Dato for udgivelse
05 okt 2011 12:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 sep 2011 10:24
SKM-nummer
SKM2011.648.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 152/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Byggeri
Emneord
Støbning, fundament, støbningstidspunkt, bindende, aftale, andelsboligforening
Resumé

Højesteret stadfæstede landsrettens dom, hvorefter den sagsøgende byggevirksomhed havde indgået endelige og bindende aftaler med kommende andelshavere om overladelse af brugsretten til en andelsbolig inden tidspunktet for støbningen af fundamentet i 14 andelsboligbyggeprojekter.

Byggerierne var således i momsmæssig henseende opført for fremmed regning.

Sagsøgerens momstilsvar skulle derfor opgøres efter momslovens almindelige regler (moms af byggeleverancer, fradragsret for opførelsesomkostninger afholdt til fremmede entreprenører), og ikke efter reglerne om "byggemoms". Leveringen af byggerierne var således ikke momsfri i henhold til den dagældende momslovs § 13, stk. 1, nr. 9.

Højesteret fandt det som landsretten ikke godtgjort, at aftalerne var suspensivt betinget af, at mindst 80 pct. af andelsboligerne var blevet solgt, inden gennemførelsen af byggeprojekterne kunne ske. (Stadfæstelse af SKM2010.326.VLR).

Reference(r)
Momsloven § 4, stk. 1
Momsloven § 6, stk. 1
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2 D.A.4.1
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2 D.A.4.4
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2 D.A.5.9
Henvisning
Momsvejledningen 2011-2 Q.1.4.2
Henvisning
Momsvejledningen 2011-2 Q.1.2.5.1

Parter

H1 A/S
(advokat Christian Falk Hansen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Afsagt af højesteretsdommerne

Per Walsøe, Asbjørn Jensen, Jens Peter Christensen, Michael Rekling og Oliver Talevski

Sagens baggrund og parternes påstande

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 5. afdeling den 20. april 2010.

Påstande

Appellanten, H1 A/S, har gentaget sin påstand og subsidiært påstået, at momstilsvaret for perioden nedsættes med 6.827.022 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

H1s subsidiære påstand angår den situation, at Højesteret lægger til grund, at der er indgået aftaler med andelshaverne forud for støbetidspunktet i de enkelte andelsboligprojekter. I så fald er der efter selskabets opfattelse - som det også blev gjort gældende for landsretten - tale om aftaler, der var suspensivt betinget. Den subsidiære påstand er baseret på en opgørelse over, i hvilke projekter den suspensive betingelse ikke var opfyldt på det tidspunkt, da støbning af fundament i det pågældende projekt blev påbegyndt.

Parterne er enige om opgørelsen af H1s påstande.

Anbringender

H1 A/S har til støtte for den subsidiære påstand anført, at aftalerne med andelshaverne var suspensivt betinget af, at 80 procent af andelsboligerne i det pågældende projekt blev solgt, jf. forbeholdet om "fornøden tilslutning" i købekontrakten. Der er herved henvist til, at Nykredit som betingelse for at udbetale lånet til finansiering af det enkelte projekt krævede, at der blev indsendt dokumentation for, at samtlige boliger var solgt, og at der var indbetalt andelsindskud for samtlige boliger. H1 havde dog en særlig aftale med Nykredit, hvorefter finansieringen af det enkelte projekt kunne gennemføres med 80 procents tilslutning, idet H1 i så fald indestod for betaling for de andelsboliger, der ikke var afhændet på lånetidspunktet.

Skatteministeriet har yderligere anført, at købekontrakten under de foreliggende omstændigheder må anses for et bindende salgstilbud fra H1 til den kommende andelshaver, og at overdragelsen af andelen til køberen blev endelig ved køberens underskrift på dokumentet og samtidig deponering af det krævede beløb på 50.000 kr. samt sikkerhedsstillelse for restindskuddet.

Skatteministeriet har over for H1s subsidiære påstand yderligere anført, at lånetilbuddene fra Nykredit er uden betydning, fordi de alene var relevante i det indbyrdes forhold mellem H1 og Nykredit. De var ikke en del af aftalegrundlaget mellem H1 og køberen af andelsboligen. H1 har ikke godtgjort, at baggrunden for afsnittet i købekontrakten om "fornøden tilslutning" var Nykredits betingelse for H1s kreditforeningsbelåning.

Supplerende sagsfremstilling

Nykredit afgav et tilbud af 9. oktober 2003 om lån i ejendommen ...1 til "Andelsboligforeningen G1 c/o H1 A/S". Det fremgår heraf, at der skulle indsendes en række dokumenter til Nykredit, inden lånet kunne udbetales. Det drejede sig bl.a. om dokumentation for, at samtlige boliger var solgt. Projektudbyders pengeinstitut skulle endvidere attestere, at der var indbetalt andelsindskud for samtlige boliger.

Tilsvarende betingelser for udbetaling af lånet er anført i Nykredits tilbud af 13. april 2004 om lån i ejendommen ...2 til Andelsboligforeningen G2 c/o H1 A/S.

Højesterets begrundelse og resultat

Sagen angår, om H1 A/S skal betale moms efter reglerne om opførelse af byggeri for egen regning, jf. momslovens § 6, stk. 1. Det er en betingelse herfor, at støbning af fundament var påbegyndt, inden H1 indgik bindende aftale om overdragelse af brugsretten til en andelsbolig i det pågældende projekt.

Af de grunde, som landsretten har anført, finder Højesteret, at H1 i hvert enkelt projekt havde indgået aftaler om overdragelse af brugsretten til andelsboliger, inden støbning af fundament blev påbegyndt.

Spørgsmålet er herefter, om aftalerne, således som H1 subsidiært har påstået, var suspensivt betinget af, at 80 procent af andelsboligerne blev solgt, med den virkning, at der er tale om opførelse af byggeri for egen regning med hensyn til de projekter, hvor denne betingelse ikke var opfyldt på det tidspunkt, hvor støbning af fundament blev påbegyndt.

I købekontrakterne er det anført, at "Efter fornøden tilslutning etableres andelsboligforeningen med vedtægtsindhold, som køber samtidig tiltræder", jf. f.eks. NTs købekontrakt. Det er videre anført, at restindskuddet forfalder til betaling ved indflytning, som køber forpligter sig til at foretage, når dette er muligt i forbindelse med byggeriet, idet byggeriet "under forudsætning af fornøden tilslutning" er færdigt til en nærmere angiven dato.

Højesteret finder det ikke godtgjort, at disse afsnit i købekontrakterne skal forstås således, at aftalerne om overdragelse af brugsretten til andelsboliger i det pågældende projekt var betinget.

Da H1 herefter ikke har opført bygningerne for egen regning som fastsat i momslovens § 6, stk. 1, stadfæster Højesteret dommen.

Ved fastsættelse af sagsomkostninger for Højesteret er der taget hensyn til sagens værdi og arbejdets omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 A/S betale 300.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.