Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.A Personbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.A. Personbeskatning handler om:

 • Principperne for personers indkomstopgørelse (C.A.1)
 • Principperne for indkomst og fradrag (C.A.2)
 • Indtægter (C.A.3)
 • Fradrag (C.A.4)
 • Personalegoder (C.A.5)
 • Gaver, legater og gevinster (C.A.6)
 • Rejseudgifter (C.A.7)
 • Beskatning af ægtefæller (C.A.8)
 • Beskatning af børn (C.A.9)
 • Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv. (C.A.10)
 • Renter (C.A.11)
 • Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv. (C.A.12).
Tema(er)
Personalegoder, gaver, legater og gevinster. Indtægter, ægtefæller, børn. Rejsereglerne og AM-bidrag. Fradrag for gaver og løbende ydelser Pensionsordninger
Hvad er nyt?

Vedr. afsnit C.A.3.4.6.7 Refusionsordningen for sandsugere

Ved lov nr. 289 af 7. marts 2022 er sømandsbeskatningsloven (SØBL) ændret som følger:

Ved loven er der gennemført en række lempelser af refusionsordningen for sandsugere. Lempelserne er godkendt af Kommissionen ved afgørelse SA.64772 (2021/N).

Fra og med kalenderåret 2022 kan rederier opnå fuld refusion (100 pct.) for søfolkenes bruttoløn, såfremt der udføres søtransport som anført i SØBL § 10 a i mindst 50 pct. af driftstiden. Udfører et fartøj søtransport i mindre end 50 pct. af driftstiden, kan der ikke opnås refusion (SØBL § 10 stk. 2).

I modsætning til tidligere skal "begrænset fart" i fremtiden anses for søtransport ved opgørelsen af 50 procent-kravet (ændring af SØBL § 2, stk. 2)

Fra og med kalenderåret 2022 fastsættes refusionssatsen for rederierne til 37 pct. af bruttolønnen for søfolkene (SØBL § 10, stk. 4 og stk. 5)

Sømandsfradraget til søfolk, der arbejder om bord på sandsugningsfartøjer, er med virkning fra og med kalenderåret 2022 betinget af, at arbejdet udføres om bord på et fartøj, der enten vil kunne omfattes af DIS-ordningen i SØBL § 8 eller refusionsordningen for sandsugere i SØBL § 10 (SØBL § 3, stk. 2).

Vedr. afsnit C.A.4.3.3 Befordringsfradrag og -godtgørelse

Satserne for befordringsfradrag mellem bopæl og arbejdsplads efter ligningslovens § 9 C er ændret med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2022. Satsen for befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel efter ligningslovens § 9 B er ændret med virkning fra 1. maj 2022.

Vedr. afsnit C.A.4.3.6 Servicefradrag og håndværkerfradrag

Ved lov nr. 376 af 28. marts 2022 er fradragsretten for håndværksydelser, der er udført efter den 31. marts 2022 afskaffet. Afsnittet er som følge heraf opdateret hermed. Fra og med 1. april 2022 er der således alene fradrag for arbejdsløn til en række serviceydelser efter LL § 8 V.

Der er ved lovændringen alene ændret i, hvilke ydelser der er omfattet af Boligjobordningen. Der er ikke ændret på den hidtil omfattede personkreds eller de generelle betingelser for at opnå fradrag.

Vedr. afsnit C.A.5.14.1.7 Opgørelse af bilens værdi

Der har været udsendt et styresignal om praksisændring og genoptagelse vedrørende beregningsgrundlaget for beskatning af værdi af leaset fri firmabil (nyvognsprisen). Se SKM2022.325.SKTST, der nu er indarbejdet i afsnit C.A.5.14.1.7.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A Personbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.