Dokumentets dato
08 okt 2003
Dato for offentliggørelse
08 okt 2003 13:58
Cirkulærets nummer
2003-26
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Aktionær- og udbyttebeskatningskontoret
Sagsnummer
99/02-4751-00302
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20030011509-regl

Dette cirkulære erstatter TSS-cirkulære 2003 - 25

1. Baggrund for genoptagelsescirkulæret

Efter kursgevinstlovens § 26, stk. 4, opgøres gevinst og tab på gæld, der skal medregnes i den skattepligtige indkomst efter kursgevinstlovens §§ 6, 19 eller 20 som forskellen mellem gældens værdi ved påtagelsen af gælden og værdien ved frigørelsen eller indfrielsen. Debitor kan ved fastsættelse af gældens værdi til brug for opgørelse af gevinst og tab medregne låne- og handelsomkostninger i anskaffelsessummen/indfrielsessummen efter kursgevinstlovens § 26, stk. 4. Dog kan der ikke medtages omkostninger, for hvilke der er fradragsret efter andre bestemmelser.

Den 1. oktober 2001 udsendte Told - og Skattestyrelsen en meddelse. SKM2001.392.TSS, hvor det blev tilkendegivet, at der ikke efter kursgevinstloven kan fradrages låneomkostninger på gæld, der stiftes og indfries til kurs pari.

Den 24. marts 2003 har Skatteministeriet taget bekræftende til genmæle i en sag, der af skatteyder var indbragt for Vestre Landsret, jf. SKM2003.205.VLR

Sagen vedrørte et selskab, der havde afholdt låneomkostninger på et banklån. Selskabet ønskede at få genoptaget skatteansættelsen for indkomståret 1995 under henvisning til TSS cirkulære 1999.39. Genoptagelse blev nægtet af de lokale skattemyndigheder under henvisning til, at genoptagelsescirkulæret alene omfattede omkostninger ved obligationsbaserede lån. Landsskatteretten stadfæstede afgørelsen, idet der efter rettens opfattelse ved afdragsvis betaling af gælden på banklån ikke kan konstateres et kurstab, idet der som følge af såvel gældens stiftelse til kurs pari som dennes indfrielse til kurs pari ikke vil opstå nogen avance.

2. Skattepligtige omfattet af genoptagelsescirkulæret

Selskaber, der har optaget et lån i dkr. til kurs pari og hvor lånet er indfriet til kurs pari i indkomståret 1995 eller senere.

3. Udgifter omfattet af genoptagelsescirkulæret

Låneomkostninger i forbindelse med stiftelse og indfrielse af gæld, der stiftes og indfries til kurs pari. Dette gælder dog kun i det omfang, der ikke har været fradragsret efter andre bestemmelser.

Omkostningerne skal fordeles forholdsmæssigt på de afholdte afdrag, jf. kursgevinstlovens § 26, stk. 4, 2. pkt.

4. Indkomstår omfattet af genoptagelsescirkulæret

Genoptagelsescirkulæret gælder for skatteansættelser fra og med indkomståret 1995.

5. Regler for genoptagelse

I henhold til skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes inden den 1. maj i det 4. år efter udløbet af det pågældende indkomstår. Er den skattepligtiges indkomstår ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det år, som indkomståret træder i stedet for, jf. skattestyrelseslovens § 34, stk. 6.

6. Regler for ekstraordinær genoptagelse

Hvis fristen i skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7, endvidere efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 5 år forud for underkendelse af praksis. Det vil i det pågældende tilfælde sige for skatteansættelser for indkomståret 1995 eller senere indkomstår, hvor genoptagelse ikke kan ske efter punkt 5.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af fristbestemmelsen i skattestyrelseslovens § 35, stk. 2, det vil sige inden 6 måneder efter det tidspunkt, hvor den skattepligtige har erhvervet kendskab til de omstændigheder, der begrunder genoptagelsen.

7. Kompetent myndighed

En anmodning om genoptagelse indsendes til selskabets skatteansættende myndighed, jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 3.

8. Ophævelsestidspunkt

Cirkulæret bortfalder med udgangen af april 2004.

Ole Kjær

/Jørgen Egelund

Reference(r)
Kursgevinstloven
Henvisning

Ligningsvejledningen 2003-1 A.D.2.15