Dato for udgivelse
15 maj 2003 08:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24. marts 2003
SKM-nummer
SKM2003.205.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, B-0869-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Kurstab, låneomkostninger, genoptagelse
Resumé

Landsskatterettens kendelse, SKM2002.78.LSR, indbragt for landsretten, hvor sagsøgeren nedlagde påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skulle tilpligtes at genoptage sagsøgerens skatteansættelse for indkomståret 1995 for så vidt angår spørgsmålet om fradragsret for låneomkostninger, kr. 6.500,-

Under sagens behandling tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle.

Reference(r)

Kursgevinstloven § 26, stk. 4
Ligningsvejledningen 2002 A.D.2.15

Parter

H1 Entreprenørforretning ApS
(advokat Lars N. Vistesen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Bodil Søes Petersen).

Afsagt af landsdommerne

Thrane, Olav D. Larsen og Erik Pedersen Bentzen (kst.)

Sagsøgeren, H1 Entreprenørforretning ApS, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at genoptage sagsøgerens skatteansættelse for indkomståret 1995 for så vidt angår spørgsmålet om fradragsret for låneomkostninger 6.500 kr.

Sagsøgte har ved skrivelse af 14. marts 2003 taget bekræftende til genmæle.

Denne sag drejer sig ifølge stævningens sagsfremstilling om, hvorvidt sagsøgeren har krav på genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 1995 med henblik på nedsættelse af den skattepligtige indkomst med fradrag for låneomkostninger 6.500 kr. på lån stort 500.000 kr. i F1 ifølge gældsbrev af 11. januar 1994. Heraf fremgår, at sagsøgeren ved lånets stiftelse er debiteret stempelafgift og stiftelsesprovision i alt 6.500 kr., der er fratrukket låneprovenuet.

Landsretten udtaler

Da sagsøgte har erkendt søgsmålets rigtighed, tages sagsøgerens påstand til følge.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at genoptage sagsøgeren, H1 Entreprenørforretning ApS' skatteansættelse for indkomståret 1995 for så vidt angår spørgsmålet om fradragsret for låneomkostninger 6.500 kr.

I sagsomkostninger skal sagsøgte til sagsøgeren inden 14 dage betale 5.000 kr.