åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Skatten af forhøjelser og nedsættelser forrentes med samme procentsats og efter samme princip(fra hovedforfald 1. november og indtil udskrivningsmåneden/udbetalingen finder sted), således at der er symmetri i forrentningen af restskat og overskydende skat. Forrentningen sker uanset, om ændringen skyldes ændret indkomstansættelse eller ændret acontoindbetaling, f.eks. hvis en indbetaling har været placeret forkert i den lokale told- og skatteforvaltnings bogholderi.

Satsen er den sammefor morarenter ved for sen betaling. Der pålægges morarenter fra forfaldsmåneden for restskat som følge af en ansættelsesændring. Renten er variabel.

Forhøjelser Skatten af forhøjelser - altså ændringer i forhold til tidligere skatteansættelser - forrentes i henhold til SEL § 30, stk. 2, med renten i henhold til § 7, stk. 2 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4  pct. pr. påbegyndt måned fra den 1. november i kalenderåret efter indkomståret, eller ved forskudt indkomstår fra den 1. november i kalenderåret efter det kalenderår, det forskudte indkomstår træder i stedet for, og til og med den måned, hvori opkrævningen udskrives. Renten kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Skatten af forhøjelsen forfalder til betaling den 1. i måneden, der følger efter meddelelsen om forhøjelsen med seneste rettidige betalingsdato den 20. i samme måned.

Nedsættelser Overskydende skat i forbindelse med skattenedsættelse, herunder nedsættelse af restskat, forrentes i henhold til SEL § 30, stk. 5, ligeledes med renten i henhold til § 7, stk. 2 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af  0,4 pct. fra den 1. november i kalenderåret efter indkomståret eller efter det kalenderår, det forskudte indkomstår træder i stedet for og indtil udbetaling finder sted jf. også SKAT-meddelelse i SKM2008.60.SKAT. Renten er ikke skattepligtig. Renten er variabel.

I SKM2011.22.VLR fandt landsretten, at selskabet ikke havde krav på en forrentning af et rentebeløb, som selskabet havde indbetalt i forbindelse med en tidligere indkomstforhøjelse. Selskabet havde efterfølgende ved Landsskatteretten fået nedsat sin skattepligtige indkomst, og mente derfor, at det var berettiget til en forrentning af den indbetalte rente. Dette fik selskabet ikke medhold i, idet landsretten stadfæstede byrettens dom (SKM2010.176.BR) efter SEL § 30, stk. 5.

Ophør Ændring af en fremrykket ansættelse i forbindelse med skattepligtsophør/likvidationer forrentes ikke i positiv eller negativ retning, hvis forfaldstidspunktet for restskatten/den overskydende skat ligger før det normale hovedforfaldstidspunkt, dvs. før 1. november i kalenderåret efter indkomståret m.v. Passeres dette tidspunkt, vil der ske normal forrentning, jf. ovenfor.

Eksempel:

  1. Selskabet har kalenderårsregnskab og likvideres pr. 1. maj 2007.
  2. Selvangivelse for indkomståret 2006 og for den afsluttende periode (1. januar - 1. maj 2007) indsendes senest den 2. juni 2007.
  3. Overskydende skat for indkomståret 2006 udgør kr. 100.000. Restskat for den afsluttende periode udgør kr. 10.000. Overskydende skat for indkomståret 2006 efter modregning af restskat for indkomståret 2007, kr. 90.000, udbetales i juli 2007, uden rente.

Bliver den overskydende skat for indkomståret 2006 udbetalt i december 2007, skal der beregnes en rente fra den 1. november 2006 og til udbetalingstidspunktet, dvs. 1 måned, af kr. 100.000 til fordel for selskabet. Renten er variabel.