FormålFormålet med forsendelsesordningen er at lette forsendelsen af varer. Der skal kun iagttages formaliteter og foretages kontrol ved afgangs- og bestemmelsestoldstederne. De administrative formaliteter mellem afgangs- og bestemmelsestoldstederne er reduceret til afgivelse af en grænseovergangsattest ved passage af EUs ydre grænse til et EFTA-land eller et Visegrad-land, eller ved passage af en grænse mellem EFTA- og/eller Visegrad-lande.

EFTA-landene, Norge,Schweiz og Island, er tilsluttet Konventionen om fælles forsendelse. Den Blandede Komite EF-Andorra har truffet afgørelse om forsendelse af varer mellem EF og Andorra. Derudover er der truffet aftale om forsendelse mellem EF og San Marino. Ordningerne med Andorra og San Marino kan ikke anvendes i forbindelse med Konventionen om fælles forsendelse. Dette afsnit fortæller om reglerne for forsendelse indenfor EU og mellem EU og EFTA-landene, ved anvendelse af forsendelsesledsagedokumentet i edb-systemet NCTS. Tidligere EFs enhedsdokument. En række lande, Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, har søgt om optagelse i Konventionen om fælles forsendelse.

EU blev udvidet med 10 lande pr. 1. maj 2004. Det er Estland, Letland, Litauen, Slovenien, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Malta og Cypern.

Danmark tilsluttede sig den 15. juni 2003 fuldt ud til NCTS (New Computerised Transit System). Systemet anvendes af alle forsendelseslandene. Det betyder, at forsendelsesangivelser skal indsættes i systemet af virksomhederne eller tastes af ToldSkat ved opstart af forsendelsen, i så fald afleveres eksemplar 1 af enhedsdokumentet. Der skal påregnes nogen ventetid hvis angivelsen skal tastes ved afgangstoldstedet.

Enhedsdokumentet er et 8-sidet blanketsæt. Dokumentet kan dog trykkes og anvendes i sæt, der passer til den enkelte vareførselssituation. Ved forsendelse af varer skal der som et minimum altid afgives eksemplar 1, 4, og 5. Dette er gældende når NCTS ikke kan anvendes f.eks. ved nedbrud og der overgås til nødproceduren. Det er afgangstoldstedet der fastsætter i hvilke tilfælde der anvendes nødprocedure.

Enhedsdokumentet kan, efter særlige forskrifter, foreligge som et laserprintet dokument. Dette kræver dog en tilladelse fra ToldSkat.

Reformen af forsendelsesområdet pr. 1. juli 2001 er sket udfra bl. a. følgende grunde:

  • En forenkling og en tydeliggørelse af reglerne vedrørende fællesskabsforsendelse er en fordel for såvel brugerne som ToldSkat, problemerne de seneste år i forbindelse med forsendelsesprocedurerne har forårsaget store tab for medlemsstaternes og Fællesskabets budgetter og udgør en konstant trussel mod europæiske handelskredse og det europæiske erhvervsliv,
  • en modernisering af forsendelsesprocedurerne skønnes nødvendig for at de bedre kan afpasses efter brugernes krav, samtidig med at medlemsstaterenes og Fællesskabets offentlige interesser beskyttes effektivt, der bør sondres klart mellem en standardprocedure, som gælder alle brugere, og forenklinger, der kun gælder for brugere, som opfylder visse betingelser. Med henblik herpå er det nødvendigt at finde en afbalanceret tilgang, ved hvilken der tages hensyn til risiciene, således at pålidelige brugere gives adgang til forenklinger på basis af en særlig bevilling, idet princippet om fri adgang til basisproceduren for forsendelse dog opretholdes, for at sikre en ensartet anvendelse af artikel 94, stk. 4, i kodeksen bør der fastsættes regler for nedsættelse af den samlede sikkerhedsstillelse (samlet kaution) og fritagelse for sikkerhedsstillelse. Der skal med disse regler tages hensyn til både brugerens pålidelighed og de med varerne forbundne risici, det er nødvendigt at fastsætte, på hvilke betingelser anvendelse af nedsat samlet sikkerhed (samlet kaution) eller anvendelse af samlet sikkerhed (samlet kaution) kan forbydes for varer, der er forbundet med øget risiko,
  • den administrative forvaltning af og kontrol med forsendelsesproceduren kan i afventning af den fuldstændige indførelse af det datamatiserede forsendelsessystem, forbedres ved, at der i forskrifterne indsættes en række bestemmelser, der klart fastsætter, hvilke procedurer der skal anvendes, og hvilke frister der skal overholdes for at sikre brugerne af proceduren en kvalitetsservice,
  • de nugældende bestemmelser for forsendelse skal suppleres for at lette og fremskynde inddrivelse.

Forsendelsesordningen EU - EFTA Der er indgået en konvention mellem EU og samtlige EFTA-lande, om lettelser i samhandelen. EFTA-landene har dog ikke accepteret EU-proceduren fuldt ud, men de grundlæggende regler for ordningen, kaldet fælles forsendelsesprocedure er de samme som i EU-forsendelsesproceduren.

Således er reglerne om sondring mellem intern eller ekstern procedure, bilaterale eller multilaterale aftaler om lettelser, toldlukke og administrativ bistand overtaget direkte, hvorimod en række tekniske spørgsmål er behandlet i tillæg til konventionen.

Det er udtrykkeligt fastsat i konventionen, at EFTA-landenes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med forsendelsesprocedurerne er de samme som EU's.

Det er således et princip, at varer, som transporteres i henhold til fælles forsendelse, anses for at være henført under proceduren for EU-forsendelse ved transport indenfor EU.

Konventionen fastsætter endvidere, at udfærdigede dokumenter og trufne identifikationsforanstaltninger fra et land har samme retsvirkning som tilsvarende dokumenter eller identifikationsforanstaltninger i de andre lande.

Som et led i Europa-Kommissionens handleplan for forsendelse er der etableret et netværk af nationale forsendelseskoordinatorer i alle 28 lande. Derudover er der udpeget regionale forsendelseskoordinatorer ved alle større toldsteder i landene.

Europa-Kommissionen ►har◄ etableret en særlig hjemmeside om forsendelse. Her er der link til en brochure om forsendelse, fortegnelse over koordinatorer, kompetente toldsteder, transit manual, de enkelte landes NCTS-projekter, gennemførelsesbestemmelser til toldkodeks, konventionen om fælles forsendelse, de enkelte toldadministrationers hjemmesider mv. Derudover er der link til nye dokumenter af særlig interesse, f. eks. om sikkerhedsstillelse, kontrol med procedurens ophør og toldskyld i relation til forsendelse. Adressen er: ►www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/procedural_aspects/transit/index_en.htm

Det legale grundlagReglerne om forsendelse findes i artikel 91-97 og 163-165 i toldkodeks, og i artikel 313-462a i gennemførselsbestemmelserne, samt i Konventionen om fælles forsendelse af 20. maj 1987 med senere ændringer.