Dato for udgivelse
12 Apr 2007 16:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Mar 2007 16:01
SKM-nummer
SKM2007.257.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-060004
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Goodwill
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en forholdsmæssig del af en samlet købesum for goodwill i forbindelse med en fransk koncerns køb af en europæisk virksomhed kan allokeres til en dansk filial af den franske koncern, idet en forholdsmæssig del af kundekredsen blev betjent af den danske filial. Skatterådet bekræfter endvidere, at salgssummen på goodwill ved en koncernintern aktivitetsoverdragelse i den konkrete sag kan fastsættes forholdsmæssigt for den danske filial på samme måde som ved købet af aktiviteten.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a, og stk. 2
Afskrivningsloven § 40, stk. 6.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 E.I.4
Spørgsmål

1. Salgssum

1.a) Kan SKAT acceptere, at salgssummen på goodwill ved den koncerninterne aktivitetsoverdragelse kan fastsættes forholdsmæssigt for filial E, som er filial af D, efter de samme principper som ved købet?

1.b) Hvis svaret på spørgsmål 1a er nej, hvordan skal salgssummen da fordeles?

Svar

Ad 1. Salgssum

1.a) Ja, se besvarelse.

1.b) Spørgsmålet bortfalder.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A er en fransk koncern, der siden opstarten som kooperativ i 1919, har leveret varer og tjenesteydelser til landbruget over det meste af Europa. Plantedyrkningen startede i 1951, og koncernen har i dag 1.200 ansatte og en årlig omsætning på 277 mio. Euro.

Koncernen består af 3 forretningsområder, B, C samt D, som forsker, udvikler, producerer og sælger såsæd på hele verdensmarkedet.

Grundet de meget forskellige opgaver i såsædsaktiviteten i D, er koncernen opdelt i 3 divisioner:

  • D, der står for overordnet administration af det samlede forretningsområde, genetisk udvikling, repræsentation i diverse forskningsfora og produktion af sæden. 
  • F, der står for forskning og udvikling.
  • G, der står for salg og markedsføring.

Den 15. juni 2004 købte D en amerikansk koncerns europæiske hvede- og bygvirksomhed for en samlet pris på xxx Euro. Virksomheden beskæftigede sig med forskning, produktion og salgsaktiviteter indenfor landbruget. Den amerikanske koncern havde i 1998 erhvervet hvede- og bygvirksomheden.

Den amerikanske koncerns europæiske virksomhed var fordelt på flere lande, herunder Frankrig og Norden (Danmark, Finland, Letland, Norge og Sverige). De nordiske aktiviteter blev alle betjent fra en dansk filial.

Den danske filial havde alene salgsaktiviteter, såsom salg af korn og såsæd samt licenser til anvendelse af sorter.

Goodwill

Ud af den samlede købesum på xxx Euro var 2.556.000 Euro betaling for goodwill (business contracts). I købsaftalen var betalingen for goodwill fordelt således, at 704.000 Euro knyttede sig til Frankrig og de nordiske lande. Fordelingen var baseret på indtægterne i de respektive lande.

Alle de aktiviteter, som var blevet betjent af den amerikanske koncerns danske filial, blev henlagt til filial E, som var en nyoprettet filial af D, beliggende i Danmark. Filial Es indkomstgrundlag stammede fra selskabets ret til salg af forskellige kornsorter omfattet og beskyttet af lov om plantenyheder.

Den købte hvede- og bygvirksomhed genererede i regnskabsåret 2004/2005 licensindtægter på i alt 6,7 mio. Euro.

I forbindelse med en divisionering af koncernen ønskede det franske hovedkontor, D, at sælge sine danske aktiviteter i den danske filial, E, til et nystiftet dansk selskab, filial E ApS, som efterfølgende skulle sælges til G.

Aktivitetsoverdragelsen skulle gennemføres som en skattepligtig transaktion.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Erhvervet goodwill

Handlen mellem den amerikanske koncern og D skete mellem uafhængige parter.

Ved goodwill forstås i skattemæssig henseende den til en erhvervsvirksomhed knyttede kundekreds, forretningsforbindelse eller lignende, jf. ligningsvejledningen 2006 E.I.4.1.1. Filial E hverken udvikler eller forsker i de enkelte sorter. Filialen deltager heller ikke på anden måde i produktionen af sorterne.

Filial E's virksomhed er salgsarbejde og kundekontakt til landmænd og organisationer, som benytter sig af koncernens produkter. Arbejdet vil herefter resultere i en omsætning af A's produkter og heraf følgende licensafgifter.

Allokering

Det er spørgers opfattelse, at den danske filial, E, ejer en kundekreds, forretningsforbindelse eller lignende, og at aktivet derfor i skattemæssig henseende må kvalificeres som goodwill.

Selskaber, som har fast driftssted i Danmark, skal beskattes af den indkomst, som kan henføres til dette faste driftssted, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a og stk. 2.

Ved opgørelsen af indkomsten i det faste driftssted benytter Danmark sig som udgangspunkt af den direkte metode, således at udgifter vedrørende indkomsterhvervelsen kan fratrækkes. Dette er ligeledes i overensstemmelse med OECD's modeloverenskomst artikel 7, stk. 2 og 3 og den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst artikel 4, stk. 3.

Det er herefter spørgers opfattelse, at der kan ske en allokering til filial E af de udgifter til goodwill, som D havde ved købet af den amerikanske koncerns europæiske hvede- og bygvirksomhed.

Det bekræftes af en ikke offentliggjort kendelse j.nr. 2-1-1867-0832 afsagt den 30. august 2004 af Landsskatteretten, at goodwill kan allokeres til et fast driftssted. Her udtales, at der kan allokeres goodwill til den filial, som betjener den overtagne kundekreds.

Fordeling på baggrund af indtægter

Det er spørgers opfattelse, at fordelingen af goodwill ved købet forholdsmæssigt kan foretages på baggrund af den forholdsmæssige fordeling af de respektive licensindtægter.

Det er endvidere spørgers opfattelse, at købesummen på goodwill ved den koncerninterne aktivitetsoverdragelse kan fastsættes forholdsmæssigt for filial E på samme måde som ved købet.

SKATs indstilling og begrundelse

Erhvervet goodwill

Ved goodwill forstås i skattemæssig henseende den til en erhvervsmæssig virksomhed knyttede kundekreds, forretningsforbindelser eller lignende, jf. ligningsvejledningen 2006-4 afsnit E.I.4.1.1.

Det er SKATs opfattelse, at spørger ved købet af den amerikansk koncerns europæiske hvede- og bygvirksomhed har erhvervet goodwill i skattemæssig henseende. Der er herved lagt vægt på, at virksomheden efter det oplyste igennem en årrække har handlet med en række landmænd, grossister samt organisationer, der benytter virksomhedens produkter. Virksomheden antages på den baggrund have erhvervet en kundekreds.

Idet det lægges til grund, at der er tale om en købsaftale, der er indgået mellem uafhængige parter med modstående interesser både for så vidt angår den samlede værdiansættelse, samt fordelingen heraf på den samlede goodwill, og idet der ikke ses at være forhold, der tyder på, at værdiansættelsen afviger fra handelsværdien, kan parternes samlede værdiansættelse, samt fordelingen heraf på den samlede erhvervede goodwill i den konkrete sag, lægges til grund, jf. ligningsvejledningen 2006-4 afsnit E.I.4.1.2.

Allokering

Selskaber, der har hjemsted i udlandet, er skattepligtige til Danmark, for så vidt de udøver erhverv med fast driftssted her i landet. Skattepligten omfatter alene indtægter, der kan henføres til det faste driftssted, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a og stk. 2. Skattepligten omfatter endvidere indkomst fra afståelsen af en sådan virksomhed.

Det må efter det oplyste lægges til grund, at filial Es omsætning hidrørte direkte fra den del af den amerikanske koncerns europæiske virksomheds kundekreds, som befandt sig i Norden, samt at denne kundekreds blev betjent direkte af filial E.

SKAT finder herefter, at en forholdsmæssig del af købesummen for goodwill kan allokeres til filial E, og idet det lægges til grund, at aftalen er indgået mellem uafhængige parter med modstående interesser, ses der i den konkrete sag ikke at være noget til hinder for, at fordelingen ved købet sker i samme forhold som fordelingen af licensindtægterne i henholdsvis D og filial E.

Beskatning

I kendelsen af 30. august 2004 fastslog Landsskatteretten, at en dansk filial kunne afskrive på købesummen for goodwill og andre immaterielle rettigheder, jf. artikel 7, stk. 3, i OECDs modeloverenskomst.

I nærværende sag ønsker spørger ikke at foretage afskrivninger på goodwill. Det er derimod et spørgsmål om, hvorvidt der kan allokeres en fortjeneste eller et tab på goodwill i forbindelse ved salg af filial E til et selvstændigt selskab.

Dette forhold er omfattet af artikel 13 i OECDs modeloverenskomst, som omhandler fortjeneste ved afståelse af formuegenstande. Den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst indeholder imidlertid ikke en bestemmelse svarende til OECD-modellens artikel 13.

Den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst ses dermed ikke at indeholde regler, der omhandler fortjeneste/tab ved salg af goodwill knyttet til et fast driftssted. Da der er intern hjemmel hertil i selskabsskatteloven, er Danmark derfor ikke afskåret fra at beskatte en eventuel fortjeneste, jf. principperne i SKM2002.503.LSR.

Det skal herved bemærkes, at nærværende sag efter SKATs opfattelse ikke omhandler indtægter, som omtalt i den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomsts artikel 18.

SKAT skal hermed indstille til Skatterådet, at spørgsmål 1a kan besvares bekræftende, idet salgssummen på goodwill ved den koncerninterne aktivitetsoverdragelse i den konkrete sag kan fastsættes forholdsmæssigt for filial E, filial af D, efter de samme principper som ved købet.

SKAT skal dermed indstille til Skatterådet, at spørgsmål 1.b) bortfalder.

Angående salgssummen skal SKAT bemærke, at salget sker mellem interesseforbundne parter, og værdien af den afståede goodwill skal dermed ansættes til handelsværdien, jf. ligningsvejledningen 2006-4 afsnit E.I.4.1.2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen med de af SKAT anførte begrundelser.