åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

§ 15, stk. 1Efter opkrævningslovens § 15, stk. 1, kan moms og andre tilsvar, renter, gebyrer og administrative bøder eftergives, såfremt

 • skyldneren godtgør, at skyldneren ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser, og
 • det må antages, at eftergivelsen vil føre til en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold.

Tilsvarende kan beløb eftergives, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af skyldige beløb til det offentlige.

§ 15, stk. 2Eftergivelse kan i almindelighed ikke finde sted, såfremt

 1. skyldnerens økonomiske forhold er uafklarede,
 2. skyldneren har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, herunder såfremt en ikke uvæsentlig gæld
  1. er stiftet på et tidspunkt, hvor skyldneren var ude af stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser,
  2. er opstået som følge af, at skyldneren har påtaget sig en finansiel risiko, der stod i misforhold til skyldnerens økonomiske situation,
  3. er stiftet med henblik på forbrug eller
  4. er gæld til det offentlige, som er oparbejdet systematisk,
 3. en ikke uvæsentlig gæld er pådraget ved strafbare eller erstatningspådragende forhold,
 4. skyldneren har undladt at afdrage på sin gæld, selv om skyldneren har haft rimelig mulighed herfor,
 5. skyldneren har indrettet sig med henblik på eftergivelse, eller
 6. skyldneren stifter ny gæld til det offentlige efter, at eftergivelsessag er indledt.

§ 15, stk. 3Ved afgørelse efter stk. 2 skal der lægges vægt på gældens alder, samt om skyldneren udelukkende eller i overvejende grad har gæld i form af offentlige restancer.

§ 15, stk. 4Uanset stk. 2 kan eftergivelse nægtes, såfremt der foreligger andre omstændigheder, der taler afgørende imod hel eller delvis eftergivelse.

§ 15, stk. 5Kun skyldnere, som er fysiske personer, kan få eftergivelse efter stk. 1, jf. dog stk. 6.

§ 15, stk. 6Eftergivelse kan i øvrigt, når forholdene i ganske særlig grad taler derfor, meddeles personer, selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde el.lign.

I praksis skal bestemmelsen i § 15, stk. 6, forstås således, at der alene kan ske eftergivelse i f.eks. de tilfælde, hvor der er tale om myndighedsfejl, livstruende sygdom, force majeure eller force majeure lignende situationer.

§ 15a - bortfald eller nedsættelse af gældenEftergivelse kan ifølge § 15a gå ud på bortfald eller nedsættelse af skyldnerens gæld. I forbindelse med nedsættelse kan der træffes bestemmelse om henstand med og afdragsvis betaling af den ikke eftergivne del af gælden. I henstands- og afdragsperioden sker der ingen forrentning af gælden.