Dato for offentliggørelse
15 jan 2008 11:36
Overordnede emner
Inddrivelse
Resumé

Inddrivelsesvejledningen beskriver grundlaget for restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse af offentlige krav samt reglerne for bobehandling, betalingsordninger, gældssanering og eftergivelse mv.

Inddrivelsesvejledningen erstatter den tidligere Håndbog om inddrivelse og bobehandling, der gjaldt for ToldSkats inddrivelse af skatte- og afgiftskrav mv. Samtlige gældende cirkulærer mv. er indarbejdet i de relevante afsnit og ophæves derfor.

Hvad er nyt?

I den foreliggende udgave af Inddrivelsesvejledningen, 2008-1, er følgende SKAT-meddelelserblevet indarbejdet:

 SKM nr.  Titel Indarbejdet i afsnit
SKM2007.682.SKAT Kommentar til Landsskatterettens afgørelse offentliggjort som SKM2007.646.LSR D.1.4.2.6.2
SKM2007.746.SKAT Civilretlige krav - tilvejebringelse af eksekutionsfundament

M.3

SKM2007.751.SKAT Henstand i stedet for lønindeholdelse for visse brugere af botilbud I.3.6.1
SKM2007.763.SKAT Oversigt over betalingsarter i KMD-IND og relevante inddrivelsesmidler mv.  Q.2
SKM2007.787.SKAT Indførelse af beløbsgrænser for hvornår, der skal ske anmeldelse af krav i gældssanering og vurdering af forslag til gældssanering  H.6.4.1.1
SKM2007.816.SKAT

Udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond ved kritisk sygdom

G.5.2.5.1
SKM2007.877.SKAT Regulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser  H.7.2.2.3, I.2.1.1, I.3.6.4.1, I.3.6.4.2.2, I.3.6.4.2.7
SKM2007.941.SKAT I henhold til forældelsesloven afbryder pålæg til skyldnerens arbejdsgiver om indeholdelse i løn mv. forældelsesfristen på den gæld, der foretages lønindeholdelse for. Beskrivelse af hvornår en lønindeholdelse afbryder forældelsen.

F.9.3.3.4

F.9.1.4.2.3

F.10.1.3.1

 

Følgende kendelser,domme og interne meddelelser er indarbejdet

 SKM og UfR nr.  Resumé Indarbejdet i afsnit

UfR 2006.1338 VKL 

En gældssaneringskendelse blev ophævet pga. svigagtigt forhold. Andragerne havde givet oplysning om et fast besluttet overgangstidspunkt til efterløn, hvilket dog ikke blev overholdt. Andragerne havde ikke haft til hensigt at snyde kreditorerne og havde fortsat deres indbetaling af det høje gældssaneringafdrag fastsat ud fra deres arbejdsindtægter indtil den enes uventede sygdom.  H.6.5.4
UfR 2006.1920 VLK Kendelsen fastslår, at det er en forudsætning for udmeldelse af en likvidator, at der forinden er indkaldt til møde i skifteretten.  H.3.21

UfR 2006. 2082/ 3 HK  

Kendelsen fastslår, at der skal anlægges en særskilt arrestsag. Det er således ikke nok at nedlægge en påstand om stadfæstelse af arresten i den verserende retssag.  G.9.6
 UfR 2007.93 VLK Kendelsen fastslår, at det er almindeligt antaget, at et skadesløsbrev kan udstedes med flere kreditorer og tinglyses efter de almindelige regler. Dette gælder også skadesløsbreve vedr. virksomhedspant med flere kreditorer. G.5.10.2
SKM2007.646.LSR Landsskatteretten udtaler, at insolvensbegrebet i opkrævningslovens § 11, stk. 2, skal forstås i overensstemmelse med konkurslovens § 17, stk. 2  D.1.4.2.6.2
 2007.704 ØKL Der var stiftet ny gæld i tiden efter en kendelse om gældssanering. Der fandtes derfor ikke grundlag for at behandle skyldnerens nye ansøgning om gældssanering som en anmodning om genoptagelse af en sag om gældssanering  H.6.5.3
 SKM2007.730.HR Højesteret fastslog, at SKAT som massekrav skulle have anerkendt et tilbagesøgningskrav vedrørende et negativt momsbeløb, der blev udbetalt til et på udbetalingstidspunktet konkursramt selskab. SKAT havde ikke kendskab til konkursen og adgangen til modregning efter konkurslovens § 42, stk. 1, og da kurator burde have indset, at udbetalingen beroede på en vildfarelse, gav Højesteret SKAT medhold i påstanden om tilbagesøgning baseret på principperne om condictio indebiti  H.3.7.3
SKM2007.749.BR Fogedretten stadfæstede to udlæg foretaget af SKAT i tysk indregistrerede biler, selv om rekvisitus (skyldneren) først gjorde gældende, at bilerne ejedes af hans ukrainske hustru, og dernæst, at de tilhørte et tysk selskab. Fogedretten lagde vægt på, at bilerne befandt sig i Danmark og blev benyttet af rekvisitus i dennes virksomhed, ligesom det tyske selskab ikke havde reageret eller protesteret mod udlæggene. Endelig fandtes det ikke godtgjort, at de tilhørte hustruen.  G.5.1
 2007.876 ØKL Boet var insolvent, og den efterlevende ægtefælles gæld oversteg hans aktiver. Hensynet til boets kreditoer førte til, at boet ikke blev udleveret til den efterlevende ægtefælle.  N.3.2.2
2007.1761/2V VLK Frimærkesamling med affektionsværdi og vurderet til kr. 5.200 anset for omfattet af retsplejelovens § 515, stk. 1. Samlingen derfor undtaget fra udlæg.  G.5.2.6
Dato for intern meddelelse  Titel Indarbejdet i afsnit 
23. oktober 2007 Forældelseslovens overgangsregler - håndtering af eksisterende restancer  F.14
1. november 2007 Suspension af forældelse og passivitet i forbindelse med inddrivelsesarbejdet   F.12

Følgende lovændringer, ændring af bekendtgørelser mv. er indarbejdet:

Retskilde Indhold Indarbejdet i afsnit
Lov nr. 516 af 6. juni 2007 Lov om ændring af dødsboskifteloven som følge af ændring af arveloven - udstedelse af præklusivt proklama i boer, der udleveres til uskiftet bo og til ægtefælleudlæg.

N.3.3.3

N.4.3.1

Lov nr. 522 af 6. juni 2007 Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). Beskrivelse af de nye regler om forældelse, længden af forældelsesfristerne, afbrydelse af forældelse og overgangsreglerne. F 
Lov nr. 523 af 6. juni 2007 Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse
af fordringer m.v. Konsekvensændringer i særlovgivningen som følge af den nye forældelseslov.
F
Bekendtgørelse nr. 1242 af 23. oktober 2007  Bekendtgørelse om afgørelse af visse klager i Landsskatteretten uden medvirken af ordinære retsmedlemmer.  C.3.3
Bekendgørelse nr. 1510 af 13. december 2007

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige - ændring af § 12, stk. 5 og 6, § 15, stk. 1 og stk. 2, nr. 2 - 4.

I.2.1.1

I.3.6.4

I.3.6.4.2.1

I.3.6.4.2.2

I.3.6.4.2.3

I.3.6.4.2.9

Det bemærkes, at afsnit F er blevet omskrevet som følge af ikrafttrædelsen den 1. januar 2008 af den ny forældelseslov.

ISBN-nummer
978-87-7059-303-8
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Inddrivelsesvejledning 2008-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.