Dato for udgivelse
15 Oct 2003 09:38
SKM-nummer
SKM2003.457.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-4332-01569
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Løbende ydelse, overdragelsesvederlag, aktie
Resumé

En aktionær ønsker at udtræde af et selskab. Det fremgik af vilkår for overdragelsen, at der ved opgørelse af afståelsessummen skulle reguleres for resultatet i afståelsesåret i et underliggende datterselskab. Afståelsessummen ville således blive reguleret i året efter afståelsen. Da der kun skete én efterfølgende regulering fandt Ligningsrådet, at reguleringsbeløbet skulle beskattes som yderligere vederlag for afståelse af aktierne.

Reference(r)

Ligningsloven § 12 B

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003-2 E.I.2.4.1

I en bindende forhåndsbesked spørges:

1. Vil det mer/mindreprovenue en afstående aktionær i afståelsesåret eller senest i det følgende indkomstår modtager/skal betale tilbage i forbindelse med endelig beregning af afståelsessummen indgå i avanceopgørelsen - og med den virkning, at en evt. tidligere foretagen avanceopgørelse ændres?

Faktiske forhold

Aktiekapitalen i C A/S ejes af A og B med halvdelen til hver.

Koncernens produktionsselskaber er alle i en underliggende koncern D

De personlige aktionærer har oprettet en aktionæroverenskomst, der bl.a. indeholder bestemmelser om overdragelse af aktier i C A/S til medaktionæren.

Bestemmelserne herom har følgende hovedindhold:

A. Overdragelse kan ske når som helst indenfor koncernens regnskabsår.

Tilbud til medaktionæren, der skal omfatte hele tilbudsgivers aktiebeholdning ( 50% af aktiekapitalen i C A/S ) skal være accepteret senest 4 uger efter fremsættelsen.

Den foreløbigt beregnede købesum erlægges senest 30 dage efter accept af tilbuddet.

B. Overdragelsen sker til en kurs beregnet efter selskabets indre værdi i henhold til det seneste årsregnskab, dog korrigeres den indre værdi som følger:

a. Ejendomme ejet af C A/S, og selskabets ejendomsselskaber værdiansættes efter en i aktionæroverenskomsten fastsat formel, hvorefter værdien fastsættes under hensyntagen til ejendommenes nettoafkast.

b. Aktier i den underliggende koncern optages til indre værdi, idet dog værdien af aktierne i et af datterselskaberne beregnes som et gennemsnit af værdien af disse aktier i næstsidste år før afståelsen i sidste år før afståelsen og afståelsesåret.

  • I aktionæroverenskomsten er derefter fastsat ens principper for, hvorledes værdien af aktierne i dette selskab fastsættes for de 3 relevante år ( heri indgår regnskabsårets resultat ).
  • For det regnskabsår, hvor afståelsen sker ( afståelsesåret ), ansættes værdien af aktierne i selskabet foreløbigt skønsmæssigt under hensyntagen til realiserede tal for den forløbne del af regnskabsåret, samt budget og seneste estimat.
  • Endelig beregning af værdien af aktierne i selskabet sker, når regnskabsåret er udløbet og årsregnskabet udarbejdet.

c. Endelig regulering af købesummen samt betaling/tilbagebetaling sker snarest muligt efter regnskabsårets udløb.

Den ene aktionær vil overdrage sine aktier i C A/S tilbage til det udstedende selskab. Overdragelsen sker til samme værdi og på samme vilkår, som anført i aktionæroverenskomsten som den er gengivet ovenfor.

Selskabsretligt skal salg til det udstedende selskab ske gennem kapitalnedsættelse, da salget omfatter 50% af aktiekapitalen, jf. aktieselskabslovens kapitel 7. Forinden udbetaling skal ske, skal proklama med 3 måneders varsel være bekendtgjort i Statstidende, jf. aktieselskabslovens § 46. Det følger af aktieselskabslovens § 44a, at proklamaet skal angive det faktisk udbetalte beløb.

Dette beløb kendes ikke på tidspunktet for aktieoverdragelsen.

Det overvejes derfor at lade salget ske efter følgende handlingsplan:

a. der indhentes dispensation i medfør af ligningslovens § 16 B, stk. 2

b. indenfor 6 måneders-fristen indgås aftale hvorefter 5/6 af den sælgende aktionærs aktier afhændes til en fast kurs. I forbindelse hermed nedsættes selskabskapitalen. Udbetaling sker når proklamafristen er udløbet. 1/6 af den sælgende aktionærs aktier ( svarende til 1/12 af selskabets samlede aktiekapital ) afhændes til en kurs, der beregnes således, at sælgerens samlede vederlag bliver som anført ovenfor. Beregning og afregning sker, når regnskabsåret er udløbet og årsregnskabet er udarbejdet. Der sker ikke kapitalnedsættelse for så vidt angår sidstnævnte 1/6 da selskabet må eje 10% af egne aktier.

Ligningsrådet svarede ja, med følgende begrundelse

Afståelsen af aktierne i sker i to tempi - idet aktionæren i år 1 vil afstå 5/6 af sin beholdning af aktier i C A/S til selskabet og året efter afstå den sidste sjettedel.

Betalingen sker ligeledes i to tempi - idet afståelsessummen dog kun set under ét svarer til den værdi, der foreskrives i aktionæroverenskomsten. Således kan der i år 1 betales mere eller mindre end værdien af de 5/6 af aktiebeholdningen.

I aktionæroverenskomsten er der et krav om at et tilbud til medaktionæren skal omfatte hele tilbudsgivers aktiebeholdning, svarende til 50% af aktiekapitalen i C A/S, ligesom der er bestemmelser om hvorledes værdien skal opgøres. Der er således ingen tvivl er om at det er alle aktionærens aktier i C A/S, der skal sælges, hvorfor en endelig aftale om salg anses for indgået i år 1 uanset at den faktiske levering af en del af aktierne og uanset at en del af betalingen først sker i år 2.

Da resultatet for D A/S for afståelsesåret ikke kendes på afståelsestidspunktet, og salgssummen derfor ikke kan opgøres endeligt på aftaletidspunktet opfylder denne aftale umiddelbart betingelserne for at være omfattet af ligningslovens § 12 B om løbende ydelser.

Der er tale om en løbende ydelse, når ydelsen løber ud over aftaleåret og der hersker usikkerhed om enten ydelsens varighed eller ydelsens årlige størrelse. Usikkerheden kan bestå i, at størrelsen af de enkelte ydelser er usikker - eksempelvis fordi de er fastsat som en procentvis andel af en virksomheds overskud eller omsætning.

I denne sag er der imidlertid kun tale om en enkelt efterregulering af overdragelsessummen hvorfor det er Ligningsrådets opfattelse, at der ikke er tale om en løbende ydelse efter LL § 12 B. Dette gælder hvadenten efterreguleringen indtræder i aftaleåret eller i et efterfølgende indkomstår. Ligningsrådet har herved henset til bestemmelsens ordlyd samt til, at man ved indførelsen af bestemmelsen tilsigtede at lette erhvervslivets generationsskifter.

Reguleringsbeløbet skal derfor beskattes som yderligere vederlag for afståelse af aktierne i C A/S.