Dato for udgivelse
16 Sep 2008 13:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Aug 2008 12:16
SKM-nummer
SKM2008.726.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-133197
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Ejendomme
Resumé
Skatterådet bekræfter, at tilskud på x mill. kr. fra fond til vedligeholdelse af ... Gods have er skattefri.
Hjemmel
08-111646
Reference(r)

Ligningsloven § 7 E, stk. 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 A.G.4.1

X har anmodet om at et støttebeløb fra ... på mio. kr. til gennemførelse af et haverenoveringsprojekt på ... Gods med henvisning til ligningslovens § 7 E, stk. 2 ikke skal medregnes til støttemodtagerens skattepligtige indkomst.

Der er til projektet opnået støttetilsagn på 45.000 kr. fra Kommune til renovering af haven.

Faktiske forhold vedrørende støttemodtager

... er placeret på nordsiden af Fjord, hvor jorderne strækker sig fra fjordkanten og ca. 2,5 km nord på. Hovedbygningen er placeret i en dalsænkning, der på tre sider er omkranset af løvskov. Haveanlægget er placeret umiddelbart øst for hovedbygningen. Haven er omkranset af et tre meter højt kampestensdige. Arealet, der hører under haveanlægget, er på ca. fire ha. Der er offentlig adgang til hele gårdens arealer, hvor især skovvejene og naturstien, der fører gæsten ned omkring gårdkomplekset, er meget besøgt året rundt. Herudover er der ca. 20.000 gæster, der hvert år besøger godsets julemarked i december eller er gæster i Restaurant ..., som er etableret i godsets tidligere kostald. De andre tidligere driftsbygninger har ejer omdannet til tidssvarende kontor- og konferencefaciliteter, der er lejet ud. Efter ... renovering af haveanlægget vil gæsten få adgang til haveanlægget via en kommende nyanlagt sti, der forbinder skovvejene med indgangen til haven. Herfra vil gæsten kunne betragte både hovedbygningen, voldgraven og slotsholmen, som er placeret i den østlige side af voldgraven.

Hovedbygningen fra år 1540 samt slotsholmen, voldgraven og de omkransende stendiger er fredet under bygningsfredningslovgivningen. Øvrige stendiger er omfattet af naturfredningsloven, skovloven og landskabsfredningen. Herudover er der landskabsfredning på det såkaldte ..., jf. nærmere nedenfor, samt landskabsfredning på hele ejendommen, som omfatter alt jord under ... Gods.

Haven ved ... Gods er udvalgt til at indgå i ... projekt omkring bevaring af herregårdshaver. Som en del af projektet i ... have indgår en istandsættelse af det 650 meter lange stendige, der omkranser haven, det historisk interessante ..., der er placeret i havens nordvestlige del, samt istandsættelsesarbejde ved den fredede voldgrav/stendige. Omtalte ... er dateret til 1745 og er dermed det ældst dokumenterede sted for ... i Danmark. I bogen der hedder "... i Danmark", skrevet af ..., beskriver forfatteren ... på denne måde: "Beviset på at der har eksisteret ... i Danmark i de forrige århundreder, finder vi på ... Slot ved ... Fjord".

I kraft af at haven skal være åben for publikum, har  Kommune bevilget et tilskud på 45.000 kr. til renovering af haven. Den offentlige støtte anvendes til medfinansiering af renoveringen af ... og de fredede stendiger. De fredede elementer omfattes ligeledes af støtten fra ...

Faktiske forhold vedrørende ...

... har til formål at støtte almennyttige og almenvelgørende formål bredt fordelt i Danmark, primært inden for det byggede miljø. Herudover driver ... investeringsvirksomhed.

... havde ved udgangen af 2007 en samlet portefølje på 369 filantropiske projekter, hvoraf de 34 var såkaldte flagskibe og de 335 almindelige projekter. Den totale projektøkonomi i samtlige projekter er på mere end ... mia. kr., hvoraf ... finansierer ca. ... mia. kr.

Et af ... flagskibe er at sikre den langsigtede overlevelse af Danmarks historiske herregårdshaver. ... har bevilget 65 mio. kr. med det formål at udvikle ni demonstrationsprojekter, der kan anvise metoder for sikring af herregårdshaver i fremtiden både i kulturhistorisk, arkitektonisk og teknisk forstand. Haverne er blevet udvalgt med udgangspunkt i krav om, at de skulle være truede, geografisk spredt over hele landet, samt repræsentere forskellige tidsperioder, elementtyper og problematikker.

For yderligere oplysninger angående ... henvises til www....dk.

Det skal bemærkes, at ... ikke har skattemæssig fradragsret for de afholdte bevillinger til haveprojekterne. ... er i skattemæssig henseende omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 b, som følge af at ... har ejet et realkreditinstitut.

Yderligere oplysninger vedrørende haveprojektet

Haveprojektet på ... har på linie med projektets overordnede målsætning det formål, at vigtige elementer i haven istandsættes, således at de bevares for eftertiden, uden at belaste godsets økonomi uforholdsmæssigt meget.

Som en vigtig betingelse for projektets realisering på ... forudsættes det, at ejeren indgår positivt i hele projektet, inklusive formidlingsdelen, der dækker forløbet omkring renoveringen samt den efterfølgende formidling af resultater. Endvidere skal haven som hidtil holdes åben for offentligheden fra 10/4 - 30/9, i tidsrummet 10.00 - 17.00. Mange lokale benytter haven til daglige gåture.

Når det planlagte arbejde i haven er fuldført, skal haven i minimum 15 år vedligeholdes efter en nærmere fastlagt plejeplan.

Til istandsættelsesarbejderne modtager støttemodtager et beløb fra ... på ... kr., der er øremærket til den delvise renovering af haven, herunder ... og de fredede stendiger, samt den fredede voldgrav/stendige. Eftersom ejers økonomi ikke kan bærer en egenfinansiering, har ... accepteret, at ejer ikke skal stille med anden finansiering end værdien af hans eget arbejde.

Renoveringen tilrettelægges nøje i samråd med ... og dennes repræsentanter, således at arbejdet kan lægges i udbud før opstart. Ejer står i denne forbindelse som bygherre.

Såfremt ejer ikke lever op til den vedtagne plejeplan, ønsker at lukke haven for offentligheden eller sælger ejendommen, skal en forholdsmæssig andel af det modtagne beløb betales tilbage til ... Det beløb, der skal betales tilbage, afskrives med 15 % om året fra udbetalingstidspunktet.

Uddybende beskrivelse af projektet fremgår af ... program for udvalgt demonstrationshave - august 2006. Projektmaterialet kan tilsendes, såfremt dette måtte ønskes.

Oplysning om dispositionen

Et af ... flagskibe er at sikre den langsigtede overlevelse af Danmarks historiske herregårdshaver. ... har i 2005 bevilget 65 mio. kr. med det formål at udvikle ni demonstrationsprojekter, der kan anvise metoder for sikring af herregårdshaver i fremtiden, både i kulturhistorisk, arkitektonisk og teknisk forstand. Haverne, der blev fundet i 2006, blev udvalgt med udgangspunkt i krav om, at de skulle være truede, geografisk spredt over hele landet, samt repræsentere forskellige tidsperioder, elementtyper og problematikker.

Heriblandt er ... Gods.

Som følge af støttebeløbets størrelse, og de dermed afledte skattemæssige aspekter, har støttemodtager fundet det påkrævet, at der forinden en endelig igangsætning af projektet, og dermed en udbetaling af støttemidler, opnås sikkerhed for, at støttebeløbet kan omfattes af bestemmelsen i ligningslovens § 7 E. Der er til samme projekt opnået støttetilsagn på 45.000 kr. fra .... Kommune til renovering af haven. Den offentlige støtte anvendes til medfinansiering af renoveringen af .... og de fredede stendiger.

Skatteyders repræsentants argumentation for skattefritagelse

Ligningslovens § 7 E har følgende ordlyd:

"Tilskud ydet i henhold til § 16, stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger medregnes ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål. Den del af udgifterne til bygningsarbejder, som dækkes af tilskudsbeløbet, kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen eller medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger og medregnes ikke til anskaffelsessummen ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste eller tab ved afståelse af ejendommen.

Stk. 2. Hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af bestemmelsen i stk. 1, kan Skatterådet tillade, at andre tilskud, der ydes til det samme bygningsarbejde, skattemæssigt behandles efter reglerne i stk. 1."

På  Gods er hovedbygningen fra år 1540, og denne samt slotsholmen, voldgraven og de omkransende stendiger er fredet under bygningsfredningslovgivningen. Øvrige stendiger er omfattet af naturfredningsloven, skovloven og landskabsfredningen. Herudover er der landskabsfredning på det såkaldte ...., samt landskabsfredning på hele ejendommen, som omfatter alt jord under ... Gods.

Motiverne bag bestemmelsen i ligningslovens § 7 E er at skabe rammer for, at der på fredede og bevaringsværdige bygninger og deres tilliggender, med støttemidler kan gennemføres nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Dette stemmer efter vores opfattelse overens med de motiver, der ligger bag nærværende projekt.

I forbindelse med projektets gennemførelse sikres fortsat offentlig adgang til det renoverede haveanlæg, ligesom projektet skal tjene som demonstrationsmodel, der kan anvise metoder for sikring af herregårdshaver i fremtiden, både i kulturhistorisk, arkitektonisk og teknisk forstand.

Som nævnt er støttebeløbet betinget af, at ejer forpligter sig til at opfylde en udarbejdet plejeplan og således målrettet arbejder for, at der gennemføres en tilstrækkelig og korrekt fremtidig vedligeholdelse af tilliggenderne til den fredede hovedbygning.

Det af ... ydede tilskud har således en fornøden og direkte tilknytning til vedligeholdelsen af den fredede hovedbygning samt til de fredede elementer i haven

Afgørelser m.v.

Ikke offentliggjort afgørelse fra Ligningsrådet - J.nr. ... Der blev givet tilladelse til, at et støttebeløb fra ... på .. mio. kr. til gennemførelse af et haveprojekt på et stort gods med henvisning til ligningslovens § 7 E ikke var skattepligtigt, idet Kulturarvstyrelsen med et støttebeløb på 160 tkr. støttede et konserverings- og restaureringsarbejde på de på ejendommen fredede sandstensskulpturer, der indgik i godsets haveanlæg. 

Ikke offentliggjort afgørelse fra Ligningsrådet - J.nr. ... Der blev givet tilladelse til, at private støttebeløb på tilsammen 250 tkr. til stråtækning af udlængerne på en bevaringsværdig bindingsværkejendom med henvisning til ligningslovens § 7 E ikke var skattepligtigt, idet den lokale kommunes bygningsforbedringsudvalg havde givet tilsagn om støtte til projektet i form af et rente- og afdragsfrit lån på 50 tkr. 

Jf. TfS 2001, 746, fandt Ligningsrådet, at et tilskud til istandsættelse af en stue i en fredet bygning var skattefrit, idet betingelsen om, at der i forvejen var ydet offentlig støtte til samme bygningsarbejde, var opfyldt, selvom Skov- og Naturstyrelsen kun havde givet støtte til den udvendige istandsættelse.

Herudover henvises til to senest offentliggjorte sager (SKM2007.937.SR og SKM2008.35.SR), samt seneste ikke offentliggjorte sag (J.nr. 08-05213), hvor støttemodtagerne på tilsvarende vis har modtaget støtte fra ... til haveprojekter.

Det skal bemærkes, at projektet med at skabe en helhedsplan for haveanlægget har en direkte og naturlig tilknytning til de på ejendommen fredede bygninger m.v. Det er således skatteyders repræsentants opfattelse, at hovedbygning, slotsholmen, voldgraven og de omkransende stendiger, der alle er fredede, bør betragtes som et samlet hele, idet bygninger m.v., respektive haven, betinger og støtter op om de fælles kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter.

Det er vigtigt at bemærke, at projektet i vid udstrækning sikrer offentligheden adgang til det pågældende haveanlæg, hvor formidling om havens historie og indholdet af projektet er af helt central betydning.

Det pågældende projekt for ... er sammenlignelig med situationen i den ovenfor refererede afgørelse vedrørende støtte på .. mio. kr. fra ... til gennemførelse af det haveprojekt på et stort gods. ... har på tilsvarende vis fredede elementer i haven (voldgraven og stendigerne), der omfattes af støtten fra ... Der er endvidere bevilget offentlig støtte til renoveringsprojektet. Ligeledes er nærværende projekt næsten identisk med situationen i de tre refererede afgørelser fra Skatterådet.

De fredede bygninger og bygningselementer m.v. og tilliggender bør derfor ses under ét i relation til behovet for at modtage offentlige og private støttemidler til den fortsatte vedligeholdelse.

Det er derfor skatteyders repræsentants vurdering, at motiverne bag bestemmelsen i ligningslovens § 7 E hjemler skattefritagelse for støtten fra ... til det pågældende haveprojekt, idet der til samme projekt er modtaget bindende tilsagn om støtte på 45.000 kr. fra.. Kommune. Dette beløb afvendes til medfinansiering af renoveringen af ... og de fredede stendiger.

SKATs Indstilling og begrundelse

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1 medregnes tilskud ydet i.h.t. § 16, stk.1 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål.

I følge ligningslovens § 7 E, stk. 2 kan Skatterådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

... Kommune har givet tilsagn om at støtte på 45.000 kr. til renovering af haven ved ... Gods

Skatterådet har i sagen vedrørende ... Gods  tiltrådt, at formidlingsaktiviteter i relation til det omgivende kulturlandskab anbragt i kælderen havde så nær tilknytning til bygningsarbejde i kælderen, at tilskud hertil kunne fritages

Ligningsrådet har, som nævnt af skatteyders repræsentant, i en sag vedrørende ... Slot tiltrådt, at et større tilskud til haveanlægget var skattefrit. Kulturarvstyrelsen havde givet tilskud til sandstensskulpturerne i parken.

Skatterådet har i sagen vedr. ... Gods tiltrådt, at et større tilskud til haveanlægget var skattefrit. Kulturarvstyrelsen havde givet tilskud til fredet pavillion og ... Amt havde givet tilskud til renovering af haveanlægget.

Skatterådet har i sag vedr. ... Gods tiltrådt, at et større tilskud til haven var skattefrit. Kulturarvstyrelsen havde bevilget tilskud til istandsættelse af fredede monumenter og statuer i haven.

Skatterådet har i sag vedrørende ... Gods tiltrådt, at et større tilskud til haven var skattefrit. ... Kommune havde givet tilsagn om støtte på 50.000 kr. til istandsættelsen af stensætningen på kampestensgrotten

Det indstilles derfor, at Skatterådet imødekommer ansøgningen vedr. skattefrihed for tilskuddet fra ... til ... Gods have, da det som ovenfor anført er i overensstemmelse med Rådets tidligere praksis at fortolke "bygningsarbejde" bredt.

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.