I henhold til forældelseslovens § 18, sker der på samme måde som efter den tidligere gældende regel i retsplejelovens § 527, afbrydelse af forældelsen ved indgivelse af anmodning om udlæg.

Forældelseslovens § 18

Stk. 1. Forældelse afbrydes ved indgivelse af anmodning om udlæg, hvis fordringshaveren søger forretningen fremmet inden for rimelig tid.

Stk. 2. Foretages udlæg af en pantefoged, afbrydes forældelsen ved udlægsforretningens foretagelse.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved

 

1)      indgivelse af anmodning til fogedretten om foretagelse af arrest,

2)      fremsættelse af krav for fogedretten om andel i et auktionsprovenu og

3)      indgivelse af anmodning til fogedretten om tilbagetagelse af løsøregenstand, der er solgt med ejendomsforbehold.

Stk. 4. Forældelse afbrydes ved en offentlig myndigheds pålæg til skyldners arbejdsgiver om indeholdelse i løn mv.

 

Bestemmelsen i retsplejelovens § 527 er herefter ophævet, men det fremgår af forældelseslovens § 28, at forældelseslovens regler, herunder § 18, som udgangspunkt også finder anvendelse i relation til specielle forældelsesregler i anden lovgivning.