Dato for udgivelse
09 jul 2009 07:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 jun 2009 16:02
SKM-nummer
SKM2009.464.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
09-00943
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Motorcykel, registreringsafgift, solidarisk hæftelse
Resumé

Klager erhvervede en ombygget motorcykel, som skulle pålægges ny registreringspligt idet den havde mistet sin afgiftsmæssige identitet. Klager hæftede for den manglende registreringsafgift, da han ikke var i god tro ved købet.

Reference(r)
Registreringsafgiftsloven § 1, stk. 3
Registreringsafgiftsloven § 7 a
Registreringsafgiftsloven § 14
Registreringsafgiftsloven § 20, stk. 1 og 3
Henvisning
-
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen afsnit E.1.3.2.

Klagen vedrører spørgsmål om hvorvidt en ombygget motorcykel har mistet sin afgiftsmæssige identitet, samt solidarisk hæftelse for sælger og køber.

Landsskatterettens afgørelse

Registreringsafgift

Skattecentret har anset klageren for at skulle betale ny registreringsafgift med 138.177 kr.

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.

Sagens oplysninger

I april 2008 købte klageren en Harley Davidson motorcykel af JM (herefter sælger). Sælger ejede motorcyklen fra 2003 til 2008, og havde i sin ejertid repareret og ombygget motorcyklen.

Den 8. maj 2008 blev klageren standset af politiet, der konstaterede, at der var sket ombygning i et sådant omfang, at det kunne medføre afgiftspligt. Af skattecentrets sagsfremstilling fremgår det fejlagtigt, at der er sket udskiftning af bl.a. motor, men dette har sælger berigtiget over for skattecentret ved møde den 25. september 2008. Der er i stedet sket ombygning med og udskiftning af bl.a. skivebremser for og bag, forgaffel, styr, glasfiberlygte, udstødning, tank, sæde, skærme, karburator, forhjul, baghjul, dæk, fodhvilere, kickstartarm og omlakering. Ved salget af motorcyklen informerede sælger klageren om, at denne skulle sørge for eventuelt syn og ny afgiftsberigtigelse.

For Landsskatteretten er der også indgivet klage over skattecentrets afgørelse vedrørende sælger.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har anset klageren for at skulle betale ny registreringsafgift med 138.177 kr., jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, og § 7a. Afgiften er beregnet på baggrund af en samlet vurdering på 230.000 kr., hvilket svarer til en afgiftspligtig værdi på 91.823 kr.

Han har i perioden fra april 2008 til maj 2008 anvendt sin motorcykel til kørsel på offentlig vej, velvidende at den var ombygget i et omfang, der gjorde, at den havde mistet sin afgiftsmæssige identitet.

Der er statueret solidarisk hæftelse mellem klageren og sælger af motorcyklen.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt principal påstand om, at skattecentrets afgørelse er ugyldig, da det fejlagtigt fremgår af sagsfremstillingen, at motorcyklen har fået ny motor, og subsidiær påstand om, at der ikke skal betales ny registreringsafgift af motorcyklen, da den ikke har mistet sin afgiftsmæssige identitet.

Modsat hvad der fremgår af skattecentrets sagsfremstilling, er motorcyklen ikke blevet ombygget med ny motor, gearkasse, stel, gaskabelhus, tændspole, drivlinie og ledningsnet/ladeanlæg eller tændingslås på køretøjet. Forhjulet har fået en større størrelse mens baghjulet har samme størrelse, men både for og bag er der skiftet fælge. Dæk er skiftet, men der er tale om sliddele, og oliepumpen er ikke flyttet, da den er fastmonteret på motoren. Der er alene foretaget udskiftning af en rusten tank af fatbob-typen, svarende til den oprindeligt monterede tank, samt udskiftning af sliddele, såsom rusten udstødningsrør, bremser, forgaffel, sæde, skærme og forlygte, ligesom motorcyklen er blevet malet i en anden farve. Disse reparationer er dokumenteret over for skattecentret ved fremlæggelse af en række fotos.

I SKM2008.712.BR og SKM2007.738.LSR, som skattecentret har henvist til, er der tale om ombygninger, der i væsentligt omfang overstiger ombygningen af klagerens motorcykel.

Spørgsmålet om værdiansættelsen er indbragt for motorankenævnet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af registreringsafgiftsloven, jf. dagældende lovbekendtgørelse nr. 804 af 29. juni 2007 med senere ændringer, fremgår følgende:

"§ 1. (...) Stk. 3. Der svares afgift af køretøjer som nævnt i stk. 1, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj, jf. dog §§ 7 og 7 a. (...)

§ 7a. Reparerede og genopbyggede køretøjer, hvoraf der tidligere er betalt registreringsafgift, og som er beskadiget som følge af tæring, slitage og lignende, og hvor reparation udføres løbende som almindelig vedligeholdelse, er fritaget for afgift.

Stk. 2. Fritagelsen efter stk. 1 er betinget af følgende:

  1. Køretøjet skal efter genopbygningen svare til det i registreringsattesten omhandlede køretøj. Der må således ikke ske ændringer med hensyn til køretøjets fabrikat, model, type og årgang.
  2. Udskiftning af køretøjets motor, eventuelt til en motor med anden drivkraft, må ikke indebære en effektforøgelse på over 20 % i forhold til køretøjets originale motoreffekt.
  3. Genopbygningen af køretøjet skal være udført ved anvendelse af reservedele, herunder skarringsdele, af en art og beskaffenhed, som normalt forefindes på og forhandles fra automobilforhandlernes og -værkstedernes lagre af nye reservedele, eventuelt med tilsvarende brugte reservedele. Der må ikke anvendes nyt reservedelskarrosseri, chassis eller -stel. Der må heller ikke fra et andet køretøj anvendes karrosseri, chassis, stel eller større dele af disse komponenter end de nævnte reservedele."

  Det fremgår således, at køretøjer, som tidligere er afgiftsberigtigede, under visse nærmere angivne betingelser kan repareres eller genopbygges uden at der skal betales ny registreringsafgift. Det fremgår desuden, at det blandt andet er en betingelse for afgiftsfritagelse, at der ikke sker ændringer med hensyn til køretøjets fabrikat, model, type og årgang.

  Ud fra en samlet vurdering er Landsskatteretten enig med skattecentret i, at motorcyklen ikke har bevaret sin afgiftsmæssige identitet, og dermed ikke er fritaget for ny registreringsafgift. Der er lagt vægt på, at selv om der ikke er foretaget ændringer af motor og stel, er der foretaget mange øvrige ændringer, der samlet set ikke kan anses som almindelig vedligeholdelse. De foretagne ændringer anses i øvrigt ikke for at være rent kosmetiske. Der henvises til Højesterets dom af 6. november 2008, offentliggjort som SKM2008.954.HR, og Landsskatterettens kendelse af 17. juni 2008, offentliggjort som SKM2008.758.LSR, samt Landsskatterettens kendelse af 18. oktober 2007, offentliggjort som SKM2007.738.LSR. Der henvises desuden generelt til punktafgiftsvejledningens afsnit E.1.3.2.

  Der er statueret solidarisk hæftelse mellem klageren og sælger af motorcyklen, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 1 og stk. 3, dagældende lovbekendtgørelse nr. 804 af 29. juni 2007, som ændret ved lov nr. 265 af 23. april 2008.

  Efter fast administrativ praksis opkræves der ikke efterbetaling af registreringsafgift hos en godtroende omsætningserhverver, som hos en forhandler har købt et køretøj, der viser sig ikke at være korrekt afgiftsberigtiget. Denne praksis er ikke offentliggjort i punktafgiftsvejledningen, men er blandt andet meddelt til FDM, og praksis følges uanset om køretøjet er erhvervet hos en forhandler, der er registreret efter registreringsafgiftsloven, jf. § 14, eller en ikke-registreret forhandler.

  Afgørende for, om erhververen anses for at hæfte for den manglende registreringsafgift er alene, om erhververen efter en helhedsvurdering i den konkrete sag kan anses for at have været i god tro ved købet. Ved denne vurdering lægges der blandt andet vægt på, om der er betalt markedspris for køretøjet. Såfremt erhververen anses for at have været i god tro, indtræder der således efter praksis ikke afgiftshæftelse for vedkommende. Kravet på den manglede berigtigede afgift vil derimod normalt blive rettet mod sælger.

  Således som sagen foreligger oplyst, anser Landsskatteretten ikke klageren for at have været i god tro ved købet. Der er herved blandt andet lagt vægt på, at salget ikke er foregået via en forhandler, og at sælger har oplyst, at motorcyklen ikke var korrekt afgiftsberigtiget.

  Hvad angår den nedlagte påstand om ugyldighed, er der lagt vægt på, at de fejlagtige oplysninger i skattecentrets sagsfremstilling om udskiftning af bl.a. motor, er berigtiget og korrigeret i sagens oplysninger i øvrigt.

  Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.