Dato for udgivelse
23 feb 2012 13:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 feb 2012 10:23
SKM-nummer
SKM2012.119.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-231889
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Byggeri
Emneord
Moms, salg af fast ejendom, momsfritaget udlejning
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en forening kan sælge en ejendom med tilhørende bygninger eller dele heraf uden moms.

Det er i afgørelsen tillagt vægt, dels at foreningen anses som en momsfritaget almennyttig forening, dels at den aktivitet som foreningen har haft udenfor sit almennyttige virke, har været momsfritaget udlejning af den pågældende ejendom.

Hjemmel

LBK nr. 287 af 28. marts 2011 med senere ændringer, Momsloven

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Henvisning

Den juridiske Vejledning 2011-2, afsnit D.A.3.1.

Henvisning

Den juridiske Vejledning 2011-2, afsnit D.A.3.1.4.

Henvisning

Den juridiske Vejledning 2011-2, afsnit D.A.3.1.4.4

Henvisning

Den juridiske Vejledning 2011-2, afsnit D.A.5.21.

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at en forening kan sælge en ejendom eller dele heraf uden moms?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en landsdækkende frivillig forening, der støtter socialt udsatte børn, unge og familier. Foreningen blev stiftet i 1898 og har helt fra begyndelsen arbejdet engageret for at forbedre børn og unges vilkår.

I dag omfatter foreningens virke en bred vifte af tilbud til børn og unge, bl.a. dag-, døgn- og familieinstitutioner, opholds- og uddannelsessteder samt bo-tilbud mv.

Af foreningens vedtægter fremgår det nærmere af § 1, stk. 2, at foreningen er en landsdækkende selvejende institution. Af § 1, stk. 3 fremgår, at foreningens formål er "at udføre socialpædagogisk arbejde for børn og unge ud fra et kristent menneskesyn samt andre aktiviteter, der er forenelige med dette formål.".

I tilfælde af foreningens ophævelse skal formuen efter repræsentantskabets afgørelse og med godkendelse af Socialministeriet samt i øvrigt under hensyntagen til institutionernes vedtægter anvendes til sociale, pædagogiske eller sundhedsmæssige formål, der udføres ud fra et kristent menneskesyn, jf. vedtægternes § 13.

Foreningens indkomster kan udelukkende gå til formålet, og foreningen er således en almennyttig og almenvelgørende forening.

Foreningen er i SKATs systemer registreret med branchekode "889910", der omfatter "foreninger, legater og foreninger med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Endvidere fremgår det, at foreningen ikke har været momsregistreret siden 30. juni 2005.

Af årsrapporten 2010 fremgår det, at foreningen administrerer samlede midler for ca. xx mio. kroner. Aktiviteterne omfatter bl.a. ophold/undervisning mm. for ca. xx børn, udbetaling af løn for ca. xx medarbejdere og udbetaling af plejevederlag til ca. xx plejefamilier.

Af ejendommens tingbogsattest fremgår det, at spørgeren har haft adkomst på ejendommen siden 1896.

Ejendommen er anskaffet for 115 år siden udelukkende med det formål, at ejendommen kunne indgå i foreningens virke som almennyttig og almenvelgørende forening.

Anvendelse af ejendommen og årsag til salg

Der er fremsendt tegninger over den faste ejendom, som påtænkes solgt helt eller delvist. Den samlede grund udgør i alt ca. 49.000 m2.

Ejendommen består af 10 bygninger, hvoraf størstedelen senest har været anvendt til lejemål (langt den overvejende del har været lejet ud uden moms til undervisningsformål), og den resterende del er anvendt til boligareal.

Af de 10 bygninger er nogle bedømt som bevaringsværdige. Derudover er der en fredet gravhøj på grunden.

Foreningen har ikke anvendt ejendommen til momspligtige formål og har ikke fratrukket moms af omkostninger vedrørende ejendommen.

Da lejeren meddelte, at man ville fraflytte lokalerne, var foreningen i den situation, at man skulle vurdere, om foreningen selv skulle drive en institution inden for det sociale område fra ejendommen eller, om foreningen skulle sælge ejendommen helt eller delvist.

Foreningen valgte at gå videre med et salg ud fra en begrundelse om, at man helst ser, at bygningerne finder en anden anvendelse end institution, og samtidigt vurderes, at bygningerne ikke kan stå tomme særligt længe, dels fordi foreningen er forpligtet til at efterleve sine formål, dels af økonomiske årsager samt dels på grund af risikoen for hærværk.

Foreningen har siden medio 2007 haft til hensigt at sælge ejendommen enten som én samlet enhed eller også delt op i et salg af en del af grunden og et salg af resten af grunden inklusive bygninger. Der er endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Gennemførelse af salget har afventet dels lejerens endelige fraflytning og dels kommunens stillingtagen til lokalplanen for området.

Der er udarbejdet en projektplan for området af en mulig køber til ejendommen eller dele heraf. Købers eventuelle gennemførelse af projektet har ligeledes afventet lejernes fraflytning og ikke mindst kommunens planer for området. Den eventuelle køber har derfor siden medio 2007, via en betinget købsaftale mod betaling af en præmie, haft option på at købe det samlede område eller dele heraf.

Kommunen har i efteråret 2011 vedtaget lokalplan for ny boligbebyggelse på ejendommen.

Af lokalplanen fremgår bl.a. at hovedbygningen og 2 bygninger, der er opført for over 100 år siden er udpeget som bevaringsværdige bygninger. Det er besluttet, at der skal ske en ændring af de tre ejendomme til boligformål, hvori der skal indrettes x boliger. To andre bygninger er ikke egnede til boligformål og skal derfor rives ned, og der opføres række huse på stedet. Endelig er der på den nordlige del af grunden planlagt opførelse af x rækkehuse.

Det er oplyst, at foreningen i forbindelse med det forestående salg ikke har afholdt omkostninger/udført aktiviteter, der adskiller sig fra enhver anden forening, der vælger at udøve sin ejendomsret og sælge en ejendom, som har været ejet i mange år. I forbindelse med salget har og skal foreningen:

 • ikke afholde udgifter til eller på anden måde deltage aktivt i bygge- og anlægsarbejder på den faste ejendom
 • ikke afholde udgifter til eller på anden måde deltage aktivt i byggemodning, landinspektør, matrikelkort, ændring af lokalplan, eventuel nedrivning mv. af den eksisterende faste ejendom
 • ikke afholde omkostninger til eller på anden måde deltage aktivt i udarbejdelse af projektplan for området
 • ikke afholde omkostninger til eller på anden måde deltage aktivt i salg og markedsføring af projektet.

Endelig er foreningen ikke involveret i købers fremtidige anvendelse af den købte ejendom, herunder købers eventuelle realisering af projektet vedrørende området.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Lovhenvisninger og praksis

Afgrænsningen af, hvilke former for virksomhed der anses som økonomisk virksomhed, er direkte reguleret af EU-retlige regler og EU-domstolens fortolkning af disse regler.

Det beror på en selvstændig momsretlig vurdering, om virksomheden er en økonomisk virksomhed. Den momsretlige afgrænsning af økonomisk virksomhed er således ikke altid sammenfaldende med den skatteretlige vurdering af, om virksomheden er erhvervsmæssig.

Afgørelsen af, om der på det momsretlige område er tale om økonomisk virksomhed, træffes på grundlag af en samlet, konkret vurdering af virksomheden, hvor alle relevante forhold må inddrages.

Vi har nedenfor gengivet domme og praksis af begrebet "økonomisk" virksomhed. I relation til praksis er domme og afgivelser gengivet i kronologisk orden.

Momslovens § 3:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed."

EU-dom, de forenede sager C-180/10 og C-181/10 - dateret 15. september 2011:

"Såfremt den nationale ret fastslår, at den pågældende medlemsstat har gjort brug af den i momsdirektivets artikel 12, stk. 1, fastsatte bemyndigelse, skal levering af en byggegrund anses for momspligtig i medfør af den nationale lovgivning - uanset transaktionens permanente karakter eller spørgsmålet om, hvorvidt personen, der har foretaget leveringen, driver virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder - forudsat at transaktionen ikke udgør en indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret.

I denne forbindelse fremgår det af retspraksis, at en indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret ikke i sig selv kan betragtes som en økonomisk virksomhed (jf. dom af 20.6.1996, sag C-155/94, Wellcome Trust, Sml. I, s. 3013, præmis 32). [Spørgers understregning]

Det skal bemærkes, at antallet af og omfanget af salg ikke i sig selv er afgørende i det foreliggende tilfælde

.

Som Domstolen allerede har fastslået, kan omfanget af salg ikke være et kriterium for en sondring mellem en som privatperson handlende erhvervsdrivendes aktiviteter, der falder uden for dette direktivs anvendelsesområde, og en erhvervsdrivendes aktiviteter, hvis transaktioner udgør en økonomisk virksomhed. Domstolen har fremhævet, at betydelige salg også kan gennemføres af erhvervsdrivende, der handler som privatpersoner (jf. i denne retning Wellcome Trust-dommen, præmis 37). [Spørgers understregning]

På samme måde er det forhold, at den berørte forud for overdragelsen har foranstaltet udstykning af grunden med henblik på at få en bedre samlet pris herfor, ikke i sig selv afgørende, lige så lidt som det tidsrum, hvorover de omhandlede transaktioner spænder, eller størrelsen af de indtægter, som følger heraf. Samtlige disse omstændigheder kan nemlig indgå som led i forvaltningen af den berørtes personlige formue. [Spørgers understregning]

Dette er dog ikke tilfældet, såfremt den berørte aktivt tager skridt mod en økonomisk udnyttelse af grunde gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder som omhandlet i momsdirektivets artikel 9, stk. 1, andet afsnit. Sådanne aktive skridt kan bl.a. bestå i gennemførelse af bygge- og anlægsarbejde på disse arealer og gennemførelse af kendte markedsføringsmidler.

Da disse tiltag sædvanligvis ikke indgår som led i personlig formueforvaltning, kan levering af et grundstykke til bebyggelse i et sådant tilfælde ikke betragtes som en indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret.

Henset til de ovenstående betragtninger, skal de forelagte spørgsmål besvares med, at levering af et grundstykke beregnet til bebyggelse skal anses for momspligtig i medfør af en medlemsstats nationale lovgivning, såfremt denne stat har gjort brug af den i momsdirektivets artikel 12, stk. 1, fastsatte mulighed - uanset transaktionens permanente karakter eller spørgsmålet om, hvorvidt personen, der har foretaget leveringen, driver virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder - forudsat at transaktionen ikke udgør en indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret. [Spørgers understregning]

En fysisk person, der har udøvet landbrugsvirksomhed på et bestemt areal, som senere - som følge af en ændring af lokalplanen, der ikke er udtryk for personens vilje - er blevet omdannet til grundstykker beregnet til bebyggelse, skal, når vedkommende påbegynder salg af jordarealet, ikke anses for momspligtig i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i momsdirektivets artikel 9, stk. 1, og artikel 12, stk. 1, såfremt salget indgår som led i forvaltningen af personens personlige formue.

Såfremt personen derimod med henblik på gennemførelse af salget aktivt påbegynder at tage skridt mod en økonomisk udnyttelse af grunde gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder - som omhandlet i momsdirektivets artikel 9, stk. 1, andet afsnit - skal personen betragtes som udøvende »økonomisk virksomhed« i den nævnte artikels forstand, og skal følgelig anses for en momspligtig person.". [Spørgers understregning]

SKM2010.846.SR - dateret 14. december 2010:

I SKM2010.846.SR havde en privatperson i årene 1977, 1988 og 1995 erhvervet 3 ubebyggede grunde som led i en investeringsstrategi på lige fod med investeringer i værdipapirer mm.

Personen havde ikke udøvet virksomhed vedrørende ejendomssalg eller anden relateret virksomhed og påtænkte ikke at foretage udstykning med henblik på salg af flere byggegrunde.

Skatterådet bekræftede, at personen ikke kunne anses for at drive økonomisk virksomhed i momslovens forstand, hvis den pågældende efter den 1. januar 2011 solgte en, to eller alle tre ubebyggende grunde. Dette anses som en privatpersons salg af ubebyggede grunde, som er erhvervet med henblik på passiv investering.[Spørgers understregning]

Afsnit 5.2 i SKATs vejledning om moms ved salg af fast ejendom dateret 2. december 2010:

"Salg af byggegrunde, som ikke er erhvervet som led i økonomisk virksomhed med køb og salg af byggegrunde, eller i forbindelse med relateret virksomhed vedrørende levering af byggeydelser, anses for henført til privatformuen. Det betyder, at såvel private som afgiftspligtige personers salg af byggegrunde, som er erhvervet med henblik på passiv investering, ikke er omfattet af momspligten."

EU-dom, sag C-155/94 Wellcome Trust - dateret 20. juni 1996:

Dommen fastslog, at køb og salg af egne aktier og værdipapirer ikke udgør økonomisk virksomhed, når der er tale om en forening, som alene udøver sin ejendomsret til at købe og sælge værdipapirer med henblik på at maksimere det kapitaludbytte - og afkast, der skal anvendes til opfyldelse af foreningens velgørende formål.

Foreningen skal i så henseende ligestilles med en privat investor, jf. også generaladvokat C.O. Lenz' forslag til afgørelse pkt. 32, hvor det anføres, at trusten skal beskattes som privat investor.

Spørgers vurdering af momspligt

Med baggrund i ovennævnte lovgivning og praksis er spørgers repræsentant af den opfattelse, at foreningen ikke driver "økonomisk virksomhed", som angivet i momslovens § 3 i forbindelse med salget af ejendommen, uanset om salget af den faste ejendom sker som én samlet enhed eller bliver delt op i et salg af en del af grunden og et salg af resten af grunden inklusive bygninger.

Endvidere mener repræsentanten med henvisning til ovennævnte praksis ikke, at ejendommen sælges af en momspligtig person, der handler i denne egenskab i forbindelse med salget.

Ejendommen kan derudover ikke anses som erhvervet som led i økonomisk virksomhed med køb og salg af byggegrunde eller i forbindelse med relateret virksomhed vedrørende levering af byggeydelser.

Repræsentanten finder, at indholdet af EU-dommene C-180/10, C-181/10 og C-155/94, bindende svar SKM2010.846.SR fra Skatterådet og afsnit 5.2 i SKATs vejledning om moms ved salg af fast ejendom alle støtter, at foreningen ikke skal opkræve moms ved salget af ejendommen. Vi har i den forbindelse lagt særlig vægt på, at:

 • Foreningen er en almennyttig og almenvelgørende forening
 • Ejendommen er anskaffet for 115 år siden udelukkende med det formål, at ejendommen kunne indgå i foreningens virke som almennyttig og almenvelgørende forening
 • Ejendommen ikke er erhvervet med henblik på efterfølgende salg, hvilket er tydeligt, når der henses til foreningens virke, ejendommens anvendelse til opfyldelse af foreningens formål og den lange ejertid
 • Foreningen udnytter ved salget alene sin ejendomsret til at sælge ejendommen med henblik på at maksimere det afkast, der skal anvendes til opfyldelse af foreningens velgørende formål
 • Foreningen i forbindelse med det forestående salg ikke har afholdt omkostninger/udført aktiviteter, der adskiller sig fra enhver anden forening, der vælger at udøve sin ejendomsret og sælge en ejendom, som har været ejet i mange år.

I denne sag er der således tale om salg af fast ejendom, som er erhvervet med henblik på en passiv investering, som ikke er omfattet af momspligten ved et efterfølgende salg.

Det er herefter repræsentantens opfattelse, at salget af ejendommen ikke er udtryk for økonomisk virksomhed, som beskrevet i momslovens § 3, og at et salg af ejendommen kan ske uden moms, uanset om salget sker som én samlet enhed eller bliver delt op i et salg af en del af grunden og et salg af resten af grunden inklusive bygninger.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Momslovens (LBK nr. 287 af 28. marts 2011 med senere ændringer) § 3, stk. 1, lyder:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed."

Momslovens § 4, lyder:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en varer forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. [...]"

Momslovens § 13, stk. 1 lyder:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

2) Social forsorg og bistand, herunder sådan, som præsteres af børne- og ungdomsinstitutioner og institutioner inden for ældreområdet, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil.

[...]

4) Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen m.v. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning.

[...] 

8) Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejningen eller bortforpagtningen. [...]

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a)      Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

b)      Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund.

[...] 

21)  Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på anmodning af SKAT kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen."

Momslovens § 13, stk. 2 lyder:

"Levering af varer, der alene har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for afgift efter stk. 1, eller af varer, hvis anskaffelse eller anvendelse har været undtaget fra retten til fradrag efter kapitel 9, er fritaget for afgift."

Praksis

I Den juridiske vejledning, afsnit D.A.3.1 om momspligtige personer § 3, stk. 1, hedder det:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. Se ML § 3, stk. 1.

Ved afgiftspligtig person forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed. Se momssystemdirektivet, artikel 9, stk. 1, 1. afsnit.

[...]

Momspligtige personer (afgiftspligtige personer) er både juridiske og fysiske personer.

En afgiftspligtig person kan derfor også være enhver form for selskabs- og virksomhedsdannelse, fx:

 • aktieselskab
 • anpartsselskab
 • interessentskab
 • enkeltmandsfirma
 • konkursbo
 • forening
 • fond.

En enheds retlige form er i den forbindelse uden betydning. En afgiftspligtig person kan altså også være et samvirke mellem flere juridiske eller fysiske personer, hvor samvirket eksempelvis er etableret på basis af en samarbejdsaftale. Se fx SKM2007.899.LSR.

Afgiftspligtige personer omfatter både registreringspligtige og ikke-registreringspligtige virksomheder. Eksempelvis er læger og tandlæger afgiftspligtige personer, selv om der ikke betales moms af deres ydelser til patienterne."

I afsnit D.A.3.1.4 om definition af økonomisk virksomhed, hedder bl.a.

"Ved økonomisk virksomhed forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås især udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter. Se momssystemdirektivet, artikel 9, stk. 1, 2. afsnit.

Økonomisk virksomhed omfatter ikke alene varig virksomhedsudøvelse, men også mere lejlighedsvise økonomiske transaktioner. Se forarbejderne (Lovforslag 124, folketingsåret 1993-94) til ML § 3.

For at en levering af varer eller ydelser er momspligtig, er det en betingelse, at leveringen foretages mod vederlag af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab. Se momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra a) og c).

Handler leverandøren derimod i egenskab af privatperson er leveringen derfor ikke momspligtig.

 [...]

Udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter udgør økonomisk virksomhed. Se momssystemdirektivet, artikel 9, stk. 1, 2. afsnit."

I afsnit D.A.3.1.4.4. om foreninger hedder det bl.a.:

"Foreninger er ligesom andre juridiske eller fysiske personer kun momspligtige, hvis de foretager leveringer af varer eller ydelser mod vederlag, og hvis de i forbindelse med leveringen handler i egenskab af afgiftspligtig person. Se momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra a) og c).

Som udgangspunkt er det derfor en konkret vurdering, hvorvidt en forening udøver økonomisk virksomhed og er en afgiftspligtig person.

[...]

Almennyttige foreninger kan være fritaget for moms.

For så vidt angår foreningskontingenter, der ellers ville have været momspligtige som vederlag for momspligtige leverancer, så er kontingenterne momsfrie, hvis visse betingelser er opfyldt. F.eks. skal foreningens formål være af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrøre borgerlige rettigheder. Se afsnit D.A.5.4.

Velgørende eller på anden måde almennyttige foreningers levering af varer og ydelser i forbindelse med deres aktiviteter kan også på visse betingelser være momsfrie. Se afsnit D.A.5.21"

Ifølge snit D.A.5.21 om velgørende foreninger momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, skal følgende fire betingelser være opfyldt:

1) Salget skal ske i forbindelse med aktiviteter, som er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1-6
2) Salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter
3) Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende mv. formål
4) Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning.

Ifølge SKM2002.401.TSS har Skatteministeriets departement meddelt, at det er departementets opfattelse, at bestemmelsen i den nuværende momslovs § 13, stk. 1, nr. 21, ikke er til hinder for, at velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. har såvel momspligtige aktiviteter, jf. bestemmelsens 3. punktum vedrørende levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter, som momsfri levering af varer og ydelser i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, jf. bestemmelsens 1. og 2. punktum.

I SKM2010.842.SR bekræfter Skatterådet, at ejeren af udlejede sommerhusgrunde, ikke skulle betale moms ved salg af grundene, fordi disse udelukkende havde været anvendt i forbindelse med momsfritaget udlejningsvirksomhed, jf. momslovens § 13, stk. 2.

Begrundelse

Det ønskes bekræftet, at foreningen kan sælge en ejendom eller dele heraf uden moms.

Ifølge momslovens § 4, jf. § 3, skal der betales moms af levering af varer og ydelser, der mod vederlag leveres af en afgiftspligtig person her i landet. Undtaget herfra er bl.a. social forsorg jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, visse foreninger, jf. nr. 4 og 21, udlejning af fast ejendom, jf. nr. 8 og levering af fastejendom, jf. nr. 9, dog med forbehold for levering af nye bygninger, nye bygninger med tilhørende jord samt byggegrunde, der siden 1. januar 2011 har været omfattet af momspligt.

For at vurdere om foreningen er omfattet af momspligt ved salg af den pågældende ejendom, skal der indledningsvist tages stilling til den momsmæssige status af foreningens aktiviteter.

Af foreningens vedtægter fremgår bl.a. at foreningen er en landsdækkende selvejende institution, hvis formål er "at udføre socialpædagogisk arbejde for børn og unge ud fra et kristent menneskesyn samt andre aktiviteter, der er forenelige med dette formål." Endvidere fremgår det, at formuen i tilfælde af foreningens opløsning med godkendelse af Socialministeriet, skal anvendes til sociale, pædagogiske eller sundhedsmæssige formål, der udføres ud fra et kristent menneskesyn, under hensyntagen til institutionernes vedtægter.

Det er oplyst i anmodningen, at foreningens virke hovedsageligt vedrører social forsorg og drift af sociale institutioner, dette understøttes af regnskabet for 2010, hvoraf det fremgår, at den altovervejende aktivitet er drift og administration af sociale institutioner.

Det er herefter Skatteministeriets opfattelse, at foreningen som udgangspunkt er omfattet af fritagelsen for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 henholdsvis nr. 21, idet dens virke dels er filantropisk, og ikke sker med gevinst for øje, og dels lever op til de betingelser, der er beskrevet i Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.21, idet

1)     foreningens aktiviteter er fritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2 om social forsorg og bistand,
2)     foreningens leveringer sker i relation hertil i medfør af regnskabet for 2010,
3)     eventuelt overskud bruges udelukkende til foreningens velgørende formål, og
4)     det vurderes, at foreningens virke ikke kan skabe konkurrencefordrejning.

Foreningen anses på denne baggrund som en momsfritaget almennyttig forening.

Ifølge SKM2002.401.TSS er fritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 21 ikke til hinder for, at en almennyttig forening også har en anden form for momsfri levering af varer og ydelser.

Det er i anmodningen oplyst, at foreningen har haft udlejet størstedelen af ejendommen til undervisningsformål, samt at den resterende del af ejendommen har været anvendt til bolig.

Udlejning af fast ejendom er fritaget for moms ifølge momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Af SKATs systemer fremgår, at foreningen ikke har været momsregistreret siden 30. juni 2005, og at foreningen heller ikke i den forbindelse har været frivillig registreret for erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom.

Foreningen har ikke haft momspligtige aktiviteter de sidste 6½ år.

Efter 1. januar 2011 er udlejning af fast ejendom fortsat momsfritaget uagtet, at salg af byggegrunde og nye bygninger/nye bygninger med tilhørende jord, jf. momslovens § 13, stk. 1,nr. 9 er blevet momspligtig.

Ifølge momslovens § 13, stk. 2, skal der ikke betales moms ved levering af en virksomheds driftsmidler, som udelukkende har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1. Fast ejendom kan betegnes som et driftsmiddel i en virksomhed, når formålet med ejendommen har været udlejning, jf. SKM2010.842.SR.

På denne baggrund finder Skatteministeriet, at foreningen ikke skal betale moms ved salg af den pågældende ejendom, eller dele heraf.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling.