Dato for udgivelse
18 nov 2010 09:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 nov 2010 09:41
SKM-nummer
SKM2010.735.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-125452
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Moms, byggeri, støbning af fundament
Resumé

Skatterådet bekræfter en række spørgsmål stillet i forbindelse med overgangen til de nye bestemmelser om moms ved salg af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

Byggemomsens praksis mht. at anse "påbegyndelse af støbning af fundament" som afgørende element anvendes, når det skal afgøres, om en fast ejendom pr. 1. januar 2011 momsmæssigt skal anses som en byggegrund (momspligtig) eller en bygning (momsfri).

Piloteringsarbejde mv. anses ikke som støbning af fundament, og det forudsættes, at spørger har en reel hensigt om at ville fuldføre byggeriet indenfor en sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende karakter. "Liggeperioder", som er begrundet i udefra kommende omstændigheder, eksempelvis "vejrlig", svigtende leveringer fra leverandører, underleverandørers konkurs mv., kan som udgangspunkt anerkendes i forhold til forlængelse af sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende karakter.

Skatterådet bekræfter endvidere, at et fælles fundament, skal forstås som ét fysisk sammenhængende fundament, og at bygninger, der opføres på det fælles fundament momsmæssigt skal behandles ens.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005 med senere ændringer, Momsloven

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Henvisning

Momsvejledningen 2010-2, afsnit D.11.9.5

Spørgsmål

 1. Anses støbning af et fundament for påbegyndt, hvis der er etableret sandpude?
 2. Anses støbning af fundament for påbegyndt, hvis der kun er støbt en del af fundamentet?
 3. Kan Skatterådet bekræfte, at der ved et "fælles fundament" forstås ét fysisk sammenhængende fundament, hvorpå der er opført flere bygninger?
 4. Kan Skatterådet bekræfte, at alle de bygninger, der opføres på et fælles fundament, momsmæssigt behandles ens, således at alle bygningerne enten er omfattet af de nugældende regler henholdsvis de nye regler gældende fra 1. januar 2011 (alt efter hvornår støbningen af fundamentet anses for påbegyndt)?
 5. Kan Skatterådet bekræfte, at svarene på spørgsmål 1 og 2 også gør sig gældende, hvis der er tale om et fælles fundament?
 6. Kan Skatterådet bekræfte, at den momsmæssige behandling af et salg af en byggegrund er uafhængig af, at spørgeren samtidig indgår en entreprisekontrakt med køber?
 7. Kan Skatterådet bekræfte, at den momsmæssige behandling af et salg af en byggegrund er uafhængig af, at køberen først betaler i forbindelse med spørgerens aflevering af det nøglefærdige hus (jf. spørgsmål 6)?
 8. Kan Skatterådet bekræfte, at et byggeri er omfattet af de nugældende regler, dersom støbningen af fundamentet påbegyndes før 1. januar 2011, uagtet at byggeriet herefter ligger stille i en periode?
 9. Kan Skatterådet bekræfte, at en grund, hvorpå støbningen af fundament er påbegyndt (men byggeriet ikke afsluttet), ved et salg skal karakteriseres som en fast ejendom og ikke en byggegrund?

Svar

 1. Nej
 2. Se sagsfremstilling og begrundelse
 3. Ja
 4. Ja
 5. Ja
 6. Ja
 7. Ja
 8. Se sagsfremstilling og begrundelse
 9. Ja

Spørgers forslag

 1. Nej
 2. Ja
 3. Ja
 4. Ja
 5. Ja
 6. Ja
 7. Ja
 8. Ja
 9. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren har siden 1975 opført typehuse, individuelle familieboliger, etagebyggeri og andelsboliger, og spørgeren er typisk involveret i hele processen, herunder jordopkøb, udstykning, projektering, udarbejdelse af tegninger og aflevering af det færdige byggeri.

Spørgeren har egne håndværkere (med undtagelse af malere, VVS, elektrikere og blikkenslagere), bygningskonstruktører og arkitekter ansat.

Spørger har løbende en række igangværende arbejder, ligesom spørger ligger inde med forskellige jordbesiddelser.

I lyset af de nye momsregler, der træder i kraft 1. januar 2011, ønsker spørger klarhed omkring den momsmæssige behandling af forskellige påtænkte situationer, således at spørger kan indkalkulere disse forhold i forbindelse med planlægningen af eksisterende og kommende projekter.

Vedr. spørgsmål 1 og 2: Hvornår er støbningen af fundamentet påbegyndt?

Spørgeren er i tvivl om, hvornår støbning af et fundament kan anses for påbegyndt med den konsekvens, at de nugældende momsregler finder anvendelse. Dette vil være tilfældet, hvis påbegyndelsestidspunktet er inden udgangen af 2010.

Spørgeren ønsker derfor en nærmere afgrænsning heraf ud fra konkret påtænkte situationer. I forbindelse hermed er der fremsendt forskellige kloak- og fundamentsplaner, hvorpå der er indtegnet forskellige støbescenarier.

Skatterådet bedes med udgangspunkt heri tilkendegive, hvornår støbning af fundament kan anses for påbegyndt.

Vedr. spørgsmål 3, 4 og 5: Hvornår er støbningen af et fællesfundament påbegyndt?

Spørgeren beskæftiger sig bl.a. også med opførelse af dobbelthuse/rækkehuse, hvor de enkelte enheder har fælles fundament.

Dette forhold har nær sammenhæng med spørgsmål 1 og 2, og spørgeren ønsker i denne forbindelse at få klarlagt, hvornår støbningen af et fælles fundament kan anses for påbegyndt.

Vedr. spørgsmål 6 og 7: Salg af byggegrunde med tilkoblet entreprise

Spørgeren overvejer at sælge byggegrunde i 2010 med en tilkoblet entrepriseaftale, hvor byggeriet først igangsættes i 2011 eller senere.

Den pågældende byggegrund vil blive tilskødet køberen i forbindelse med salget af grunden, men køberen betaler først i forbindelse med afleveringen af det nøglefærdige hus. Køberen stiller dog i forbindelse hermed en uigenkaldelig bankgaranti for købesummen.

Vedr. spørgsmål 8: Påbegyndelse af støbning af fundament i 2010 - færdiggørelsen afventer

Spørgeren ønsker at få fastlagt eventuelle momsmæssige konsekvenser af, at støbningen af et fundament påbegyndes i 2010, hvorefter byggeriet ligger stille i en periode.

Vedr. spørgsmål 9: Påbegyndelse af støbning af fundament i 2010 - salg af ikke færdigt byggeri

Spørgeren ønsker at få klarlagt, hvornår en grund ikke længere er en "byggegrund" men derimod en "fast ejendom".

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmål 1: Etablering af sandpude?

I SKM2006.538.SR udtalte Skatterådet, at pilotering ikke kan anses for påbegyndelse af støbning af fundament, og i forlængelse heraf antages det, at etablering af f.eks. sandpude heller ikke sidestilles med støbning af fundament.

På denne baggrund foreslås spørgsmål 1 besvaret med et "nej".

Spørgsmål 2: Fast ejendom / byggegrund, hvornår er støbning af fundament påbegyndt?

Forarbejderne til lov nr. 520 af 12. juni 2009 fastslår, at der ved en byggegrund forstås et "ubebygget" areal som efter planloven er udlagt til formål, der muliggør bebyggelse.

Det vil med andre ord sige, at såfremt en grund er bebygget, er der ikke tale om en "byggegrund", men derimod "fast ejendom" der efter 1. januar 2011 kan sælges uden moms, hvis bebyggelsen er påbegyndt i 2010.

Lovgiver har positivt udtalt, at en grund er omfattet af de nugældende regler, dersom støbning af fundamentet påbegyndes i 2010. Konsekvensen heraf er, at en sådan grund kan sælges efter reglerne for fast ejendom og dermed momsfrit efter 1. januar 2011.

En grund, hvorpå støbning af fundament er påbegyndt i 2010, anses således ikke for en "byggegrund", og vil derfor ikke være omfattet af momspligten fra 1. januar 2011.

I UfR 1988, 1029 (TfS 1988,624 HR) fastslog Højesteret, at det afgørende tidspunkt i relation til sondringen mellem byggeri for egen henholdsvis fremmed regning er tidspunktet for påbegyndelsen af støbning af fundamentet.

Denne sondring er gentaget i adskillige afgørelser, jf. hertil fx SKM2010.326.VLR. Sondringen er endvidere gentaget i momsvejledningen, jf. afsnit Q.1.2.5 (Sondring mellem byggeri mv. for fremmed og egen regning).

Lovgiver har i forbindelse med udarbejdelsen af L 203 valgt at anvende den samme sondring ved vurderingen af, om ejendomme er omfattet af de nye regler. Følgende udtales således i de almindelige bemærkninger pkt. 2.1.2 til L 203:

"Der er ikke foreslået en overgangsordning for nye ejendomme, idet loven kun finder anvendelse for nye ejendomme, hvor byggeriet eller til-/ombyggeriet påbegyndes efter lovens ikrafttrædelse. Påbegyndelsestidspunktet for nyt byggeri anses for at være tidspunktet for påbegyndelsen af støbning af fundament."

Sondringen er endvidere gentaget i de to offentliggjorte bindende svar, der relaterer sig til de nye regler (SKM2010.297.SR og SKM2010.298.SR).

Lovgiver har med andre ord valgt en løsning, hvor det er påbegyndelsestidspunktet for støbning af fundamentet og dermed ikke færdiggørelsestidspunktet, der er afgørende.

Spørgsmålet er derfor, hvornår støbning af fundament kan anses for påbegyndt.

Med den valgte formulering ses der ikke at være en undergrænse for hvornår støbning af fundamentet er påbegyndt - blot det egentlige randfundament er påbegyndt opført, og der i et eller andet omfang er foretaget en støbning.

Skatterådet bedes med udgangspunkt i de fremsendte kloak- og fundamentsplaner tilkendegive, om støbning af fundament kan anses for påbegyndt i de enkelte tilfælde..

Det foreslås, at spørgsmål 2 besvares med "ja".

Spørgsmål 3, 4 og 5: Hvornår er støbningen af et fælles fundament påbegyndt?

Spørgsmål 3

Det er spørgerens opfattelse, at der ved et "fælles fundament" forstås ét fysisk sammenhængende fundament, hvorpå der er opført flere bygninger, der sælges til forskellige købere.

Dette er fx tilfældet ved ejerlejlighedsbyggeri, rækkehuse og dobbelthuse, hvor de forskellige bygninger (ejendomme) deler det samme fysiske fundament.

På denne baggrund foreslås spørgsmål 3 besvaret med et "ja".

Spørgsmål 4

Spørger henviser til Skatterådets afgørelser SKM2010.297.SR og SKM2010.298.SR. Med udgangspunkt heri foreslås spørgsmål 4 besvaret med et "ja".

Spørgsmål 5

Skatteministeriet har ved besvarelsen af spørgsmål 2 forholdt sig til en række konkrete scenarier med hensyn til påbegyndelsestidspunktet for støbning af fundament.

Der ses ikke at være grundlag for en anderledes vurdering i den situation, hvor der er tale om et fælles fundament.

På denne baggrund foreslås det, at spørgsmål 5 besvares med et "ja".

Spørgsmål 6 og 7: Salg af byggegrunde med tilkoblet entreprise

Spørgsmål 6

Som en konsekvens af den momspligt, der fra 2011 påhviler salg af byggegrunde, påtænker spørgeren at sælge ud af byggegrundene i 2010. Hvis det kan lade sig gøre, ønsker spørgeren at tilkoble en entrepriseaftale, hvor byggeriet dog først påbegyndes i 2011 eller senere. Der vil med andre ord være tale om byggeri for fremmed regning.

Der vil blive underskrevet sædvanlig slutseddel i forbindelse med salget af byggegrunden, og køberen vil i alle henseender være ejer af byggegrunden på det tidspunkt, hvor denne pågældende slutseddel underskrives, jf. hertil også TfS 1995,66 Ø.

Det forhold, at spørgeren samtidig med salget af byggegrunden indgår en entrepriseaftale om opførelse af et byggeri ændrer ikke ved, at byggegrunden er solgt i 2010 og derfor omfattet af de nuværende regler om momsfritagelse.

På denne baggrund foreslås spørgsmål 6 besvaret med et "Ja".

Spørgsmål 7

I de situationer, hvor køberen af byggegrunden vælger at indgå en entrepriseaftale med spørgeren, ønsker spørgeren at skabe mulighed for, at køberen først betaler den samlede købesum (inkl. byggegrunden) på det tidspunkt, hvor det nøglefærdige hus afleveres.

Tidspunktet for erlæggelsen af købesummen ændrer ikke på, at byggegrunden er overdraget til køberen på det tidspunkt, hvor slutsedlen underskrives, og hvis entrepriseaftalen efterfølgende af den ene eller den anden årsag annulleres, vil køberen desuagtet være forpligtet til at erlægge betalingen for byggegrunden.

På denne baggrund foreslås det, at spørgsmål 7 besvares med et "ja".

Spørgsmål 8: Påbegyndelse af støbning af fundament i 2010 - færdiggørelse afventer

I SKM2010.297.SR blev det bekræftet, at de nuværende regler finder anvendelse i en situation, hvor støbning af fundament påbegyndes i 2010, men hvor byggeriet herefter ligger stille i en periode.

Dette byggeri vil med andre ord kunne sælges uden moms efter 1. januar 2011, selv om byggeriet ligger stille i en periode og først færdiggøres på et senere tidspunkt.

På denne baggrund foreslås spørgsmål 8 besvaret med et "ja".

Spørgsmål 9: Påbegyndelse af støbning af fundament i 2010 - salg af ikke færdigt byggeri

Forarbejderne til lov nr. 520 af 12. juni 2009 fastslår, at der ved en byggegrund forstås et "ubebygget" areal som efter planloven er udlagt til formål, der muliggør bebyggelse.

Det vil med andre ord sige, at såfremt en grund er bebygget, er der ikke tale om en "byggegrund", men derimod "fast ejendom" der efter 1. januar 2011 kan sælges uden moms, hvis grunden er bebygget i 2010.

Lovgiver har positivt udtalt, at en grund er omfattet af de nuværende regler, dersom støbning af fundamentet påbegyndes i 2010. Konsekvensen heraf er, at en sådan grund kan sælges efter reglerne for fast ejendom og dermed momsfrit efter 1. januar 2011.

En grund, hvorpå støbning af fundament er påbegyndt i 2010, anses således ikke for en "byggegrund", og vil derfor ikke være omfattet af momspligten fra 1. januar 2011.

På denne baggrund foreslås spørgsmål 9 besvaret med et "ja".

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlaget
Momslovens (LBK nr. 966 af 14. oktober 2005 med senere ændringer) § 3, stk. 1, lyder:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed."

Momslovens § 4, lyder:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. [...] "

I henhold til den nugældende formulering af momslovens § 13, stk. 1, lyder:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

9) Levering af fast ejendom."

er salg af fast ejendom momsfritaget. Der er ingen undtagelser herfra. Der skal således i ingen tilfælde betales moms ved salg af fast ejendom.

Ved lov nr. 520 af 12. juni 2009 om ændring af merværdiafgift mv., der træder i kraft på. 1. januar 2011 sker der er ophævelse af momsfritagelsen for levering af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde, herunder særskilt levering af bebyggede grunde. Levering af bygninger med tilhørende grundareal, som ikke er nye bygninger, er stadig omfattet af momsfritagelsen.

Momslovens § 13, stk. 1, får pr. 1. januar 2011 følgende ordlyd:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund."

Forarbejder

Af bemærkningerne til lovforslaget, L 203, vedtaget som Lov nr. 520 af 12. juni 2009, fremgår, at der foreslås en ophævelse af momsfritagelsen for levering af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde herunder særskilt levering af bebyggede grunde. Der indføres altså moms på salg af fast ejendom i form af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde.

Videre hedder det i bemærkningerne til lovforslaget, at

"Der er ikke foreslået en overgangsordning for nye ejendomme, idet loven kun har virkning for nye ejendomme, hvor byggeriet eller til-/ombyggeriet påbegyndes efter lovens ikrafttrædelse. Påbegyndelsestidspunktet for nyt byggeri anses for at være tidspunktet for påbegyndelsen af støbning af fundament.

[...]

Ved en bygning forstås enhver grundfast konstruktion. Levering af dele heraf anses for at være levering af en bygning eksempelvis salg af hver enkelt ejerlejlighed i en ejendom.

[...]

Ved en byggegrund forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning (planloven) eller forskrifter udstedt i medfør heraf, er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. den nye affattelse af § 13, stk. 1, nr. 9 litra a) [...]

Der foreslås endvidere en overgangsregel for levering af grunde samt særskilt levering af bebyggede grunde, når en leverandør af sådanne grunde har haft udgifter til byggemodning, advokat, revisor mv. i relation til grunden inden lovens ikrafttrædelse, som først sælges efter lovens ikrafttrædelse. Med salg menes tidspunktet for købsaftalens indgåelse. [...] Udgifter i forbindelse med grunde, der ikke er solgt 5 år efter lovens ikrafttrædelse kan godtgøres på dette tidspunkt."

Praksis

TfS 1988,624 HR af 21.oktober 1988, vedrørte en sag om, hvorvidt Momsnævnets gamle praksis med 'støbning af fundament' kan være afgørende for, hvornår et byggeri momsmæssigt skal behandles efter egen eller fremmed regning. Højeste afgjorde, at

"[...] har Momsnævnet efter fast praksis lagt vægt på, om støbning af fundament er påbegyndt ved handlens indgåelse (slutsedlens underskrivelse). Højesteret finder, at denne praksis er i overensstemmelse med reglerne i momsloven og den i medfør af lovens § 3, stk. 2, udstedte bekendtgørelse om merværdiafgift af byggeri til salg eller udlejning, og stadfæster derfor dommen."

I TfS 1990, 37 TSS af 15. oktober 1990, har direktoratet defineret en "bindende aftale" mellem kommende andelshavere og en byggevirksomhed som

"en aftale, som begge parter har underskrevet eller på anden måde har tiltrådt, uanset om aftalen kandes kontrakt, slutseddel, købstilbud eller lignende. Ved købstilbud forstås et accepteret købstilbud."

I TfS 1995, 66 ØL af 12. december 1994, der drejede sig om, hvorvidt salg af nyopførte huse var omfattet af reglerne for egen eller fremmed regning, fandt landsretten, at en bindende overdragelse af en parcel foreligger, når slutsedlen er underskrevet eller tiltrådt af begge parter, uanset om parcellen først udstykkes senere. Hvis parcellen var tiltrådt af parterne før støbedagen anså landsretten husene som opført for fremmed regning.

Landsretten tillagde i SKM2002.392.VLR det vægt, at når der forelå en overdragelsesaftale mellem sælgeren og køberen, som forpligtede begge parter på en sådan måde, at de ikke vilkårligt kunne træde tilbage, var dette at anse som en bindende aftale. Vedrørende tidspunktet for indledningen af sagens to ombygningsprojekter bemærkede landsretten, at hverken de forudgående arkitektundersøgelser eller en eventuel nedrivning kunne anses for at være en påbegyndelse af de konkrete ombygningsprojekter i momslovens forstand. Højesteret tilsluttede sig dette synspunkt i SKM2003.123.HR.

I SKM2006.538.SR afgjorde Skatterådet at ejerlejligheder ved anvendelsen af momslovens regler om byggemoms skal anses for særskilte, selvstændige faste ejendomme. Når ejerlejligheder - f.eks. i rækkehus-/etagebyggerier har fundament til fælles med andre ejerlejligheder, medfører det, at når der er indgået bindende aftale om salg inden byggeriets påbegyndelse (støbning af det fælles fundament) skal ejerlejlighederne behandles efter reglerne om byggeri for fremmed regning, medens ejerlejligheder, hvor den bindende aftale om salg først er indgået efter byggeriets påbegyndelse, skal behandles efter reglerne om byggeri for egen regning.

I SKM2010.297.SR afgjorde Skatterådet, bl.a. at:

"[...] når det skal afgøres, hvornår tidspunktet for byggeriets påbegyndelse af en bebyggelse [...] skal bestemmes, skal der tages hensyn til, om rækkehusene/ejerlejlighederne har fundamentet fælles med andre rækkehuse/ejerlejligheder. I det omfang det/den enkelte rækkehus/ejerlejlighed har fundamentet fælles med andre rækkehuse/ejerlejligheder, vil dette, i lighed med afgørelsen i SKM2006.538.SR, indebære, at det er tidspunktet for påbegyndelsen af støbningen af det fælles fundament, der er afgørende for, om boligenheden er omfattet af de nye bestemmelser om moms på førstegangssalg af nye bygninger.

EU-domstolens sag C- 400/98, Brigitte Breitsohl, omhandlede bl.a. om det valg af afgiftspligt, som den tyske nationale afgiftslov tillader, som træffes på tidspunktet for levering af en bygning eller en del af en bygning med tilhørende jord, skal omfatte bygningen eller bygningsdelen og den tilhørende jord, uden mulighed for adskillelse.

Videre hedder det i dommen:

"48. Endvidere bemærkes, at udtrykket »levering af en bygning eller en del af en bygning med tilhørende jord« - uanset medlemsstaternes mulighed for efter artikel 4, stk. 3, litra a), første punktum, at definere begrebet »tilhørende jord« - ikke kan defineres under henvisning til den nationale ret, som finder anvendelse i hovedsagen, som følge af formålet med sjette direktiv, som er at fastsætte et ensartet beregningsgrundlag for momsen efter fællesskabsregler. Et sådant udtryk, som bidrager til afgrænsningen af, hvilke personer medlemsstaterne kan betragte som afgiftspligtige i henhold til direktivets artikel 4, stk. 3, litra a), skal således fortolkes ens i alle medlemsstater.

49. I den forbindelse må det konstateres, at de i artikel 4, stk. 3, i sjette direktiv sondres mellem på den ene side levering af byggegrunde, der defineres som »grunde, hvad enten de er byggemodnet eller ikke, når de af medlemsstaterne betragtes som sådanne«, og på den anden side levering af bygninger eller dele af bygninger med tilhørende jord inden første indflytning, idet enhver grundfast konstruktion betragtes som bygning i henhold til denne bestemmelse.

50. Det følger af denne sondring samt af ordlyden af artikel 4, stk. 3, litra a), i sjette direktiv, som vedrører »levering af en bygning eller en del af en bygning med tilhørende jord«, at en bygning eller en del af en bygning med tilhørende ord ikke kan adskilles i relation til momsen.

51. Under disse omstændigheder skal såvel fritagelsen som valgfriheden, som er omhandlet i artikel 28, stk. 3, litra b), og c) i sjette direktiv, sammenholdt med bilag F, punkt 16, og bilag G, punkt 1, litra c), omfatte en bygning eller en del af en bygning og, uden mulighed for adskillelse, den tilhørende jord."

Skatteministeriets vurdering

Ad Spørgsmål 1:

Spørgsmålet vedrører det forhold, om støbning af et fundament kan anses for påbegyndt, hvis der er etableret sandpude.

Idet der henvises til besvarelsen under spørgsmål 2, anses etablering af sandpude ikke som påbegyndelse af støbning af fundament.

På denne baggrund indstilles det til Skatterådet, at spørgsmål 1 besvares med et "nej".

Ad Spørgsmål 2:

Spørgsmålet vedrører det forhold, om støbning af fundament kan anses for påbegyndt, hvis der kun er støbt en del af fundamentet.

Af bemærkningerne til lovforslaget, L 203, fremgår, at påbegyndelsestidspunktet for nyt byggeri anses for at være tidspunktet for påbegyndelse af støbning af fundament. Det vil sige, at hvis støbning af fundament er påbegyndt inden udgangen af 2010, vil bygningen med tilhørende grund kunne sælges efter de gamle bestemmelser, hvor salg af fast ejendom er momsfritaget. Er støbning af fundament påbegyndt på senere tidspunkt, vil et salg være omfattet af de nye bestemmelser om momspligt.

De forskellige kloak- og fundamentsplaner, som spørger har vedlagt anmodningen, angiver støbning af fundament vist i forskellig stadier, spændende fra en meget begrænset støbning på ganske få meter, over støbning af en eller to hele sider af en bygning, til et næsten færdigstøbt fundament.

Hidtil har "påbegyndt støbning af fundament" været anvendt ved afgrænsning af om der er tale om byggeri for egen eller fremmed regning, jf. bl.a. TfS 1988, 624 HR, SKM2006.538.SR. Forarbejderne til loven anvender samme kriterium som afgørende for, hvornår et byggeri anses for at være påbegyndt.

Støbning af fundament kan ikke anses for påbegyndt, medmindre arbejdet udføres på en sådan måde, at fundamentet - uanset byggeriets/støbearbejdets stadie - til enhver tid opfylder kravene til et fundament bestemt til det projekterede byggeri.

Piloteringsarbejde sidestilles ikke med støbning af fundament, uanset benævnelsen "borede fundamenter" eller "pælefundering". Som støbning af fundament anses herefter alene som minimum støbning i jordhøjde til "frostfri" dybde af "stribe-/punktfundamenter".

På tidspunktet for påbegyndelsen af fundamentet (støbningen) skal der foreligge en reel hensigt om at ville videreføre og færdiggøre byggeriet inden for en sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende karakter, og som bygherren/virksomheden skal kunne understøtte ved objektive momenter, f.eks. ved fremlæggelse af byggetilladelser, andre offentlige attester til brug ved byggeriet, projektbeskrivelser, godkendte tegninger, økonomiske overslag, underentrepriser m.v..

"Liggeperioder", som er begrundet i udefra kommende omstændigheder, f.eks. "vejrlig", svigtende leveringer fra leverandører, underleverandørers konkurs mv., kan som udgangspunkt anerkendes, og byggeriet kan dermed anses for påbegyndt med den virkning, at der ikke skal betales moms af leveringen efter 1. januar 2011.

Under forudsætning af, at spørger har en reel hensigt om at ville fuldføre byggeriet indenfor en sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende karakter, finder Skatteministeriet, at afgørende for, hvornår et byggeri kan anses for at være påbegyndt, er støbningens påbegyndelse, idet støbningen anses som et stadie i en fortløbende byggeproces.

På denne baggrund indstilles det, at spørgsmål 2 besvares med "se sagsfremstilling og begrundelse".

Ad Spørgsmål 3:

Spørgsmålet vedrører det forhold, om der ved et "fælles fundament" forstås ét fysisk sammenhængende fundament, hvorpå der er opført flere bygninger.

Et fundament, der ikke fysisk hænger sammen, kan efter Skatteministeriets opfattelse ikke anses som et fælles fundament. På et fælles fundament er der, jf. SKM2006.538.SR og SKM2010.297.SR, opført flere boligenheder, eksempelvis i form af rækkehus-/etagebyggeri.

På denne baggrund indstilles det til Skatterådet, at spørgsmål 3 besvares med et "ja".

Ad Spørgsmål 4:

Spørgsmålet vedrører det forhold, om alle de bygninger, der opføres på et fælles fundament, momsmæssigt behandles ens, således at alle bygningerne enten er omfattet af de nugældende regler henholdsvis de nye regler gældende fra 1. januar 2011 (alt efter hvornår støbningen af fundamentet anses for påbegyndt)?

Skatterådet har i SKM2006.538.SR hhv. SKM2010.297.SR afgjort, at når ejerlejligheder/rækkehuse har fundament til fælles med andre ejerlejligheder/rækkehuse, er det tidspunktet for påbegyndelsen af støbningen af det fælles fundament, der er afgørende for, om den/det enkelte ejerlejlighed/rækkehus er omfattet af de nye bestemmelser om moms på førstegangssalg af nye bygninger.

Idet der henvises til besvarelsen under spørgsmål 2, med hensyn til forudsætningerne vedrørende påbegyndelse af støbning af fundament, herunder spørgers reelle hensigt om at ville fuldføre byggeriet indenfor en sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende karakter, indstiller Skatteministeriet til Skatterådet, at spørgsmål 4 besvares med et "ja".

Ad Spørgsmål 5:

Spørgsmålet vedrører det forhold, om svarene på spørgsmål 1 og 2 også gør sig gældende, hvis der er tale om et fælles fundament.

Spørgsmål 1 henholdsvis 2 vedrører etablering af sandpude henholdsvis påbegyndelse af støbning af fundament. Idet der henvises til besvarelsen under spørgsmål 1 og 2 samt besvarelsen under spørgsmål 4, indstiller Skatteministeriet til Skatterådet, at spørgsmål 5 besvares med et "ja".

Ad Spørgsmål 6:

Spørgsmålet vedrører det forhold, om den momsmæssige behandling af et salg af en byggegrund er uafhængig af, at spørgeren samtidig indgår en entreprisekontrakt med køber?

Det er oplyst, at der vil blive underskrevet sædvanlig slutseddel i forbindelse med salget af byggegrunden, og at køberen i alle henseender vil være ejer af byggegrunden på tidspunktet for den pågældende slutseddels underskrivelse.

Af forarbejderne til loven fremgår det, at med salg menes tidspunktet for købsaftalens indgåelse. Det vil sige, at der for byggegrunde, for hvilke der er indgået en bindende aftale om salg før 1. januar 2011, ikke skal betales moms. Ifølge TfS 1990, 37 TSS forstås der med en bindende aftale, en aftale som begge parter har tiltrådt, uanset om aftalen kandes kontrakt, slutseddel, købstilbud eller lignende. Et købstilbud skal være accepteret af sælger.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at når parterne har indgået en bindende aftale (i form af en slutseddel), om køb/salg af en byggegrund før 1. januar 2011, vil dette køb/salg være omfattet af de nugældende regler om momsfritagelse.

Hvis købet af byggegrunden er betinget af indgåelse af en entreprisekontrakt, vil der reelt være tale om et salg af en bygning med tilhørende jord. EU-domstolen finder i sag C-400/98, præmis 49 - 51, at en bygning eller en del af en bygning med tilhørende jord ikke kan adskilles i relation til momsen. Et sådan tilfælde, vil derfor fordre, at støbning af fundamentet skal være påbegyndt inden 1. januar 2011, for at den pågældende transaktion kan være omfattet af de nugældende regler om momsfritagelse.

Ved besvarelsen lægges det derfor til grund, at den pågældende 'sædvanlige' slutseddel i forbindelse med salget af byggegrunden, ikke betinger, at der ved køb af byggegrunden også skal indgås en entreprisekontrakt.

På denne baggrund indstiller Skatteministeriet til Skatterådet, at spørgsmål 6 besvares med et "ja".

Ad Spørgsmål 7:

Spørgsmålet vedrører det forhold, om den momsmæssige behandling af et salg af en byggegrund er uafhængig af, at køberen først betaler i forbindelse med spørgerens aflevering af det nøglefærdige hus (jf. spørgsmål 6)?

Der er ved besvarelsen lagt til grund dels, at købsaftalerne (slutsedlen) er sammenlignelige med dem, der er beskrevet i spørgsmål 6, og dels, at købet af bygge grunden ikke er betinget af indgåelse af en entreprisekontrakt.

Tidspunktet for betaling af købesummen er ikke afgørende for, hvornår der er indgået en bindende aftale om salg.

Derfor finder Skatteministeriet ikke, med samme begrundelse som under spørgsmål 6, at den pågældende transaktion er omfattet af de nye bestemmelser om momspligt ved salg af byggegrunde. Skatteministeriet indstiller derfor til Skatterådet, at spørgsmål 7 besvares med et "ja".

Ad Spørgsmål 8:

Spørgsmålet vedrører det forhold, om et byggeri er omfattet af de nugældende regler, dersom støbningen af fundamentet påbegyndes før 1. januar 2011, uagtet at byggeriet herefter ligger stille i en periode.

Som nævnt under spørgsmål 2, er det Skatteministeriets opfattelse, at der på tidspunktet for påbegyndelsen af støbning af fundamentet, skal foreligge en reel hensigt om at ville videreføre og færdiggøre byggeriet inden for en sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende karakter. Bygherren/virksomheden skal kunne understøtte dette ved objektive momenter, f.eks. ved fremlæggelse af byggetilladelser, andre offentlige attester til brug ved byggeriet, projektbeskrivelser, godkendte tegninger, økonomiske overslag, underentrepriser m.v..

"Liggeperioder" som ikke er begrundet i udefrakommende omstændigheder, kan som udgangspunkt ikke anerkendes, og byggeriet kan dermed ikke anses for påbegyndt med den virkning, at der ikke skal betales moms af leveringen efter 1. januar 2011.

Under forudsætning af, at spørger har en reel hensigt om at ville fuldføre byggeriet indenfor en sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende karakter - det vil sige, at en eventuel "liggeperiode" skal være begrundet i udefrakommende omstændigheder - finder Skatteministeriet ikke, at den pågældende transaktion er omfattet af de nye bestemmelser om momspligt ved salg af byggegrunde. Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 8 besvares med "se sagsfremstilling og begrundelse".

Ad Spørgsmål 9

Spørgsmålet vedrører det forhold, om en grund, hvorpå støbning af et fundament er påbegyndt (men byggeriet ikke afsluttet) ved et salg skal karakteriseres som en fast ejendom og ikke en byggegrund.

Af bemærkningerne til lovforslaget, L 203, fremgår det, at loven kun har virkning for nye ejendomme, hvor byggeriet påbegyndes efter lovens ikrafttrædelse, og at påbegyndelsestidspunktet for nyt byggeri anses for at være tidspunktet for påbegyndelsen af støbning af fundament.

Herefter er en ejendom, hvor støbning af fundament er påbegyndt før 1. januar 2011, ikke at anse som en byggegrund, og den pågældende ejendom vil ikke være omfattet af de nye bestemmelser om momspligt ved salg af byggegrunde.

Det er ved besvarelsen lang til grund, at de under spørgsmål 2 og 8 nævnte forudsætninger med hensyn til at spørger har en reel hensigt om at ville fuldføre byggeriet indenfor en sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende karakter - det vil sige, at en eventuel "liggeperiode" skal være begrundet i udefrakommende omstændigheder - indstiller Skatteministeriet til Skatterådet, at spørgsmål 9 besvares med et "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling.