Dato for udgivelse
26 Oct 2011 09:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Oct 2011 11:05
SKM-nummer
SKM2011.677.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-138269
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
julegave, hotelophold
Resumé

Skatterådet bekræftede, at en medarbejder kan modtage et Oplevelsesbevis-Hotelophold fra A A/S som julegave uden at den pågældende medarbejder bliver indkomstskattepligtig deraf.

Skatterådet vurderede, at et oplevelsesbevis, der giver adgang til et hotelophold for 2 personer inkl. morgenmad, som ikke kan konverteres til en anden ydelse, ikke kan omveksles til kontanter, og som har en gyldighed på et år, kan sidestilles med en naturaliegave.

Det forhold, at de ansatte i en virksomhed kan afvikle gaven på ca. 50 forskellige hoteller, ændrer ikke herved.

Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 1 og 3
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-1, afsnit C.A.5.5.1
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.A.5.5.
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.A.5.1.4.

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at en medarbejder kan modtage et Oplevelsesbevis, hotelophold fra A A/S som julegave uden at den pågældende medarbejder bliver indkomstskattepligtig deraf?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S har siden 2003 drevet rejsebureauvirksomhed samt virksomhed med salg af gaveartikler, oplevelser m.v.

Særligt den sidste del har udviklet sig meget de seneste år dels via salg til private kunder, dels ved salg til virksomheder. A A/S's produkter er meget anerkendte produkter, som er blevet hyldevare i de største detailkæder og er placeret side om side med andre mærkevarer, som udgør gaveartikler, bøger, cd'er m.v. Vilkårene for det enkelte produkt kan være forskelligt alt afhængig af, om det sælges til private kunder eller til virksomheder.

A A/S har udviklet et koncept til salg af julegaver til virksomheder til disses medarbejdere, som både mange virksomheder og disses medarbejdere er særdeles glade for.

En lang række af A A/S's kunder er landsdækkende virksomheder, som gerne vil give de samme julegaver til alle sine medarbejdere.

En af de gaveartikler, som A A/S's kunder er særligt glade for er et Oplevelsesbevis, bestående i et hotelophold. Der er af SKAT den 11. oktober 2010 afgivet et bindende svar vedrørende beskatningen af medarbejdere, som modtager et sådant Oplevelsesbevis i form af et hotelophold.

Det pågældende bindende svar er tilsyneladende foranlediget af en af A A/S's kunder eller konkurrenter. A A/S har ikke været inddraget i anmodningen om det bindende svar og har ikke bidraget med oplysninger og har heller ikke været bekendt med, at der var indgivet anmodning herom.

Derfor er der heller ikke hos A A/S kendskab til, i hvilket omfang SKAT er bekendt med de rette faktiske forhold.

A A/S er ikke enig i SKAT's anvendelse af reglerne på Oplevelsesbeviset i form af hotelophold. A A/S finder på baggrund af sagsfremstillingen i afgørelsen ikke, at alle relevante faktuelle forhold har været til SKAT's rådighed. Derfor anmodes der om et bindende svar på ovennævnte spørgsmål.

Et Oplevelsesbevis bestående af et hotelophold er et gavebevis, der giver modtageren mulighed for at modtage en oplevelse bestående i en overnatning for 2 personer med morgenmad.

Oplevelsesbevist, Hotelopholdet har en værdi på op til 700,- kr.

Modtageren kan vælge blandt 91 hoteller i Danmark, Sverige, Tyskland, Østrig og Slovakiet. Antallet af hoteller vil fremover være ændret til ca. 50 i alt ved Oplevelsesbeviser i form af hotelophold til virksomheder med henblik på brug deraf som julegaver til virksomhedens medarbejdere.

Modtageren kan endvidere vælge mellem 5 campingpladser i Danmark.

Et Oplevelsesbevis bestående af et hotelophold giver udelukkende modtageren mulighed for at modtage et hotelophold med morgenmad. Oplevelsesbeviset kan ikke ombyttes til kontanter og såfremt Oplevelsesbeviset ikke benyttes, bortfalder muligheden for at modtage en overnatning.

Ved valg af overnatning på en campingplads, kan modtageren overnatte 2 nætter.

Modtageren skal selv sørge for transport til og fra destinationen og transporten sker også for egen regning.

Overnatning booker modtageren ved direkte kontakt til hotellet. A A/S tilbyder bortset fra tyske hoteller ikke at booking kan ske gennem A A/S. Baggrunden for at man tilbyder dette i relation til tyske hoteller, er de sproglige forhold.

Når der er mulighed for at vælge mellem flere hoteller, så er det fordi mange af A A/S's kunder er landsdækkende. Medarbejderne, som modtager disse Oplevelsesbeviser som julegaver, er derfor placeret over hele landet. En medarbejder i Århus er derfor ikke interesseret i et hotelophold til et hotel i Århus, men til et hotel i en anden del af landet. En medarbejder i Aalborg ønsker ikke et hotelophold til et hotel i Aalborg o.s.v.

Af administrative grunde har A A/S's derfor valgt, at Oplevelsesbeviset i form af et hotelophold giver den enkelte medarbejder, hvor end denne måtte have sit ansættelsessted, mulighed for at vælge det hotel, som er beliggende der, hvor det er attraktivt for den enkelte at overnatte.

Hotelbeviset har en 1-årig varighed ved salg til virksomheder, som bruger produktet som julegaver til deres medarbejdere. Ved salg af hotelbeviset til private kunder gennem detailhandlen, er varigheden 3 år.

Varigheden af det enkelte hotelbevis fremgår af dette.

Benytter medarbejderen sig ikke af gaven, fortabes den. Gaven kan ikke omveksles til kontanter. Tværtimod vil den enkelte gavemodtager have udgifter for at benytte sig af gaven i form af udgifter til transport m.v.

Ved salg til private kunder i detailhandlen, er der mulighed for at ombytte et hotelbevis til andre produkter. Det gælder imidlertid ikke for hotelbeviset, solgt til virksomheder som julegaver til disses medarbejdere. Nogle virksomheder køber et hotelbevis som julegave til alle sine medarbejdere, mens andre giver sine medarbejdere nogle valgmuligheder for julegavevalget. I den sidstnævnte situation, fremsender A A/S til arbejdsgiveren til udlevering til de enkelte medarbejdere en gavepakke, hvori det pågældende Oplevelsesbevis i form af et hotelophold ligger sammen med 4-7 andre af arbejdsgiveren valgte muligheder. Arbejdsgiveren betaler til A A/S den fakturerede pris for de bestilte og leverede gavepakker. Medarbejderen foretager ved modtagelsen af gavepakken sit valg mellem de af arbejdsgiveren bestemte muligheder.

Blandt A A/S's kunder er der flere virksomheder, som hver køber flere tusinde julegaver til medarbejderne. Der er således meget store virksomheder blandt kunderne. Et enkelt hotel vil således aldrig kunne levere det antal overnatningsmuligheder, som der ville være behov for ved de meget store kunders køb af hotelbeviser til deres medarbejdere som julegave. Deres kapacitet vil ikke være stor nok.

Det kan oplyses, at der på hvert hotelbevis er en udløbsdato, hvorefter hotelbeviset ikke kan benyttes længere. Der er ikke mulighed for at ombytte hotelbeviset til et andet produkt, når det er købt af en virksomhed til julegave til virksomhedens medarbejdere. I den forbindelse bemærkes det, at det modsatte er oplyst som en faktuel oplysning i det bindende svar af 11. oktober 2010, men at denne faktuelle forudsætning, ikke er korrekt.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Udgangspunktet er, at når en medarbejder modtager et vederlag for udførelsen af dennes arbejde, så skal dette vederlag beskattes. Det gælder uanset om vederlaget er et kontantbeløb eller i form af naturalier.

En af undtagelserne til denne hovedregel er, at julegaver, som en virksomhed giver sine medarbejdere for en værdi op til kr. 700,00 i form af naturalier, er skattefrie. Der henvises her til Juridisk Vejledning 2011-1, afsnit C.A.5.5.1 samt SKM2008.740.SKAT og SKM2009.302.LSR.

For at der er skattefrihed for medarbejderen lægges der vægt på, at gaven, som medarbejderen modtager, er en naturaliegave, at arbejdsgiveren har udvalgt og betalt for et nærmere antal gaver, som arbejdstageren har adgang til at vælge imellem, at gaven, herunder et gavebevis, ikke kan ombyttes eller refunderes og at konceptet ikke adskiller sig væsentligt fra den situation, hvor arbejdsgiveren tilbyder arbejdstageren en tilsvarende valgmulighed mellem et nærmere antal gaver. Endelig fremsendes gaverne indpakket til arbejdsgiveren, som udleverer disse til arbejdstageren. Prisen på gaven fremgår ikke ved indløsningen af gavebeviset.

Et hotelbevis er en naturalieydelse.

Gaver, herunder Oplevelsesbeviser i form af hotelophold er således valgt af den enkelte arbejdsgiver. Den enkelte arbejdsgiver vælger enten at give samtlige sine medarbejdere et Oplevelsesbevis i form af et hotelophold eller at sammensætte typisk 4-7 muligheder, som arbejdstageren kan vælge imellem.

Den modtagne/valgte gave kan ikke byttes, ligesom den ikke kan veksles om til kontanter. Gaven modtages af arbejdstageren i en særlig gavepakke. Der er ingen prisangivelse på eller i gaven og ej heller ved indløsningen af denne.

Der er mulighed for at vælge et hotelophold blandt flere hoteller. Det er naturligt at arbejde med et sådant koncept, da mange virksomheder har medarbejdere flere forskellige steder i landet og som derfor ikke ønsker at gøre brug af samme hotel.

Virksomhederne ønsker, at julegaven til medarbejderne skal være ens, altså for så vidt angår hotelbeviset, en overnatning for 2 personer inkl. morgenmad.

Derudover er der også et praktisk kapacitets spørgsmål som gør, at det ikke er realistisk at have et begrænset antal hoteller, som mulig overnatningsvalg. Hvis en virksomhed, som lader et hotelbevis indgå som en gavemulighed for sine medarbejdere, har eksempelvis 4000 medarbejdere, så er det ikke muligt at afvikle disse overnatninger på et enkelt hotel, hvis alle disse 4000 medarbejdere valgte hotelbeviset som sin julegave.

Flere hoteller har også indbygget begrænsninger i de perioder, hvor et hotelbevis kan anvendes dér.

Endelig præciseres det, at der ikke er mulighed for indbytning af hotelbeviset. Det fremgår ej heller af A A/S's hjemmeside.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Det ønskes bekræftet, at en medarbejder kan modtage et Oplevelsesbevis, hotelophold fra A A/S som julegave uden at den pågældende medarbejder bliver indkomstskattepligtig deraf.

Lovgrundlag

Det fremgår af statsskattelovens § 4, at alle indtægter af økonomisk værdi er skattepligtige, uanset om der er tale om kontanter eller naturalier, og uanset om den økonomiske fordel har form af en éngangsindtægt eller er af tilbagevendende karakter.

Efter statsskattelovens § 4 vil en medarbejder derfor som udgangspunkt være skattepligtig af værdien af de økonomiske fordele, som vedkommende opnår i kraft af ansættelsesforholdet, hvad enten der er tale om kontanter eller naturalieydelser m.v. Betaler arbejdsgiveren således for en helbredsundersøgelse af medarbejderen, vil medarbejderen som udgangspunkt være skattepligtig af værdien heraf.

Det fremgår dernæst af ligningslovens § 16, stk. 1, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, efter reglerne i stk. 3-13 medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 3, 3 pkt., at goder, herunder julegaver i form af naturalier, kun beskattes, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 1.000 kr.

Det fremgår yderligere at ligningslovens § 16, stk. 3, 5 pkt. at goder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 5.500 kr.

For både 3. og 5. pkt. gælder, at hvis godernes samlede værdi overstiger grundbeløbet, beskattes hele den samlede værdi. Julegaver i form af naturalier fra en arbejdsgiver m.v. beskattes dog ikke, hvis værdien af julegaven ikke overstiger et grundbeløb på 700 kr. Værdien af visse oplistede goder beskattes uden hensyn til grundbeløbene i 3.-5. pkt., og værdien af disse goder medregnes ikke ved beregningen af, om grundbeløbene er overskredet

Praksis

I SKM2007.756.SR fandt Skatterådet, at medarbejdere var skattepligtige af en julegave bestående af et X-kort med 500 kr. til investering i afrikanske projekter.

X-kortet fik således karakter af et gavekort, som medarbejderen skulle beskattes af, idet kortet gav ret til køb af investering i et af de projekter, der var tilgængelige via en portal på Internettet. Endvidere var der ikke hjemmel til at undlade beskatning, når julegaven bestod af gavekort eller kontanter.

I SKM2009.302.LSR fandt Landsskatteretten, at det faktum, at arbejdstageren havde adgang til at vælge mellem et nærmere bestemt antal gaver, som på forhånd var betalt og udvalgt af arbejdsgiveren, ikke ændrede ved, at der var tale om, at arbejdstageren modtager en naturaliegave. Der var herved lagt vægt på, at udvalget af gaverne var bestemt af arbejdsgiveren, og at gavebeviset ikke kunne ombytte eller refunderes, og at konceptet ikke adskilte sig væsentligt fra den situation, hvor arbejdstageren forud for indkøbet af gaven tilbyder arbejdstagerne en tilsvarende valgmulighed mellem et nærmere antal gaver. Landsskatteretten havde ligeledes fundet, at arbejdstageren modtog en naturaliegave, selvom arbejdstageren kunne udvælge gaven hos en af arbejdsgiveren valgt udbyder på nettet.

I SKM2009.536.SR fandt Skatterådet, at medarbejdere var skattepligtige af en julegave bestående af et gavekort fra arbejdsgiver, uagtet af dette alene kunne anvendes til køb i arbejdsgivers regi. Gavekortet blev anset for at have en så bred anvendelsesmulighed, at det måtte sidestilles med almindelige gavekort, der ikke var omfattet af skattefriheden for jule- og nytårsgaver.

I SKM2010.515.SR bekræftede Skatterådet, at en julegave i form af gavebevis på maks. 700 kr., som kunne anvendes på en bestemt navngiven restaurant, ikke ville være indkomstpligtigt for de ansatte. Der var tale om gavebeviset, der alene kunne anvendes til dagens 3 retters menu eller til én af tre på forhånd af arbejdsgiver sammensatte tre-retters menuer. Gavebeviset var endvidere personligt og kunne ikke indløses til kontanter eller til andre retter/produkter fra den pågældende restaurant.

Skatterådet bekræftede dernæst, at en julegave, som gives af spørger til de ansatte, ikke ville være indkomstpligtigt for de ansatte, når gavens værdi maksimalt er 700 kr. pr. ansat, og når gaven udgøres af et samlet restaurantbesøg for samtlige virksomhedens ansatte på en given dag/aften, idet restaurantbesøget efter Skatterådets opfattelse kunne sidestilles med en firmafest/julefrokost.

Begrundelse

Som det fremgår af de ovenstående afgørelser fra Landskatteretten: SKM2009.302.LSR og Skatterådet: SKM2010.515.SR sidestilles gavebeviser, der ikke kan ombyttes eller refunderes og som angår et eller flere af arbejdsgiveren udvalgte naturalier, med naturaliegaver.

Ifølge det oplyste vil gaven i den nærværende sag bestå af et Oplevelsesbevis, hotelophold fra A A/S.

Modtageren kan efterfølgende vælge blandt 91 hoteller i Danmark, Sverige, Tyskland, Østrig og Slovakiet. Det blev dog oplyst, at antallet af hoteller fremover vil være ændret til ca. 50 i alt ved Oplevelsesbeviser i form af hotelophold til virksomheder med henblik på brug deraf som julegaver til virksomhedens medarbejdere.

Modtageren kan endvidere vælge mellem 5 campingpladser i Danmark.

Ud fra det af spørger oplyste, lægges det til grund, at afvikling af den type gave er afhængig af hotellernes kapacitet generelt, samt antallet af disponible værelser på bestemte datoer.

I det tilfælde, hvor der tale om en større virksomhed, kan antallet af gaver indebære, at medarbejderne på grund af hotellernes fysiske rammer skal spredes over en vis periode på et større antal hoteller.

Skatteministeriet lægger endvidere til grund, at en virksomhed kan have kontorer, filialer, agenturer m.m. fysisk placeret diverse steder. I disse tilfælde kan det forventes, at de ansatte vil ønske at afvikle gaven på steder, der ligger i vis afstand fra deres arbejdsplads/bopæl.

Skatteministeriet er af den opfattelse, at et oplevelsesbevis, der giver adgang til et hotelophold for 2 personer inkl. morgenmad, som ikke kan konverteres til en anden ydelse, ikke kan omveksles til kontanter, og som har en gyldighed på et år, kan sidestilles med en naturaliegave. Det forhold, at de ansatte i en virksomhed kan afvikle gaven på ca. 50 forskellige hoteller, ændrer ikke herved.

Taget i betragtning, at gavens værdi maksimalt vil udgør 700,- kr., vil gaven ikke blive beskattet.

Værdien af gaven vil dog i overensstemmelse med ligningslovens § 16, stk. 3, 3 pkt., blive medregnet i et grundbeløb på 1.000 kr.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.