Dato for udgivelse
13 apr 2010 09:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 mar 2010 09:13
SKM-nummer
SKM2010.259.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 4-256/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Option, aftale, retskrav, udstedelse
Resumé

Den 28. februar 2003 afstod H1 A/S aktier på vilkår om vederlag i form af enten 660.000 stk. aktier i det købende selskab eller kursværdien af 660.000 stk. aktier i det købende selskab på betalingstidspunktet. Vederlaget i form af aktier eller penge skulle erlægges inden for en periode på et år, og køber havde bestemmelsesretten både med hensyn til betalingstidspunkt/leveringstidspunkt inden for denne termin og med hensyn til valget af vederlagsform (aktier/penge).

Køber valgte at erlægge vederlaget med 660.000 stk. aktier ved udløbet af terminen efter et år, og H1 A/S videresolgte kort efter de pågældende aktier.

Det var værdien af de 660.000 stk. aktier på aftaletidspunktet den 28. februar 2003 - og ikke den væsentligt højere værdi på leveringstidspunktet den 28. februar 2004 - der skulle lægges til grund som anskaffelsessum ved avanceopgørelsen efter videresalget. Retten lagde afgørende vægt på, at H1 A/S bar kursrisikoen i terminsperioden.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 2, stk. 1 (dagældende)

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 S.G.2.5

Parter

H1 A/S
(advokat Jesper Bierregaard)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Lars Apostoli)

Afsagt af byretsdommerne

Niels Bjerre, Linda Hangaard og Jan Tino Knudsen

Sagens baggrund og parternes påstande

H1 A/S solgte den 28. februar 2003 24 aktier i et polsk selskab til G1 A/S. Som vederlag herfor aftalte parterne, at H1 A/S skulle have nom. 660.000 kr. aktier i G1 ApS eller et kontantbeløb, der modsvarer kursværdien af aktierne på betalingstidspunktet. Berigtigelsen af vederlaget skulle i henhold til aftalen ske efter G1 ApS' valg senest den 28. februar 2004.

G1 ApS har erlagt vederlaget i form af nom. 600.000 kr. aktier i selskabet den 27. februar 2004, og H1 A/S har senere i selskabets indkomstår 2004 solgt nom. 448.300 kr. af disse aktier.

Sagen drejer sig om, hvorvidt det er værdien af aktierne den 28. februar 2003 eller værdien af aktierne den 27. februar 2004, der skal lægges til grund som H1 A/S' anskaffelsessum for aktierne efter den dagældende aktieavancebeskatningslov § 6, stk. 2.

H1 A/S har nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skal tilpligtes at anerkende, at H1 A/S' aktietab for indkomståret 2004 udgør 3.623.608 kr. i overensstemmelse med det selvangivne, hvor H1 A/S har anvendt værdien af aktierne pr. 27. februar 2004.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Oplysninger i sagen

Landsskatteretten har den 19. november 2008 afsagt en kendelse, der vedrører flere tvistepunkter mellem parterne. I denne hedder det blandt andet:

"...

Landsskatterettens afgørelse
...

Indkomståret 2004

Skattepligtig indkomst

Skattecentret har forhøjet indkomsten med gevinst på terminskontrakt med 3.135.000 kr.

Landsskatteretten nedsætter ansættelsen med 3.135.000 kr. og forhøjer ansættelsen med 9.242.602 kr.
...

Sagens oplysninger

Selskabet H1 A/S  er moderselskab i en større koncern, hvis idegrundlag er at levere miljørigtige løsninger med baggrund i samfundets krav, forventninger og udvikling, herunder i relation til vindmøller, biobrændsel mv. Selskabet ejes ultimo 2003 direkte og indirekte af B og C. Selskabet har kalenderårsregnskab.

Koncernen realiserede i indkomståret 2002 et regnskabsmæssigt underskud på 46.026 tkr. Koncernens fortsatte drift var betinget af, at en række verserende sager vedrørende "eksisterende møller" kunne vindes. Blev sagerne ikke vundet, kunne H1 A/S ikke umiddelbart fortsætte driften.

Som følge af de økonomiske problemer blev det i løbet af 2002 besluttet at reducere koncernens aktivitetsniveau væsentligt.

Dette er baggrunden for, at H1 A/S den 28. februar 2003 indgik aftale om at sælge hele sin aktiebesiddelse på 60 % af aktiekapitalen i det polske selskab, H2 z.o.o. , til G1 A/S. De resterende 40% af H2 z.o.o. ejedes af G2 ApS. G1 A/S indgik en samlet aftale med H1 A/S og G2 ApS om køb af aktierne i H2 z.o.o. (Share Purchase Agreement)

G1 A/S er et energiselskab, der producerer elektricitet ved udnyttelse af vindkraft. Selskabets køb af aktier i H2 z.o.o., der blandet andet er ejer af jordlejeaftaler i Polen, var et strategisk tiltag i bestræbelserne på at træde ind på det østeuropæiske marked.

Af Share Purchase Agreement fremgår bl.a.

4. Take over date and management of the company.

4.1. The Take Over Date of the shares is 1 March 2003.
...

4.3. At the take over Date the Purchaser takes over full control of the Company including the full voting rights following the shares. Until the purchase price has been transferred to the Sellers cf. 6.1 the following transactions do though require unanimously consent from the Sellers:
...

Save for the exceptions mentioned and save for 4.4 the Purchaser will fully control the Company.

Endvidere fremgår, at sælger har taget ejendomsforbehold i de solgte aktier, såfremt købesummen ikke erlægges rettidigt.

Af aftalen fremgår desuden

6. Purchase price and payment terms

6.1. in consideration for the transfer of the Shares, the Purchaser shall pay the following:

H1 A/S

660.000 common shares of the Purchaser or a cash consideration equal hereto based on the mid market price of the Purchaser's shares on the payment date on the Copenhagen Stock Exchange. Only the Purchaser can decide the method of payment.

The payment shall be effectuated no later than 28. February 2004. Only the Purchaser can decide the day of payment.

H1 A/S

  • 100% of the shares equal to 660.000 can be sold 12 months after the Take Over Date.
    No sale is allowed before.

Det fremgår således af aftalen, at købesummen skal erlægges i perioden fra den 28. februar 2003 til den 28. februar 2004, og at det er køber (G1 A/S), der inden for perioden vælger betalingsdagen og bestemmer om betaling skal ske kontant eller ved vederlæggelse med aktier i G1 A/S. Kontant betaling opgøres ud fra børskursen for G1 A/S aktier på betalingsdagen.

Af aftalens pkt. 6.3 fremgår yderligere, at H1 A/S ud over betalingen i form af 660.000 stk. aktier i G1 A/S, skal have en projektbonus (earnout) på 8000 euro pr. gennemført projekt. Parterne har opgjort en kapitaliseret værdi af bonusaftalen til 10.600.512 kr. svarende til 50 % af den projektportefølje, der var registreret i købsaftalen.

G1 A/S valgte at erlægge købesummen i form af 660.000 stk. aktier i G1 A/S. Selskabets kapital blev i denne forbindelse, jf. bestyrelsens beslutning den 27. februar 2004, forhøjet ved apportindskud.

H1 A/S var efter aftalen pålagt en "lock periode", hvorefter aktierne i G1 A/S ikke kunne sælges før 12 måneder efter overtagelsesdatoen 1. marts 2003, det vil sige ikke før 1. marts 2004.

H1 A/S valgte at sælge 448.300 stk. aktier i G1 A/S i indkomståret 2004. Den resterende del af aktierne, dvs. 211.700 stk. aktier, blev solgt i indkomståret 2005. Aktierne i 2004 blev solgt for i alt 13.250.404 kr. (efter omkostninger).

Aktierne i G1 A/S havde pr. 28 februar 2003 en kurs på 8,94 kr. pr. aktie, og pr. 27. februar 2004 på 37,64 kr. pr. aktie. Selskabet har i 2004 selvangivet aktietab til firemførsel med 3.623.608 kr. (13.250.404 kr. - (448.300 stk. x 37,64 kr.)).

Selskabet har i sin årsrapport for 2003 under balancen pr. 31.december 2003 medtaget tilgang af børsnoterede værdipapir med 6.032.000 kr. værdireguleret i året med 15.682.000 kr., eller til en værdi på i alt 21.714.000 kr. Posteringen er anført under finansielle anlægsaktiver og tilknyttet en bemærkning om, at de børsnoterede værdipapirer indgår som vederlag for salg af et tilknyttet selskab i 2003. Aktierne er i henhold til aftalen indlagt i selskabets depot den 1. marts 2004. Beløbet på de 15.682.000 kr. er tilbageført ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst med teksten:

Urealiseret kursgevinster på G1 ApS aktier. Der er indirekte tale om fortjeneste på salg af H2 z.o.o., idet denne salgssum erlægges som kontanter eller aktier i G1 ApS den 31. marts 2004.

G1 A/S har i sin årsrapport for 2003 omtalt købet af H2 z.o.o. således

I ledelsesberetningen under internationale aktiviteter, Polen

G1 ApS indgik derfor d. 01.03.03 en aftale om køb af det polske selskab H2 z.o.o., der er stiftet i 1997 og siden starten har arbejder på udvikling af vindmølleprojekter i den nordlige del af Polen. Købsprisen for selskabet blev aftalt til 1.050.000 stk. aktier i G1 ApS. Herudover betales en royalty på EUR 8.000/MW ved realiseringen af de projekter, der var opført i selskabets bøger ved overtagelsen.

I ledelsesberetningen under Regnskabsberetning, gæld

Egenkapitalen pr. 31.12.03 udgjorde TDKK 56.006 mod TDKK 44.513 på samme tidspunkt i 2002. Ændringen i egenkapital fremkommer bl.a. som følge af .... Der er ligeledes indarbejdet den fulde effekt fra købet af H2 z.o.o., selv om betalingen for dette køb, udstedelsen af 1.010.000 nye aktier, først er sket pr. 01.03.04.

Under Koncernens egenkapital

Den anden kapitaludvidelse er foretaget som delbetaling for selskabets køb af det polske selskab H2 z.o.o. Kapitaludvidelsen er foretaget til kurs 8,94 og er endelig gennemført den 1. marts 2004, hvor aktierne er leveret til sælger.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har forhøjet selskabets indkomst for 2003 med gevinst ved terminskontrakt på 15.807.000 kr. og for 2004 på 3.135.000 kr., idet skattecentret har fundet, at der ved aftalen den 28. februar 2003 er stiftet en terminskontrakt.

Gevinsten er opgjort som forskellen mellem kursværdien den 27. februar 2004 og kursværdien den 28. februar 2003, eller i alt 18.942.000 kr. (24.842.400 kr. - 5.900.400 kr.), som pga. beskatning efter lagerprincippet er beskattet i indkomst året 2003 med 15.807.000 kr. og i 2004 med 3.135.000 kr.

Skattecentret har ikke fundet, at værdistigningen af G1 A/S aktierne fra indgåelsen af aftalen den 28. februar 2003 til modtagelsen af aktierne den 27. februar 2004 skal anses som en del af salgssummen for H2 z.o.o. aktierne.

Der er henvist til, at værdien af det handlede selskab, H2 z.o.o., ikke har ændret sig i dette tidsrum. De afgørelser, der foreligger omkring regulering af anskaffelsessummen/løbende ydelser vedrører alle forhold, hvor regulering sker på grundlag af forhold, som er sket i det handlende selskab, modsat situationen her i sagen, hvor kursændringen sker i det selskab, som køber aktierne. G1 A/S ejer flere andre selskabet/aktiviteter, som kan have været medvirkende til kursændringen. G1 A/S har ikke betalt mere for H2 z.o.o., således at anskaffelsessummen også er uændret i selskabets regnskab.

Aktierne i H2 z.o.o. må efter aftalen den 28. februar 2003 skattemæssigt anses for overdraget denne dag for kursværdien af 660.000 stk. G1 A/S aktier på betalingsdagen (eller et kontant vederlag svarende til denne værdi) Ved aftalen er stifteren terminskontrakt omfattet af kursgevinstlovens § 29, idet G1 A/S er forpligtet til at overdrage aktier i selskabet/kontanter til H1 A/S senest den 28 februar 2004 for en pris svarende til værdien af H2 z.o.o. aktierne på aftaletidspunktet den 28 februar 2003. Normalt udveksles ydelser først på udløbstidspunktet af en terminskontrakt, men i situationen her har H1 A/S allerede betalt sin del på aftaletidspunktet den 28. februar 2003 i form af aktier i H2 z.o.o.

Til repræsentantens anbringender om, at der ved aftalen er stiftet en fordring, er anført, at dette ikke er tilfældet, da der er flere muligheder for opfyldelse af betalingsforpligtelsen.

Skattecentret er således af den opfattelse, at der med aftalen den 28. februar 2003 blev stiftet en terminskontrakt omfattet kursgevinstlovens § 29. H1 A/S indgik en aftale om fremtidigt at modtage aktier i G1 A/S til en fastsat pris, eller om den 27. februar 2004 at modtage 660.000 stk. G1 A/S aktier for kursen den 28. februar 2003.

...

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt principal påstand om, at selskabets indkomst i 2003 nedsættes med den ansatte forhøjelse på 15.807.000 kr. og i 2004 med den ansatte forhøjelse på 3.135.000 kr. Endvidere er nedlagt subsidiær påstand om, at der ikke kan ske ekstraordinær ansættelse af selskabets indkomst for 2003, da betingelserne herfor ikke er opfyldt. Avancen i 2004 kan, hvis det findes, at der er en finansiel kontrakt, opgøres til 3.125.000 kr.

Til støtte for den principale påstand er anført, at allerede fordi aktierne i H2 z.o.o. må anses for overdraget til G1 A/S den 1. marts 2003, kan der ikke være stiftet en terminskontrakt.

Til skattecentrets bemærkninger om, at H1 A/S den 28. februar 2003 anses for at have indgået en aftale om fremtidigt at købe aktier i G1 A/S til en fastsat pris, er anført, at der hermed ske en omkvalificering af H1 A/S fra efter aftalen at være sælger til at være køber. Parternes hensigt med aftalen er, at H1 A/S skal sælge aktier i H2 z.o.o., og at G1 A/S skal købe disse. Det fremgår intetsteds i aftalen, at det er en aftalens hensigt, at H1 A/S skal erhverve aktier i G1 A/S. Synspunktet understøttes af, at H1 A/S ikke har indflydelse på, om selskabet modtager aktier eller kontanter i forbindelse med vederlæggelsen. Ved aftaleindgåelsen blev det taget i betragtning, at G1 A/S er børsnoteret, og at det som følge heraf ville være enkelt at afstå aktierne efterfølgende, således at likviditeten hos H1 A/S kunne forbedres. H1 A/S foretog da også afståelse af aktierne i G1 A/S kort tid efter erhvervelsen af disse.

Endvidere er anført, at der er tale om en aftale mellem uafhængige parter. Der er herefter ikke grundlag for at tilsidesætte denne. Hertil kommer, at aftalens ordlyd er klar og entydig og derfor må lægges til grund, herunder ved fastsættelse af de skattemæssige konsekvenser for parterne.

Repræsentanten har til støtte for sine synspunkter henvist til afgørelser refereret i SKM2006.233.LSR, LSRM1977.117LSR, SKM2003.78.LR og SKM2003.457.LR. Endvidere er henvist til Ligningsvejledningen 2007-4, afsnit S.G.6.1. og S.G.2.4.
...

I et supplerende indlæg om eventuel anvendelse af aktieavancebeskatningsloven er indledningsvist henvist til dagældende aktieavancebeskatningslovs § 1, stk. 2, 2. pkt., hvorefter fortjeneste og tab ved afståelse af en tegningsret til aktier samt ved afståelse af aktieretter beskattes efter loven.

Dernæst er henvist til forarbejderne til nugældende aktieavancebeskatningslov, L78 2005, hvoraf fremgår, at aktieretter er retter til fondsaktier, dvs. aktier, der uden vederlag tildeles selskabets aktionærer i forhold til deres aktiebesidddelser. Da selskabet ikke er aktionær i G1 A/S, kan selskabet ikke tildeles aktieretter. Efter repræsentantens opfattelse, er der, henset til at selskabet ikke har et retskrav på at blive vederlagt med aktier i G1 A/S, ikke grundlag for at statuere, at selskabet har købt en aktieret i G1 A/S, idet vederlæggelsen, jf. aftalens ordlyd, ikke er omfattet af aktieavancebeskatningslovens definition af aktieretter.

Endvidere fremgår af forarbejderne, at en tegningsret til aktier er en ret til tegning af aktier. En tegningsret kan være køb eller tildelt og tildelte tegningsretter kan være tildelt på grundlag af en moderaktie eller på et andet grundlag. Efter repræsentantens opfattelse er det således en betingelse, at selskabet har krav på at kunne tegne aktier til en på forhånd fastsat kurs. Selskabet har således ikke et krav på at tegne aktier, ligesom det hverken har købt eller er blevet tildelt en tegningsret, idet vederlæggelsen, jf., aftalens ordlyd, ikke er omfattet af aktieavancebeskatningslovens definition af tegningsretter.

I et yderligere supplerende indlæg til klagen er anført, at aktierne i H2 z.o.o. anses for solgt på kredit den 28. februar 2003, at aktierne i G1 A/S anses for anskaffet den 27. februar 2004 og at afståelsessummen for aktierne i H2 z.o.o. herefter kan opgøres til kursen på aktierne i G1 A/S pr. denne dato, i alt 24.842.000 kr.

Den regnskabsmæssige behandling af kapitaludvidelsen i G1 A/S er i denne sammenhæng uden betydning.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Gevinst og tab på terminskontrakter og aftaler om køberetter og salgsretter skal som udgangspunkt medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, jf. kursgevinstlovens § 29, stk. 1. Efter bestemmelsens forarbejder (L 194 1996/97) er finansielle kontrakter, der er omfattet af reglen, karakteriseret ved, at der skal være fastsat en på forhånd fastsat pris, ligesom retten skal udnyttes på eller inden for en bestemt dato. Om kravet om en på forhånd aftalt pris fremgår, at prisen typisk vil kunne opgøres præcist og allerede ved aftalens indgåelse.

Gevinst på aktier skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når aktierne har været ejet af selskaber i mindre end 3 år, jf. den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 2, stk. 1.

Med aftalen den 28. februar 2003 overdrages selskabets aktier i H2 z.o.o. til G1 A/S mod vederlag i aktier i G1 A/S til levering senest den 28. februar 2004. Med aftalen indrømmes G1 A/S ret til istedet for at levere aktier at betale kursværdien af aktierne på betalingsdagen. G1 A/S leverer efter kapitaludvidelse aktier til selskabet den 27. februar 2004.

G1 A/S har i sin årsrapport for 2003 medtaget kapitaludvidelsen under egenkapitalen. Kapitaludvidelsen er foretaget til kursen pr. 28. februar 2003, eller til kurs 8,94.

Selskabets vederlag den 28. februar 2003 i form af ret til erhvervelse af aktier i G1 A/S til levering senest den 28. februar 2004, alternativt efter G1 A/S' bestemmelse kontantbetaling svarende til aktiernes markedsværdi, kan ikke anses for en finansiel kontrakt efter kursgevinstlovens § 29, da der ikke er tale om en ret, der skal udnyttes indenfor en bestemt dato til en på forhånd fastsat pris.

Aktierne anses i stedet, uanset det udskudte leveringstidspunkt, for erhvervet på tidspunktet for den bindende aftale om erhvervelsen den 28. februar 2003, og til kursen, som aktierne havde på dette tidspunkt svarende til 5.900.400 kr. (660.000 stk. aktier x 8,94 kr.) Aktieerhvervelsen anses således for omfattet af aktieavancebeskatningsloven, j f. dagældende aktieavancebeskatningslov § 1, stk. 2.

Idet aktierne ved salget af en del heraf i 2004 har været ejet i mindre end 3 år, er avancen, som kan opgøres til 9.242.602 kr. (13.250.404 kr. - 448.300 stk. aktier x 8,94 kr.), skattepligtig, jf. dagældende aktieavancebeskatningslovs § 2, stk. 1.

Hverken det forhold, at aktierne er erhvervet med udskudt leveringstidspunkt, eller den omstændighed, at der efter G1 A/S' bestemmelse i stedet for levering af aktier kan ske betaling af kontantvederlag svarende til værdien af aktierne, kan således fore til andet resultat.

Den påklagede skatteansættelse for indkomståret 2003 nedsættes herefter med 15.807.000 kr., medens ansættelsen for indkomståret 2004 nedsættes med 3.135.000 kr. og forhøjes med 9.242.602 kr.

..."

Som nævnt i Landsskatterettens kendelse besluttede bestyrelsen i G1 A/S den 27. februar 2004 at forhøje selskabets kapital. I et referat fra bestyrelsesmødet herom er det blandt andet anført følgende:

"...

Eneste punkt på dagsordenen var vedtagelse af kapitalforhøjelse.

Ved Aktieoverdragelsesaftale af 28. februar 2003 erhvervede G1 A/S 100% af aktierne i H2 z.o.o. Sælgerne var H1 A/S og G2 ApS, der ejede respektive 60 % og 40 % af aktierne i det polske selskab.

Prisen for 100 % af aktierne i det polske selskab blev fastsat til 1.050.000 stk. aktier i G1 A/S. Betaling skal i henhold til Aktieoverdragelsesaftale erlægges i 2 rater. Første rate på 40.000 stk. aktier er blevet leveret til G2 ApS den 1. november 2003. Samtidig deponerede en af G1 ApSs aktionærer på G1 ApSs vegne 57.500 stk. aktier til fordel for G2 ApS med henblik på opfyldelse af forpligtelsen til pr. den 1. november 2003 at levere i alt 97.500 stk. aktier til G2 ApS. De 57.000 stk. aktier tilbageleveres til aktionæren i forbindelse med nyudstedelsen af de resterende 1.010.000 stk. aktier, der er genstand for nærværende kapitalforhøjelse. Der skal således pr. 1. marts 2004 leveres 350.000 stk. aktier til G2 ApS og 660.000 stk. aktier til H1 A/S.

Bestyrelsen vedtog en delvis udnyttelse af den i henhold til vedtægternes § 4 a meddelte bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital ved apportindskud. Aktiekapitalen forhøjes med nominelt kr. 5.050.000,00 aktier (1.010.000 stk. a´ kr. 5,-) til kurs 178,80 (børskurs 8,94) (svarende til en værdi på kr. 9.029.400), og samtidig godkendtes det fremlagte udkast til beretning i henhold Aktieselskabslovens § 29, stk. 2 og udkast til tegningsliste.

Der fremlagdes yderligere en vurderingsberetning i henhold til aktieselskabslovens § 6a samt erklæring fra bestyrelsen i henhold til aktieselskabslovens § 33, jf. § 6, stk. 3.

..."

Den omtalte vurderingsberetning i henhold til aktieselskabslovens § 6a blev udfærdiget den 26. februar 2004 af statsautoriseret revisor SK. I vurderingsberetningen er der blandt andet anført følgende

"...

Beskrivelse og værdiansættelse af de indskudte aktiver

Indskuddet omfatter 100 % af aktierne i H2 z.o.o., der er et i Polen indregistreret selskab, der ejer rettigheder til en række vindmølleprojekter. Aktierne er ejet af H1 A/S med 60 % og G2 ApS med 40%.

Det fastsatte vederlag

Aktiernes værdi, der overdrages ved kapitalforhøjelsen, udgør i alt DKK 19.970.699, der vederlægges kontant med DKK 10.583.699 i form af en earn - out aftale og med aktier i G1 A/S til en værdi af DKK 9.387.000. Den del af indskuddet der vederlægges med aktier udgør 1.010.000 stk. aktier a´ DKK 5 til kurs 8,94 svarende til en værdi på DKK 9.029.400 og med en overkurs på DKK 4.019.400, samt med 40.000 stk. aktier a` DKK 5 svarende til en værdi af DKK 357.600.

Erklæring

Det er vor opfattelse, at den ansatte værdi af de indskudte nettoaktiver mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de aktier, der skal udstedes, med tillæg af overkurs.

..."

Kapitalforhøjelsen blev den 1. marts 2004 registeret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og i en udskrift fra styrelsen vedrørende G1 A/S er det herom anført: "Kapitalforhøjelse: kr. 5.050.000,00 ... kurs 178,80."

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand navnlig anført, at der ved sagsøgerens opgørelse over avance/tab ved salg af aktierne i G1 A/S i relation til anskaffelsessummen skal anvendes den kurs, som aktierne havde på udstedelsestidspunktet i februar 2004. Dette følger af det i skatteretten almindeligt anerkendte retserhvervelsesprincip og er også i overensstemmelse med praksis. G1 A/S kunne således i overensstemmelse med den indgåede aftale af 28. februar 2003 vælge at betale for sagsøgerens aktier enten med egne aktier eller med et kontant beløb. Sagsøgeren havde ikke erhvervet ejendomsret til aktierne i G1 A/S, før selskabet i 2004 traf beslutning om at foretage en forhøjelse af selskabets aktiekapital ved et apportindskud og herefter pr. 1. marts 2004 at opfylde aftalen med sagsøgeren ved at levere 660.000 stk. egne aktier. Sagsøgeren opnåede først på dette tidspunkt ejendomsret til G1 A/S aktierne. De pågældende aktier er en genus ydelse og kom ikke til eksistens før aktieudvidelsen i G1 A/S. Sagsøgerens avance ved salg af aktierne i G1 A/S i 2004 skal derfor opgøres på grundlag af en anskaffelsessum til kurs 37,64 kr. pr. aktie, og sagsøgerens tab for indkomståret 2004 kan herefter i overensstemmelse med det selvangivne opgøres til 3.623.608 kr.

Sagsøgte har til støtte for sin frifindelsespåstand navnlig anført, at det af retserhvervelsesprincippet følger, at aftaletidspunktet og ikke leveringstidspunktet er afgørende for opgørelsen af anskaffelsessummen for de omhandlede aktier i G1 A/S. Ved aftalen af 28. februar 2003, som også betegner sig som en aktieoverdragelsesaftale, opnåede sagsøgeren en ret til 660.000 stk. aktier. Den omstændighed, at G1 A/S ifølge aftalen kunne vælge at betale et pengebeløb svarende til aktieværdien på betalingstidspunktet ændrer ikke ved, at sagsøgeren erhvervede ret til de omhandlede aktier i februar måned 2003. Der er tale om et genuskøb, hvor sagsøgeren erhvervede ret til aktier eller et pengebeløb svarende til værdien af aktierne på leveringstidspunktet. Der findes i sagen ikke anden relevant overdragelsesaftale end den aftale, der blev indgået mellem parterne den 28. februar 2003, og man kan i det fremlagte referat fra bestyrelsesmødet den 27. februar 2004 hos G1 A/S også konstatere, at man i dette selskab opererede med en børskurs på 8,94. Det følger endelig af overdragelsesaftalen af 28. februar 2003 pkt. 6,2, sammenholdt med pkt. 4,1, at "lock in" klausulen skal regnes fra den 1. marts 2003, hvilket ligeledes indicerer, at sagsøgeren havde opnået en ret til aktierne allerede fra denne dato.

Rettens begrundelse og afgørelse

Der er mellem parterne enighed om, at det er retserhvervelsestidspunktet, der er afgørende for opgørelsen af anskaffelsessummen for de omhandlede aktier i G1 A/S.

Ved aftalen af 28. februar 2003 blev der indgået en bindende aftale om, at vederlaget til H1 A/S for de solgte aktier var 660.000 aktier i G1 A/S eller alternativt kursværdien heraf på betalingstidspunktet, som ifølge aftalen skulle finde sted senest den 28. februar 2004.

Idet vederlaget i den bindende aftale af 28. februar 2003 således, uanset valget af betalingsmiddel, var bundet til aktiernes kursværdi på det tidspunkt, hvor H1 A/S indenfor den aftalte periode valgte at erlægge vederlaget i henhold til den indgåede aftale, og det derfor var H1 A/S, der havde kursrisikoen i perioden, må aktierne anses for erhvervet på aftaletidspunktet den 28. februar 2003. Anskaffelsessummen skal herefter opgøres til kursen for aktierne denne dag, og Skatteministeriets påstand om frifindelse tages derfor til følge.

Som følge af sagens resultat skal H1 A/S betale sagsomkostninger til Skatteministeriet. Under hensyn til sagens værdi, samt til sagens karakter og omfang, herunder at hovedforhandlingen havde en varighed på en halv retsdag, fastsættes sagens omkostninger til 60.000 kr. med tillæg af moms. Beløbet er til dækning af Skatteministeriets udgifter til advokatbistand under sagen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, H1 A/S, skal inden 14 dage til Skatteministeriet betale 75.000 kr. i sagsomkostninger.