse hertil af den 18. april 2007. Der kan endvidere henvises til, at det planlagte byggeri også er markedsført i overensstemmelse hermed, jf. bl.a. information om D på selskabets hjemmeside.
 • Perioden, hvor byggeriet har lagt stille, beror dels på vejrlig, idet det har været en hård vinter, og dels at selskabet har solgt projekter, som selskabet har måttet prioritere for at sikre overholdelse af købsaftalerne på disse. Udefra kommende omstændigheder som vejret og salg af andre projekter, som følgelig af tekniske og forretningsmæssige rationelle grunde medfører ændret prioritering mellem de byggearbejder, som selskabet udfører, bør således ikke have den virkning, at salget af D pålignes moms.

Spørger er således af den opfattelse, at spørgsmål 1 skal besvares med et 'ja'.

Ad spørgsmål 2 og 3:

Boligerne på A og B er efter vores opfattelse heller ikke omfattet af momspligten, idet støbning af fundament er påbegyndt den 7. december 2010, det samme gør sig gældende vedrørende bolig C, hvor støbning af fundament er påbegyndt den 8. december 2010. Det fremgår således klart af lovens forarbejder, jf. ovenfor under spørgsmål 1, at loven ikke har virkning for et sådan byggeri.

Det forhold, at boligerne A og B udvides med en tilbygning, eller at bolig C udvides fra 114 m² til 122 m² (8 m²), bør ikke ændre herpå, idet vi skal fremhæve følgende:

 • På tidspunktet for støbning af fundamentet til boligerne den 7. henholdsvis 8. december 2010 forelå en reel hensigt om at gennemføre det planlagte byggeri, idet der foreligger byggetilladelse hertil af den 18. april 2007. Der kan endvidere henvises til, at det planlagte byggeri også er markedsført i overensstemmelse hermed, jf. bl.a. information på selskabets hjemmeside, hvor det fremgår, at A har en planløsning på 122 m², B en planløsning på 114 m² og C en planløsning på 114 m², hvilket - som nævnt - er i overensstemmelse med byggetilladelsen.
 • Det skal i tilknytning til ovennævnte understreges, at udvidelsen ikke medfører, at der er tale om et helt nyt projekt/byggeri. Boligerne er indrettet efter de samme principper som de tidligere boliger, kommunen har givet tilladelse til. Kommunen har godkendt udvidelsen den 11. maj 2011 og gør således heri opmærksom på, at byggetilladelsen af 18. april 2007 stadig gør sig gældende, blot med reviderede bilag.
 • Perioden, hvor byggeriet har lagt stille beror dels på vejrlig, idet det har været en hård vinter, og dels at selskabet har solgt projekter, som selskabet har måttet prioritere for at sikre overholdelse af købsaftalerne på disse. Udefra kommende omstændigheder som vejret og salg af andre projekter, som følgelig af tekniske og forretningsmæssige rationelle grunde medfører ændret prioritering mellem de byggearbejder, som selskabet udfører, bør således ikke have den virkning, at salget af A, B og C pålignes moms.
 • Ved de ovennævnte forhold adskiller denne sag sig således fra SKM2011.6 SR, hvor Skatterådet kommer frem til, at der er et nyt tidspunkt for påbegyndelse af byggearbejdet, hvis det projekterede byggearbejde ændres undervejs, idet der - som belyst ovenfor - i nærværende sag er klar hensigt om at gennemføre byggeriet på støbetidspunktet, og idet den oprindelige byggetilladelse stadig er gældende, og der således ikke er tale om et helt nyt projekt. Påbegyndelsen af byggearbejdet er således den 7. henholdsvis 8. december 2010, hvorfor salget ikke er momspligtigt efter de ændrede regler pr. 1. januar 2011.

Endvidere bestrider spørgers repræsentant i sine bemærkninger til den foreløbige indstilling, at der er tale om et nyt byggeprojekt. Repræsentanten finder, at det klart fremgår af brev fra kommunen af 11. maj 2011, at kommunen ingen bemærkninger har til udvidelsen, og at byggetilladelsen af 18. april 2007 stadig gør sig gældende - blot med reviderede bilag til de omhandlede adresser.

Repræsentanten bemærker desuden til kommunes brev, at kommunen ikke har krævet dokumentation for tilbud på tegning af byggeskadeforsikring, jf. reglerne om obligatorisk byggeskadeforsikring, som trådte i kraft 1. april 2008 og har virkning for bebyggelse, hvor der anmodes om byggetilladelse efter denne dato. Kommunen har derfor ikke anset selskabets ansøgning af 13. april 2011 som anmodning om en ny byggetilladelse.

Repræsentanten finder, at denne sag adskiller sig fra SKM2011.6.SR, hvor Skatterådet forudsatte, at der skal indhentes ny byggetilladelse, hvorved der efter Skatterådets opfattelse var tale om et nyt byggeprojekt. Byggeprojektet var i SKM2011.6.SR ikke nærmere beskrevet, heller ikke hvori ændringen nærmere bestod. Repræsentanten finder det derfor betænkeligt at det pågældende bindende svar anvendes som retskilde.

Spørgers repræsentant er således af den opfattelse, at spørgsmål 2 og 3 skal besvares med et 'ja'.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag
Momslovens (LBK nr. 287 af 28. marts 2011 med senere ændringer) § 3, stk. 1, lyder:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed."

Momslovens § 4, lyder:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. [...] "

Momslovens § 13, stk. 1 lyder:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

      a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

      b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt

          levering af en bebygget grund."

Bekendtgørelse til momsloven

Af bekendtgørelse nr. 663 til momsloven, med senere ændringer, fremgår af § 39 a:

"Ved begrebet bygning i lovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a, forstås grundfaste konstruktioner, som er færdiggjorte til det formål, de er bestemt til. Levering af dele af en sådan bygning anses ligeledes for at være levering af en bygning."

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse til momsloven

Overgangsbestemmelserne findes i Bekendtgørelse nr. 1370 af 2. december 2010, om ændring af bekendtgørelse til momsloven, der indeholder definitionen af påbegyndelse af byggeri og ombygningsarbejder i § 2:

"[...]

Stk. 2. Lovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a, finder anvendelse på nye bygninger, og nye bygninger med tilhørende jord, jf. § 39 a, hvor byggeriet påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere, jf. stk. 3.

Stk. 3. Tidspunktet for påbegyndelse af byggeriet ved nyopførelse af bygninger og tilbygninger til eksisterende bygninger er tidspunktet for påbegyndelsen af støbning af fundament.

[...]"

Forarbejder

Af bemærkningerne til lovforslaget, L 203, vedtaget som Lov nr. 520 af 12. juni 2009, fremgår, at der foreslås en ophævelse af momsfritagelsen for levering af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde herunder særskilt levering af bebyggede grunde. Der indføres altså moms på salg af fast ejendom i form af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde.

Videre hedder det i bemærkningerne til lovforslaget, at

"Der er ikke foreslået en overgangsordning for nye ejendomme, idet loven kun har virkning for nye ejendomme, hvor byggeriet eller til-/ombyggeriet påbegyndes efter lovens ikrafttrædelse. Påbegyndelsestidspunktet for nyt byggeri anses for at være tidspunktet for påbegyndelsen af støbning af fundament.

[...]

Ved en bygning forstås enhver grundfast konstruktion. Levering af dele heraf anses for at være levering af en bygning eksempelvis salg af hver enkelt ejerlejlighed i en ejendom.

[...]"

Praksis

I Skatterådets afgørelse SKM2010.735.SR besvares en række spørgsmål i forbindelse med overgangen til de nye bestemmelser om moms ved salg af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1 nr. 9.

Byggemomsens praksis med hensyn til at anse "påbegyndelse af støbning af fundament" som afgørende faktor, kan også lægges til grund, når det skal bestemmes, om en fast ejendom fra og med 1. januar 2011 momsmæssigt skal anses som en momspligtig byggegrund/ny bygning eller en momsfritaget, "gammel" bygning.

I afgørelsen forholder Skatterådet sig bl.a. til en situation, hvor støbning af fundamentet er påbegyndt, men ikke færdiggjort inden 1. januar 2011. Skatterådet fandt, at når visse betingelser er opfyldt, vil dette blive betragtet som påbegyndelse af støbning af fundament i momsmæssig sammenhæng, og et salg af den pågældende ejendom vil dermed være omfattet af de gamle regler om momsfritagelse.

Skatterådets afgørelse SKM2011.6.SR, omhandler ligeledes begrebet "påbegyndelse af støbning af fundament" som afgørende faktor ved overgangen til de nye bestemmelser om moms ved salg byggegrund/ny bygning evt. med tilhørende jord.

Begrundelse

Ifølge momslovens § 4, jf. § 3, skal der betales moms af levering af varer og ydelser, der mod vederlag leveres af en afgiftspligtig person her i landet. Undtaget herfra er bl.a. levering af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, dog med forbehold for levering af nye bygninger, nye bygninger med tilhørende jord samt byggegrunde, der siden 1. januar 2011 har været omfattet af momspligt.

Der skal i denne anmodning tages stilling til, om ejendommene med det af spørger påbegyndte byggeri på ejendom A, B, C og D, skal anses for at høre under de gamle regler fra før 1. januar 2011, om generel momsfritagelse for levering af fast ejendom, eller om ejendommene skal anses for at være omfattet af de nye regler, hvor der skal betales moms ved levering af nye bygninger (evt. med tilhørende jord) og byggegrunde.

Hidtil har "påbegyndt støbning af fundament" været anvendt ved afgrænsning af, om der er tale om byggeri for egen eller fremmed regning, jf. bl.a. TfS 1988, 624 HR og SKM2006.538.SR. Forarbejderne til loven samt overgangsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1370 af 2. december 2010 anvender samme kriterium som afgørende for, hvornår et byggeri anses for at være påbegyndt.

Det vil sige, at hvis støbningen af fundamentet anses for at være påbegyndt før 1. januar 2011, vil salg af de pågældende ejendomme være momsfritaget.

I SKM2010.735.SR og SKM2011.6.SR udtaler Skatterådet, bl.a., at støbning af fundament ikke kan anses for påbegyndt, medmindre arbejdet udføres på en sådan måde, at fundamentet - uanset byggeriets/støbearbejdets stadie - til enhver tid opfylder kravene til et fundament bestemt til det projekterede byggeri.

Endvidere hedder det i afgørelsen, at der på tidspunktet for påbegyndelsen af fundamentet (støbningen) skal foreligge en reel hensigt om at ville videreføre og færdiggøre byggeriet inden for en sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende karakter, og som bygherren skal kunne understøtte ved objektive momenter, f.eks. ved fremlæggelse af byggetilladelser, andre offentlige attester til brug ved byggeriet, projektbeskrivelser, godkendte tegninger, økonomiske overslag, underentrepriser mv..

Dog kan "liggeperioder", som er begrundet i udefra kommende omstændigheder, f.eks. "vejrlig", svigtende leveringer fra leverandører, underleverandørers konkurs mv., som udgangspunkt anerkendes, og byggeriet kan dermed anses for påbegyndt med den virkning, at der ikke skal betales moms af leveringen efter 1. januar 2011.

Endvidere fremgår det af SKM2011.6.SR, at hvis det projekterede byggeri ændres undervejs, vil der således ikke foreligge en reel hensigt om at ville videreføre og færdiggøre det påbegyndte byggeri. Der ville skulle indhentes nye byggetilladelser, andre offentlige attester til brug ved byggeriet, udfærdiges nye projektbeskrivelser, tegninger og økonomiske overslag mv. Dette ville medføre, at der ville være tale om et helt nyt projekt/byggeri, og som følge heraf et nyt tidspunkt for det pågældende projekts påbegyndelse.

Videre hedder det i afgørelsen, at tidspunktet for det nye projekt/byggeris påbegyndelse, vil derfor skulle vurderes efter de allerede beskrevne bestemmelser med hensyn til påbegyndelse af støbning af fundament før 1. januar 2011, for at kunne være omfattet af momsfritagelsen.

I forlængelse af det i sagen oplyste, er det ved besvarelsen lagt til grund

 • at de pågældende grundstykker ifølge lokalplan er udlagt til beboelse
 • at støbningen af fundamenterne på de 4 grunde er påbegyndt den 7. henholdsvis den 8. december 2010
 • at salg af de pågældende boliger med tilhørende jord sker efter 1. januar 2011
 • at det påbegyndte byggeri har henligget dels som følge af vejrlig, og dels som følge af, at selskabet har haft held med at sælge andre boligprojekter, som selskabet derfor har været nødsaget til at prioritere gennemført først for at sikre overholdelse af købsaftalerne vedrørende disse.

Det er i indeværende sag ubestridt, at den vedrører opførelsen af 4 endnu ikke færdigbyggede huse, der, hvis byggeprojektet anses for påbegyndt efter den 1. januar 2011 eller senere, vil være omfattet af momspligt ifølge momslovens § 13, stk. 1, nr. 9 litra a.

Spørgsmål 1.

Det ønskes bekræftet, at selskabet kan sælge en grund, hvorpå støbning af fundament er påbegyndt inden 1. januar 2011, uden tillæg af moms, jf. momsloven § 13, stk. 1, nr. 9, litra a).

Kommunen har udstedt byggetilladelse den 18. april 2007, hvorefter der gives tilladelse til at bebygge ejendommen D, med en bolig på 104 m². Støbning af fundament er påbegyndt den 8. december 2010.

Det er oplyst, at byggeprojektet har henligget dels som følge af vejrlig, og dels som følge af, at spørger har haft held med at sælge andre boligprojekter, som selskabet derfor har været nødsaget til at prioritere gennemført først for at sikre overholdelse af købsaftalerne vedrørende disse.

Efter det oplyste, har forløbet været, at X A/S har købt arealet, har foranlediget geotekniske undersøgelser, har byggemodnet og foranlediget udstykning samt indhentelse af byggetilladelse.

Herefter er grunden blevet videresolgt til spørger, der har stået for den direkte kontakt til slutkunden. Dette endelige salg foregår i reglen som projektsalg, idet de enkelte grundstykker sælges sammen med et byggeprojekt (en endnu ikke opført bolig) som beskrevet i den forelagte købsaftale. 

På baggrund heraf, finder Skatteministeriet efter en konkret vurdering, at spørger i forbindelse med salg og opførelse af bolig D, må anses for at have haft en reel hensigt om at ville færdiggøre byggeriet inden for en sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende karakter.

At "liggeperioden" dels er begrundet med vejrlig og dels med, at spørger har været nødsaget til at prioritere andre projekter for at sikre overholdelse af disse projekters købsaftaler, vurderer Skatteministeriet for at være acceptabel i den konkrete sag, forudsat at der foreligger dokumentation her for. 

Skatteministeriet finder det uden betydning i den konkrete sag, at den faktiske størrelse på boligen kun bliver 102 m² og ikke 104 m², som det var angivet ifølge tegningerne i byggetilladelsen.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Spørgsmål 2.

Det ønskes bekræftet, at selskabet kan udvide et igangværende byggeri med tilhørende grund, hvor støbningen af fundament er påbegyndt inden 1. januar 2011, med en tilbygning, hvor boligen er indrettet efter samme princip som de tidligere i byggetilladelsen godkendte boliger, uden at det får momsmæssige konsekvenser.

Kommunen har udstedt byggetilladelse den 18. april 2007, hvorefter der gives tilladelse til at bebygge ejendommene A og B, med boliger på hver 122 m². Støbning af fundament er påbegyndt den 7. december 2010 på begge ejendomme.

På baggrund af efterspørgsel fra slutkunden har spørger den 13. april 2011 anmodet kommunen om tilladelse til at udvide bebyggelsen, i forhold til den oprindelige udstedte byggetilladelse, til 146 m² på A henholdsvis 141 m² på B. Det er oplyst, at boligerne efter ændringen er indrettet efter de samme principper som de boliger kommunen tidligere har givet tilladelse til.

Kommune har godkendt udvidelsen den 11. maj 2011, hvori det bemærkes, at byggetilladelsen af den 18. april 2007 stadig gør sig gældende, men med reviderede bilag vedrørende bl.a. A og B.

Det henvises til spørgsmål 1 med hensyn til forløbet vedrørende byggemodning, projektsalg og årsag til liggeperioden.

Ifølge SKM2011.6.SR vil et projekteret byggeri, der ændres undervejs, være at anse som et nyt byggeprojekt, idet der bl.a. skal indhentes ny byggetilladelse, udfærdiges ny projektbeskrivelse, tegninger og økonomiske overslag mv.

Dette vil medføre, at der vil være tale om helt nye projekter/byggerier, og som følge heraf et nyt tidspunkt for det pågældende projekts påbegyndelse.

Af spørgers ansøgning af 13. april 2011 til kommunen fremgår bl.a. at spørger ønsker at ændre byggeprojektet og derfor vedlægger reviderede plantegninger samt beliggenhedsplan med revideret bebyggelsesprocent.

Det er Skatteministeriets vurdering, at når spørger ændrer det oprindelig påbegyndte byggeri på en sådan måde, at det medfører udarbejdelse af nye plantegninger, ny beliggenhedsplan med revideret bebyggelsesprocent, samt det, at den pågældende ændring på ny kræver fremsendelse og stillingtagen fra kommunen, vil dette momsmæssigt være at anse som et nyt byggeprojekt. 

Tidspunktet for det nye/ændrede byggeprojekts påbegyndelse vil herefter skulle vurderes efter de allerede beskrevne bestemmelser med hensyn til påbegyndelse af støbning af fundament. Idet spørgers ansøgning til kommunen om ændring af projekterne er fremsendt den 13. april 2011, anser Skatteministeriet de nye/ændrede byggeprojekter for at være påbegyndt efter den 1. januar 2011, og som følge heraf for at være momspligtige ved salg.

Skatteministeriet finder ikke, at det af spørgers repræsentant afgivne høringssvar giver anledning til at ændre indstillingen, idet der faktisk sker en revidering af den oprindelige byggetilladelse.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "nej".

Spørgsmål 3.

Det ønskes bekræftet, at selskabet kan udvide et igangværende byggeri med tilhørende grund, hvor støbningen af fundament er påbegyndt inden 1. januar 2011, med nogle få ekstra kvadratmeter, hvor boligen er indrettet efter samme princip som de tidligere i byggetilladelsen godkendte boliger, uden at det får momsmæssige konsekvenser.

Kommunen har udstedt byggetilladelse den 18. april 2007, hvorefter der gives tilladelse til at bebygge ejendommen C med en bolig på 114 m². Støbning af fundament er påbegyndt den 8. december 2010.

På baggrund af efterspørgsel fra slutkunden har spørger den 13. april 2011 anmodet kommunen om tilladelse til at udvide bebyggelsen i forhold til den oprindelige udstedte byggetilladelse til 122 m². Det er oplyst, at boligen efter ændringen er indrettet efter de samme principper som den bolig kommunen tidligere har givet tilladelse til.

Kommunen har godkendt udvidelsen den 11. maj 2011, hvori det bemærkes, at byggetilladelsen af den 18. april 2007 stadig gør sig gældende, men med reviderede bilag vedrørende bl.a. C.

Det henvises til spørgsmål 1 med hensyn til forløbet vedrørende byggemodning, projektsalg og årsag til liggeperioden.

Ifølge SKM2011.6.SR vil et projekteret byggeri, der ændres undervejs, være at anse som et nyt byggeprojekt, idet der bl.a. skal indhentes ny byggetilladelse, udfærdiges ny projektbeskrivelse, tegninger og økonomiske overslag mv.

Dette vil medføre, at der vil være tale om et helt nyt projekt/byggeri, og som følge heraf et nyt tidspunkt for det pågældende projekts påbegyndelse.

Af spørgers ansøgning af 13. april 2011 til kommunen, fremgår bl.a. at spørger ønsker at ændre byggeprojektet og derfor vedlægger reviderede plantegninger samt beliggenhedsplan med revideret bebyggelsesprocent.

Det er Skatteministeriets vurdering, at når spørger ændrer det oprindeligt påbegyndte byggeri på en sådan måde, at det medfører udarbejdelse af nye plantegninger, ny beliggenhedsplan med revideret bebyggelsesprocent, samt det, at den pågældende ændring på ny kræver fremsendelse og stillingtagen fra kommunen, vil dette momsmæssigt være at anse som et nyt byggeprojekt. 

Tidspunktet for det nye/ændrede byggeprojekts påbegyndelse vil herefter skulle vurderes efter de allerede beskrevne bestemmelser med hensyn til påbegyndelse af støbning af fundament. Idet spørgers ansøgning til kommunen om ændring af projektet er fremsendt den 13. april 2011, anser Skatteministeriet det nye/ændrede byggeprojekt for at være påbegyndt efter den 1. januar 2011, og som følge heraf for at være momspligt ved salg.

Skatteministeriet finder det uden betydning i den konkrete sag, at den faktiske størrelse på boligen kun bliver 120 m² og ikke 122 m², som det var angivet ifølge tegningerne i den ændrede byggetilladelse.

Skatteministeriet finder ikke, at det af spørgers repræsentant afgivne høringssvar giver anledning til at ændre indstillingen, idet der faktisk sker en revidering af den oprindelige byggetilladelse.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "nej".

Personligt fremmøde

Spørgers repræsentant har givet personligt møde for Skatterådet og er mundtligt fremkommet med sine kommentarer overfor medlemmerne af Skatterådet.

Spørgers og/eller spørgers repræsentants indlæg er, jf. § 11, stk. 1, nr. 4, i Skatterådets forretningsorden, refereret i den protokol der føres over forhandlingerne i Skatterådets møder. Indlægget er derfor ikke indarbejdet i nærværende sagsfremstilling.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Ad spørgsmål 1.

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling.

Ad spørgsmål 2 og 3.

Skatterådet svarer "ja" til spørgsmål 2 og 3.

Skatterådet fandt, at når de pågældende ændringer af byggeriet ikke medfører en ændring af det oprindelig planlagte byggeprojekt, men alene er en forholdsvis mindre tilføjelse (på 8 m², 19 m² og 24 m²) til de allerede støbte fundamenter, vil "påbegyndelse af støbning af fundament" for det oprindelige byggeprojekt ikke skulle vurderes på ny.