Nødproceduren ved påbegyndelse af forsendelser har hidtil kun bestået i anvendelse af det administrative enhedsdokument (SAD).

Erfaringerne siden implementeringen af NCTS den 15. juni 2003 har imidlertid vist, at der i visse situationer er behov for andre nødprocedurer end anvendelse af SAD-dokumentet i tilfælde hvor systemet svigter.

Der er endvidere behov for en fælles nødprocedure, der gælder i alle lande, som anvender NCTS.

Derfor har Toldkodeksudvalget (forsendelse) og EF/EFTA-arbejdsgruppen (fælles forsendelse) vedtaget en administrativ ordning, der indeholder den nødprocedure, der skal anvendes i tilfælde af, at NCTS ikke virker.

I sådanne situationer kan nødproceduren anvendes i forbindelse med påbegyndelse af forsendelser såvel ved standardproceduren som ved den forenklede procedure - godkendt afsender. Styrelsen har ved skrivelse af 11. juni 2003 meddelt områderne betingelserne for anvendelse af nødproceduren.

Forsendelser, der angives i NCTS og i nødproceduren skal betragtes som to klart adskilte procedurer. Dette betyder, at forsendelser, der er påbegyndt og frigivet i NCTS, også skal afsluttes i NCTS, og at alle forsendelser, der er påbegyndt i nødproceduren (med papirdokumenter), skal afsluttes i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for anvendelsen af det administrative enhedsdokument (SAD).

Ved anvendelse af nødproceduren kan følgende papirdokumenter benyttes:

 1. Først og fremmest det administrative enhedsdokument (SAD)
 2. En edb-udskrift af SAD trykt på almindeligt papir i den erhvervsdrivendes system, jf. artikel 205 i gennemførelsesbestemmelserne til toldkodeks/bilag A7 i konventionen.
 3. Ledsagedokumentet til erstatning for SAD, hvis toldstederne skønner, at virksomheden har begrundet behov herfor. Dette kunne være tilfælde, hvor standardproceduren anvendes, og hvor systemet er nede på det tidspunkt, hvor virksomheden frembyder varerne og et af virksomheden udskrevet print af ledsagedokumentet på toldstedet.

Uanset hvilken type dokument, der anvendes ved nødproceduren, gælder det, at:

 • angivelsen skal udfyldes og fremlægges i tre eksemplarer benævnt eksemplar 1, 4 og 5
 • angivelsen skal registreres af afgangstoldstedet med et nummer fra forsendelsesnummerrækken
 • hvis der anvendes et ledsagedokument, må hverken stregkoden eller forsendelsens referencenummer (MRN) være anført i angivelsen
 • hvis virksomheden er godkendt afsender, skal virksomheden opfylde alle de forpligtelser og betingelser, der gælder for godkendt afsender herunder anvendelsen af det særlige stempel i rubrik C
 • nødproceduren er angivet i forsendelsesangivelsen med nedenstående stempel af format 26 x 59 mm i rød sværte anbragt i rubrik A i SAD eller i stedet for MRN-nummeret og stregkoden på forsendelsesledsagedokumentet:

                                               NCTS NØDPROCEDURE

                                                           INGEN DATA TILGÆNGELIGE I

                                               SYSTEMET

                                               PÅBEGYNDT DEN___________

                                               (Dato/klokkeslet)

Stemplet indsættes af afgangstoldstedet, hvis det er standardproceduren der anvendes, eller af den godkendte afsender, hvis det er den forenklede procedure, der anvendes. Stemplet skal anskaffes af henholdsvis områderne og den godkendte afsender.

Hvis der træffes beslutning om at anvende nødproceduren, er det vigtigt at sikre, at alle angivelser, der er indført i NCTS, men som ikke er viderebehandlet, fordi systemet svigtede, skal annulleres. Virksomheden er forpligtet til at meddele dette til det pågældende afgangstoldsted.

Opmærksomheden henledes på, at nødproceduren kun må anvendes i tilfælde, hvor det er systemet hos ToldSkat, der er brudt sammen, og ikke såfremt det er virksomhedens eget system, der svigter.

Styrelsen har til virksomheder, der forsender varer i henhold til EU´s forsendelsesordnijng, udarbejdet et nyhedsbrev vedrørende nødproceduren samt tilladelse til at afgive angivelsesoplysninger via Edifact/XML til transitsystemet.

Regioner, der beskæftiger sig med toldopgaven, bedes foranledige. at nyhedsbrevet bliver tilsendt de relevante virksomheder.

Reglerne i dette afsnit skal anvendes, hvis der efter aftale med afgangstoldstedet skiftes til nødprocedure, f.eks. ved systemnedbrud af længere varighed.

Det er meget vigtigt, at forsendelsesangivelsen er korrekt udfyldt i alle nødvendige rubrikker. Angivelsen vil ofte skulle anvendes i flere lande, og fejlagtigheder i angivelsen kan betyde unødig ventetid for transportøren ved grænsepassager, EU - EFTA/Visegrad-lande, ved omladninger eller ved bestemmelsestoldstedet.

Forsendelsesangivelsen skal omfatte følgende tre eksemplarer af enhedsdokumentet:

 • eksemplar 1 til afgangstoldstedet. Dette eksemplar forbliver ved det afgangstoldsted, hvor angivelsen er registreret,
 • eksemplar 4 til bestemmelsestoldstedet. Dette eksemplar skal ledsage varerne til bestemmelsestoldstedet og forbliver der,
 • eksemplar 5, retureksemplar. Dette eksemplar skal ledsage varerne til bestemmelsestoldstedet og skal af dette toldsted sendes tilbage til afgangstoldstedet.

Ved forsendelser, der skal transitere Schweiz, skal der desuden medgives et ekstra eksemplar 4 til dette lands statistikmyndighed.

Endvidere skal der i tilfælde, hvor varerne er undergivet kontrol med hensyn til anvendelse eller bestemmelse, f.eks. landbrugsvarer, der udføres til ikke-EU-lande mod eksportrestitution, afgives et kontroleksemplar T-5 med kopi eller kopier til brug ved kontrollen med varernes anvendelse eller bestemmelse. Originaleksemplaret skal ledsage varerne til det tidspunkt, hvor kontrollen ophører.

I én forsendelsesangivelse må kun opføres varer, der er bestemt til indladning i et enkelt transportmiddel med henblik på transport fra ét afgangstoldsted til ét bestemmelsestoldsted.

Den hovedforpligtede skal angive den procedure, under hvilken varerne skal forsendes. Angives proceduren ikke, anses de varer, der er omfattet af angivelsen, for at være forsendt under ordningen for ekstern EU-forsendelse, T 1 forsendelse.

GB art.205,stk.1,208,212 og 213

I alle tilfælde, hvor mindst ét eksemplar af blanketten skal anvendes i et andet land end det, hvor det oprindeligt er blevet udfyldt, skal den udfyldes på maskine eller edb-printer.

Raderinger, udstregninger eller rettelser mellem linjerne er ikke tilladt. Skal der foretages ændringer, overstreges de forkerte oplysninger, og de rigtige anføres. Alle ændringer bekræftes af brugeren og påtegnes udtrykkeligt af afgangstoldstedet. Afgangstoldstedet kan i givet fald forlange, at der indleveres en ny angivelse. Fremgangsmåden med overstregning af forkerte oplysninger er ikke beregnet på konsekvent rettelse af fortrykte oplysninger.

De eksemplarer, der skal forblive på afgangstoldstedet, skal være forsynet med den hovedforpligtedes underskrift i original. Den hovedforpligtedes underskrift eller i givet fald hans bemyndigede repræsentants underskrift forpligter denne for samtlige elementer i forsendelsesproceduren i henhold til toldkodeks.

For så vidt angår formaliteterne ved afsendelse og modtagelse udgør brugerens underskrift den forpligtigelse som er fastsat i landenes gældende bestemmelser om:

 • rigtigheden af oplysninger på angivelsen vedrørende de formaliteter, som brugeren berøres af,
 • ægtheden af de vedlagte dokumenter,
 • overholdelse af betingelserne for at de pågældende varer kan henføres under den ønskede procedure.

Med hensyn til formaliteterne vedrørende EU-forsendelse og ved modtagelsen er det vigtigt, at hver af brugerne kontrollerer indholdet af angivelsen, og foretager eventuelle rettelser, inden blanketten underskrives og indgives til afgangstoldstedet.

Alle konstaterede forskelle mellem de varer, som skal angives, og de oplysninger, der allerede er anført på de blanketter, der skal anvendes, skal straks meddeles afgangstoldstedet. I så fald udfærdiges angivelsen eventuelt på nye formularer.