Dato for udgivelse
30 Jun 2004 15:59
SKM-nummer
SKM2004.270.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-4061-00856
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Tilbagesøgning, udbytteskat, renteskat, investeringsforening, udloddende, kontoførende, Schweiz
Resumé

Danmark og Schweiz har indgået en aftale om danske udloddende og kontoførende investeringsforeningers og schweiziske investeringsforeningers tilbagesøgning af indeholdt udbytte- og renteskat i den anden stat.

Efter schweizisk opfattelse er hverken danske udloddende henholdsvis kontoførende investeringsforeninger eller schweiziske investeringsforeninger omfattet af den indgåede dansk-schweiziske dobbeltbeskatningsaftale af 23. november 1973, idet de pågældende investeringsforeninger ikke reelt betaler skat i de respektive lande. Schweiz har derfor hidtil kun godkendt, at det er det enkelte medlem af en dansk udloddende eller kontoførende investeringsforening, der kan tilbagesøge indeholdt schweizisk rente- eller udbytteskat.

Told- og Skattestyrelsen har nu indgået en aftale med den kompetente myndighed i Schweiz om,  at såvel schweiziske som danske udloddende og kontoførende investeringsforeninger kan tilbagesøge rente- eller udbytteskat i den anden stat på deres medlemmers vegne. Det er en betingelse, at investeringsforeningens ledelse anfører den forholdsmæssige andel af medlemmer, som er hjemmehørende i den stat, hvori også investeringsforeningen er hjemmehørende, samt at denne fordeling af medlemmer bekræftes af Told- og Skattestyrelsen, hvis investeringsforeningen er hjemmehørende i Danmark og The Federal Tax Administration, Switzerland, hvis investeringsforeningen er hjemmehørende i Schweiz. Tilbagesøgningen omfatter herefter udelukkende den bekræftede forholdsmæssige andel af den tilbageholdte skat.
Reference(r)
Bekendtgørelse nr. 117 af 31. oktober 1974 af overenskomst af 23. november 1973 med Schweiz til undgåelse af dobbeltbeskatning vedrørende skatter af indkomst og formue artikel 25, samt bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 § 14, stk. 2.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-2 D.B artikel 25
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-2 D.E Schweiz
Redaktionelle noter

Erstattet af SKM2007.312.SKAT af 3. maj 2007.

Memorandum of Understanding

 

Based on Article 25 of the Convention between Denmark and Switzerland for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital, the competent authorities have reached the following mutual agreement regarding the refund of withholding taxes to Danish or Swiss collective investment vehicles:

  1. Danish accumulating investment funds that issue certificate (bevisudstende akkumulerende investeringsforening)

 

It is understood that accumulating investment funds that issue certificates (bevisudstedende akkumulerende investeringsforening) organized in Denmark are entitled to apply the Convention and request the refund of the Swiss anticipatory tax on dividends and on interest according to Articles 10 and 11 of the Convention.

 

The refund of the Swiss anticipatory tax will be granted only if the status of the claiming investment fund is certified as Danish accumulation investment fund by the competent authority.

 

  1. Simplified procedure

 

a)      Danish distributing investment funds that issue certificates (bevisudstedende udloddende investeringsforening) and Danish account-holding investment funds (kontoførende investeringsforening) organized in Denmark (except accumulating investment funds and so called nominee deposits) and investment funds organized in Switzerland, respectively,  may claim a refund of the withholding tax according to Articles 10 and 11 of the Convention in Denmark or in Switzerland on behalf of the portion of units beneficially owned by persons who are residents according to Article 4 of the Convention of the State  in which the investment fund is organized.

 

b)      A distributing investment fund (bevisudstedende udloddende investeringsforening) organized in Denmark means an investment fund as defined in Article 1, paragraph 1, no 5 a of the Corporation Tax Act no. 736 of August 28, 2002 compare Article 16 C of the Tax Assessment Act and embraced by the text of Article 1, paragraph 1, no. 6, of The Corporation Tax Act.

An account-holding investment fund (kontoførende investeringsforening) organized in Denmark means an investment fund as defined in the Law on Taxation of Members of Kontofoerende Investeringsforeninger no. 236 of April 2, 2003, Article 2 and embraced by the text of Article 1, paragraph 1, no. 6, of The Corporation Tax Act no. 736 of August 28, 2002.

 

The proportional participation of Danish residents on the date of distribution from the fund must be indicated by the manager of the fund on form 89 a, a supplementary statement to be attached to each claim on Form 89. The Danish Central Custom and Tax Administration verifies that the indicated percentage of ultimate unit holders corresponds to the quota of Danish residents.

 

c)      An investment fund organized in Switzerland means an investment fund as defined in Article 2 and a separate property as defined in Article 4 of the Federal Law governing investment funds of March 18, 1994.

The proportional participation of Swiss residents must be indicated by the manager of the fund on form 06.002a, a supplementary statement to be attached to each claim on form 06.002. The Federal Tax Administration controls that this percentage corresponds to that part of the distribution of the fund that is subject to anticipatory tax.

 

d)     The simplified procedure shall apply for the first time to dividends and interest paid in 2003.

 

 

 

Signed in Copenhagen on  June 14,
2004

 Signed in Bern on June 8, 2004

For the competent authorities of Denmark

For the competent authorities of Switzerland

Ebbe Willumsen,

R. Waldburger,

Head of division

Vice-Director

 

 

Aftalememorandum

 

På grundlag af artikel 25 i den dansk-schweiziske overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår skatter på indkomst og formue, har de kompetente myndigheder indgået følgende gensidige aftale vedrørende tilbagebetaling af kildeskatter til danske eller schweiziske kollektive investeringsselskaber/formidlere:

1.      Danske bevisudstedende akkumulerende investeringsforeninger

Bevisudstedende akkumulerende investeringsforeninger, som er organiseret i Danmark, har ret til at anvende overenskomsten og kan i henhold til overenskomstens artikel 10 og 11 anmode om tilbagebetaling af den schweiziske forskudsskat på udbytte og renter.

 

Tilbagebetalingen af den schweiziske forskudsskat vil kun blive indrømmet, hvis den investeringsforening, som har rejst kravet, er godkendt som en dansk akkumulerende investeringsforening af den kompetente myndighed.

 

2.      Forenklet procedure

 

a)      Danske bevisudstedende udloddende investeringsforeninger og danske kontoførende investeringsforeninger, som er organiseret i Danmark (med undtagelse af akkumulerende investeringsforeninger og såkaldte nominee depoter) og investeringsforeninger, som respektivt er organiseret i Schweiz, kan kræve tilbagebetaling af kildeskat i henhold til overenskomstens artikel 10 og 11 i Danmark eller i Schweiz på vegne af de investerings-beviser, hvis kompetente ejere er personer bosiddende, jf. overenskomstens artikel 4, i den stat, hvor investeringsforeningen er organiseret.

 

b)      Ved en bevisudstedende udloddende investeringsforening, som er organiseret i Danmark, skal forstås en investeringsforening, der er omfattet af ligningslovens § 16C og lov nr. 736 af 28. august 2002 (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6, jf. samme lovs § 1, stk. 5, nr. 5a.

Ved en kontoførende investeringsforening, som er organiseret i Danmark, skal forstås en investeringsforening, der er omfattet af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger nr. 236 af 2. april 2003, § 2, og af teksten i selskabsskattelov nr. 736 af 28. august 2002, § 1, stk. 1, nr. 6.

 

Den forholdsmæssige deltagelse af personer bosiddende i Danmark på datoen for udlodning fra foreningen skal angives af bestyreren af foreningen på blanket nr. 89a, en supplerende erklæring som skal vedhæftes hver enkelt fordring på blanket 89. Told- og Skattestyrelsen berigtiger, at den angivne procentdel af endelige indehavere af et investeringsbevis svarer til kvoten af personer bosiddende i Danmark.

 

c)      Ved en investeringsforening, som er organiseret i Schweiz, skal forstås en investerings-forening, der er omfattet af den føderale lov om investeringsforeninger af 18. marts 1994, § 2, og et ”separate property” omfattet af § 4 i samme lov.

Den forholdsmæssige deltagelse af personer bosiddende i Schweiz skal angives af bestyreren af foreningen på blanket 06.002a, en supplerende erklæring som skal vedhæftes hver enkelt fordring på blanket 06.002. Den føderale skatteadministration kontrollerer, at denne procentdel svarer til den del af udlodningen fra foreningen, som er underlagt forskudsbeskatning.

 

d)      Denne forenklede procedure skal gælde første gang for udbytte og renter betalt i 2003.

 

 

Underskrevet i København 14. juni 2004

Underskrevet i Bern 8. juni 2004

For den kompetente myndighed i Danmark

For den kompetente myndighed i Schweiz

 

Ebbe Willumsen,

R. Waldburger,

kontorchef

vice-direktør