Dato for udgivelse
27 jun 2003 13:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. maj 2003
SKM-nummer
SKM2003.305.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1624-0024
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Bil, ombygning
Resumé

En Opel Kadett var ombygget, således at motoren var udskiftet fra en 1,3 l motor til en 1,6 l motor uden effektforøgelse. Endvidere var kofanger, lygtegrill, forruder, instrumentpanel og bagkofanger udskiftet til andre typer, ligesom der var monteret bagspoiler fra en anden model samt andre uoriginale fælge. Bilen ansås ikke for ombygget i et sådant omfang, at det udløste afgiftsberigtigelse.

Reference(r)
Lov om registreringsafgift af mortorkøretøjer m.v. § 7 a
Punktafgiftsvejledningen 2002 E.1.3.2
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2003-2 E.1.3.2

Klagen vedrører told- og skatteregionens afgørelse af 11. juni 2002, hvorved et motorkøretøj af mærket Opel Kadett er anset for ombygget på en sådan måde, at det ikke længere er anset for identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj i henhold til § 7a, stk. 1, stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 5, i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (RGAL).

Det er oplyst, at regionen i januar 2002 modtog en henvisning fra Statens Bilinspektion, hvori det er angivet, at det omhandlede køretøj (evt.) ikke er identisk med det anførte i den seneste registreringsattest. Af henvisningen er det videre angivet, at køretøjet er en original 1,3 l hvor man har ilagt 1,6 NZ motor, og at bilen er ombygget til GSI med front, sæder og instrumentering.

Det er videre oplyst, at det omhandlede køretøj er ombygget af klageren. Køretøjet var ved regionens besigtigelse ombygget således, at motoren er udskiftet fra en 1,3 l til en 1,6 l uden effektforøgelse, ligesom forkofanger, lygtegrill, forsæder, instrumentpanel og bagkofanger er udskiftet til en anden type. Endvidere var der monteret bagspoiler fra en anden model, og andre uoriginale fælge var monteret.

Regionen har ved den påklagede afgørelse fundet, at køretøjet efter ombygningen ikke længere har samme identitet som det afgiftsberigtigede køretøj, hvorfor der skal svares yderligere registreringsafgift, jf. RGAL § 7a, stk. 1, stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 5. Man har herved bl.a. henset til, at de dele, der er anvendt ved udskiftningerne, er fra en anden model, hvorfor udskiftningerne har karakter af en ombygning. Alle de dele, der er udskiftet udgør forskellen mellem en almindelig Opel Kadett og en Kadett GT/GSI, hvorfor udskiftningerne må ses som en samlet udskiftning. Dette er tilstrækkeligt til, at køretøjet ikke længere har samme identitet som det køretøj, der i sin tid blev afgiftsberigtiget.

Klagerens repræsentant har over for Landsskatteretten fremsat påstand om, at omforandringen af køretøjet ikke er omfattet af RGAL § 7a, og at der derfor ikke skal svares afgift.

Til støtte herfor er det bl.a. anført, at de foretagne udskiftninger ikke er af en sådan karakter, at de berettiger til en ændring af afgiftsgrundlaget. Hvad angår udskiftningen af 1,3 l motoren til en 1,6 l motor uden effektforøgelse til følge, fremgår det klart af RGAL § 7a, stk. 2, nr. 2, at udskiftning af køretøjets motor ikke må indebære en effektforøgelse på over 20 %. Da der her ikke er sket en effektforøgelse, bør dette forhold udgå, og må heller ikke indgå i en generel betragtning, da det klart falder udenfor loven.

Hvad angår forkofangeren, er det bl.a. anført, at vurderingsmændene i forbindelse med vurderingen af bilen oplyste, at der var tale om en uoriginal ”helle” kofanger. Udskiftningen af kofangeren er i øvrigt ikke et indgreb i det eksisterende køretøj og medfører ingen værdiforøgelse, hvorfor denne udskiftning ikke er omfattet af RGAL § 7 a. I relation til udskiftningen af lygtegrillen er det bl.a. anført, at der heller ikke her er tale om et indgreb i det eksisterende køretøj. Tilsvarende gør sig gældende hvad angår instrumentpanel, bagkofanger og forsæder, hvorfor disse udskiftninger heller ikke er omfattet af RGAL § 7 a. Specielt hvad angår forsæderne er det anført, at det drejer sig om forsæder fra en Kadett varevogn, som ifølge vurderingsmændene intet har at gøre med GSI-forsæder, og som i øvrigt pga. slid m.m. er uden betydning for værdifastsættelsen af køretøjet.

Hvad angår montering af bagspoiler fra en anden model er det bl.a. anført, at der her er tale om montering uden på det originale udstyr, og der kan således ikke være tvivl om, at der ikke er tale om et indgreb i det eksisterende køretøj. I relation til monteringen af uoriginale fælge er det bl.a. anført, at da der er tale om helt almindelige fælge, som i øvrigt kan være fra en hvilken som helst køretøj, må det være klart, at der ikke kan være tale om et indgreb i køretøjet. Der er således ikke tale om sportsfælge, aluminiumsfælge eller lign.

Repræsentanten har videre fremlagt fotos af det pågældende køretøj, og bl.a. anført, at det heraf klart og tydeligt fremgår, at der er tale om en helt ganske ordinær Opel Kadett, der overhovedet ikke har karakter af en GSI-model eller karakter af, at køretøjet har ændret karakter i en sådan grad, at der er tale om en egentlig ombygning. Det ses videre, at der heller ikke er tale om, at delene er fra den samme model, således at køretøjet er bygget om til en anden model. Det fremgår også af den vurdering, der er foretaget, at der er tale om rene bagateller.

Hvad angår regionens henvisning til punktafgiftsvejledningen 2000 er det vedrørende kofangerne og lygtegrillen bl.a. anført, at der alene er tale om udskiftninger og ikke et indgreb i køretøjet som sådan, idet både kofangerne og lygtegrillen kan fjernes ved at løsne ganske få skruer. Tilsvarende gør sig gældende med forsæderne og instrumentpanelet som alle tilsvarende kan udskiftes uden indgreb i køretøjet. Monteringen af bagspoileren er åbenlyst ikke omfattet af vejledningen, idet denne er monteret uden på det originale udstyr, hvilket tillige gør sig gældende for fælgene.

Landsskatteretten udtaler:

§ 1, stk. 3, 1. pkt., i RGAL har følgende ordlyd:

”Stk. 3. Der svares afgift af køretøjer som nævnt i stk. 1, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj, jf. dog §§ 7 og 7 a.”

§ 7 a, stk. 1 og 2, i RGAL har følgende ordlyd:

”§ 7 a. Reparerede og genopbyggede køretøjer, hvoraf der tidligere er betalt registreringsafgift, og som er beskadiget som følge af tæring, slitage og lignende, og hvor reparation udføres løbende som almindelig vedligeholdelse, er fritaget for afgift.

Stk. 2. Fritagelsen efter stk. 1 er betinget af følgende:

Køretøjet skal efter genopbygningen svare til det i registreringsattesten omhandlede køretøj. Der må således ikke ske ændringer med hensyn til køretøjets fabrikat, model, type og årgang.

Udskiftning af køretøjets motor, eventuelt til en motor med anden drivkraft, må ikke indebære en effektforøgelse på over 20 pct. i forhold til køretøjets originale motoreffekt.

Genopbygningen af køretøjet skal være udført ved anvendelse af reservedele, herunder skarringsdele, af en art og beskaffenhed, som normalt forefindes på og forhandles fra automobilforhandlernes og – værkstedernes lagre af nye reservedele, eventuelt med tilsvarende brugte reservedele. Der må ikke anvendes nyt reservedelskarrosseri, chassis eller –stel. Der må heller ikke fra et andet køretøj anvendes karrosseri, chassis, stel eller større dele af disse komponenter end de nævnte reservedele.”

Ud fra en samlet vurdering af de foretagne udskiftninger finder retten, at der ikke foreligger et identitetsskifte af et sådant omfang, at det udløser afgift. Retten har herved bl.a. henset til det oplyste om, at motorudskiftningen ikke medførte nogen effektforøgelse, og at der efter det oplyste ikke er foretaget andre tekniske ændringer samtidig med motorudskiftningen. Retten har bl.a. videre ud fra en samlet vurdering henset til, at påmonteringen af ekstraudstyr alene må anses for at have medført en mindre afvigelse. 

Regionens afgørelse ændres således.