åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke værdipapirer der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven samt hvilke lignende værdipapirer, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. regnes med ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Se ABL § 1, stk. 1.

Værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven

De værdipapirer, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, er

 1. Aktier
 2. Anparter i anpartsselskaber
 3. Andelsbeviser
 4. Omsættelige investeringsforeningsbeviser
 5. Lignende værdipapirer
 6. Ejerandele i selskaber omfattet af SEL § 2 C
 7. Andele i medarbejderinvesteringsselskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 b
 8. Konvertible obligationer
 9. Tegningsretter til aktier, der ikke er omfattet af LL § 28
 10. Tegningsretter til konvertible obligationer
 11. Retter til fondsaktier
 12. Aftaler om køb og salg af aktier, som er undtaget fra beskatning efter KGL § 29, jf. KGL § 30, stk. 1, nr. 5.

Ad. 3.
Reglerne gælder ikke kun andele i egentlige erhvervsdrivende andelsselskaber, idet også andele i fx andelsboligforeninger og andelshaveforeninger kan være omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler. Afståelse af andele i andelsboligforeninger m.m. kan dog være skattefri efter parcelhusreglen i EBL § 8, stk. 4.

Reglerne omfatter ikke andele i interessentskaber, andele i boligkollektiver samt andele i kommanditselskaber og deltagere i kontoførende investeringsforeninger. Se om boligkollektiver afsnit C.D.1.1.12 om andre foreninger. Se afsnit C.B.4.8 om kontoførende investeringsforeninger.

For andele i andelshaveforeninger, hvor andelsforeningen ejer grunden samt diverse fællesanlæg, mens andelshaveren ejer huset opført på den havelod, som andelshaveren har brugsretten til, skal afståelsesvederlaget opdeles på huset og andelsbeviset, således at beskatningen sker efter reglerne for henholdsvis ejendomsafståelse og aktieafståelse.

Ad. 5.
Lignende værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven er efter praksis omsættelige andele i et selvstændigt skattesubjekt, der giver ejendomsret til en andel i foreningens formue samt ejendomsret til en andel af foreningens formue ved foreningens opløsning.

Ad. 9.
ABL § 36 om aktieombytning finder dog anvendelse også på tegningsretter til aktier omfattet af LL § 28.

Ad. 10.
Forskellen på konvertible obligationer og tegningsretter er, at aktieinvesteringen for tegningsretter udskydes ved, at tegningsbeløbet først indbetales ved aktietegningen, mens aktieinvesteringen for konvertible obligationer udskydes ved, at tegningsbeløbet indtil konverteringen indgår i selskabet som fremmedkapital og forrentes. Se SKM2001.577.LSR.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2004.259.HR

Likvidationsudlodning fra forening. Hverken forudgående ejerskab til foreningens formue eller retskrav på fordeling af foreningens formue til medlemmerne ved opløsning. Andel var ikke omfattet af ABL.

 

Landsretsdomme

SKM2001.11.ØLR

Likvidationsudlodning fra forening. Medlemmerne havde ikke kunnet eje omsættelige andele i foreningen, og udtrådte medlemmer havde ikke andel i foreningens formue. Andel var ikke omfattet af ABL.

 

Byretsdomme

SKM2018.200.BR

Sagen drejede sig om, hvorvidt en skatteyder i marts 2008 havde afstået 26.155 aktier i F1-bank til sit selskab G1 Ltd. Såfremt der var tale om en afståelse i aktieavancebeskatningslovens § 30’s forstand, var der enighed om, at skatteyderen måtte anses for at have afstået aktierne til G1 Ltd. til markedskursen og dermed skulle beskattes af den herved opnåede aktieavance, samt at skatteyderen skulle beskattes af et beløb som maskereret udbytte i forbindelse med, at G1 Ltd. i september 2008 uden vederlag tilbageførte en del af aktierne til skatteyderen.

Landsskatteretskendelser

SKM2001.577.LSR

Forskellen på konvertible obligationer og tegningsretter. Aktieinvesteringen for tegningsretter udskydes ved, at tegningsbeløbet først indbetales ved aktietegningen. Aktieinvesteringen for konvertible obligationer udskydes ved, at tegningsbeløbet indtil konverteringen indgår i selskabet som fremmedkapital og forrentes.

 

TfS1985, 321 LSR

Indskudsbeviser i finansieringsfond. Højst tilbagebetaling af indskud ved opløsning og ikke ejendomsret til andel i formuen. Indskudsbevis var ikke omfattet af ABL.

 

LSRM 1983, 152

Andel i ret til levering af kartofler til andelsfabrik. Andel var omfattet af Lov om særlig indkomstskat § 2, nr. 6 (nu ABL).

 

LSRM 1974, 8

Andel i taxisammenslutning. Tilbagebetaling af indskud ved udtræden svarende til 90 % af gældende indskud for et nyt medlems indtræden. Andel var omfattet af Lov om særlig indkomstskat § 2, nr. 6 (nu ABL).

 

LSRM 1968, 6

Likvidationsudlodning fra andelsmejeri. Medlemskab ikke baseret på andelsbeviser. Udlodningen var omfattet af Lov om særlig indkomstskat § 2, nr. 8 (nu ABL).

 

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2016.381.SR

Skatterådet bekræftede, at de såkaldte aktiebeviser, som påtænktes anvendt i forbindelse med tegning af nye aktier og eventuel køb af eksisterende aktier i forbindelse med en børsintroduktion, og som teknisk repræsenterede et bevis for levering af en børsnoteret aktie på et senere tidspunkt, ikke var finansielle kontrakter, men derimod skulle behandles som aktier omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

SKM2010.354.SR

Andel i fond var omsættelig og gav ret til en andel af formuen i tilfælde af likvidation. Andel var omfattet af ABL.

 

SKM2007.464.SR

Konvertibelt gældsbrev skulle beskattes efter aktieavancebeskatningslovens regler både ved indfrielse og ved overdragelse.

 

SKM2003.7.LR

Obligationsordning. Ved konverteringen skulle forskellen mellem markedsprisen på aktien den sidste dag inden udstedelsen af den konvertible obligation og den nominelle værdi af den konvertible obligation betales. Ordningen var ikke en konvertibel obligation, men i stedet et kombinationsprodukt bestående af en almindelig fordring og en køberet.

 

SKM2002.345.LR

Likvidationsudlodning fra A.m.b.A. Medlemmer fik ved udtræden en andel af foreningens formue. Andel var omfattet af ABL.

 

SKM2002.158.LR

Andel i A.m.b.A. Omsættelig ret til andel af foreningens nettoformue ved udtræden. Andel var omfattet af ABL.