åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke godtgørelse efter SFL § 52 samt renter efter lovens § 57, stk. 2 og 5. Se LL § 7 Q. Med virkning fra 1. januar 2015, er LL § 7Q, stk. 1, nr. 2, 2. pkt. ændret ved lov nr. 1501 af 23. december 2014, således, at:

Endvidere medregnes ikke beløb, som betales til en godtgørelsesberettiget person efter SFL kapitel 19 til dækning af dennes udgifter til sagkyndig bistand mv. Det gælder dog ikke, hvis

  • beløbet ikke må anses for ydet som følge af yderens retlige interesse i sagen, eller
  • hvis det er aftalt, at den godtgørelsesberettigede persons honorar til yderen for bistand i sagen udgør en andel af den økonomiske gevinst, som den godtgørelsesberettigede opnår i sagen.

Ydes beløbet som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om personligt arbejde i øvrigt til dækning af modtagerens udgifter til sagkyndig bistand mv., og fradrager arbejdsgiveren mv. beløbet i sin skattepligtige indkomst, medregnes beløbet til modtagerens skattepligtige indkomst.

Udgifter, hvortil der kan ydes godtgørelse efter SFL kapitel 19, kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Ved lov nr. 1665 af 20. december 2016 blev det præciseret, at udgifter til sagkyndig bistand i sager efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige ikke kan fradrages ved indkomstopgørelsen. Se SFL § 52, stk. 7.

Se også

Se også afsnit A.A.13 om omkostningsgodtgørelse i klagesager.