Dato for udgivelse
24 Nov 2006 13:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Nov 2006 15:51
SKM-nummer
SKM2006.707.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-148207
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Medarbejderaktier, LL § 7 A, ansatte, udenlandsk moderselskab, danske datterselskaber
Resumé

Skatterådet bekræfter, at der er valgfrihed med hensyn til om et selskab skal tilbyde de ansatte i selskabets danske og udenlandske datterselskaber at deltage i en ordning omfattet af ligningslovens § 7 A. Skatterådet bekræfter endvidere, at det er muligt, at etablere en ordning, hvor der tildeles ansatte i et dansk selskab aktier i selskabets udenlandske moderselskab, selvom ordningen ikke står åben for de ansatte i moderselskabet.

Hjemmel
06-063123
Reference(r)

Ligningsloven § 7 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 A.B.1.10
Spørgsmål

Vil den nedenfor beskrevne medarbejderaktieordning (gratisaktier)omfattende medarbejderne i selskabet opfylde betingelserne i ligningslovens § 7A?

Svar            

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet er et dansk datterselskab af et dansk moderselskab. Siden maj 2005 har selskabets danske moderselskab været ejet af et udenlandsk moderselskab. Medarbejderne i selskabets danske moderselskab er overført til selskabet.

Oplysninger om dispositionen

Selskabets udenlandske moderselskab ønsker at tilbyde medarbejderne i selskabet en ordning omfattet af ligningslovens § 7A om gratisaktier, således at der i år 2006 og 2007 sker tildeling af aktier i selskabets udenlandske moderselskab.

Selskabets danske moderselskab har hidtil tilbudt alle medarbejderne i selskabet og det danske moderselskab gratisaktier i det danske moderselskab i henhold til ligningslovens § 7A.

På grund af strukturændringer ønskes denne ordning erstattet med en anden ordning med aktier i selskabets udenlandske moderselskab som led i overskudsdelingen for år 2005 og 2006. Uddeling af gratisaktier for 2005 foretages i kalenderåret 2006 og uddeling af gratisaktier for 2006 foretages i kalenderåret 2007.

I henhold til denne ordning tilbydes alle medarbejderne i selskabet gratisaktier i selskabets udenlandske moderselskab. Ordningen omfatter alene medarbejderne i selskabet, der er omfattet af den nuværende ordning.

I forhold til ordningen i det danske moderselskab består forskellen således alene i, at medarbejderne tilbydes aktier i selskabets udenlandske moderselskab og ikke i selskabets danske moderselskab.

I øvrigt indebærer ordningen i selskabets udenlandske moderselskab, at medarbejderne i selskabet har ret til at oppebære 8% af overskuddet i selskabet før skat. Til opfyldelse heraf tildeles den enkelte medarbejder gratisaktier i selskabets udenlandske moderselskab. For beløb ud over hvad selskabets udenlandske moderselskab skattefrit kan tildele af gratisaktier, modtager medarbejderen et kontant beløb via den almindelige lønoverførsel, som beskattes som normal indkomst på udbetalingstidspunktet. Der spørges ikke om de skattemæssige konsekvenser af udbetalingen af det kontante beløb.

Det beregnede overskudsbeløb fordeles ligeligt til de medarbejdere, der er berettigede til at deltage i ordningen, idet der dog for deltidsansatte regnes pro rata i forhold til den aftalte arbejdstid.

Medarbejderne i selskabet skal have været ansat i hele det regnskabsår, der danner grundlag for udbetalingen (henholdsvis år 2005 og 2006), og skal være ansat på det tidspunkt, hvor det pågældende regnskab godkendes af selskabets bestyrelse.

Ved beregningen af antallet af aktier anvendes "Kurs alle handler" på fondsbørsen på dagen efter bestyrelsesmødet i selskabet, hvor det tilgrundliggende regnskab godkendes.

Aktier der tildeles båndlægges i 7 år fra udløbet af det kalenderår, hvori tildelingen finder sted.

Udlodningen i henhold til ordningen besluttes af bestyrelsen i selskabet, og ordningen er derfor begrænset i sin varighed til det enkelte regnskabsår.

Supplerende oplysninger

Det fremgår af brev af 6. juli 2006 fra selskabets repræsentant, at ordningen omfatter i alt 409 medarbejdere, som er ansat i selskabet.

Ved telefonsamtale af 4. september 2006 har selskabets repræsentant oplyst, at selskabet har både danske såvel som udenlandske datterselskaber.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det bindende svar vedrører ligningslovens § 7A. Det ønskes bekræftet, at ordningen i selskabets udenlandske moderselskab, opfylder betingelserne i ligningslovens § 7A om tildeling af gratisaktier.

Alle medarbejdere, ligningslovens § 7A

I henhold til ligningslovens §7A om gratisaktier er skattefritagelsen betinget af, at adgangen til at erhverve aktier står åben for alle medarbejdere i virksomheden, jf. ligningslovens § 7A. Alle medarbejdere i selskabet er berettiget til at deltage i ordningen.

Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, kan anerkendes, jf. ligningslovens § 7A. Omfanget af ordningen kan variere for forskellige grupper af medarbejdere for eksempel efter tilknytning til virksomheden (moderselskab/datterselskab), jf. cirkulære nr. 199 af 16. december 1999, pkt. 2.8.3.3.

Ordningen i selskabets danske moderselskab er tidligere gennemført som omfattet af ligningslovens § 7A om gratisaktier. Berettiget til at deltage i ordningen i selskabets danske moderselskab var alle medarbejdere i selskabet og selskabets danske moderselskab.

Ordningen i selskabets udenlandske moderselskab omfatter de samme medarbejdere som i ordningen i selskabets danske moderselskab, idet medarbejderne i selskabets danske moderselskab er overført til selskabet. Ordningen i selskabets udenlandske moderselskab favoriserer således ikke specifikke grupper af medarbejdere i forhold til den tidligere gennemførte ordning i selskabets danske moderselskab, da samme medarbejdere omfattes.

Det skal i øvrigt bemærkes, at Told- og Skattestyrelsen har givet tilladelse til, at aktionærerne i selskabets danske moderselskab skattefrit kan ombytte deres aktier i selskabets danske moderselskab til aktier i selskabets udenlandske moderselskab. Der er tale om en generel tilladelse, herunder for medarbejderaktieordningen, som kan udnyttes af alle aktionærer i selskabets danske moderselskab, som er skattepligtig til Danmark.

Da medarbejdernes gratisaktier i selskabets danske moderselskab kan ombyttes til aktier i selskabets udenlandske moderselskab, vil det være hensigtsmæssigt, at medarbejderne i selskabet tilbydes medarbejderaktier i selskabets udenlandske moderselskab.

Betingelser i øvrigt, ligningslovens § 7A

For så vidt angår de øvrige betingelser i ligningslovens § 7A bemærkes følgende:

- Deltagelse i den nye ordning omfatter de medarbejdere i selskabet, der har været ansat hele det regnskabsår, der danner grundlag for udbetalingen (henholdsvis år 2005 og 2006. Det er anerkendt, at adgangen til at erhverve aktier kan være betinget af, at medarbejderen har været ansat i virksomheden i en vis kortere tid, hvor op til 3 år er godkendt, jf. LV A.B.1.10,

- Selskabets udenlandske moderselskab har kun én aktieklasse med samme rettigheder, hvorfor gratisaktierne ikke udgør en særlig aktieklasse eller har andre rettigheder,

- For deltidsansatte regnes overskudsandelen pro rata i forhold til den aftalte arbejdstid, hvilket er en accepteret begrænsning af omfanget af ordningen i henhold til ligningslovens § 7A, jf. cirkulære nr. 199 af 16. december 1999, pkt. 2.8.3.3,

- Medarbejderne er på erhvervelsestidspunktet i uopsagt stilling i selskabet, idet alene medarbejdere der er ansat på det tidspunkt, hvor regnskabet godkendes, er omfattet af ordningen. Regnskabet godkendes og udlodningen besluttes på bestyrelsesmødet, jf.  SKM2002.316.LR,

- Selskabets udenlandske moderselskab har en ejerandel, der udgør 100 pct. af  selskabets aktiekapital, hvorfor kravet om selskabets udenlandske moderselskabs ejerandel er opfyldt, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, og ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 2.

- Den enkelte medarbejder tilbydes aktier i selskabets udenlandske moderselskab for beløb op til den til enhver tid gældende maksimum for skattefri tildeling af medarbejderaktier nedrundet til nærmeste hele aktiestørrelse, hvorfor den skattefrie beløbsgrænse ikke overskrides,

- Aktierne vil blive båndlagt i 7 år fra udløbet af det kalenderår, hvori tildelingen finder sted.

Det er således sammenfattende spørgerens opfattelse, at ordningen i selskabets udenlandske moderselskab opfylder betingelserne for gratisaktier, jf. ligningslovens § 7A.

SKATs indstilling og begrundelse

Alle medarbejdere, ligningslovens § 7A

Det følger af ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 2, at værdien af udbytteandele eller lignende, som et selskab udlodder til egne ansatte eller ansatte i selskabets datter- eller datterdatterselskaber i form af aktier ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

Det er en betingelse for skattefritagelse efter stk. 1, at adgangen til at erhverve aktier eller obligationer står åben for alle ansatte i virksomheden, jf. ligningslovens § 7 A, stk. 2. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, kan dog anerkendes.

I den konkrete situation omfatter ordningen alle medarbejdere i selskabet, der har været ansat i hele det regnskabsår, der danner grundlag for udbetalingen.

Selskabet' danske og udenlandske datterselskaber ønskes ikke omfattet af ordningen.

Begrebet "ansatte i virksomheden" er ikke defineret i bestemmelsen eller forarbejderne til loven.

Det er nødvendigt at fastlægge, hvorledes begrebet "ansatte virksomheden" som anvendes i ligningslovens § 7 A, stk. 2 skal fortolkes.

Det hensyn der ligger bag betingelsen om, at adgangen til at erhverve aktier eller obligationer mv. står åben for alle ansatte i virksomheden, jf. ligningslovens § 7 A, stk. 2., er som det fremgår af cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 om ligningsloven, pkt. 3.4, at ingen gruppe af ansatte bliver favoriseret.

I Bindende Svar af 22. august 2006 (SKM2006.514.SR) har Skatterådet bekræftet, at der er valgfrihed med hensyn til om et selskab skal tilbyde de ansatte i selskabets udenlandske datter og datterdatterselskaber at deltage i en ordning omfattet af ligningslovens § 7 A.

Det fremgår af afgørelsen, at det er SKATs opfattelse, at bestemmelsens nuværende ordlyd, efter ophævelsen af definitionen af selskabets ansatte i forbindelse med lovændringen i 2003, giver mulighed for, at begrebet "ansatte i virksomheden" kan fortolkes på flere måder.

Skatterådet tiltrådte i afgørelsen SKATs indstilling til, at Skatterådet på dette punkt foretager en ændring af praksis, således at der er valgfrihed med hensyn til om et selskab skal tilbyde de ansatte i selskabets datterselskaber i udlandet at deltage i en ordning omfattet af ligningslovens § 7 A.

I relation til fortolkningen af begrebet "ansatte i virksomheden", er det SKATs opfattelse, at det ikke bør gøre nogen forskel, om de pågældende datterselskaber er beliggende i Danmark eller i udlandet.

Det er SKATs vurdering, at hensynet bag betingelsen ikke tilsidesættes, når en ordning alene tilbydes de ansatte i det danske selskab, uden at de ansatte i selskabets danske og udenlandske datterselskaber er omfattet af ordningen.

Det er derfor SKATs opfattelse, at det er muligt, at etablere en ordning, hvor der tildeles ansatte i et dansk selskab aktier, selvom ordningen ikke står åben for de ansatte i selskabets danske og udenlandske datterselskaber.

SKAT indstiller derfor, at praksis ændres, således at der er valgfrihed med hensyn til om et selskab skal tilbyde de ansatte i selskabets danske datter- og datterdatterselskaber at deltage i en ordning omfattet af ligningslovens § 7 A.

Aktier i selskabets moderselskab

Efter den beskrevne ordning får medarbejderne i selskabet har ret til at oppebære 8% af overskuddet i selskabet før skat. Til opfyldelse heraf tildeles den enkelte medarbejder gratisaktier i selskabets udenlandske moderselskab.

For beløb ud over hvad selskabets udenlandske moderselskab skattefrit kan tildele af gratisaktier, modtager medarbejderen et kontant beløb via den almindelige lønoverførsel, som beskattes som normal indkomst på udbetalingstidspunktet. Der spørges ikke om de skattemæssige konsekvenser af udbetalingen af det kontante beløb.

Udlodningen i henhold til ordningen besluttes af bestyrelsen i Selskabet.

Et af formålene med bestemmelsen i ligningslovens § 7 A, er som det fremgår af forarbejderne til Lov nr. 286 af 9. juni 1971, gennem et vilkår om båndlæggelse af aktierne mv. i et vist åremål, at knytte medarbejderne nærmere til selskabet.

Dette formål må også anses for tilgodeset i en situation, hvor medarbejderne i et selskab tildeles aktier i selskabets moderselskab.

I SKM2001.464.LR (TfS 2001.906) godkendte Ligningsrådet en medarbejderaktieordning, hvor medarbejderne i to danske selskaber blev tildelt aktier i selskabernes udenlandske moderselskab. I den omhandlede situation skete der ikke nogen tildeling til selskabets udenlandske moderselskabs egne ansatte. Ligningsrådet tiltrådte styrelsens indstilling om, at der ikke var noget til hinder for, at medarbejdere i de to danske datterselskaber modtager aktier i det udenlandske moderselskab efter ligningslovens § 7 A.

Det er SKATs vurdering, at hensynet bag betingelsen, at adgangen til at erhverve aktier mv. skal stå åben for alle ansatte i virksomheden ikke tilsidesættes, når en ordning alene tilbydes de ansatte i det danske selskab, uden at de ansatte i selskabets udenlandske moderselskab er omfattet af ordningen.

Det er derfor SKATs opfattelse, at det er muligt, at etablere en ordning, hvor der tildeles ansatte i et dansk selskab aktier i selskabets udenlandske moderselskab, selvom ordningen ikke står åben for de ansatte i selskabets udenlandske moderselskab.

Betingelser i øvrigt, ligningslovens § 7A

Ordningen som den er beskrevet i den modtagne anmodning om bindende forhåndsbesked opfylder efter SKATs vurdering de øvrige betingelser som følger af ligningslovens § 7 A.

Det indstilles derfor, at spørgsmålet besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet er enig i indstillingen og begrundelsen.