Retslige skridt

Afbrydelses-handling/tidspunkt

Afbrydelse indtræder ved

Ny frist løber fra

Retssag og dermed ligestillet

Retssag

Indlevering af stævning

Bindende afgørelse, eller forlig, der fastslår kravets eksistens og størrelse

Endelig dom eller forlig

Betalingspåkrav

Indgivelse af påkrav

Fogedrettens påtegning

Administrativ afgørelse

Indbringelse af sag

Sagens afgørelse

Klage/ankenævn

Indbringelse af sag

Sagens afgørelse

Individual-forfølgning

Udlæg - fogedretten

Anmodning til fogedretten om fogedforretning

Afholdelse af fogedforretningen

Fogedforretningens afslutning

Foretagelse af arrest

Anmodning til fogedretten om foretagelse af arrest

Gennemførelse af arrestforretning

Dom når arresten er forfulgt ved anlæggelse af justifikationssag

Udlæg - pantefogeden

Gennemførelse af udlægsforretningen

Gennemførelsen af udlægsforretningen

Udlægsforretningens afslutning

Lønindeholdelse

Pålæg til arbejdsgiver

Foretagelse af lønindeholdelsen

Ophør af lønindeholdelsen

Universal-forfølgning

Konkursbegæring

Indgivelse af konkursbegæringen

Afsigelse af konkursdekret

Boets slutning

Anmeldelse af fordring i konkursbo

Anmeldelse af kravet

Anerkendelse af kravet i boet

Boets slutning

Anmeldelse af fordring i gældssanering

Anmeldelse af kravet i forbindelse med indledning af gældssanering

Anerkendelse af kravet i boet

Gældssaneringskendelsens afsigelse

Anmeldelse af fordring i tvangsakkord

Anmeldelse af kravet i forbindelse med åbning af tvangsakkordforhandlinger

Anerkendelse af kravet i boet

Tvangsakkordens vedtagelse

Anmeldelse af fordring i dødsbo

Anmeldelse af kravet efter udstedelse af proklama

Anerkendelse af kravet i boet

Boets slutning

Anmeldelse af fordring når der er udstedt proklama

Anmeldelse af fordring når der er udstedt proklama

Anerkendelse af kravet efter anmeldelse

Dagen for anerkendelse