Dato for udgivelse
08 sep 2006 11:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 aug 2006 15:09
SKM-nummer
SKM2006.542.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, B-0764-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Rentetillæg, eftergivelse, aftale, bindende, virksomhedssalg, good-will, udgiverrettigheder
Resumé

Det sagsøgende selskab havde i indkomståret 2001 solgt en virksomhed, der udløste en skattepligtig fortjeneste i nævnte indkomstår. Som følge af tvivl om, hvorvidt virksomhedssalget ville blive gennemført, havde selskabet imidlertid skattemæssigt - men ikke regnskabsmæssigt - henført fortjenesten til indkomtåret 2002. Skattemyndighederne henførte fortjenesten til indkomståret 2001, hvilket selskabet accepterede.

Den ændrede periodisering indebar en restskat for indkomståret 2001 og et rentetillæg på kr. 161.433,-. Selskabet havde på sidste rettidige indbetalingsdag for restskat for indkomståret 2001 frivilligt indbetalt et større beløb som acontoskat for indkomståret 2002 og gjorde som følge heraf gældende, at staten ikke havde lidt noget rentetab, hvorfor rentetillægget for indkomståret 2001 skulle eftergives.

Landsretten bemærkede:

"Af ordlyden af opkrævningslovens daværende § 15, stk. 8, og udtrykkeligt af forarbejderne fremgår, at bestemmelsen er tænkt anvendt restriktivt. Af forarbejderne fremgår endvidere, at den fortrinsvis skal anvendes, hvor der er tale om myndighedsfejl, force majeure eller force majeure lignende situationer.

Uanset om der hos H1 ApS, da selvangivelsen for indkomståret 2001 skulle indgives, bestod usikkerhed om, hvorvidt fortjenesten ved salget af udgivelsesrettighederne skulle selvangives i 2001 eller 2002, er det, som kontrakten er udformet, og efter oplysningen om betalingstidspunktet ikke godtgjort, at der var grundlag for tvivl herom, Herefter, og da de dispositioner, som H1 ApS traf, i det hele beroede på selskabets egne forhold, er der ikke grundlag for at eftergive rentetillægget efter opkrævningslovens daværende § 15, stk. 8."

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

Reference(r)
Opkrævningsloven § 15, stk. 8 (dagældende)
Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-3 S.E.4.11

Henvisning
Momsvejledningen 2006-3 X.1

Parter

H1 ApS
(Advokat Birgitte Sølvkær Olesen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/adv. Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af landsdommerne

Kristian Petersen, Hanne Kildal og Sune Poulsen (kst.)

Denne sag, der er anlagt den 30. marts 2005, vedrører spørgsmålet om eftergivelse af rente af indkomstændring, der er pålagt som følge af, at fortjeneste ved salg af udgiverrettigheder af skattemyndighederne er henført til indkomståret 2001 og ikke som selvangivet til indkomståret 2002.

Påstande

Sagsøgeren, H1 ApS, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, for indkomståret 2001 skal eftergive rentetillæg på 161.433 kr., idet H1 ApS samtidig tilbagebetaler rentegodtgørelse på 11.763 kr. for indkomståret 2002.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling

H1 ApS, der under navnet HX Folkeblad ApS udgav ugeavisen HX Folkeblad, solgte i juni 2001 med overtagelse den 1. juli 2001 udgiverretten m.v. til G1 Lokalaviser A/S. Købekontrakt blev under skrevet af parterne henholdsvis den 19. og den 22. juni 2001

Af kontrakten fremgår blandt andet

"...

§ 2

Overtagelsesdag.

Overdragelsen sker med virkning fra 1. juli 2001 ved arbejdstids begyndelse - i det følgende kaldet overtagelsesdagen -, og nærværende kontrakt træder i kraft, når den foreligger underskrevet af begge parter,...

...

§ 8

Købesummen/momsreguleringsforpligtelse.

Købesummen er aftalt til kr. 6.750.000,- - skriver seksmillioner syvhundredefemtitusinde kroner - der fordeler sig således:

-

Goodwill                                                              

   

kr.

6.400.000,-

-

Driftsinventar og driftsmateriel, ... der fordeles således:

       

1 stk. BMW

kr.

160.000,-

   

Øvrigt driftsmateriel

kr.

190.000,-

kr.

350.000,-

Købesum i alt

   

kr.

6.750.000,-

...

Den 29. juni 2001 indbetaler G1 til HX's pengeinstitut hele købesummen kr. 6.750.000,- og pr. overtagelsesdagen frigives af det deponerede beløb kr. 6.250.000,- for HX, medens restbeløbet kr. 500.000,- indsættes på særskilt højt forrentet deponeringskonto til bedst mulig forrentning for HX. Kontoen oprettes i HX's navn.

..."

HX Folkeblad ApS, der havde regnskabsår fra den 1. juli til den 30. juni, indtægtsførte salgssummen i regnskabet for 2000/2001. Af årsregnskabet for 2000/2001, underskrevet af direktør A den 15. august 2001 og godkendt på selskabets generalforsamling den 30. august 2001, fremgår det blandt andet:

"...

Selskabet har pr. 1. juli 2001 solgt driftsaktiviteten. Salget er indarbejdet i årsregnskabet for 2000/2001.

..."

Af note 3 til årsregnskabet fremgår:

"...

3 Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster består af salg af selskabets driftsaktivitet den 1. juli 2001.

Salg goodwill

6.400.000

Salgsomkostninger

  189.600

 

6.210.400

..."

Af et bilag til selvangivelsen for skatteåret 2000/2001 for HX Folkeblad ApS med revisorerklæring af 15. august 2001 fremgår blandt andet:

"...

Forventetskattepligtig indkomst for 2000/2001

 

Den forventede skattepligtige indkomst fremkommer således

 

Resultat før skat iflg. resultatopgørelse

 

6.895.392

 

Permanente afvigelser

 

Ikke fradragsberettiget del af repræsentation

 

6.324

Permanente afvigelser i alt

 

6.324

 

Skattepligtig indkomst før tidsbestemte afvigelser

 

6.901.716

 

Tidsbestemte afvigelser

 

Salg af drift 1/7 2001indtægtsført i 2000/2001 under ekstraordinære indtægter

 

6.210.400

 

Afskrivninger

 

Regnskabsmæssige

84.441

 

Skattemæssige

92.745

       8.304

 

Tidsbestemte afvigelser i alt

 

6.218.704

 

Skattepligtig indkomst

 

683.012

..."

Fortjenesten ved salget af udgiverretten mv. blev selvangivet i indkomståret 2002, og H1 ApS indbetalte den 20. november 2002 som acontoskat vedrørende dette indkomstår 1.896.240 kr.

Da ToldSkat senere rejste spørgsmål om ændring af skatteansættelserne for 2001 og 2002, således at fortjenesten ved salget af udgiverrettighederne mv. ville blive anset for skattepligtig i 2001, henviste H1 ApS' revisor i et brev af 27. oktober 2003 til, at der efter underskrivelsen af kontrakten var opstået usikkerhed om aftalens gennemførelse, idet det kom frem, at erhvervslivet i ... havde planer om at udgive en ny avis, og idet en sådan avis med erhvervslivets støtte ville fjerne forretningsgrundlaget for HX Folkeblad. Revisor gjorde på den baggrund gældende, at aftalen først kunne betragtes som endelig efter opgivelsen af planerne om den nye avis i juli 2001.

Om de forlydender, revisor henviste til, hedder det i en avisartikel den 8. juli 2001:

"Planerne om en ny ugeavis - der alligevel ikke blev til noget - truer nu med at splitte sammenholdet i ... Erhvervsforening.

...

Som bekendt har der været gjort forsøg på at starte en ny ugeavis i... Nu står det ganske vist klart, at den nye avis aldrig udkommer, og at den gamle overlever med ny ejer.

..."

ToldSkat traf den 14. november 2003 endelig afgørelse, hvorefter H1 ApS' fortjeneste ved salg af udgiverrettigheder m.v. blev anset for skattepligtig i indkomståret 2001. Denne afgørelse er ikke påklaget.

Som følge af ændringen blev H1 ApS afkrævet et rentetillæg på 0,60 % pr. måned af skatteændringen på 2.069.661 kr. fra den 1. november 2002 til den 26. november 2003 eller 161.433 kr.

Samtidig fremkom der for indkomståret 2002 en overskydende skat på 1.960.533 kr., hvortil kom et rentetillæg på 11.763 kr. vedrørende perioden fra den 1. november 2003 til den 20. november 2003.

H1 ApS anmodede herefter om eftergivelse af rentebeløbet på 161.433 kr., hvilket ToldSkat afslog den 7. juni 2004. Afgørelsen blev fastholdt af Told- og Skattestyrelsen i et brev af 3. januar 2005. Det hedder heri blandt andet:

"...

Den frivillige indbetaling på knap 2 mio. kr. er sket præcis den dag, som ville have været sidste rettidige indbetalingsdag for den restskat af ca. samme størrelse, som ville være fremkommet, såfremt Deres klient havde selvangivet en ekstraordinær indtægt som han skulle efter ligningsmyndighedens opfattelse. Deres klient er herved kommet til at betale morarenter for en periode af et beløb, som i perioden rent faktisk har ligget i statskassen. De anmoder derfor om at få eftergivet rentedifferencen efter principperne i opkrævningslovens § 15, stk. 8, og kildeskattelovens § 73, "når forholdene i ganske særlig grad taler derfor".

Styrelsen kan oplyse, at de nævnte lovbestemmelser anvendes overordentlig restriktivt, og at de reelt er forbeholdt force majeure - situationer og klare myndighedsfejl. De anvendes således ikke til at afbøde følgerne af, at de materielle skatteregler i konkrete situationer kan have mindre rimelige konsekvenser.

..."

Forklaringer

A har forklaret, at han er uddannet typograf. Han overtog senere familiens bogtrykkeri, der udgav HX Folkeblad. Avisen var udelukkende annoncefinansieret. Der var i 2001 ikke andre ugeaviser i området, men der havde tidligere været forsøg på at etablere konkurrerende ugeaviser. G1 Lokalaviser ønskede at udvide sit marked og rettede henvendelse til ham om køb af ugeavisen. Han blev bekendt med planerne om at starte en ny ugeavis i ... i slutningen af juni 2001, hvor han af sin journalist fik at vide, at der skulle afholdes et møde herom. Han kendte ikke i øvrigt nærmere til de præcise planer. Han overvejede derfor, om aftalen med G1 Lokalaviser kunne holde, idet man næppe ville betale så høj en pris for goodwill, hvis der startede en anden avis. I hele efteråret 2001 forsøgte initiativtagerne at sælge langtidsannoncekontrakter i .... Først i januar/februar 2002, hvor planerne for den nye ugeavis blev opgivet, var han sikker på, at handlen var endelig. Han nævnte over for G1 Lokalaviser, at han havde hørt om planer for en ny ugeavis, og at grundlaget for den skulle være salg af langtidskontrakter med annoncørerne. G1 Lokalaviser bemærkede hertil, at forsøg på opstart af nye ugeaviser i deres udgivelsesområder var noget, der skete over hele landet. Der var ingen drøftelser med G1 Lokalaviser om, at handlen skulle gå tilbage. Det var hans daværende revisor, der som følge af usikkerheden om handlen foreslog, at salget først skulle selvangives i 2002. Man var ikke sikker på, om aftalen holdt, og man kunne således undgå at skulle have penge tilbage, hvis G1 Lokalaviser ikke ville vedstå handlen. Han indbetalte a conto skat den 20. november 2002 for at spare renter. Købesummen for ugeavisen blev betalt og frigivet som aftalt.

Registreret revisor SP har forklaret, at han har været revisor for H1 ApS siden 2004. Hovedaktivet ved handlen med G1 Lokalaviser var udgiverrettighederne til lokalavisen. På grundlag af de oplysninger, han efterfølgende har fået forelagt, er det hans opfattelse, at fortjenesten først blev selvangivet i 2002, fordi man antog, at handlen på grund af en suspensiv virkning knyttet til usikkerhed om aftalens gennemførelse først var endelig efter 30. juni 2001. Der var kun tale om en periodeforskydning. Det var forretningsmæssigt begrundet, at der blev indbetalt a conto skat den 20. november 2002, idet selskabet på dette tidspunkt kunne beregne skattebeløbet og derved spare renter. Vidnet er bekendt med, at selskabet ikke påklagede afgørelsen om periodisering, fordi man accepterede, at beløbet skulle betales, og da det i øvrigt allerede var betalt. Selskabet forestillede sig formentlig ikke dengang, at der kunne blive tale om betaling af et rentetillæg. Baggrunden for forskellen på den regnskabsmæssige og skattemæssige angivelse af fortjenesten er formentlig, at regnskabsbrugeren efter den daværende revisors opfattelse skulle have information om salget.

Procedure

H1 ApS har anført, at betingelserne for eftergivelse i opkrævningslovens daværende § 15, stk. 8, er opfyldt. Forholdene taler i særlig grad for eftergivelse. Planerne om etablering af en konkurrerende avis bevirkede, selv om der i juni 2001 var indgået aftale om salg af udgiverrettighederne til G1 Lokalaviser A/S, betydelig usikkerhed om mulighederne for at gennemføre salget. Det var årsagen til, at fortjenesten ikke blev selvangivet i 2001. Dertil kommer, at H1 ApS den 20. november 2002 som a conto skat for indkomståret 2002 indbetalte et beløb svarende til skatten af fortjenesten opnået ved salg af udgiverrettighederne til HX Folkeblad. Herved har Statskassen haft rådighed over et beløb svarende til restskatten for indkomståret 2001 i samme periode som den, hvoraf der nu kræves renter. Statskassen har derfor ikke lidt noget rentetab. H1 ApS har ikke søgt at undgå eller udskyde beskatning, og rentetillægget udgør et urimeligt tab for selskabet. Forholdene taler derfor i ganske særlig grad for at eftergive tillægget.

Skatteministeriet har anført, at H1 ApS foretog endelig overdragelse af HX Folkeblad til G1 Lokalaviser A/S ved parternes underskrift på kontrakten henholdsvis den 19. og 22. juni 2001, og hele købesummen blev deponeret den 29. juni 2001. Fortjenesten ved salget skulle derfor medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2001, og H1 ApS medtog da også selv fortjenesten i regnskabet for regnskabsåret 2000/2001. Det påhviler skatteyderen at selvangive korrekt, og restskatten for 2001 kan udelukkende henføres til H1 ApS's egne forhold. Det har i øvrigt ingen betydning for spørgsmålet om eftergivelse efter opkrævningslovens § 15, stk. 8, om selskabet eventuelt har været af den opfattelse, at retserhvervelsen først indtrådte den 1. juli 2001 eller senere og således i indkomståret 2002. A'contoindbetalingen den 20. november 2002 vedrører indkomståret 2002, og den kan ikke anvendes vedrørende indkomståret 2001. H1 ApS har fået overskydende skat tilbage for indkomståret 2002, og der er tilskrevet selskabet rente vedrørende dette indkomstår. Alt er sket efter de vilkår, der følger af skattelovgivningen, og der er ikke forhold, der i ganske særlig grad taler for at eftergive rentetillægget.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af ordlyden af opkrævningslovens daværende § 15, stk. 8, og udtrykkeligt af forarbejderne fremgår, at bestemmelsen er tænkt anvendt restriktivt. Af forarbejderne fremgår endvidere, at den fortrinsvis skal anvendes, hvor der er tale om myndighedsfejl, force majeure eller force majeure lignende situationer.

Uanset om der hos H1 ApS, da selvangivelsen for indkomståret 2001 skulle indgives, bestod usikkerhed om, hvorvidt fortjenesten ved salget af udgivelsesrettighederne skulle selvangives i 2001 eller 2002, er det, som kontrakten er udformet, og efter oplysningen om betalingstidspunktet ikke godtgjort, at der var grundlag for tvivl herom. Herefter, og da de dispositioner, som H1 ApS traf, i det hele beroede på selskabets egne forhold, er der ikke grundlag for at eftergive rentetillægget efter opkrævningslovens daværende § 15, stk. 8.

Herefter frifindes Skatteministeriet.

H1 ApS skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med i alt 27.625 kr. Beløbet dækker 25.000 kr. til Skatteministeriets udgifter til advokatbistand og 2.625 kr. til materialesamling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, H1 ApS, skal betale sagens omkostninger til Skatteministeriet med 27.625 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.