åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.I.4 Goodwill og immaterielle rettigheder m.v." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes:

  • fortjeneste eller tab ved salg eller opgivelse af den til erhvervsvirksomheden knyttede goodwill, jf. AL § 40, stk. 6, jf. stk. 1,
  • fortjeneste eller tab ved salg eller opgivelse af andre immaterielle aktiver såsom særlig fremstillingsmetode eller lignende (know-how), patentret, forfatter- og kunstnerret samt ret til mønster eller varemærke, AL § 40, stk. 6, jf. stk. 2,
  • fortjeneste eller tab ved salg eller opgivelse af retten ifølge en udbytte-, forpagtnings- eller lejekontrakt, AL § 40, stk. 6, jf. stk. 2,
  • godtgørelse i anledning af opgivelse af agentur eller lignende, AL § 40, stk. 9, jf. stk. 3,
  • vederlag for påtagelse af indskrænkninger i adgangen til fri erhvervsudøvelse (konkurrenceklausuler), når vederlaget ydes én gang for alle, AL § 40, stk. 8, jf. stk. 3. Vederlag, som betales i løbende ydelser, beskattes efter reglerne i LL § 12 B og SL § 4 a.
  • Vederlag for afløsning af pensionstilsagn, der ikke er afdækket i et pensionsinstitut, AL § 40, stk. 8, jf. stk. 3.

Begrebet opgivelse omfatter ikke en rettigheds udløb, jf. SKM2001.189.LR.

For personer medregnes fortjeneste eller tab, godtgørelse og vederlag i den personlige indkomst, jf. PSL § 3.

For så vidt angår afskrivningsadgangen ved erhvervelse af ovennævnte formuegoder, henvises til afsnit E.C.5.3 og vedrørende kontantomregning til afsnit E.I.2.3 og E.C.1.2.1. Endvidere beskriver skd. cirkulære nr. 97 af 26. juni 1995, som ændret ved skd. cirkulære nr. 133 af 19. august 1996, beskatningsreglerne for nævnte formuegoder.