Dato for udgivelse
21 Feb 2007 13:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Feb 2007 11:51
SKM-nummer
SKM2007.133.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-033085
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Lønsumsafgiftspligt og registrering + Fradrag
Emneord
Moms, passiv kapitalanbringelse, delvis fradragsret, lønsumsafgift
Resumé
Skatterådet bekræfter, at en fond, der oppebærer afkast fra investeringer i værdipapirer m.v., ikke leverer momsfri finansielle ydelser mod vederlag, og at fonden derfor ikke er afgiftspligtig efter lønsumsafgiftslovens bestemmelser. Da fonden også har momspligtige aktiviteter skal den delvise fradragsret for moms af fællesomkostninger opgøres skønsmæssigt
Hjemmel
06-109958
Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11 
Momsloven § 38, stk. 2  
Lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1, 1. pkt.

Henvisning
Momsvejledningen J.2.1.2
Henvisning

Lønsumsafgiftsvejledningen B.1.1.7

Henvisning

Momsvejledningen C.1.4

Spørgsmål
  1. Kan det bekræftes, at spørgers afkast fra investeringer i værdipapirer m.v. er passiv kapitalanbringelse i henhold til momsloven.

  2. Kan det bekræftes, at spørger ikke skal betale lønsumsafgift.

Svar

  1. Ja

  2. Ja
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger blev stiftet i 19xx i forbindelse med AA´s omdannelse til aktieselskab. Den opsamlede egenkapital med tillæg fra senere fusioner udgjorde grundlaget for fonden.

Spørgers formål er at virke for almennyttige og velgørende formål samt at udøve anden finansiel virksomhed gennem investeringer i aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art.

I 2005 har spørger støttet 49 projekter inden for bl.a. kultur, forskning, uddannelse og natur.

For at kunne opretholde det nuværende aktivitetsniveau, er det nødvendigt for spørger at sørge for et så godt afkast af formuen som muligt.

Spørgers investeringsstrategi er forsigtig, hvilket giver sig udslag i, at investeringerne placeres bredt.

I 2005 bestod spørgers formueafkast af følgende poster:

  • renter af obligationer og investeringsfondsbeviser
  • udbytte af aktier og investeringsfondsbeviser
  • kursregulering af aktier
  • kursregulering af obligationer
  • renter af kontante indeståender
  • renter af lån til yyfonden.

I forbindelse med erhvervelse af BB vil spørger have afkast fra skovdriften, og spørger er herefter blevet momsregistreret. Herudover planlægger spørger at erhverve yderligere skovarealer.

Da spørger har erhvervet BB i 2005 med henblik på drift af skoven, er spørger blevet momsregistreret. I den forbindelse er det nødvendigt at opgøre spørgers delvise momsfradragsprocent, og i den forbindelse er det væsentligt at få defineret spørgers aktiviteter.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmål 1

Spørgers afkast af investeringer i værdipapirer m.v. er ikke økonomisk virksomhed med levering af finansielle ydelser mod vederlag. Hele afkastet er passiv kapitalanbringelse.

Efter momslovens §§ 3 og 4, skal der som udgangspunkt betales moms af ydelser, der leveres mod vederlag i forbindelse med økonomisk virksomhed. Sådanne ydelser kan dog være momsfrie efter momslovens § 13. Denne bestemmelse fritager særligt en lang række finansielle ydelser, jf. § 13, stk. 1, nr. 11.

Det fremgår af domme fra EF-domstolen, at erhvervelse, besiddelse og afhændelse af selskabsandele og obligationer ikke er økonomisk virksomhed. Dette fremgår bl.a. af sagerne Polysar (C-60/90), Sofitam (C-333/91), Regie Dauphinoise (C-306/94) samt Harnas og Helm (C-80/95).

EF-domstolen har dog i de samme sager udtalt, at de nævnte transaktioner er økonomisk virksomhed, hvis det foretages inden for kommerciel fondshandel med henblik på at gennemføre direkte eller indirekte indgreb i administrationen af de virksomheder, hvori der besiddes kapitalinteresser, eller hvis det ligger i direkte eller permanent forlængelse af den afgiftspligtige virksomhed, den pågældende i øvrigt udøver.

Som det fremgår af beskrivelsen af spørger, stammer spørgers kapitalgrundlag primært fra AA's egenkapital. Spørgers formål er at uddele midler til almene velgørende formål. For at kunne uddele midler i en lang årrække har spørger placeret sine midler i diverse værdipapirer, således at det giver bedst muligt afkast.

Spørger driver således ikke kommerciel fondshandel. Investeringerne ligger ikke i direkte og permanent forlængelse af de aktiviteter, som fonden i øvrigt udøver. Måden at investere på overgår ikke, hvad enhver vil gøre ud fra et ønske om at forrente sin kapital bedst muligt - spørgers formue er blot væsentlig større.

Det er derfor spørgers opfattelse, at afkastet i form af renter fra obligationer og investeringsfondsbeviser, udbytte af aktier og investeringsfondsbeviser samt kursregulering af aktier og obligationer ikke udspringer af økonomisk virksomhed.

Det samme gør sig gældende, for så vidt angår de renter, som fonden modtager som følge af, at de har placeret deres overskudslikviditet på almindelige bankkonti. At en sådan placering af midler ikke er økonomisk virksomhed, følger af en meddelelse fra Told- og Skattestyrelsen offentliggjort under SKM2001.266.TSS.

Af SKM2001.266.TSS fremgår det endvidere, at renter af ansvarlig lånekapital fra porteføljeselskaber ikke er økonomisk virksomhed. På den baggrund er det spørgers opfattelse, at spørgers enkeltstående udlån til yyfonden ligeledes ikke er økonomisk virksomhed.

Spørgsmål 2

Spørgers afkast af investeringer i værdipapirer m.v. er ikke økonomisk virksomhed med levering af finansielle ydelser mod vederlag. Hele afkastet er passiv kapitalanbringelse, hvorfor der ikke skal betales lønsumsafgift.

Det fremgår af lønsumsafgiftslovens § 1, hvilke virksomheder der skal betale lønsumsafgift. Det fremgår særligt af § 1, stk. 1, 1. pkt., at virksomheder, der leverer varer og ydelser efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 10-12, skal betale lønsumsafgift.

For at blive omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 10-12, skal virksomheden levere ydelser mod vederlag som led i økonomisk virksomhed.

Spørger leverer ikke finansielle ydelser mod vederlag som led i økonomisk virksomhed. Spørger skal derimod behandles på linie med en privat investor, der har placeret sin formue passivt i forskellige værdipapirer for at opnå det bedst mulige afkast.

Dermed er spørger ikke omfattet af lønsumsafgiftslovens § 1, hvilket i øvrigt også følger af offentliggjort praksis vedrørende lønsumsafgift.

Det fremgår således af Vestre Landsrets dom, offentliggjort under TfS 1999, 956, at et selskab, der opkøbte pantebreve med henblik på at opnå en fortjeneste, ikke skulle betale lønsumsafgift, fordi selskabet ikke leverede ydelser mod vederlag. Det var under sagen oplyst, at det fremgik af formålsparagraffen, at selskabet skulle drive forvaltnings- og finansieringsvirksomhed af enhver art. Told- og Skattestyrelsen har i SKM2001.265.TSS bekræftet praksis på området.

Praksis er fortsat uændret, hvilket Landsskatteretten har bekræftet i marts 2006. Landsskatteretten afsagde kendelse vedrørende en virksomhed, der havde anmodet om tilbagebetaling af lønsumsafgift på baggrund af dommen. Kendelsen er offentliggjort under SKM2006.341.LSR. Det fremgår af kendelsen, at fritagelsen for pligten til at betale lønsumsafgift også omfatter køb og salg af pantebreve.

Det er ikke kun afkast fra pantebreve, der er passiv kapitalanbringelse. Renteindtægter fra ansvarlig lånekapital, renteindtægter fra overskudslikviditet placeret i obligationer m.v. er også passiv kapitalanbringelse. Dette fremgår af en meddelelse fra Told- og Skattestyrelsen trykt i SKM2001.266.TSS. Baggrunden for sagen var, at et udviklingsselskab rådgav porteføljevirksomheder (uden vederlag) og medvirkede ved at nytilføre aktie- eller anpartskapital, eventuelt med ansvarlig lånekapital og ledelsesrådgivning. Udviklingsselskabets indtjening stammede udelukkende fra placeringen af selskabets formue.

SKATs indstilling og begrundelse

SKAT er på grundlag af det oplyste enig i, at spørger ikke leverer momsfri finansielle ydelser mod vederlag omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, og at spørger derfor ikke er afgiftspligtig efter lønsumsafgiftslovens bestemmelser.

Det indstilles derfor, at både spørgsmål 1 og 2 besvares med ja.

Spørger skal herefter opgøre den delvise fradragsret for moms af fællesomkostninger efter reglerne i momslovens § 38, stk. 2. 

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet har på møde den 20. februar 2007 tiltrådt indstillingen.