Dato for udgivelse
10 okt 2002 16:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19. september 2002
SKM-nummer
SKM2002.503.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1262-0062
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Pensionsordning, kursgevinster, beskatning, Frankrig, kapitalgevinst
Resumé

En skatteyder, der var bosat og skattemæssigt hjemmehørende i Frankrig, skulle betale pensionsafkastskat til Danmark af afkast, der løbende tilskrives hans kapital- og pensionsordninger, og som stammer fra kapitalgevinster. Forholdet var ikke omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Reference(r)

Pensionsafkastningsbeskatningsloven § 27, stk. 1
Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig

A’s klage for indkomståret 2000 skyldes, at Told- og Skattestyrelsen har anset ham for skattepligtig til Danmark af den del af det afkast, der løbende tilskrives to af hans pensionsordninger, og som stammer fra kapitalgevinster, samt at Danmark ikke er anset for at have givet afkald på beskatningsretten. Klagen vedrører opgørelsen af klagerens pensionsafkastskat på følgende punkter:

Pensionsafkastbeskatning

Kapitalpensionsordning

1.702,01 kr.

 

 

Ratepensionsordning

32.719,16 kr.

Det fremgår af sagen, at klageren i hele indkomståret 2000 har været bosiddende og skattemæssigt hjemmehørende i Frankrig. Han har som indehaver af en kapitalpensionskonto, en ratepensionskonto og en selvpensionskonto for indkomståret 2000 svaret pensionsafkastbeskatning heraf, og har derfor under hensyn til den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst anmodet om tilbagebetaling af den opkrævede pensionsafkastbeskatning.

Told- og Skattestyrelsen har nedsat klagerens pensionsafkastbeskatning således, at han alene er anset for pligtig til at betale pensionsafkastskat af sin kapitalpensionsordning og sin ratepensionsordning med henholdsvis 1.702,01 kr. og  32.719,16 kr. Som begrundelse har Told- og Skattestyrelsen henvist til pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 1, og bl.a. anført, at klagerens advokat på klagerens vegne har accepteret styrelsens forslag til ændring af opgørelsen af pensionsafkastskatten, hvorefter styrelsen i henhold til § 15, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 974 af 30. oktober 2001 om sagsudlægning, er bemyndiget til at træffe afgørelse i 1. instans.

Ved anvendelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 8. februar 1957 lægges det til grund, at fortjeneste ved afståelse af formuegenstande ikke er omfattet af overenskomsten, hvorfor fortjeneste kan beskattes i begge lande efter interne regler, hvilket forudsætningsvis er lagt til grund i TfS 1984.422 samt Ligningsvejledningen 2000, afsnit D.E. Danmark har udnyttet den tildelte beskatningsret, og en eventuel dobbeltbeskatning kan på klagerens foranledning søges afbødet ved forhandlinger mellem landenes kompetente myndigheder, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomstens art 25, stk. 2.

Det beløb, der kan kræves tilbagebetalt fremkommer ved at omberegne den danske pensionsafkastskat under hensyn til, hvad Frankrig har beskatningsretten til efter overenskomsten.

Klageren har nedlagt påstand om, at der ikke skal betales pensionsafkastskat af pensionsordningerne. Som begrundelse har klageren bl.a. anført, at han er hjemmehørende i Frankrig. Af dobbeltbeskatningsoverenskomstens art. 18 fremgår, at ”indtægter, som ikke er omtalt i de forudgående artikler beskattes alene i den stat, hvor den til indkomsten berettigede har sit skatteretslige domicil.” Pensionsafkastskatten skal henføres hertil. Som begrænset skattepligtig skal man efter kildeskatteloven kun betale indkomstskat af følgende indtægter: lønindkomst, arbejdsudleje, bestyrelseshonorarer, pensioner (er fritaget ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten), visse konsulenthonorarer, erhvervsvirksomhed i Danmark, fast ejendom i Danmark, udbytte fra danske selskaber (er fritaget ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten), renteindtægter (er fritaget ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten), royalty fra Danmark, og A-indkomst ved arbejde på danske skibe. Kapitalindkomster er således ikke omfattet af beskatningen efter kildeskatteloven.

At kapitalgevinster ikke er omfattet af pensionsafkastskatten stemmer med skatteministerens udtalelser til Berlingske Tidende den 21. november 1999, samt skatteministerens svar til Skatteudvalget på spørgsmål nr. 84 af 2. januar 2001, hvoraf det fremgår, at ”når en person, som er bosiddende i en fremmed stat, opnår fortjeneste ved afståelse af aktier i danske selskaber, beskatter Danmark ikke fortjenesten.”

Endvidere har klageren i relation til styrelsens udtalelse bl.a. anført, at pensionsafkastbeskatningsloven er i strid med dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Dette er helt klart tilfældet med beskatning af renter og udbytter samt kursgevinster (realiserede som urealiserede) på værdipapirer, der henligger i individuelle pensionsopsparingsdepoter, som danskere bosiddende i Frankrig har oprettet hos danske pensionsinstitutter. Ordet kursgevinster er ikke nævnt i art. 8, men det må som anført være omfattet af art. 18. Dette bekræftes yderligere af vejledningen til gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten, hvor det anføres, at hovedreglen er, at beskatningsretten tilkommer det land, hvor den pågældende skatteyder har bopæl eller hjemsted, samt at kildelandet, hvis der ikke er fastsat andet, derfor skal give afkald på sin beskatningsret.

TfS 1984.422 adskiller sig fra denne sag, idet skatteyderen i nævnte sag havde bevaret skattepligten til Danmark.

Ved sagens behandling for Landsskatteretten har styrelsen bl.a. udtalt, at det afkast, der løbende tilskrives en pensionsordning i relation til en dobbeltbeskatningsoverenskomst kan bestå af såvel renter, udbytter, kapitalgevinster og anden indkomst. Udtalelserne i artiklen i Berlingske Tidende gælder udelukkende for dobbeltbeskatningsoverenskomster, hvor bopælslandet er tildelt beskatningsretten til samtlige de for pensionsafkastbeskatningsloven relevante indkomster (renter, udbytter, kapitalgevinster og anden indkomst). Da kapitalgevinster ikke er omfattet af overenskomsten er udtalelserne i artiklen ikke dækkende for klagerens forhold. Skatteministerens svar på Skatteudvalgets spørgsmål vedrører alene frie midler, men gælder ikke for afståelse af aktier, der indestår i en pensionsordning i et pengeinstitut, jf. den nugældende pensionsafkastbeskatningslovs § 2, stk. 1, nr. 6, hvoraf det fremgår, at gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet. Det fremgår af pensionsafkastbeskatningslovens § 21, stk. 1, at der opkræves skat af samtlige pensionsordninger, der indestår i et pengeinstitut, uanset hvor pensionskunden er bosiddende.

Landsskatteretten skal udtale:

Efter den dagældende pensionsafkastbeskatningslovs § 8, stk. 1, lovbekendtgørelse nr. 638 af 2.8.1999, skal der betales en skat af formueafkastet af aktier, anparter m.v. Skattepligten påhviler ifølge den dagældende pensionsafkastbeskatningslovs § 1, stk. 2,  indehavere af pensionsopsparingskonti efter pensionsbeskatningslovens §§ 12 eller 13, rateopsparingskonti efter pensionsbeskatningslovens § 11 A, selvpensioneringskonti efter pensionsbeskatningslovens § 51 og lignende skattebegunstigede selvpensioneringskonti, der er oprettet før den 2. juni 1998, indekskonti efter pensionsbeskatningslovens § 15 og konti efter pensionsbeskatningslovens § 42. Danmark har således intern hjemmel til at beskatte de omhandlede indkomster, ligesom skattepligten til Danmark følger af bestemmelsen.

Af art. 8 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Frankrig, bekendtgørelse nr. 36 af 27. juni 1958, fremgår det, at indtægter af værdipapirer og indtægter der kan sidestilles hermed (udbytte af aktier, stifterandele, gælds- og kommanditistbeviser og obligationer) kun er skattepligtige i den stat, hvor den til indkomsten berettigede har skattemæssigt hjemsted. Af art. 18 fremgår det, at indtægter, som ikke er omtalt i de forudgående artikler alene beskattes i den stat, hvor den til indkomsten berettigede har sit skatteretslige domicil.

Af TfS 1984.422 fremgår det dog, at der er enighed mellem de danske og de franske myndigheder om, at kapitalgevinster ikke er omfattet af overenskomsten. Allerede derfor er Danmark ikke som følge af dobbeltbeskatningsoverenskomsten afskåret fra at udnytte beskatningsretten til den omhandlede indkomst.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor. Det af klageren anførte, herunder henvisningerne til artiklen i avisen og skatteministerens svar til skatteudvalget, findes ikke at kunne føre til et andet resultat.