Dato for udgivelse
26 okt 2011 10:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 okt 2011 12:57
SKM-nummer
SKM2011.679.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-153228
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
julegave, hotelophold
Resumé

Skatterådet bekræftede, at en julegave i form af et gavebevis på maks. 700 kr. til en hotelovernatning, hvor der kan vælges blandt ca. 24 hoteller, ikke vil være indkomstpligtigt for de ansatte.

Skatterådet bekræftede ligeledes, at en julegave i form af et gavebevis på maks. 700 kr. til en hotelovernatning hos en på forhånd fastlagt hotelkæde, ikke vil være indkomstpligtigt for de ansatte.

Skatterådet lagde vægt på, at et oplevelsesbevis, der giver adgang til et hotelophold for 2 personer inkl. morgenmad, som ikke kan konverteres til en anden ydelse, ikke kan omveksles til kontanter, og har en gyldighed på et år, kan sidestilles med en naturaliegave.

Det forhold, at de ansatte i en virksomhed kan afvikle gaven på ca. 24 forskellige hoteller, eller på en række hoteller, ejet af eksempelvis hotelkæde X-Hotel, ændrer ikke herved.

Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 1 og 3
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-1, afsnit C.A.5.5.1
Henvisning
Den juridisk vejledning 2012-1, afsnit C.A.5.1.4.
Henvisning
Den juridisk vejledning 2012-1, afsnit C.A.5.5.1.

Spørgsmål

  1. Vil en gave, som gives af selskabet til en ansat være indkomstskattepligtig for den ansatte, når gavens værdi er under 700 kr., og gaven gives som en årlig gave i anledning af jul eller nytår? Gaven er i form af et gavebevis til en hotelovernatning, hvor der kan vælges blandt et begrænset antal hoteller.
  2. Vil en gave, som gives af selskabet til en ansat være indkomstskattepligtigt for den ansatte, når gavens værdi er under 700 kr., og gaven gives som en årlig gave i anledning af jul og nytår? Gaven er i form af et gavebevis til en hotelovernatning hos en på forhånd fastlagt hotelkæde f.eks. X-Hotel.

Svar

  1. Nej.
  2. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A ApS ønsker at give alle medarbejdere en julegave i form af et gavebevis til en værdi af 500 kr. Beviset giver medarbejderen ret til 1 overnatning med morgenmad for 2 personer. Der kan vælges mellem et begrænset antal hoteller i Danmark og i udlandet, hvor hovedparten af hotellerne er i Danmark. Hotellerne udbydes af B og beviset kan ikke omveksles til kontanter.

Alternativt ønsker A ApS at give alle medarbejdere en julegave i form af et gavebevis til en værdi af 500 kr. Beviset giver medarbejderen ret til 1 overnatning med morgenmad for 2 personer hos en på forhånd angivet hotelkæde f.eks. X-Hotel. Tidspunktet for hotelopholdet kan frit vælges af medarbejderen. Beviset kan ikke omveksles til kontanter.

Spørger har oplyst, at gavebeviset udbydes af B og selskabet C ApS.

Spørgers opfattelse og begrundelse

For så vidt angår spørgsmål 1 har spørger anført, at gavebeviset ikke kan omveksles til kontanter, og bevisets anvendelsesmuligheder er begrænset til 1 hotelovernatning inkl. morgenmad udbudt af B. Eneste valgmulighed er hvilket hotel den ansatte ønsker at overnatte på og udvalget er begrænset til nogle få hoteller.

Beviset anses som en konkret gave og kan derfor sidestilles med en gave i form af naturalier, og vil derfor ud fra et medarbejdersynspunkt være at betragte som en tingsgave.

For så vidt angår spørgsmål 2 har spørger anført, at gavebeviset ikke kan omveksles til kontanter, og bevisets anvendelsesmuligheder er begrænset til 1 hotelovernatning inkl. morgenmad hos en på forhånd angivet hotelkæde.

Eneste valgmulighed er hvornår medarbejderen ønsker at gøre brug af beviset.

Beviset anses som en konkret gave og kan derfor sidestilles med en gave i form af naturalier, og vil derfor ud fra et medarbejdersynspunkt være at betragte som en tingsgave.

Spørger har derefter anført, at gaver i form af naturalier i anledning af jul, hvis værdi er under 700 kr., er ikke indkomstskattepligtige for medarbejderen, jf. Juridisk Vejledning 2011-1 C.A.5.5.1.

Da gavebeviset kun giver mulighed for at vælge blandt et begrænset antal hoteller, må gavebeviset anses som en konkret gave, der kan sidestilles med en tingsgave. Gavebeviset har således begrænset anvendelsesmulighed, og kan ikke omveksles til kontanter eller andre gaver.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Det ønskes bekræftet, at en medarbejder ikke er skattepligtig af en julegave, hvor gaven er et oplevelsesbevis til hotelophold for 2 personer, udbudt af B (spørgsmål 1).

Det ønskes endvidere bekræftet, at en medarbejder ikke er skattepligtig af en julegave, hvor gaven er en hotelovernatning til et angivet hotelkæde f.eks. X-tel (spørgsmål 2).

Lovgrundlag

Det fremgår af statsskattelovens § 4, at alle indtægter af økonomisk værdi er skattepligtige, uanset om der er tale om kontanter eller naturalier, og uanset om den økonomiske fordel har form af en éngangsindtægt eller er af tilbagevendende karakter.

Efter statsskattelovens § 4 vil en medarbejder derfor som udgangspunkt være skattepligtig af værdien af de økonomiske fordele, som vedkommende opnår i kraft af ansættelsesforholdet, hvad enten der er tale om kontanter eller naturalieydelser m.v. Betaler arbejdsgiveren således for en helbredsundersøgelse af medarbejderen, vil medarbejderen som udgangspunkt være skattepligtig af værdien heraf.

Det fremgår dernæst af ligningslovens § 16, stk. 1, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, efter reglerne i stk. 3-13 medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 3, 3 pkt., at goder, herunder julegaver i form af naturalier, kun beskattes, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 1.000 kr.

Det fremgår yderligere at ligningslovens § 16, stk. 3, 5 pkt. at goder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 5.500 kr.

For både 3. og 5. pkt. gælder, at hvis godernes samlede værdi overstiger grundbeløbet, beskattes hele den samlede værdi. Julegaver i form af naturalier fra en arbejdsgiver m.v. beskattes dog ikke, hvis værdien af julegaven ikke overstiger et grundbeløb på 700 kr. Værdien af visse oplistede goder beskattes uden hensyn til grundbeløbene i 3.-5. pkt., og værdien af disse goder medregnes ikke ved beregningen af, om grundbeløbene er overskredet

Praksis

I SKM2007.756.SR fandt Skatterådet, at medarbejdere var skattepligtige af en julegave bestående af et X-kort med 500 kr. til investering i afrikanske projekter.

X-kortet fik således karakter af et gavekort, som medarbejderen skulle beskattes af, idet kortet gav ret til køb af investering i et af de projekter, der var tilgængelige via en portal på Internettet. Endvidere var der ikke hjemmel til at undlade beskatning, når julegaven bestod af gavekort eller kontanter.

I SKM2009.302.LSR fandt Landsskatteretten, at det faktum, at arbejdstageren havde adgang til at vælge mellem et nærmere bestemt antal gaver, som på forhånd var betalt og udvalgt af arbejdsgiveren, ikke ændrede ved, at der var tale om, at arbejdstageren modtager en naturaliegave. Der var herved lagt vægt på, at udvalget af gaverne var bestemt af arbejdsgiveren, og at gavebeviset ikke kunne ombytte eller refunderes, og at konceptet ikke adskilte sig væsentligt fra den situation, hvor arbejdstageren forud for indkøbet af gaven tilbyder arbejdstagerne en tilsvarende valgmulighed mellem et nærmere antal gaver. Landsskatteretten havde ligeledes fundet, at arbejdstageren modtog en naturaliegave, selvom arbejdstageren kunne udvælge gaven hos en af arbejdsgiveren valgt udbyder på nettet.

I SKM2009.536.SR fandt Skatterådet, at medarbejdere var skattepligtige af en julegave bestående af et gavekort fra arbejdsgiver, uagtet af dette alene kunne anvendes til køb i arbejdsgivers regi. Gavekortet blev anset for at have en så bred anvendelsesmulighed, at det måtte sidestilles med almindelige gavekort, der ikke var omfattet af skattefriheden for jule- og nytårsgaver.

I SKM2010.515.SR bekræftede Skatterådet, at en julegave i form af gavebevis på maks. 700 kr., som kunne anvendes på en bestemt navngiven restaurant, ikke ville være indkomstpligtigt for de ansatte. Der var tale om gavebeviset, der alene kunne anvendes til dagens 3 retters menu eller til én af tre på forhånd af arbejdsgiver sammensatte tre-retters menuer. Gavebeviset var endvidere personligt og kunne ikke indløses til kontanter eller til andre retter/produkter fra den pågældende restaurant.

Skatterådet bekræftede dernæst, at en julegave, som gives af spørger til de ansatte, ikke ville være indkomstpligtigt for de ansatte, når gavens værdi maksimalt er 700 kr. pr. ansat, og når gaven udgøres af et samlet restaurantbesøg for samtlige virksomhedens ansatte på en given dag/aften, idet restaurantbesøget efter Skatterådets opfattelse kunne sidestilles med en firmafest/julefrokost.

Begrundelse

Som det fremgår af de ovenstående afgørelser fra Landskatteretten: SKM2009.302.LSR og Skatterådet: SKM2010.515.SR sidestilles gavebeviser, der ikke kan ombyttes eller refunderes og som angår et eller flere af arbejdsgiveren udvalgte naturalier, med naturaliegaver.

Ifølge det oplyste vil gaven i den nærværende sag bestå af:

  • et oplevelsesbevis til hotelophold for 2 personer, udbudt af B (spørgsmål 1), eller
  • gaven er en hotelovernatning til et angivet hotelkæde f.eks. X-Hotel (spørgsmål 2).

For så vidt angår den første mulighed, er det muligt pr d.d. at vælge mellem i alt 24 steder i Danmark, Italien, Norge og Tyskland.

Skatteministeriet skal indledningsvis bemærke, at afvikling af den type gave er afhængig af hotellernes kapacitet generelt, samt antallet af disponible værelser på bestemte datoer.

I det tilfælde, hvor der tale om en større virksomhed, kan antallet af gaver indebære, at medarbejderne på grund af hotellernes fysiske rammer skal spredes over en vis periode på et større antal hoteller.

Skatteministeriet lægger endvidere til grund, at en virksomhed kan have kontorer, filialer, agenturer m.m. fysisk placeret diverse steder. I disse tilfælde kan det forventes, at de ansatte vil ønske at afvikle gaven på steder, der ligger i vis afstand fra deres arbejdsplads/bopæl.

Skatteministeriet er af den opfattelse, at et oplevelsesbevis, der giver adgang til et hotelophold for 2 personer, som ikke kan konverteres til en anden ydelse, ikke kan omveksles til kontanter, kan sidestilles med en naturaliegave. Det forhold, at de ansatte i en virksomhed kan afvikle gave på ca. 24 forskellige hoteller eller på en række hoteller, ejet af hotelkæde X-Hotel, ændrer ikke herved.

Taget i betragtning, at gavens værdi maksimalt vil udgør 700,- kr., vil gaven ikke blive beskattet.

Værdien af gaven vil dog i overensstemmelse med ligningslovens § 16, stk. 3, 3 pkt., blive medregnet i et grundbeløb på 1.000 kr.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 og 2 bevares benægtende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.